بسم الله
 
EN

بازدیدها: 849

ترمينولوژي حقوق ثبت-قسمت اول

  1392/9/14

ترمينولوژي حقوق ثبت

حرف الف


آگهي تحديد حدود اختصاصي

املاکي که به واسطه عدم حضور مالک يا جهات ديگرتحديد عمومي نشده يا باصطلاح از تحديدخارج شده باشند در صورتيکه به استناد تبصره ذيل ماده15 قانون ثبت نتوان آنها راتحديد عمومي نموددر اين صورت به در خواست مستدعي ثبت يا قائم مقام قانوني او و هزينه شخصي وي با ذکرعلت مي توان نسبت به آن ملک تحديد حدود اختصاصي بعمل آورد آگهي اختصاصي جنبه استثنايي دارد.

آگهي تحديد حدود عمومي

بعد از انتشار اولين آگهي نوبتي املاکي که به عنوان مجهول المالک از آنها قبول ثبت به عمل آمده انتشار آگهي تحديدحدودعمومي امکانپذير مي باشد(ماده66 آئين نامه قانون ثبت) ودر تهيه پيش نويس آگهي تحديدعمومي رعايت نکات زير ضروري است:

پيش نويس آگهي تحديد حدود عمومي هر بخش به ترتيب شماره املاک تهيه و براي هر يک يا چند پلاک با توجه به موقعيت ومساحت آنهاروز يا روزه ائي براي تحديد حدود تعيين مي شود(موضوع مواد61 و62 آئين نامه قانون ثبت) وتاريخ روزتحديد و ساعت مقرر براي شروع عمليات تحديدي بايد ذيل شماره پلاکهاي مربوطه قيد شود. در ذيل آگهي تذکر داده مي شود مجاوري که نسبت به حدود ياحقوق ارتفاقي ملک مورد تحديد حقي براي خود قائل است مي تواند ظرف مدت 30 روز ازتاريخ تحديد به وسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرض حال دهد(ماده20 قانون ثبت)

آگهي فقدان پرونده

چنانچه پرونده ثبتيمفقود گرديد در راستاي تشکيل پرونده ثبتي المثني آگهي فقدان پرونده که شامل مشخصات پرونده وملک ومالک مي باشد در يکي از روزنامه هاي محلي يا کثيرالانتشار منتشر مي شود

آگهي مذکور مربوط به پرونده هاي ثبتي املاکي است کهداراي اظهار نامه هستند و تحديد حدود آنها به عمل آمده اعم از اينکه ثبت دفتر املاکشده و داراي سند مالکيت باشند يا نباشند

آگهي فقدان سند مالکيت

آگهي فقدان سند مالکيت توسط متصدي دفتر املاک با ملاحظه محتويات پرونده وثبت دفتر املاک تهيه مي شود در اين آگهي بايستي مشخصات کامل مالک شماره پلاک و محل وقوع ملک و نحوه مفقود شدن سند مالکيت و معاملاتي که در سند مالکيت ثبت شده قيدگردد. آگهي در دو نوبت به فاصله اي که کمتر ازده روز نباشد بايستي در روزنامه چاپ شود و در آن قيد گرددکه پس از انتشارنوبت دوم ظرف ده روز چنانچه کسي اعتراضي نداشته باشد مي تواند به ثبت محل اعلام داردو ياانقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض سند المثني صادر خواهد شد.

آگهي هاي نوبتي

براساس ماده 59 آئين نامه قانون ثبت کليه املاکي که در هر سه ماه به ثبت مي رسند بايستي به ترتيب مقرر در آئين نامه در دو نوبت به فاصله 30 روز با ذکر شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع آن دريکي ازروزنامه هاي محلي يا کثيرالانتشار که از طريق وزارت ارشاد اسلامي تعيين ميشوندآگهي گردند تا 90 روز از تاريخ اولين انتشار به ثبت محل کتباً اعلام و رسيددريافت دارند.

در آگهي نوبتي که هر سه ماه يکبار تهيه و منتشر مي شود بايدمشخصات و نکات زير منظور گردد:

شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع املاکي که اظهار نامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظيم و جهت انتشار آگهي در رديف منظور گرديده اند.

املاکي که قبلاً اظهار نامه آنها تنظيم ولي اشتباهاًدر موعدمقرر آگهي نشده اند.

املاکي که آگهي نوبتي آنها در وقت مقرر منتشر و لاکن بواسطه اشتباه مؤثري که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آراء هيئت نظارت يا دستوراداري مستند به اختيارات تفويضي هيئت نظارت موضوع بندهاي 385-386-387مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا اول مهر 65 منجر به تجديدآگهي شده اند

در مقدمه پيش نويس آگهي نوبتي نام شهرستان مربوطه قيد سپس مشخصات وشماره پلاکهاي ثبتي املاک هر بخشي که در سه ماهه مربوطه قبل ثبت شده اند بترتيباز کوچک به بزرگ با ذکر مشخصات مالک يا مالکين آن قيد آنگاه مشخصات ملک و مالک يامالکين املاک موضوع بند 2 و بدنبال آن مشخصات ملک و مالک يا مالکين املاک موضوع بند 3 کهدر اجراي دستور هيئت نظارت يا دستور اداري مستند به اختيارات تفويضي منجربه تجديدآگهي شده اند قيد مي شود.

سپس در پايان آگهي زمان قبول اعتراض نسبت به املاک رديف 1و2 که 90 روز و املاک رديف 3 که 30 روز بعد از تاريخ اولين انتشاراست ذکر ميگردد و نيز مدلول مواد16 و17و 20 قانون ثبت در پايان آگهي درج و تاريخ انتشار نوبت اول و دوم نيز برابر قانون تعيين و قيد مي شود.

به موجب ماده 16 قانون ثبت هرکس مي توانداعتراضي نسبت به ثبت ملک مورد نظر داشته باشد ظرف 90 روز از تاريخ نشراولين آگهي نوبتي مراتب را کتباً به ثبت محل مر بوطه اعلام و رسيد در يافت نمايد.

اجاره

عقدي است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عين مستاجره مي‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند. (ماده 466 از قانون مدني)اجاره اشخاص: در اجاره اشخاص کسي که اجاره مي‌‌نمايد مستاجر و کسي که مورد اجاره واقع مي‌شود اجير و مال‌الاجاره اجرت ناميده مي‌شود. (ماده 512 از قانون مدني)

منظور از اجاره مذکوره در اين ماده (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/1339) آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم از اين که نسبت به مورد تصرف سند رسمي يا غيررسمي تنظيم شده يا تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او باشد.

اراضي آيش

به اراضي مي گويند که :

اولا زميني که بالفعل مالک دارد ثانيا مزروعي است ثالثا مالک براي مدتي معلوم و محدود از آبادي آن چشم پوشيده باشد .

اراضي باير

به اراضي مي گويند که : اولا مالک بالفعل داشته باشند هر چند مالک فعلي آن مشخص نباشد . ثانيا مشغول به کشت و زرع آبادي از هر قبيل اعم از بنا و قنات و اشجار و غيره نباشد. ثالثا مالک براي مدتي نا معلوم و نامحدود از آبادي آن چشم پوشيده باشد . رابعا از اراضي بستر رودخانه و انهار عمومي و حريم آنها نباشد غالبا زمين باير را به حساب زمين موات مي گذارند .

اراضي دولتي

اراضي دولتي اعم از ثبت شده و ثبت نشده داير و باير عبارت است از: الف) اراضي موات، ب) اراضي که به نحوي از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهول المالک و غيره، ج) اراضي متعلق به دولت که دراختيار اشخاص حقيقي و حقوقي يا مؤسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده يا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند 10 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

اراضي شهري

اراضي شهري ‌زمين‌هايي است‌که در‌محدوده قانوني و‌حريم استحفاظي شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است. (ماده 2 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)

اراضي متروکه

به اراضي مي گويند که : اولا سابقه مالکيت خصوصي مسلم داشته باشد ثانيا فعلا مشغول به کشت و زرع و آبادي نباشد ثالثا مالک سابق از مالکيت آن چشم پوشيده باشد

اراضي موات

زمين‌هاي غيرآبادي است که سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 3 واژه‌نامه از لايه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)

اراضي موات شهري زمين‌هايي است که سابقه عمران و احيا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)

به اراضي مي گويند که : اولا سابقه مالکيت خصوصي آن معلوم نباشد يعني مجهول باشد ثانيا مشغول به کشت و زرع و آبادي نباشد ثالثا بالفعل مالک نداشته باشد

ارتفاق

حقي است براي شخص در ملک ديگري. (ماده 93 از قانون مدني)

استعلام املاک

استعلام ورقه بهادار و متحد الشکلي است که به وسيلهدولت چاپ و منتشر ميشود و سفيد آن از طرف ادارات ثبت در قبال اخذ بهاء به دفاتر اسناد رسمي تحويل ميگردد. دفاتر اسناد رسمي مکلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاک قبلاً جريان ثبتي آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملک استعلام نمايند هم چنين پاره اي از دستگاههاي اجرائي ذيربط و يا مراجع قضائي صالحه نيز در مواقع ضروري و لازم مجاز به استعلام جريان ثبتي املاک جاري هستند

اعتبار پاسخ استعلاميه هائي که محل وقوع دفترخانه و اداره ثبتدر يک شهر است يک ماه و دواير شعب تابعه همان حوزه چهل و پنج روزاست.(بند 28مجموعه بخشنامه هاي ثبتي)

براي هر ملک يا يک صفحه دفتر املاک يک استعلاميه تنظيم مي شود و قيد چند شماره ملک روي يک استعلام جايز نيست.(بند31 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي)

اسباب تملک

تملک حاصل مي‌شود: 1- به احيا اراضي موات و حيازت اشياء مباحه، 2- به وسيله عقود و تعهدات، 3- به وسيله اخذ بشفعه، 4- به ارث، (ماده 140 از قانون مدني)

اسناد مالکيت صادره در اجراي قانون اصلاحات ارضي

اسناد مالکيتي که دراجراي مقررات اصلاحات ارضي وبر طبق مواد 142و144 قانون ثبت به نام زارعين صاحب نسق صادر مي گردد .

اسناد مالکيت صادره در اجراي ماده 147 اصلاحي قانون ثبت


مطابق با ماده 147 اصلاحي قانون ثبت واصلاحات بعدي آن براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاک وباغات واراضي کشاورزي ونسق هاي زراعي که به صورت “عادي” منتقل شده وبه لحاظ موانع قانوني با صدور توافق طرفين به دستور رئيس ثبت ودر غير اينصورت با صدور راي توسط هيات حل اختلاف سند مالکيت به نام متقاضي صادر مي گردد.

اسناد مالکيت صادره در اجراي ماده 148 اصلاحي قانون ثبت

مطابق با ماده 148 اصلاحي قانون ثبت چنانچه املاک مورد تقاضا متعلق به دولت يا شهرداري وموقوفه باشد موضوع در هيات حل اختلاف مطرح شده وسند مالکيت به نام متقاضي صادر مي گردد.

اسناد مالکيت صادره مطابق با ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه کشور

اسناد مالکيتي که بر اساس ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه کشور مربوط به املاک روستائيان داخل دربا فت روستاها صادر مي گردد را شامل مي شود

اصلاح حدود

چنانچه در اثر تغيير وضعيت در مجاورين املاک ثبت شده تغييري در وضع حدود اربعه ملکي که داراي سند مالکيت مي‌باشد حاصل شود و يا به عبارت ديگر يک يا چند حد از حدود اربعه ثبت شده‌ايکه قبلا به پلاک شخصي محدود شده در اثر تغيير وضع مجاورين به کوچه محدود شود مالک مي‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضاي اصلاح حدود نمايد

اعتبار اسناد مالکيت

اسناد مالکيت از طرف ادارات ثبت هميشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعي مراجع قضايي صالحه يا قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي قابل ابطال مي‌باشد

اعيان

اعيان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روي زمين ساخته مي شوداطلاق مي گردد گر چه از نظر حقوقي کلمه زمين خود دلالت بر عرصه و اعيان رامي نمايدولي در ثبت مراد از اعيان مستحدثاتي است که روي ملک (زمين) بنا مي گردد.

اقاله

به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌گردد که دلالت بر بهم زدن معامله کند. (ماده 284 قانون مدني)

افراز املاک

چنانچه دو يا چند نفر نسبت به ملکي بطور مشاعمالکيت داشته باشند هر يک از آنها مي توانند نسبت به افراز سهمي خود ازساير مالکين ديگر اقدام نمايند اين عمل را در اصطلاح حقوقي و ثبتي افراز گويند.

امضاي الکترونيکي

عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به «داده پيام» است که براي شناسائي امضاء کننده «داده پيام» مورد استفاده قرار گيرد. (بند ي ماده 2 قانون تجارت الکترونيکي مصوب 17/10/1382) امضاء الکترونيکي مطمئن: هر امضاي الکترونيکي است که مطابق با ماده 10 اين قانون باشد. (بند ک ماده 2 قانون تجارت الکترونيکي مصوب 17/10/1382)

املاک ثبت شده

به املاکي اطلاق مي شوند که داراي سابقه ثبت در دفتر املاک هستند يا به عبارت ديگر براي آنها سند مالکيت صادرشده است (موضوع ماده 22 ق.ث)

املاک جاري

ميشودکه سابقه ثبت در دفتر املاک را نداشته باشند (موضوع ماده 21 ق.ث) املاک جاري به املاکي اطلاق يا به عبارت ديگر براي آنها سند مالکيت صادر نشده است

املاک مجهول المالک

درقانون ثبت به املاکي اطلاق مي شود که در موقع پلاک کوبي در ثبت عمومي در دفتر توزيع اظهار نامه به نام اشخاص معرفي گرديده ولي تاکنون از طرف مالک ويا قائم مقام قانوني وي در خواست ثبت آن به عمل نيامده باشد و متصرفين اينگونه املاک مي توانند باتوجه به دفاتر توزيع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود ميباشد همچنين مدارک عادي خريداري نسبت به درخواست ثبت آنها اقدام نمايند.

اموال دولتي

اموال دولتي که معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکريز‌هاي نظامي و قورخانه و اسلحه ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه سلطنتي و عمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و کتابخانه‌هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غيرمنقوله دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصي نيست و همچنين است اموالي که موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد. (ماده 26 قانون مدني)

اموال مشمول ماليات بر ارث

عبارت است از کليه ماترک متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از کسر هزينه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي. (ماده 19 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان