بسم الله
 
EN

بازدیدها: 628

مجازات سقط جنين

  1392/9/6
«من قتل نفساً بغير نفسٍ او فساد في الارض فكانّما قتل الناس جميعاً» هركس ديگري را جز براي قصاص يا مبارزه يا فسادگري بكشد، گويي همه مردم را كشته است. 

در اصطلاح حقوقي، سقط جنين را بدين عبارت تعريف كرده اند : 
سقط جنين عبارت است از خاتمه دادن به دوران حاملگي، خواه از طريق سلب حيات از جنين در حالي كه در رحم مادر بوده است، خواه از طريق اخراج آن قبل از موعد طبيعي به نحوي كه قابل زيستن نباشد بنابراين براي تحقق سقط جنين بعنوان يك عمل مجرمانه بايد اركان زير موجود باشد. 

برابر قانون، آزار و اذيت زني که باردار است چنانچه موجب سقط جنين شود، جرم است.

مجازات سقط جنين توسط مادر :

طبق ماده 489 قانون مدني:« هرگاه زني جنين خود را سقط کند ديه آنرا در هر مرحله اي که باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي برد .

مجازات سقط جنين توسط افراد متخصص :

قانونگذار کساني را که زن حامله را به سقط جنين راهنمايي مي‌‌کنند، چه پزشک باشد و چه فرد عادي، قابل تعقيب و مجازات مي‌‌داند.

بموجب ماده 624 قانون مدني :  اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي که به عنوان طبابت يا مامايي ياجراحي يا داروفروشي اقدام مي کنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يامباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت .

قانونگذار در ماده فوق براي پزشک ، ماما ، و ... به لحاظ سمت و شغل آنها مجازات را تشديد نموده است و قائل به شدت عمل خاص شده است زيرا پزشک ، ماما، جراح و ... قسم خورده اند و به موجب آن بايد حافظ نسل باشند و نه قاتل آنها و مراجعه مردم به آنها ناشي از اعتمادي است که به آنان دارند و بعلاوه اطلاعات و معلومات طبي آنها نيز انجام اين جنايت را تسهيل مي کند ، حتي در مورد اشخاص مذکور در ماده فوق فراهم آوردن وسايل را بطور کلي کافي براي وقوع جرم دانسته است اعم از اينکه شخصا" مباشرت کنند يا با ديگري ، بنابراين اگر پزشک و ... دارو يا وسايل سقط را تهيه و در دسترس خود زن که مي خواهد سقط جنين کند قرار دهند کافي براي تحقق جرم خواهد بود و عمل مذکور معاونت تلقي نمي شود بلکه جرم مستقلي است . 
همچنين چنانچه پزشک غير از موارد مجاز از نظر قانوني، اقدام به سقط جنين کند به مجازات حبس از 2 تا 5 سال محکوم و ملزم به پرداخت ديه جنين خواهد شد.

درخواست صدور مجوز سقط جنين فقط هنگامي پذيرفته مي‌‌شود که جهت درمان باشد و قبل از چهار ماهگي جنين به درخواست زوجين و با معرفينامه پزشک، نتايج آزمايشات پزشکي به اداره کل پزشکي قانوني استان تقديم مي‌‌شود.

مجازات سقط جنين توسط افراد غير متخصص :

طبق ماده 623 قانون مدني: هرکس بواسطه دادن ادويه با وسايل ديگر موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يکسال حبس محکوم مي شود. واگر عالماً و عامداً زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگر نمايد که جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اينکه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر صورت مورد حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد. 


مشاوره حقوقی رایگان