بسم الله
 
EN

بازدیدها: 693

آئين نامه ستاد حقوق بشر

  1392/9/14
شماره /2/3/14/1989س                                1380/6/28
مدير عامل محترم روزنامه رسمي
به پيوست تصوير آيين نامه ستاد حقوق بشر كه درتاريخ 1380/6/27 به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است جهت انتشار در روزنامه رسمي وفق مقررات ارسال مي گردد.
مدير كل دفتر امور بين الملل - محمدجوادشريعت باقري

مقدمه توجيهي :

به موجب اصل 156 قانون اساسي قوه قضائيه (پشتيبان حقوق ) فردي واجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت ) و همچنين موظف به (احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع ) است.
با اتكاء به (محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود) ( از مقدمه قانون اساسي ) و الهام از فقه زند و سيال شيعه و (اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط (قسمت الف بند6اصل دوم ) قانون اساسي در اصول ديگري به ويژه اصول 19تا42 به تدوين (حقوق ملت ) يا (حقوق بشر) ناميده شود مشتمل بر اصولي است كه از آغاز اسلام و تمدن اسلامي و قرنهاقبل از اعلاميه جهاني حقوق بشر از سرچشمه هاي صايل منابع اسلامي استخراج و بدانها تصريح شده است.
همچنين قانون اساسي به عنوان ميثاق انقلاب اسلامي تلاش نموده است با(ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسلامي ومتشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني از حقو مردم در خط حركت اسلامي پاسداري نموده وازانحرافات موضعي در درون امت اسلامي پيشگيري نمايد.(از مقدمه قانون اساسي ).
قوه قضائيه در اجراي وظايف نظارتي خودمي بايست ساز وكارهاي لازم و متناسب را پيش بيني و به موقع اجرا درآورد. از سويي مباحث مربوط به حقوق ملت در وضعيت كنوني جهان به گونه اي درآمده كه فقدان مكانيزم هاي مربوط به آن كشورها را در موضع تدافعي قرار داده و كشوري را كه منادي و مدافع حقوق بشر و حقوق ملتهاست به عنوان نافي ناقض حقوق بشر معرفي مي نمايد.
درك اين واقعيت است كه موجب شده است كشورهاي گوناگون به تاسيس نهادهايي به منظور بررسي مسايل مربوط به حقوق بشر دست بازيده اند. بديهي است كه در شرايطي كه بزرگترين ناقضان حقوق بشر با ايجاد چنين نهادهايي به عنوان مدافع حقوق بشر به تلاش مشغولند وجود نهادي ملي در جمهوري اسلامي ايران كه سخت ترين و سخت گير ترين مدافع حقوق انسانهاست ضروري مي نمايد. متولي و متصدي چنين نهادي نيز بي ترديد قوه قضائيه است كه مي بايست با ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط و در اجراي وظايفي كه قانون اساسي به عهده اين قوه نهاده است به (گسترش عدل و آزاديهاي مشروع ) اشكالات و ادعاهاي مربوط به نقض حقوق ملت در داخل را بررسي نموده و با  اتكاء به قانون اساسي و منابع اصيل اسلامي نسبت به دفع اتهامات و اشكالات اقدام و به منظور صيانت از كيان نظام اسلامي و حفظ و ارتقاء وجهه جمهوري اسلامي ايران در ميان دولتها و ملتها تلاش نمايد.

اركان و شرح وظايف ستاد حقوق بشر

ماده 1- ارکان

ستاد حقوق بشر متشكل از اعضاي اصل ، اعضاي مدعو و دبيرخانه خواهد بود.

ماده 2- اعضاي اصلي

- معاونت امور بين الملل قوه قضائيه 
- معاونت قضائي قوه قضائيه 
- معاونت اطلاع رساني امور اجتماعي قوه قضائيه 
- سخنگوي قوه قضائيه 
- دادگستري استان تهران 
- سازمان بازرسي كل كشور
- سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور
- مركز دفتر مطالعات توسعه قضائي 
- نمانيده رئيس ديوان عالي كشور
- نماينده دادستان كل كشور
وزارت امور خارجه ، وزارت اطلاعات ، وزارت كشور و يا نمايندگان تام الاختيار آنها و يك نفر از اعضاء كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي جهت شركت در جلسات ستاد دعوت خواهند شد.

ماده 3- اعضاي مدعو

دبير ستاد حسب مورد با تصويب اكثريت اعضاء مي تواند از سازمانها و نهادها و افراد صاحب نظر جهت شركت در جلسات دعوت نمايد.

ماده 4-دبيرخانه

1- دبيرخانه ستاد در معاونت امور بين الملل قوه قضائي مستقر است و معاون امور بين الملل مسئوليت دبيرخانه راعهده دار خواهد بود .
2- دبيرخانه ستاد مسئوليت انجام امور اداري ستاد- تعيين دستور جلسات ، تنظيم صورتجلسات ، هماهنگي جلسات و پيگيري مكاتبات را به عهده خواهدداشت .
همچنين نسبت به تشكيل بايگاني منظم و جمع آوري سوابق استعلامي حقوق بشري اقدام خواهد نمود.
3- ادعاهاي دريافتي در اولين جلسه ستاد به اطلاع اعضاء خواهد رسيد. دبير ستاد مي تواند قبل از تشكيل جلسه پاسخ مراجع ذيربط در مورد موضوع را استعلام نمايد. در اين صورت با توجه به اهميت موضوع ، مهلت مناسبي براي تهيه پاسخ در نظر گرفته خواهد شد.
4- دبيرخانه ستاد گزارش عملكرد خود را هر 6ماه يكبار جهت استحضار رياست محترم قوه قضائيه ارسال خواهد نمود0 رونوشت اين گزارش به روساي سازمانها و وزارتخانه هاي عضو نيز داده خواهدشد.
5- در موارد مهم و ضروري ممكن است جلسه ستاد در حضور رئيس قوه قضائيه برگزار شود.

ماده 5- اختيارات ، وظايف و صلاحيتهاي ستاد

1- تبيين و معرفي حقوق بشر اسلامي 
2- بررسي مشكلات حقوقي - قضايي مرتبط با حقوق بشر اسلامي و ارائه راه حلهاي اجرايي و مناسب با قوانين جمهوري اسلامي با تشكيل كميته اي از صاحبنظران قوه قضائيه و دانشگاه 
3- بررسي قطعنامه هاي صادره از كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و گزارش گزارشگران ويژه و ارائه گزارش و پيشنهاد به رياست محترم قوه قضائيه و بررسي ادعاها و شكاياتي كه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص نقص حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود
4- شناسايي و تشخيص موارد نقض حقوق بشر در ساير كشورها به ويژه رژيمهاي استكباري واعلام موضع مناسب در مقابل آن
5- اتخاذ سياست واحد و ايجاد هماهنگي در پاسخگويي و دفاع از اتهاماتي كه عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود
6- شناسايي ومعرفي افراد مناسب به رئيس قوه قضائيه جهت حضور در مجامع و اجلاسهاي بين المللي مربوطه
7- بررسي ادعاها و شكاياتي كه از نظر قوانين جمهوري اسلامي ايران وارد تشخيص داده مي شود و ارائه گزارش به رئيس قوه قضائيه جهت اتخاذ تصميم لازم 
8- تهيه پاسخ مناسب به ادعاهاو ايراداتي كه به انگيزه هاي گوناگون سياسي وغير سياسي و يا به دليل عدم آشنايي با قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود
9- ارائه گزارش به رياست محترم قوه قضائيه در خصوص كاستي ها، نيازمندي ها و مشكلات مبتلا در عرصه داخلي و بين المللي و ارائه پيشنهاد و راهكارهاي اجرائي براي بهبود وتلاش در ساز و كارهاي مرتبط با حقوق بشر
10- تلاش در جهت همكاري وهماهنگي با ساير نهادهاي حقوق بشري داخلي به منظور اتخاذ رويه اي واحد
11- اقدام لازم نسبت به ساير موارد مرتبط با حقوق بشر حسب ارجاع رئيس قوه قضائيه 

ماده 6- نحوه تشکيل جلسات

1- رئيس ستاد مسئوليت تشكيل جلسات را بعهده دارد وي مي تواند رياست جلسات را به يكي از اعضاي ستاد محول نمايد
2- جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسميت خواهد يافت ومصوبات آن با اكثريت نسبي آراء پس از تائيد رياست قوه قضائيه قابل اجرا است 
3- براي هر جلسه ، صورتجلسه جداگانه تنظيم و جهت استحضار رياست محترم قوه قضائيه ارسال خواهد شد
4- جلسات حداقل هر ماه يكبار تشكيل خواهد شد

ماده 7- اجراي آئين نامه

1- اين آئين نامه در 7 ماده در تاريخ 1380/6/27 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و پس از ابلاغ به دستگاه هاي ذيربط لازم الاجراست.
2- كليه واحدهاي قضايي و سازمانهاي تابعه دستگاه قضايي موظف به همكاري لازم با ستاد حقوق بشر هستند.


مشاوره حقوقی رایگان