بسم الله
 
EN

بازدیدها: 722

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 91- قسمت هفتم

  1392/9/7
قسمت قبلي

پاسخ صحيح بصورت بولد نمايش داده شده است

آيين دادرسي مدني

كدام مورد، مشمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1377 مبني بر بازداشت بدهكار است؟
1- كليه محكوميت هاي مالي قطع نظر از مرجع صادر كننده
2- فقط احكام محاكم دادگستري
3- آرا مراجع قضايي و شبه قضايي
4- مفاد احكام دادگستري و هزينه هاي اجرايي

با درخواست بطلان رأي داور از دادگاه عمومي حقوقي صالح و صدور رأي به بطلان رأي داور و تا زمان قطعيت حكم، كدام مورد، صحيح است؟
1- اجراي رأي داور متوقف مي ماند .
2- فقط اگر عمليات اجراي رأي داور قبل از درخواست بطلان شروع شده باشد، استمرار مي يابد .
3- در دعاوي غير مالي، در چنين حالتي اجراي رأي داور متوقف مي شود .
4- عمليات اجرايي رأي متوقف نمي شود .

چنانچه دعوايي براي مطالبه حقي كه داراي خصوصيتي شخصي است اقامه شود و در ج ريان دادرسي يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد، كدام مورد صحيح است؟
1- دادرسي متوقف مي شود مانند دعواي طلاق و تمكين
2- دعوا ساقط مي شود مانند دعواي نسب و تمكين
3- دعوا ساقط مي شود مانند دعواي طلاق و تمكين
4- دادرسي متوقف مي شود مانند دعواي نسب و تمكين

تعرض صادر كننده چك به اصالت آن در دادگاه، مي تواند تنها با ............... به عمل آيد .
1- اظهار انكار يا ترديد
2- ادعاي جعل يا اظهار انكار
3- اظهار انكار يا ترديد يا ادعالي جعل
4- ادعاي جعل

اگر تاريخ جلسه دادرسي كه تعيين و ابلاغ شده است، با تعطيلي غير منتظره مصادف شود و خوانده مقيم خارج كشور باشد، كدام مورد، در خصوص تاريخ جلسه بعد، صحيح است؟
1- يك ماه پس از روز تعطيل خواهد بود.
2- دو ماه پس از تعطيل خواهد بود .
3- فرداي روز تعطيل خواهد بود.
4- بايد دوباره تعيين و با اصحاب دعوا ابلاغ شود .

اگر موجر پس از اقامه دعواي مطالبه اجور معوقه، بخواهد خسارت وارده به مورد اجاره را نيز مطالبه كند، تكليف چيست؟
1- مي تواند در جلسه اول مطرح و با لايحه بدهد .
2- بايد دادخواست مستقل بدهد و دادگاه نمي تواند هر دو را به صورت توأمان مورد رسيدگي قرار دهد .
3- بايد دادخواست مستقل بدهد، اما دادگاه هر دو را توأمان مورد رسيدگي قرار مي دهد .
4- مي تواند از طريق افزايش خواسته اقدام نمايد .

چنانچه در دادگاه عمومي دعوايي اقامه شود كه در صلاحيت ذاتي دادگاه باشد و خوانده دعواي متقابلي اقامه نمايد كه در صلاحيت دادگاه انقلاب باشد، دادگاه عمومي بايد كدام اقدام زير را انجام دهد؟
1- با صدور قرار عدم صلاحيت، هر دو دعوا را به دادگاه انقلاب بفرستد.
2- به هر دو دعوا توأماً رسيدگي نمايد .
3- از ديوان عالي كشور استعلام و بر اساس آن اقدام نمايد .
4- به دعواي اصلي رسيدگي نموده و دعواي متقابل را به دادگاه انقلاب بفرستد.

چنانچه مستند دعواي خواهان عادي باشد و خوانده با وجود ابلاغ وقت در اولين جلسه دادرسي حاضر نباشد، كدام مورد در خصوص اقدام دادگاه، صحيح است؟
1- نمي تواند خوانده را محكوم نمايد و بايد جلسه را تجديد نمايد .
2- مي تواند خوانده را محكوم نمايد و نمي تواند به خواهان دستور دهد كه اصل مستند را ارائه نمايد .
3- مي تواند به خواهان دستور دهد كه اصل مستند را ارائه نمايد و اگر نداد او را محكوم نمايد .
4- مي تواند خوانده را محكوم نمايد مشروط بر آن كه خواهان اصل مستند را ارائه نمايد .

چنانچه در يك دادخواست دعوايي به خواسته يكصد ميليون ريال وجه يك برگ سفته كه بابت فروش گندم صادر شده و دعواي ديگري به خواسته اجاره بهاي آپارتماني، عليه يك نفر، در دادگاه صالح اقامه شود، دادگاه علي القاعده بايد كدام اقدام زير را انجام دهند؟
1- دادخواست را رد نمايد .
2- به خواهان اخطار نمايد كه يكي از دعاوي را براي رسيدگي مشخص نمايد .
3- دو دعوا را تفكيك نموده و به هر يك جداگانه رسيدگي نمايد .
4- به هر دو دعوا توأما رسيدگي نمايد.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان