بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,185

مسأله زن و خانواده از مسائل درجه يک کشور است

  1390/10/17
خلاصه: رهبر معظم انقلاب در سومين نشست انديشه هاي راهبردي با موضوع زن و خانواده: مسأله زن و خانواده از مسائل درجه يک کشور است
هدف نشست هاي انديشه هاي راهبردي که دو جلسه قبلي آن با موضوع «الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت» و «عدالت» برگزار شده است، ايجاد فضايي علمي و تخصصي براي تضارب آرا و انديشه ها در جهت ايجاد گفتمان علمي و کاربردي و تصميم سازي درباره موضوعات راهبردي و مورد نياز کشور است.
در اين نشست 4 و نيم ساعته صاحبنظراني که مقالات و پژوهشهاي آنان از ميان 188 مقاله رسيده به دبيرخانه نشست به عنوان آثار برتر شناخته شده، به بيان ديدگاهها و طرح نظريات خود پرداختند.
خانم دکتر نوابي نژاد استاد دانشگاه تربيت معلم به عنوان اولين سخنران نشست، در مقاله اي با نام آسيبها و الگوهاي مطلوب خانواده به بررسي تغييرات منفي و مثبتي پرداخت که نهاد خانواده در چند دهه اخير شاهد بوده است.
اين استاد دانشگاه تغيير در الگوي ازدواج، تغيير سبک زندگي برخي زوجها به واسطه افزايش تحصيلات و اشتغال زنان، تغيير نگرش در برخي افراد درباره مقدس بودن پيوند زناشويي، کاهش تمايل به فرزندان بيشتر، خشونت فيزيکي و رواني برخي مردان و تبليغات ماهواره اي را از جمله آسيبهاي موجود در موضوع زن و خانواده دانست.
دکتر نوابي نژاد با بيان شاخصه هاي الگوي مطلوب خانواده و بررسي عواملي همچون صميميت، انعطاف پذيري و «تعامل فکري در پويايي و سلامت خانواده» تأکيد کرد: مطالعات جامعه شناختي، مشاهدات عيني و مطالعات غربي نشان مي دهد رابطه معناداري ميان دين و معنويت با سلامت رواني فردي – خانوادگي و اجتماعي وجود دارد که بايد در جامعه کنوني تقويت شود.
دکتر بانکي پور فرد استاديار دانشگاه اصفهان نيز در سخنان خود با بررسي تفاوت مقوله خانواده در الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت و الگوي توسعه غربي نتيجه گرفت برخلاف الگوي غربي، خانواده در نگاه اسلامي، سلول اصلي پيکره اجتماع به شمار مي رود.
دکتر بانکي پور فرد با بيان آمارهاي ازدواج و طلاق در سالهاي اخير، به بررسي علل افزايش نسبي سن ازدواج پرداخت و با انتقاد از روند برنامه هاي 5 ساله توسعه گفت: مشکلات اقتصادي – توسعه شهرنشيني و تمرکز بر رفاه فردي از جمله موانع ازدواج است اما غالب اين مشکلات ريشه اجتماعي و فرهنگي دارند که بايد براي آنها، چاره انديشي کرد.
اين پژوهشگر با چند پيشنهاد سخنان خود را پايان داد: منطبق شدن برنامه هاي توسعه با سياستهاي نظام درباره خانواده، وضع و اجراي قوانين تسهيل کننده ازدواج، عزم ملي براي نهضت خانواده سازي و آموزش مهارتهاي زندگي به اعضاي خانواده از مهمترين اين پيشنهادها بود.
تعامل خانواده و دولت عنوان مقاله سخنران بعدي خانم دکتر علاسوند بود. دکتر علاسوند ظرفيت سازي در خانواده، اصلاح الگوي سبک زندگي و عامليت خانواده را در روند دستيابي به سرمايه و اعتبار اجتماعي مهم خواند و با انتقاد از نسبي گرايي در ارزشها گفت نظام معنايي و هويتي خانواده نبايد بر مباني عرفي شکل گيرد.
دکتر علاسوند در تشريح الگوي مطلوب ارتباطي دولت با خانواده افزود: در شيوه غيرمستقيم اين ارتباط، دولت به مسائلي همچون اقتدار بخشي به خانواده و حمايت از «پدر، مادر و همسر» مي پردازد اما در شيوه مستقيم ارتباط، خانواده در هر گونه سياست گذاري و برنامه ريزي سه قوه نقش محوري بر عهده مي گيرد، و تسهيل عملکردهاي خانوادگي، اتخاذ راه حلهاي سيستمي و تقويت نهادهاي هنجارساز خانواده بويژه آموزش و پرورش و رسانه در دستور کار جدي قرار مي گيرد.
حجت الاسلام پيروزمند سخنران بعدي سومين نشست راهبردي هم انديشي جمهوري اسلامي بود که با عنوان «تکامل گرايي در مسئوليت اجتماعي زنان از منظر اسلام»، مقاله خود را ارائه کرد.
اين محقق حوزه و دانشگاه با تشريح ديدگاههاي مختلف درباره تکامل گرايي زنان گفت: تکامل گرايي زنان به معناي اهتمام به تربيت نسلي «متعهد، انقلابي، کارآمد و تکامل طلب» است و با تأکيد بر مسئوليت پذيري اجتماعي براي اقامه قسط و عدل، نقش آفريني زنان را در تعريف و تحقق سبک زندگي اسلامي – ايراني تبيين مي کند.
حجت الاسلام پيروزمند با اتکا به نظريه مطرح شده، اين راهبردها را براي تحقق تکامل گرايي در مسئوليت اجتماعي زنان مطرح کرد: «انتخاب نظريه برتر در کارکرد اجتماعي زنان از طريق برگزاري کرسيهاي آزاد انديشي، آموزش فراگير و تدريجي الگوي برتر و حمايتهاي قانوني از فرصتهاي شغلي متناسب با ويژگيهاي طبيعي زن و مرد».
در ادامه نشست خانم دکتر ميرخاني عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس به بيان ديدگاههاي خود در زمينه «رسالت مادري، مقاصد شرعي، مکاتب و معاهدات بين المللي» پرداخت.
دکتر ميرخاني با بررسي ديدگاه اسلام درباره رسالت عظيم مادر در حفظ دين، نقش مادر در حفاظت از نسل و نقش مادر در حفاظت عقلاني و تربيت اعضاي خانواده گفت در مکاتب اومانيسم و فمينيسم، نقش مادر به شدت افول مي يابد و جايگاه زن و مادر در حد يک عنصر مادي تنزل پيدا مي کند.
اين استاد دانشگاه براي تحقق رسالت حقيقي مادر پيشنهاد کرد مادران تحت حمايت بيمه بازنشستگي و از کارافتادگي قرار گيرند و فرهنگ سازي مناسب قرآني درباره جايگاه مادر انجام شود.
خانم دکتر عظيم زاده عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق، ديگر سخنران سومين نشست راهبردي هم انديشي در جمهوري اسلامي، موضوع تقابل فمينيسم و کارکردهاي خانواده را براي سخنراني خود انتخاب کرده بود.
وي جامعه پذيري کودکان، تداوم حيات خانواده، حمايت عاطفي، و تثبيت جايگاه اجتماعي را از جمله کارکردهاي خانواده در علم جامعه شناسي خواند و گفت: فمينيسم به عنوان واکنشي در برابر فرهنگ قرون گذشته اروپا، آثار بسيار مخربي بر کارکردهاي خانواده برجاي گذاشته و عملاً به عاملي براي فروپاشي نهاد خانواده در غرب تبديل شده است.
دکتر عظيم زاده تقويت همه جانبه نهاد خانواده را، راه حل اصلي بسياري از مشکلات موجود دانست.
سخنران بعدي اين نشست خانم دکتر جميله علم الهدي دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي بود. وي در تشريح تغيير اصول سياستگذاري در حوزه آموزش زنان گفت: اين سياستگذاري بايد بر پذيرش تفاوتهاي فطري و طبيعي جنسيتي استوار باشد چرا که در غير اينصورت سبب محروميت مضاعف زنان خواهد شد.
دکتر علم الهدي با تأکيد بر لزوم درنظر گرفتن مزيتهاي نسبي در آموزش زنان افزود: عدالت جنسيتي در مفهوم عميق خود بايد به عنوان يک هدف آموزشي مورد توجه کامل قرار گيرد.
خانم زعفرانچي سرپرست گروه بررسي مسائل زنان در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در مقاله خود با عنوان «زنان مسلمان و شيوه هاي تأثيرگذاري در نظام بين الملل» به بررسي تأثير حضور زنان مسلمان بخصوص در قالب سازمانهاي غيردولتي، نشست هاي بين المللي و ارائه ديدگاههاي اسلام پرداخت.
در اين مقاله با اشاره به دو ديدگاه متحجرانه و غربي درخصوص زن و خانواده و تبعات منفي آن براي زنان در جهان تأکيد شده است: بايد با طرح ادبيات جديد در حوزه زنان که داراي ويژگيهاي برگرفته شده از اصول و دستورات اسلام است، گفتمان جذاب اسلامي را در مجامع بين المللي مطرح کرد.
خانم زعفرانچي در مقاله خود چند پيشنهاد نيز ارائه کرد. تلاش جدي و همه جانبه براي احياي کانون خانواده در اسناد جهاني و حضور فعال و برنامه ريزي شده در عرصه هاي
بين المللي براي اصلاح و بازنگري اسناد جهاني، از جمله اين پيشنهادها بود.
خانم صابري نيز در اين نشست در مقاله اي با عنوان «مقايسه تطبيقي دو رويکرد مکتب اسلام و فمينيسم به تأمين امنيت اقتصادي زنان» ديدگاه مکاتب فکري الهي و غيرالهي درخصوص امنيت اقتصادي زنان را تشريح کرد.
خانم صابري با اشاره به اينکه اسلام جايگاه زن را در خانواده و اجتماع بصورت توأمان در نظر گرفته، به آسيب شناسي وضعيت امنيت اقتصادي زنان در کشور بويژه خلاءهاي قانوني ، وورد بي رويه زنان به مشاغل کاذب، و کمرنگ شدن نقش زن در خانواده پرداخت.
حجت الاسلام زيبايي نژاد مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان حوزه علميه قم، به عنوان آخرين سخنران نشست، در مقاله اي تحت عنوان «الزامات فقهي اساسي در تدوين الگوي اسلامي زن و خانواده» به بررسي نقش فقه حکومتي و راهبردي در نظام اسلامي و پويايي و قابليت هاي اجتماعي آن پرداخت و نتيجه گرفت: فقه حکومتي و راهبردي، قدرت الگوسازي بويژه در عرصه زن و خانواده را دارد.
در سخنان آقاي زيبايي نژاد آسيب هاي موجود در نگرش هاي فقهي از جمله، غلبه نگرش انتزاعي، جزء نگري، ضعف حساسيت نسبت به اعتقادات و اخلاق و کم توجهي به مناسبات نهادهاي حقوقي، مورد توجه قرار گرفت و بر لزوم بازتوليد فقه و تبيين فقه حکومتي براي اداره اجتماع تأکيد شد.
پس از سخنان ده نفر از استادان و صاحبنظران، انديشمندان و متفکران حاضر در سومين نشست راهبردي، به نقادي مباحث مطرح شده و بحث و تضارب آرا درباره مقالات ارائه شده پرداختند. سخنرانان نشست نيز ضمن پاسخگويي، از مطالب ارائه شده دفاع علمي کردند.
در ابتداي اين ديدار دکتر واعظ زاده دبير نشست انديشه هاي راهبردي گزارشي از فعاليت دبيرخانه اين نشستها بيان کرد و گفت: در يک سال گذشته دو نشست با موضوع الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت و عدالت برگزار شده است که اين مباحث در مراکز علمي و دانشگاهي انعکاس يافته و نشستهايي در امتداد اين موضوعات برپاه شده است.
دکتر واعظ زاده با اشاره به اهميت نقش رسانه ها در عمومي شدن موضوعات مطرح شده در نشستها افزود: مجموعه مباحث گذشته نشستهاي راهبردي به صورت مدون منتشر شده است که گنجينه ارزشمندي از نظرات اساتيد محترم دانشگاه و حوزه و منبع خوبي براي محققان است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان