بسم الله
 
EN

بازدیدها: 719

متن سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت سال 1391 منتشر شده از طرف کانون هاي وکلاي دادگستري-قسمت دهم (قسمت پاياني)

  1392/9/14
قسمت قبلي

گزينه صحيح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است

آيين دادرسي کيفري

101 – در دادگاه ويژه روحانيت صدور قرار بازداشت موقّت ……….
1)در هيچ موردي تجويز نشده و ممنوع است.
2) در موارد مخصوص در آيين نامه اجباري است و رسيدگي به اعتراض متهّم در صلاحيت دادستان کل ويژه روحانيت است. 
3) در همه موارد اختياري است و به تشخيص قاضي دادسرا يا دادگاه مربوط وابسته است.
4) در برخي موارد مخصوص در آيين نامه (اصلاحي 1384) اجباري است و اعتراض به قرار در يکي از شعب دادگاه ويژه مورد رسيدگي واقع مي‌شود.

102 – کساني که حضور آنان در معاينه و تحقيق محلّي ضروري است، چنانچه بدون عذر موجّه بعد از دعوت شدن حاضر نشوند، فقط ………. جلب مي‌شوند.
1) در اتّهام قتل عمدي
2) در جرايم مخلّ امنيّت و محيط زيست
3) در جرايم چک بلامحلّ و کلاهبرداري
4) در جرايم مخلّ امنيّت و خلاف نظم عمومي

103 – تسليم رونوشت دادنامه پيش از امضاء ……….
1) کاملاً مجاز است.
2) ممنوع است و ضمانت اجراي کيفري دارد. 
3) ممنوع است ولي فاقد هر گونه ضمانت اجراست.
4) ممنوع است و فقط ضمانت اجراي انضباطي دارد.

104 – در صورت اعطاي نيابت قضايي، قاضي معطي نيابت ……….
1) مجاز به تعيين نوع تامين است ولي بايد نظر دادستان متبوع خود را جلب کند.
2) مجاز به تعيين نوع تامين نيست و بايد تشخيص تناسب قرار را بر عهده قاضي مجري نيابت قرار دهد.
3) مي‌تواند نوع تامين را معيّن کرده و يا آن را به نظر قاضي مجري نيابت واگذار کند. 
4) مکلّف است چنانچه تامين از نوع قرار بازداشت موقّت باشد آن را تعيين و مورد تصريح قرار دهد و مجاز نيست آن را به نظر قاضي مجري نيابت واگذار کند.

105 – چنانچه شخص ثالثي اقدام به توثيق وثيقه به نام متّهم کرده باشد، در صورت امتناع يا عدم حضور متّهم نزد مقامات قضايي در موارد قانوني و محکوميّت او، وثيقه ضبط و ………. از آن پرداخت مي‌شود.
1) فقط جزاي نقدي
2) ضررو زيان مدعي خصوصي يا جزاي نقدي به تشخيص دادستان
3) جزاي نقدي و ضررو زيان مدعي خصوصي
4) هم جزاي نقدي و هم ضرر و زيان مدعي خصوصي با موافقت وثيقه گذار

106 – فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل ………. است.
1) سه روز جز در موارد استثنايي
2) يک هفته با لحاظ ايام تعطيل
3) سه روزدر همه موارد و بدون استثناء
4) پنج روز در همه موارد و بدون استثناء

107 – چنانچه يکي از اتباع ايراني که در خارج از قلمرو حاکميّت جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرمي شده در ايران دستگير شود، ………. محاکمه مي‌شود.
1) در دادگاهي که در حوزه آن دستگير شده است
2) دردادگاه‌هاي کيفري عمومي يا کيفري استان تهران
3) در مراجع قضايي تهران در صورتي که تابعيت خارجي تحصيل نکرده باشد
4) فقط در صورت ارتکاب جرايم مستوجب حدّ يا قصاص و آن نيز مشروط به عدم کسب تابعيّت خارجي، در مراجع کيفري تهران.

108 – افراد داراي مجوّز از نيروي مقاومت بسيج مي‌توانند ………. به عنوان ضابط اقدام کنند.
1) فقط در موارد اعلام نياز ساير ضابطين
2) در جرايم غير مشهود و غير آن به دستور مقامات مافوق
3) در همه جرايم اعم از مشهود و غير مشهود
4) در جرايم مشهود در صورت عدم حضور ساير ضابطين و يا عدم اقدام آنها

109 – رسيدگي به تخلّفات افراد صنفي در مواردي که واجد عناوين کيفري نباشد در ………. انجام مي‌پذيرد.
1) سازمان تعزيرات حکومتي
2) انجمن حمايت از حقوق مصرف کننده
3) سازمان نظام صنفي
4) محاکم عمومي

110 – اعمال نظارت قضايي دادستان بر ضابطان دادگستري ……….
1) مستلزم هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي آنهاست.
2) ملازمه با هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي آنها ندارد. 
3) منحصراً در خصوص نيروي انتظامي نيازمند هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي است.
4) در قوانين پيش‌بيني نگرديده و دادستان منحصراً رياست اداري بر ضابطان دادگستري دارد.

111 – رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در کدام يک از مراجع قضايي صورت مي‌گيرد؟
1) دادگاه کيفري استان
2) منحصراً محاکم عمومي محل انتشار نشريه
3) منحصراً محاکم عمومي مراکز استان‌ها
4) محاکم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضايي محل انتشار نشريه

112 – صدور دستور ضبط وثيقه از اختيارات ………. است و رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثيقه در صلاحيت ………. قرار دارد.
1) دادستان- دادگاه عمومي
2) رئيس حوزه قضايي – دادگاه عمومي
3) دادستان – دادگاه تجديد نظر استان
4) رئيس حوزه قضايي – دادگاه تجديد نظر استان

113 – چنانچه دادگاه کيفري استان پس از رسيدگي به اتّهام قتل عمد، جنايت واقع شده را غيرعمد تشخيص دهد که رسيدگي به آن در صلاحيت محاکم عمومي است ……….
1) پرونده را مستقيماً به دادگاه عمومي جزايي محلّ وقوع جرم ارجاع مي‌دهد.
2) پرونده را جهت صدور کيفرخواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومي جزايي محلّ وقوع جرم به دادسراي مرکز استان ارسال مي‌کند.
3) به اين بزه رسيدگي و پس از اعلام ختم دادرسي حکم مقتضي را صادر مي کند. 
4) پرونده را جهت صدور کيفرخواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومي جزايي محلّ وقوع جرم به دادسراي محل وقوع جرم ارسال مي‌کند.

114 – پس از تاييد حکم محکوميّت کيفري در ديوان عالي کشور، مشخّص مي‌شود محکوم عليه داراي محکوميّت‌هاي قطعي ديگر بوده که مشمول مقرّرات تعدّد جرم مي‌باشد، ديوان عالي کشور، با طي تشريفات قانوني، کليّه احکام صادره را نقض کرده و پرونده را جهت صدور حکم واحد به ……….. ارجاع مي‌دهد.
1) دادگاه بدوي صادر کننده آخرين حکم
2) دادگاه صادر کننده آخرين حکم قطعي
3) شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده آخرين حکم قطعي
4) شعبه هم عرض دادگاه بدوي صادر کننده آخرين حکم

115 – دادگاه پس از رسيدن تقاضاي واخواهي ……….
1) مکلّف است با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت نمايد. در اين وضعيت عدم حضور شاکي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود.
2) در صورت لزوم با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي‌نمايد. در اين وضعيت عدم حضور شاکي با مدعي خصوصي مانع رسيدگي خواهد بود.
3) مکلّف است يا تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت نمايد. در اين وضعيت، عدم حضور شاکي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي خواهد بود.
4) در صورت لزوم با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي‌نمايد. در اين وضعيت عدم حضور شاکي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود. 

116 – حذف و نمره سوال بين ساير پرسش ها تقسيم شد.

117 – دادگاه کيفري استان تهران صلاحيت رسيدگي به جرايم ……… دارد.
1)        مشاوران وزرا
2) مديران کلّ اطلاعات استان‌ها
3) شهرداران مراکز استان‌ها
4) نظامي افسران از درجه سرتيپ به بالا

118 – در حوزه قضايي بخش که دادسرا تشکيل نمي‌شود، وظايف دادستان بر عهده کيست؟
1) رئيس حوزه قضائي
2) دادستان مرکز شهرستان
3) دادرس علي البدل
4) دادستان نزديکترين حوزه قضايي

119 – کدام يک از اشخاص، حق درخواست اعاده دادرسي را ندارند؟
1) وکيل محکوم عليه
2) رئيس حوزه قضايي
3) دادستان کلّ کشور
4) رئيس ديوان عالي کشور

120 – کدام مورد از موارد احاله نيست؟
1)محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد.
2) بيشتر شهود و شکات در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند. 
3) بيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.
4) به تشخيص رئيس قوّه قضائيه يا دادستان کلّ کشور، به منظور حفظ نظم و امنيّت احاله لازم باشد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان