بسم الله
 
EN

بازدیدها: 561

ارزش شهادت زنان در دعاوي مدني

  1392/9/10
ارزش شهادت زنان در دعاوي مدني، مندرج در “مبحث چهارم – گواهي”، از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 شمسي، استخراج  شده که عين مواد مربوطه به شرح زير نقل مي شود:

 مبحث چهارم – گواهي


ماده 229 – در مواردي که دليل اثبات دعوا يا موثر در اثبات آن ، گواهي گواهان باشد برابر مواد زير اقدام مي گردد.

ماده 230 – در دعاوي مدني ( حقوقي ) تعداد و جنسيت گواه ، همچنين ترکيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مي باشد :

الف – اصل طلاق و اقسام ان و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غير مالي از قبيل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعديل ، عفو از قصاص ، وکالت ، وصيت با گواهي دو مرد .

ب – دعاوي مالي يا آنچه که مقصود از آن مال مي باشد از قبيل دين ، ثمن بيع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصيت به نفع مدعي ، غصب ، جنايات خطائي و شبه عمد که موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يک مرد و دو زن .
چنانچه براي خواهان امکان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يک گواه مرد يا دو زن به ضميمه يک سوگند ادعاي خود را اثبات کند . در موارد مذکور در اين بند ، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي دهد ، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي شود .

ج – دعاوي که اطلاع بر آنها معمولا در اختيار زنان است از قبيل ولادت ، رضاع . ، بکارت ، عيوب دروني زنان با گواهي چها ر زن ، دو مرد يا يک مرد و دو زن .

د – اصل نکاح با گواهي دو مرد و يا يک مرد و دو زن .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان