بسم الله
 
EN

بازدیدها: 936

اعلاميه‌ کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر وين‌؛ مصوب‌ 1993- قسمت چهارم

  1392/9/16
قسمت قبلي

فصل‌ سوم‌

هماهنگي‌ بيشتر پيرامون‌ حقوق‌ بشر در سيستم‌ سازمان‌ ملل‌ متحد

1- “کنفرانس‌ جهاني‌”، هماهنگي‌ بيشتر براي‌ حمايت‌ از حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ در چارچوب‌ سيستم‌ سازمان‌ ملل‌ را توضيح‌ مي‌نمايد. بدين‌ منظور “کنفرانس‌ جهاني‌” از کليه‌ ارگان‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌، ارکان‌ و آژانس‌هاي‌ تخصصي‌ که‌ فعاليت‌هاي‌ آنها در ارتباط‌ با حقوق‌ بشر است‌ مي‌خواهد که‌ بمنظور تقويت‌، عقلايي‌ کردن‌ و در يک‌ جريان‌ قرار دادن‌ فعاليت‌هايشان‌، با در نظر گرفتن‌ نياز به‌ پرهيز از دوباره‌ کاري‌ نالازم‌، با يکديگر همکاري‌ نمايند. همچنين‌ کنفرانس‌ جهاني‌ به‌ دبيرکل‌ توصيه‌ مي‌کند، کارشناسان‌ عاليرتبه‌ ارگان‌هاي‌ ذيربط‌ سازمان‌ ملل‌ و آژانس‌هاي‌ تخصصي‌، در جلسات‌ سالانه‌ خود، علاوه‌ بر هماهنگ‌ کردن‌ فعاليت‌هايشان‌ اثرات‌ استراتژي‌ها و سياست‌هاي‌ خود جهت‌ برخورداري‌ از همه‌ حقوق‌ بشر را ارزيابي‌ نمايند.

2- بعلاوه‌، “کنفرانس‌ جهاني‌” از سازمان‌هاي‌ منطقه‌اي‌ و نهادهاي‌ برجسته‌ مالي‌ و توسعه‌ بين‌المللي‌ و منطقه‌اي‌ نيز مي‌خواهد که‌ اثرات‌ سياست‌ها، برنامه‌هاي‌ خود در ارتباط‌ با برخورداري‌ از حقوق‌ بشر را ارزيابي‌ نمايند.
2 مکرر- “کنفرانس‌ جهاني‌” تصديق‌ مي‌کند که‌ آژانس‌هاي‌ تخصصي‌ و ارگان‌ها و نهادهاي‌ سيستم‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌ و نيز ديگر سازمان‌هاي‌ بين‌الدولي‌ که‌ فعاليت‌هاي‌ آنان‌ در ارتباط‌ با حقوق‌ بشر است‌، در تنظيم‌، ارتقاء و اجراي‌ استانداردهاي‌ حقوق‌ بشر، در محدوده‌ اختيارات‌ مربوط‌ به‌ خود نقش‌ حياتي‌ ايفا مي‌نمايند و مي‌بايست‌ نتايج‌ کنفرانس‌ جهاني‌ را در چارچوب‌ زمينه‌هاي‌ صلاحيت‌ خود مورد اهميت‌ قرار دهند.

3- “کنفرانس‌ جهاني‌” قوياً توصيه‌ مي‌کند که‌ به‌ منظور تشويق‌ و تسهيل‌ در تصويب‌ الحاق‌ يا (ابقاء) معاهدات‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر و پروتکل‌هاي‌ تصويب‌ شده‌ آن‌ در چارچوب‌ سيستم‌ سازمان‌ ملل‌ و با هدف‌ پذيرفته‌ شدن‌ جهاني‌ شدن‌ آن‌ تلاش‌ همگاني‌ صورت‌ گيرد. دبيرکل‌ مي‌بايست‌ با مشورت‌ با ارگان‌هاي‌ ناظر بر اجراي‌ معاهدات‌، برقراري‌ گفتگوها با کشورهايي‌ که‌ به‌ معاهدات‌ حقوق‌ بشر ملحق‌ نشده‌اند را به‌ منظور شناسايي‌ موانع‌، و طرق‌ غلبه‌ بر آنها مورد توجه‌ قرار دهد.

4- “کنفرانس‌ جهاني‌” کشورها را تشويق‌ به‌ محدود کردن‌ ميزان‌ هر گونه‌ تحقيقاتي‌ که‌ نسبت‌ به‌ ابزارهاي‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر دارند و تنظيم‌ حتي‌الامکان‌ دقيق‌ و محدود تحفظات‌ مي‌نمايد، و اينکه‌ اطمينان‌ حاصل‌ کنند هيچيک‌ از آنها با قصد و هدف‌ معاهده‌ ذيربط‌ ناسازگار نبوده‌ و بطور منظم‌ تحفظات‌ را به‌ اين‌ اميد که‌ از ميان‌ برداشته‌ شوند مورد بررسي‌ قرار دهند.

5- “کنفرانس‌ جهاني‌” نياز به‌ حفظ‌ انسجام‌ استانداردهاي‌ موجود بين‌المللي‌ با کيفيت‌ بالا و پرهيز از گسترش‌ ابزارهاي‌ حقوق‌ بشر را تصديق‌ نموده‌، رهنمودهاي‌ مربوط‌ به‌ تنظيم‌ ابزارهاي‌ جديد بين‌المللي‌ مندرج‌ در قطعنامه‌ 12/41 مجمع‌ عمومي‌ را مورد تأکيد قرار داده‌ و از ارگانهاي‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌ مي‌خواهد، هنگام‌ بررسي‌ تنظيم‌ استانداردهاي‌ جديد بين‌المللي‌، رهنمودهاي‌ فوق‌ را مورد نظر قرار دهند، با ارگانهاي‌ ناظر بر حسن‌ اجراي‌ معاهدات‌ حقوق‌ بشر پيرامون‌ لزوم‌ تنظيم‌ استانداردهاي‌ جديد مشورت‌ کنند و از دبيرخانه‌ درخواست‌ انجام‌ بررسي‌هاي‌ فني‌ ابزارهاي‌ پيشنهاد شده‌ جديد را بنمايند.

6- “کنفرانس‌ جهاني‌” توصيه‌ مي‌کند در موارد و هنگام‌ لزوم‌ و بنا به‌ درخواست‌ کشورهاي‌ مورد نظر عضو، مأمورين‌ حقوق‌ بشر به‌ دفاتر منطقه‌اي‌ سازمان‌ ملل‌، بمنظور انتشار اطلاعات‌ و ارائه‌ آموزش‌ و کمک‌هاي‌ فني‌ ديگر در زمينه‌ حقوق‌ بشر اعزام‌ شوند. لازم‌ است‌ آموزش‌ حقوق‌ بشر به‌ کارشناسان‌ سازمان‌ ملل‌ که‌ براي‌ خدمت‌ در امور مربوط‌ به‌ حقوق‌ بشر اعزام‌ مي‌شوند تشکيل‌ شود.

7- “کنفرانس‌ جهاني‌” از برپايي‌ اجلاس‌هاي‌ اضطراري‌ “کميسيون‌ حقوق‌ بشر” بعنوان‌ يک‌ ابتکار مثبت‌ و از اينکه‌ طرق‌ ديگر مقابله‌ با تجاوزات‌ حاد به‌ حقوق‌ بشر توسط‌ ارگان‌هاي‌ ذيربط‌ سيستم‌ سازمان‌ ملل‌ مورد توجه‌ قرار گيرد استقبال‌ مي‌نمايد.

منابع‌

1- “کنفرانس‌ جهاني‌” با نگراني‌ از نابرابري‌ فزاينده‌ بين‌ فعاليت‌هاي‌ “مرکز حقوق‌ بشر” و منابع‌ انساني‌، مالي‌ و غيره‌ موجود براي‌ انجام‌ آن‌ «فعاليت‌ها و با در نظر گرفتن‌ اينکه‌ منابع‌، براي‌ ديگر برنامه‌هاي‌ مهم‌ سازمان‌ ملل‌ مورد نياز است‌، از دبيرکل‌ و مجمع‌ عمومي‌ مي‌خواهد تا از درون‌ بودجه‌هاي‌ عادي‌ موجود و آتي‌ سازمان‌ ملل‌، براي‌ افزايش‌ قابل‌ ملاحظه‌ منابع‌ جهت‌ انجام‌ برنامه‌هاي‌ حقوق‌ بشر اقدامات‌ فوري‌ بعمل‌ آورده‌، و براي‌ فراهم‌ آوردن‌ منابع‌ فوق‌ سريعاً اقدام‌ نمايد.

2- در اين‌ چارچوب‌، بايد سهم‌ بيشتري‌ از بودجه‌ عادي‌ مستقيماً به‌ “مرکز حقوق‌ بشر”، براي‌ پوشش‌ هزينه‌ها و کليه‌ هزينه‌هاي‌ ديگري‌ که‌ به‌ عهده‌ “مرکز حقوق‌ بشر” است‌ از جمله‌ آنهايي‌ که‌ به‌ ارگان‌هاي‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌ مربوط‌ هستند اختصاص‌ يابد. تأمين‌ مالي‌ داوطلبانه‌ فعاليت‌هاي‌ همکاري‌هاي‌ فني‌ “مرکز”، مي‌تواند به‌ تقويت‌ اين‌ بودجه‌ کمک‌ کند، “کنفرانس‌” خواستار کمک‌هاي‌ سخاوتمندانه‌ به‌ صندوق‌هاي‌ اماني‌ موجود است‌.

3- “کنفرانس‌ جهاني‌” از دبيرکل‌ و مجمع‌ عمومي‌ درخواست‌ تأمين‌ منابع‌ کافي‌ انساني‌، مالي‌ و غيره‌ براي‌ “مرکز حقوق‌ بشر” را دارد تا (اين‌ ارگان‌) بتواند فعاليت‌هاي‌ خود را بطور مؤثر، کارآمد و سريع‌ انجام‌ دهد.

4- “کنفرانس‌ جهاني‌” با توجه‌ به‌ نيازها به‌ تضمين‌ اينکه‌ منابع‌ انساني‌ و مالي‌ براي‌ انجام‌ فعاليت‌هاي‌ حقوق‌ بشر، همان‌گونه‌ که‌ توسط‌ ارگان‌هاي‌ بين‌الدولي‌ توصيه‌ شده‌، موجود است‌، از دبيرکل‌ مي‌خواهد، براساس‌ ماده‌ 101 “منشور سازمان‌ ملل‌”، و کشورهاي‌ عضو، بمنظور تأمين‌ آن‌ منابع‌، به‌ نحوي‌ که‌ با اختيارات‌ فزاينده‌ تخصيص‌ داده‌ شده‌ به‌ “دبيرخانه‌” متناسب‌ باشد رهيافت‌ منسجمي‌ اتخاذ نمايد. “کنفرانس‌” از دبيرکل‌ دعوت‌ مي‌نمايد که‌ بررسي‌ کند آيا در برنامه‌ چرخش‌ بودجه‌، براي‌ تضمين‌ اجراي‌ بموقع‌ و مؤثر فعاليت‌هاي‌ حقوق‌ بشر به‌ همان‌گونه‌ که‌ توسط‌ کشورهاي‌ عضو توصيه‌ شده‌، نياز به‌ اصلاح‌ روندها، لازم‌ يا مؤثر مي‌باشد يا خير.

مرکز حقوق‌ بشر

1- کنفرانس‌ جهاني‌ بر اهميت‌ تقويت‌ مرکز حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌ تأکيد مي‌کند.

2- مرکز حقوق‌ بشر مي‌بايست‌ نقش‌ مهمي‌ در هماهنگي‌ و جلب‌ توجهات‌ گسترده‌ براي‌ حقوق‌ بشر را ايفاء نمايد.
نقش‌ کانوني‌ مرکز حقوق‌ بشر در شرايطي‌ بنحو عالي‌ تحقق‌ مي‌يابد که‌ اين‌ مرکز بتواند با ساير ارگان‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌ هماهنگي‌ کامل‌ داشته‌ باشد. کنفرانس‌ جهاني‌، با تشخيص‌ اهميت‌ نقش‌ اجزاء تشکيل‌ دهنده‌ حقوق‌ بشر در ترتيبات‌ ويژه‌ مربوط‌ به‌ عمليات‌ حفظ‌ صلح‌ توسط‌ سازمان‌ ملل‌ توصيه‌ مي‌نمايد که‌ دبيرکل‌ تجربه‌ گزارش‌ دهي‌، و توانايي‌هاي‌ مرکز حقوق‌ بشر و مکانيزم‌هاي‌ حقوق‌ بشر را در انطباق‌ با منشور سازمان‌ ملل‌ مورد ملاحظه‌ قرار دهد. نقش‌ هماهنگ‌کننده‌ مرکز حقوق‌ بشر همچنين‌ براين‌ مطلب‌ دلالت‌ دارد که‌ دفتر مرکز حقوق‌ بشر در نيويورک‌ تقويت‌ شده‌ است‌.

3- امکانات‌ کافي‌ مرکز حقوق‌ بشر براي‌ سيستم‌ گزارشگران‌ موضوعي‌ و کشوري‌، کارشناسان‌، گروههاي‌ کاري‌ و کميته‌هاي‌ بوجود آمده‌ از ابزارهاي‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر مي‌بايست‌ تضمين‌ گردد. پيگيري‌ توصيه‌ها بايستي‌ بعنوان‌ يک‌ موضوع‌ با اولويت‌ مورد ملاحظه‌ کميسيون‌ حقوق‌ بشر قرار گيرد.

4- مرکز حقوق‌ بشر مي‌بايست‌ نقش‌ عمده‌تري‌ در ارتقاء حقوق‌ بشر ايفاء نمايد و اين‌ نقش‌ بايستي‌ از طريق‌ همکاري‌ با کشورها و توسط‌ يک‌ برنامه‌ خدمات‌ مشورتي‌ و مساعدت‌هاي‌ فني‌ توسعه‌ يافته‌ شکل‌ گيرد. بدين‌ منظور صندوق‌هاي‌ داوطلبانه‌ موجود مي‌بايست‌ بنحو اساسي‌ توسعه‌ يافته‌ و بنحو کارآراتر و هماهنگ‌تري‌ مديريت‌ شوند. کليه‌ فعاليتها مي‌بايست‌ از قواعد مربوط‌ به‌ پروژه‌ مديريت‌ آشکار، برنامه‌ منظور بر ارزيابي‌ پروژه‌ که‌ بصورت‌ ادواري‌ صورت‌ مي‌گيرد تبعيت‌ نمايند. در اين‌ راستا نتيجه‌ اين‌ گونه‌ ارزيابي‌ها و ساير اطلاعات‌ مربوطه‌ بايستي‌ مرتباً در دسترس‌ باشد. مرکز حقوق‌ بشر مي‌بايست‌ بويژه‌ همه‌ ساله‌ حداقل‌ يک‌ اجلاس‌ اطلاعاتي‌ برگزار کنند که‌ کليه‌ کشورهاي‌ عضو و سازمان‌هايي‌ که‌ مستقيماً در پروژه‌ها و برنامه‌هاي‌ آن‌ نقشي‌ دارند بتوانند در آن‌ شرکت‌ نمايند.

متناسب‌ کردن‌ و تقويت‌ دستگاه‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌، از جمله‌ موضوع‌ ايجاد کميسارياي‌ عالي‌ سازمان‌ ملل‌ براي‌ حقوق‌ بشر

1- “کنفرانس‌ جهاني‌” ضرورت‌ ادامه‌ متناسب‌ کردن‌ دستگاه‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌ با نيازهاي‌ جاري‌ و آتي‌ جهت‌ ارتقاء و حمايت‌ حقوق‌ بشر، بنحوي‌ که‌ در بيانيه‌ حاضر منعکس‌ شده‌ و در چارچوب‌ توسعه‌اي‌ متوازن‌ و پايا براي‌ همه‌ مردم‌ را مورد تصديق‌ قرار مي‌دهد. ارگان‌هاي‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌، بويژه‌ بايد هم‌ آهنگي‌، کارآئي‌ و تأثيرگذاري‌ خود را بهبود بخشند.

2- “کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر” به‌ مجمع‌ عمومي‌ توصيه‌ مي‌کند هنگام‌ بررسي‌ گزارش‌ “کنفرانس‌” در چهل‌ و هشتمين‌ اجلاس‌ خود، به‌ بررسي‌ موضوع‌ ايجاد “کميسارياي‌ عالي‌ حقوق‌ بشر” و حمايت‌ از همه‌ حقوق‌ بشر اولويت‌ قائل‌ شود.

تساوي‌، کرامت‌ و بردباري‌

الف‌. نژادپرستي‌، تبعيض‌ نژادي‌، تنفر از بيگانه‌ و ديگر اشکال‌ نابردبار
1- “کنفرانس‌ جهاني‌” محو نژاد پرستي‌، تبعيض‌ نژادي‌، بويژه‌ در اشکال‌ بنيادي‌ شده‌ آنها، نظير آپارتايد، يا منتج‌ از مکاتب‌ برتري‌ يا انحصاريت‌ نژادي‌ يا اشکال‌ معاصر و مظاهر نژادپرستي‌ را بعنوان‌ عمده‌ترين‌ هدف‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ و برنامه‌ ارتقاء جهانشمول‌ حقوق‌ بشر مورد توجه‌ قرار مي‌دهد.
ارگان‌ها و آژانس‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌ مي‌بايد تلاش‌هاي‌ خود را براي‌ اجراي‌ چنين‌ برنامه‌ کاري‌ که‌ به‌ “سومين‌ دهه‌ مبارزه‌ با نژادپرستي‌ و تبعيض‌نژادي‌ ” مربوط‌ است‌ و نيز مأموريت‌هاي‌ بعدي‌ به‌ همين‌ منظور را تقويت‌ نمايند.
“کنفرانس‌ جهاني‌” قوياً از جامعه‌ بين‌المللي‌ تقاضاي‌ کمک‌ سخاوتمندانه‌ به‌ “صندوق‌ اماني‌ برنامه‌ دهه‌ مبارزه‌ با نژادپرستي‌ و تبعيض‌ نژادي‌” را دارد.

2- “کنفرانس‌ جهاني‌” از همه‌ دولت‌ها انجام‌ اقدامات‌ فوري‌ واتخاذ سياست‌هاي‌ قاطع‌ براي‌ جلوگيري‌ و مبارزه‌ با کليه‌ اشکال‌ و مظاهر نژادپرستي‌، تنفر از بيگانه‌ يا نابردباري‌ مربوط‌ به‌ آن‌ در هر کجا که‌ لازم‌ باشد را با وضع‌ قوانين‌ مناسب‌، از جمله‌ اقدامات‌ کيفري‌، و با ايجاد نهادهاي‌ ملي‌ براي‌ مبارزه‌ با چنين‌ پديده‌هايي‌ خواستار است‌.

3- “کنفرانس‌ جهاني‌” از تصميم‌ “کميسيون‌ حقوق‌ بشر” مبني‌ بر تعيين‌ يک‌ گزارشگر ويژه‌ براي‌ اشکال‌ معاصر نژادپرستي‌، تبعيض‌ نژادي‌، تنفر از بيگانه‌ و نابردباري‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ استقبال‌ مي‌کند. همچنين‌ “کنفرانس‌ جهاني‌ ” از همه‌ کشورهاي‌ عضو “کنوانسيون‌ بين‌المللي‌ محو کليه‌ اشکال‌ تبعيض‌ نژادي‌ تقاضا دارد تنظيم‌ اعلاميه‌اي‌ تحت‌ ماده‌ 4 کنوانسيون‌ را مورد توجه‌ قرار دهند.

4- “کنفرانس‌ جهاني‌” از کليه‌ دولتها مي‌خواهد تا طبق‌ تعهدات‌ بين‌المللي‌ جهت‌ مقابله‌ با نابردباري‌ و تجاوزات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ در خصوص‌ مذهب‌ يا اعتقادات‌ از جمله‌ اعمال‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ و از جمله‌ بيحرمتي‌ به‌ اماکن‌ مذهبي‌ را بکار برده‌، حق‌ افراد به‌ داشتن‌ آزادي‌ افکار، عقايد، بيان‌ و مذهب‌ را به‌ رسميت‌ بشناسند.
همچنين‌ “کنفرانس‌” از کليه‌ کشورها دعوت‌ مي‌کند تا مفاد “اعلاميه‌ محو کليه‌ اشکال‌ نابردباري‌ و تبعيض‌ مبتني‌ بر مذهب‌ يا اعتقاد” را به‌ مورد اجرا بگذارند.

5- “کنفرانس‌ جهاني‌” تأکيد مي‌نمايد که‌ کليه‌ افراديکه‌ دست‌ به‌ اقدامات‌ جنايي‌ در ارتباط‌ با پاکسازي‌ نژادي‌ مي‌زنند يا اجازه‌ آنرا مي‌دهند، شخصاً براي‌ اين‌ چنين‌ تجاوزات‌ به‌ حقوق‌ بشر مسئول‌ و پاسخگو بوده‌ و اينکه‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ مي‌بايد همه‌ تلاش‌ خود را براي‌ اجراي‌ عدالت‌ در مورد آنانيکه‌ قانوناً مسئول‌ اين‌ چنين‌ تجاوزاتي‌ هستند بکار برد.

6- “کنفرانس‌ جهاني‌” از کليه‌ کشورها مي‌خواهد بطور انفرادي‌ يا دستجمعي‌ جهت‌ مقابله‌ با اعمال‌ پاکسازي‌ نژادي‌ و خاتمه‌ دادن‌ سريع‌ به‌ آن‌، اقدامات‌ فوري‌ بعمل‌ آورند. قربانيان‌ اين‌ عمل‌ شنبع‌ پاکسازي‌نژادي‌ محق‌ به‌ دريافت‌ درمانهاي‌ مناسب‌ و مؤثر هستند.
ب‌ ـ افراد متعلق‌ به‌ اقليتهاي‌ ملي‌ يا قومي‌، مذهبي‌ و زباني‌
1- “کنفرانس‌ جهاني‌” از کميسيون‌ حقوق‌ بشر مي‌خواهد، همانگونه‌ که‌ در اعلاميه‌ سازمان‌ ملل‌ در خصوص‌ افراد متعلق‌ به‌ اقليت‌هاي‌ ملي‌ يا قومي‌ مذهبي‌ و زباني‌ درج‌ شده‌ است‌ به‌ منظور ارتقاء و حمايت‌ مؤثر حقوقشان‌، راه‌ها و امکاناتي‌ را مورد بررسي‌ قرار دهد و در اين‌ راستا کنفرانس‌ جهاني‌ از مرکز حقوق‌ بشر مي‌خواهد براساس‌ درخواست‌ دولتهاي‌ ذيربط‌ و بعنوان‌ بخشي‌ از برنامه‌ خدمات‌ مشورتي‌ و کمکهاي‌ فني‌، مهارت‌ و تخصص‌هاي‌ شايسته‌ در زمينه‌ موضوعات‌ اقليت‌ها و حقوق‌ بشر و همچنين‌ جلوگيري‌ و حل‌ اختلافات‌ در وضعيت‌هاي‌ موجود يا بالقوه‌اي‌ که‌ اقليت‌ها در آن‌ درگير هستند مساعدت‌ نمايد.

2- “کنفرانس‌ جهاني‌” کشورها و جامعه‌ بين‌المللي‌ را به‌ ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ افراد متعلق‌ به‌ اقليت‌هاي‌ ملي‌ يا قومي‌ مذهبي‌ و زباني‌ همان‌گونه‌ که‌ در اعلاميه‌ سازمان‌ ملل‌ در خصوص‌ حقوق‌ افراد متعلق‌ به‌ اقليت‌هاي‌ ملي‌ يا قومي‌ مذهبي‌ و زباني‌ درج‌ گرديده‌ ترغيب‌ مي‌کند.

3- اقداماتي‌ که‌ عندالاقتضاء مي‌بايست‌ انجام‌ شود، شامل‌ تسهيل‌ مشارکت‌ کامل‌ آنها (اقليتهاي‌ ياد شده‌) در تمامي‌ ابعاد سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌، مذهبي‌ و فرهنگي‌ جامعه‌ و در پيشرفت‌ اقتصادي‌ و توسعه‌ در کشورشان‌ مي‌گردد.
ب‌ (مکرر): مردم‌ بومي‌
1- کنفرانس‌ جهاني‌ از گروه‌ کاري‌ مربوط‌ به‌ جمعيت‌هاي‌ بومي‌ کميسيون‌ فرعي‌ جلوگيري‌ از تبعيض‌ و حمايت‌ از اقليتها مي‌خواهد که‌ کار تنظيم‌ پيش‌نويس‌ اعلاميه‌ حقوق‌ مردم‌ بومي‌ را در يازدهمين‌ اجلاس‌ خود تکميل‌ نمايد.

2- کنفرانس‌ جهاني‌ به‌ کميسيون‌ حقوق‌ بشر توصيه‌ مي‌نمايد که‌ تجديد مأموريت‌ گروه‌ کاري‌ جمعيت‌هاي‌ بومي‌ را پس‌ از آنکه‌ گروه‌ مزبور پيش‌نويس‌ اعلاميه‌ جمعيت‌هاي‌ بومي‌ را تکميل‌ نمود مورد ملاحظه‌ قرار دهد.

3- کنفرانس‌ جهاني‌ همچنين‌ توصيه‌ مي‌کند که‌ برنامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ خدمات‌ مشورتي‌ و کمکهاي‌ فني‌ سيستم‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ درخواست‌ کمک‌ کشورها که‌ منافع‌ مستقيمي‌ براي‌ جمعيتهاي‌ بومي‌ آنها در بردارد با نظر مثبت‌ پاسخ‌ دهند. کنفرانس‌ جهاني‌ همچنين‌ توصيه‌ مي‌کند بدين‌ منظور و در چارچوب‌ کلي‌ تقويت‌ فعاليتهاي‌ مرکز حقوق‌ بشر همانگونه‌ که‌ در اين‌ سند پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ منابع‌ انساني‌ و مالي‌ کافي‌ براي‌ مرکز فراهم‌ گردد.

4- کنفرانس‌ جهاني‌ کشورها را ترغيب‌ مي‌نمايد تا مشارکت‌ کامل‌ و آزادانه‌ مردم‌ بومي‌ در کليه‌ ابعاد جامعه‌ بويژه‌ در زمينه‌ موضوعاتي‌ که‌ مربوط‌ به‌ آنها مي‌شود را تضمين‌ نمايد.

5- کنفرانس‌ جهاني‌ تصويب‌ مي‌نمايد که‌ مجمع‌ عمومي‌ از ژانويه‌ 1994 يک‌ دهه‌ را بعنوان‌ دهه‌ بين‌المللي‌ مردم‌ بومي‌ جهان‌ اعلان‌ نمايد، اين‌ اعلان‌ شامل‌ برنامه‌هاي‌ عملگرايانه‌اي‌ است‌ که‌ با مشارکت‌ مردم‌ بومي‌ در خصوص‌ آنها تصميم‌گيري‌ مي‌شود. بدين‌ منظور يک‌ صندوق‌ اعتباري‌ داوطلبانه‌، مناسب‌ مي‌بايست‌ تأسيس‌ شود.
در چارچوب‌ چنين‌ دهه‌اي‌، تأسيس‌ يک‌ مجمع‌ دائمي‌ براي‌ بومي‌ در سيستم‌ سازمان‌ ملل‌ مي‌بايست‌ مورد ملاحظه‌ قرار گيرد.
ب‌ (مکرر دوم‌) کارگران‌ مهاجر
ـ کنفرانس‌ جهاني‌ کليه‌ کشورها را ترغيب‌ مي‌نمايد تا حمايت‌ از حقوق‌ بشر تمامي‌ کارگران‌ مهاجر و خانواده‌هايشان‌ را تضمين‌ نمايد.
ـ کنفرانس‌ جهاني‌ ملاحظه‌ مي‌کند ايجاد شرايطي‌ که‌ منجر به‌ پرورش‌ بيشتر توازن‌، هم‌ آهنگي‌ و بردباري‌ بين‌ کارگران‌ مهاجر و بقيه‌ جامعه‌ کشوريکه‌ آنها (کارگران‌ مهاجر) در آن‌ اقامت‌ دارند از اهميت‌ ويژه‌اي‌ برخوردار است‌.
ـ کنفرانس‌ جهاني‌ از کشورها دعوت‌ مي‌کند احتمال‌ امضاء و تصويب‌ کنوانسيون‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ تمامي‌ کارگران‌ مهاجر و خانواده‌هايشان‌ را در اولين‌ زمان‌ ممکن‌ مورد ملاحظه‌ قرار دهند.
ج‌ ـ موقعيت‌ مساوي‌ و حقوق‌ بشر زنان‌
1- کنفرانس‌ جهاني‌، برخورداري‌ کامل‌ و مساوي‌ زنان‌ از کليه‌ حقوق‌ بشر و اينکه‌ اين‌ امر نزد دولت‌ها، سازمان‌ ملل‌ يک‌ موضوع‌ با اولويت‌ تلقي‌ گردد را توصيه‌ مي‌کند.
کنفرانس‌ جهاني‌ همچنين‌ بر اهميت‌ يکپارچگي‌ و مشارکت‌ کامل‌ زنان‌ هم‌ بعنوان‌ عاملان‌ و هم‌ بعنوان‌ بهره‌مند شوندگان‌ مراحل‌ توسعه‌ تأکيد کرده‌ و نيز اهداف‌ تعيين‌ شده‌ در برنامه‌ اقدامات‌ جهاني‌ براي‌ زنان‌ در جهت‌ توسعه‌ پويا و متساوي‌ همانگونه‌ که‌ در فصل‌ 24 دستورکار 21 اعلاميه‌ ريو درج‌ شده‌ است‌ تصريح‌ مي‌کند.

2- وضعيت‌ مساوي‌ و حقوق‌ بشر زنان‌ مي‌بايست‌ با جريان‌ اصلي‌ سيستم‌ فعاليتهاي‌ گسترده‌ سازمان‌ ملل‌ يکي‌ شود. اين‌ موضوعات‌ مي‌بايست‌ بطور مرتب‌ و سيستماتيک‌ در ارگان‌ها و مکانيزم‌هاي‌ مربوطه‌ سازمان‌ ملل‌ مورد توجه‌ و رسيدگي‌ قرار گيرند. بويژه‌ مي‌بايست‌ گام‌هايي‌ بمنظور افزايش‌ همکاري‌ و ارتقاء بيشتر ائتلاف‌ بين‌ مقاصد و اهداف‌ کميسيون‌ موقعيت‌ زنان‌، کميسيون‌ حقوق‌ بشر، کميته‌ امحاء کليه‌ اشکال‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ ( CEDAW )، ( UNIFEM )، برنامه‌ توسعه‌ سازمان‌ ملل‌ ( UNDP ) و ساير آژانس‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌، برداشته‌ شود. در اين‌ زمينه‌، همکاري‌ و هماهنگي‌ بين‌ مرکز حقوق‌ بشر و بخش‌ مربوط‌ به‌ پيشرفت‌ زنان‌ مي‌بايست‌ تقويت‌ شود.

3- کنفرانس‌ جهاني‌ به‌ ويژه‌ بر اهميت‌ تلاش‌ جهت‌ از بين‌ بردن‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌ در جامعه‌ و زندگي‌ خصوصي‌، امحاءکليه‌ اشکال‌ تهديدات‌ جنسي‌ و سوء استفاده‌هاي‌ جنسي‌، استثمار و قاچاق‌ زنان‌، امحاء تبعيض‌ ناشي‌ از جنسيت‌ در اجراي‌ عدالت‌، و از بين‌ بردن‌ هر گونه‌ اختلافي‌ که‌ ممکن‌ است‌ بين‌ حقوق‌ زنان‌ و آثار مضر ناشي‌ از اعمال‌ بعضي‌ از روشها و عادات‌ سنتي‌، تبعيضات‌ فرهنگي‌ و افراط‌ گرائي‌ مذهبي‌ بوجود آيد تأکيد مي‌کند. کنفرانس‌ جهاني‌ از مجمع‌ عمومي‌ مي‌خواهد پيش‌نويس‌ اعلاميه‌ مربوط‌ به‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌ را تصويب‌ نموده‌ و کشورها را ترغيب‌ نمايد با خشونت‌ عليه‌ زنان‌ مطابق‌ مفاد اعلاميه‌ مزبور مبارزه‌ کنند.
نقض‌ حقوق‌ بشر در شرايط‌ درگيري‌ مسلحانه‌، نقض‌ اصول‌ اساسي‌ حقوق‌ بشر و قوانين‌ انساندوستانه‌ بين‌المللي‌ است‌. اينگونه‌ موارد نقض‌ حقوق‌ از جمله‌ قتل‌، تجاوز سيستماتيک‌، بهره‌برداري‌ جنسي‌، بارداري‌ اجباري‌، بويژه‌ يک‌ واکنش‌ مؤثر را مي‌طلبد.

4- کنفرانس‌ جهاني‌ امحاء کليه‌ اشکال‌ تبعيض‌ علني‌ و مخفيانه‌ عليه‌ زنان‌ را ترغيب‌ مي‌کند. سازمان‌ ملل‌ مي‌بايست‌ هدف‌ تصويب‌ جهاني‌ کنوانسيون‌ امحاء کليه‌ اشکال‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ از سوي‌ تمامي‌ کشورها تا سال‌ 2000 را تشويق‌ نمايد. راه‌ها و روش‌هاي‌ مخاطب‌ قرار دادن‌ تحفظات‌ بويژه‌ تعداد کثير تحفظات‌ کشورها در قبال‌ کنوانسيون‌ مذکور مي‌بايست‌ تقويت‌ گردد. از جمله‌ کميته‌ امحاء کليه‌ اشکال‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ ( CEDAW ) مي‌بايست‌ به‌ کار بررسي‌ تحفظات‌ کشورها در قبال‌ کنوانسيون‌ ادامه‌ دهد. کشورها مي‌بايست‌ ترغيب‌ شوند که‌ تحفظات‌ خود را که‌ در مغايرت‌ با مقصود و هدف‌ کنوانسيون‌ مزبور بوده‌ و يا قوانين‌ معاهدات‌ بين‌المللي‌ ناسارگار است‌ بازپس‌ گيرند.

5- ارگانهاي‌ نظارت‌ کننده‌ منبعث‌ از ابزارهاي‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر مي‌بايست‌ اطلاعات‌ ضروري‌ را منتشر کنند تا زنان‌ بتوانند بهره‌گيري‌ مؤثرتري‌ از روشهاي‌ اجرائي‌ موجود در پيگيري‌ بهره‌مند شدن‌ کامل‌ و مساوي‌ حقوق‌ بشر و بدون‌ تبعيض‌شان‌ داشته‌ باشند. همچنين‌ بمنظور تقويت‌ اجراء تعهد به‌ تساوي‌ و حقوق‌ بشر زنان‌ روش‌هاي‌ جديدي‌ مي‌بايست‌ اتخاذ گردد. کميسيون‌ وضعيت‌ زنان‌ ( CSW ) و کميته‌ امحاء کليه‌ اشکال‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ ( CEDAW ) مي‌بايست‌ سريعاً احتمال‌ معرفي‌ حق‌ ارائه‌ شکايت‌ از طريق‌ آماده‌ نمودن‌ يک‌ پروتکل‌ اختياري‌ به‌ کنوانسيون‌ امحاء کليه‌ اشکال‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ را مورد بررسي‌ قرار دهند.
کنفرانس‌ جهاني‌ از تصميم‌ کميسيون‌ حقوق‌ بشر براي‌ بررسي‌ انتصاب‌ يک‌ گزارشگر ويژه‌ در مورد خشونت‌ عليه‌ زنان‌ در جريان‌ پنجاهمين‌ اجلاسش‌ استقبال‌ مي‌کند.

6- کنفرانس‌ جهاني‌، اهميت‌ برخورداري‌ زنان‌ از بالاترين‌ استانداردهاي‌ سلامتي‌ جسمي‌ و رواني‌ در سراسر طول‌ عمرشان‌ را مورد شناسائي‌ قرار مي‌دهد کنفرانس‌ جهاني‌ در زمينه‌ کنفرانس‌ جهاني‌ زنان‌، و کنوانسيون‌ امحاء کليه‌ اشکال‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌، همچنين‌ بيانيه‌ 1968 تهران‌، بارديگر براساس‌ تساوي‌ بين‌ زنان‌ و مردان‌ در حق‌ زنان‌ در برخورداري‌ از توجهات‌ بهداشتي‌ قابل‌ دسترسي‌ و کافي‌، خدمات‌ برنامه‌ تنظيم‌ خانواده‌ و همچنين‌ دسترسي‌ مساوي‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ در کليه‌ سطوح‌ تأکيد مي‌کند.

7- ارگان‌هاي‌ نظارت‌ کننده‌ منبعث‌ از ابزارهاي‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر مي‌بايست‌ با استفاده‌ از آمار و ارقام‌ مبتني‌ بر جنسيت‌، وضعيت‌ زنان‌ و حقوق‌ بشر زنان‌ را در بررسي‌ها و يافته‌هايشان‌ منظور نمايند. کشورها مي‌بايست‌ تشويق‌ شوند تا در گزارشات‌ خود به‌ ارگان‌هاي‌ مذکور اطلاعاتي‌ را در خصوص‌ وضعيت‌ زنان‌ بصورت‌ موقت‌ و يا دائمي‌ ارائه‌ نمايند کنفرانس‌ جهاني‌ با رضايت‌ به‌ اين‌ مطلب‌ توجه‌ مي‌کند که‌ کميسيون‌ حقوق‌ بشر در جريان‌ اجلاس‌ 49 خود قطعنامه‌ را به‌ تصويب‌ رساند که‌ در آن‌ گفته‌ شده‌ است‌ گزارشگران‌ و گروه‌هاي‌ کاري‌ در زمينه‌ حقوق‌ بشر نيز مي‌بايست‌ به‌ انجام‌ چنين‌ کاري‌ تشويق‌ شوند.
(قطعنامه‌ 46/1993) گام‌هايي‌ نيز مي‌بايست‌ توسط‌ بخش‌ مربوط‌ به‌ پيشزفت‌ زنان‌ در همکاري‌ با ساير ارگان‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌ بويژه‌ مرکز حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌ جهت‌ تضمين‌ اينکه‌ فعاليت‌هاي‌ حقوق‌ بشري‌ سازمان‌ ملل‌ مرتباً نقض‌ حقوق‌ بشر زنان‌ از جمله‌ سوءاستفاده‌هاي‌ مبتني‌ بر جنسيت‌ را مورد توجه‌ و رسيدگي‌ قرار دهند برداشته‌ شود. آموزش‌ و تعليم‌ پرسنل‌ حقوق‌ بشر و کمک‌هاي‌ انساندوستانه‌ سازمان‌ ملل‌ جهت‌ مساعدت‌ به‌ آنها در شناسايي‌ و مقابله‌ با نقض‌ حقوق‌ بشر ويژه‌ زنان‌ و انجام‌ فعاليت‌هايشان‌ بدون‌ تعصب‌ جنسيتي‌ مي‌بايست‌ تشويق‌ گردد.

8- کنفرانس‌ جهاني‌ دولت‌ها و سازمان‌هاي‌ منطقه‌اي‌ و بين‌المللي‌ را به‌ تسهيل‌ دسترسي‌ زنان‌ به‌ پست‌هاي‌ تصميم‌ گيرنده‌ و مشارکت‌ بيشتر آنها در مراحل‌ تصميم‌گيري‌ ترغيب‌ مي‌نمايد. کنفرانس‌ برداشتن‌ گام‌هاي‌ بيشتر در دبيرخانه‌ سازمان‌ ملل‌ جهت‌ انتصاب‌ و ارتقاء کارمندان‌ عضو و ساير ارگانهاي‌ اصلي‌ و زير مجموعه‌اي‌ مطابق‌ با منشور سازمان‌ ملل‌ را تشويق‌ مي‌نمايد.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان