بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,009

متن قانون مجازات اسلامي جديد (کتاب اول تا چهارم) مصوب 1392-قسمت پنجم

  1392/9/4
قسمت قبلي

بخش سوم ـ جرائم

فصل اول ـ شروع به جرم

ماده 122- هر کس قصد ارتکاب جرمي کرده و شروع به اجراي آن نمايد، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات ميشود:
الف- در جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يک تا سه است به حبس تعزيري درجه چهار
ب – در جرائمي که مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است به حبس تعزيري درجه پنج
پ – در جرائمي که مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه ششتبصره- هرگاه رفتار ارتکابي، ارتباط مستقيم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادي که مرتکب از آنها بي اطلاع بوده وقوع جرم غيرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.ماده 123- مجرد قصد ارتکاب جرم و يا عمليات و اقداماتي که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نميباشد.ماده 124- هرگاه کسي شروع به جرمي نمايد و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقيب نميشود لکن اگر همان مقدار رفتاري که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم ميشود.

فصل دوم ـ شرکت در جرم

ماده 125- هر کس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرائي جرمي مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غيرعمدي نيز چنانچه جرم، مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران، شريک در جرم محسوب ميشوند و مجازات هر يک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شرکت در جنايت با رعايت مواد کتابهاي دوم، سوم و چهارم اين قانون انجام ميگيرد.

فصل سوم ـ معاونت در جرم

ماده 126- اشخاص زير معاون جرم محسوب ميشوند:
الف- هرکس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريک به ارتکاب جرم کند يا با دسيسه يا فريب يا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هرکس وسايل ارتکاب جرم را بسازد يا تهيه کند يا طريق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهيل کند.
تبصره- براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيفتر محکوم ميشود.
ماده 127- در صورتي که در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشدهباشد، مجازات وي به شرح زير است:
الف- در جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه
ب- در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجه پنج يا شش
پ- در جرائمي که مجازات قانوني آنها شلاق حدي است سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش
ت- در جرائم موجب تعزير يک تا دو درجه پايينتر از مجازات جرم ارتکابي
تبصره 1- در مورد بند(ت) اين ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتکابي است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکوميت که مجازات معاون به ترتيب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2- در صورتي که به هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، مطابق بند(ت) اين ماده اعمال ميشود.
ماده 128- هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسيله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداکثر مجازات قانوني همان جرم محکوم ميگردد. همچنين هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم ميشود.
ماده 129- هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتي از جهات شخصي مانند صغر و جنون، قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجراي مجازات او به جهتي از اين جهات، موقوف گردد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد.

فصل چهارم ـ سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته


ماده 130- هرکس سردستگي يک گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداکثر مجازات شديدترين جرمي که اعضاي آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم ميگردد مگر آنکه جرم ارتکابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد که در اين صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم ميشود. در محاربه و افساد في الارض زماني که عنوان محارب يا مفسد في الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في الارض محکوم ميگردد.
تبصره1- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر يا بيشتر که براي ارتکاب جرم تشکيل ميشود يا پس از تشکيل، هدف آن براي ارتکاب جرم منحرف ميگردد.
تبصره2- سردستگي عبارت از تشکيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است.

فصل پنجم ـ تعدد جرم

ماده 131- در جرائم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم ميشود.
ماده 132- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي که جرائم ارتکابي و نيز مجازات آنها يکسان باشد.
تبصره 1- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محکوم گردد، تنها اعدام اجراء ميشود.
تبصره 2- چنانچه دو يا چند جرم حدي در راستاي هم و در يک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء ميشود؛ مانند تفخيذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء ميشود.
تبصره 3- اگر مرد و زني چند بار با يکديگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام يا رجم حسب مورد اجراء ميشود.
تبصره 4- چنانچه قذف، نسبت به دو يا چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجراء ميگردد.
ماده 133- در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع ميشود. لکن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء ميشود.
ماده 134- در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتکابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم ميکند و هرگاه جرائم ارتکابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يک را بيش از حداکثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اينکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعيين مينمايد. در هر يک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يکي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء ميگردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابي بيش از سه جرم نباشد تا يک چهارم و اگر جرائم ارتکابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه ميگردد.
تبصره 1- در صورتيکه از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل ميشود.
تبصره 2- در صورتي که مجموع جرائم ارتکابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نميشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم ميگردد.
تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه ميتواند مجازات مرتکب را تا ميانگين حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.
تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيري درجههاي هفت و هشت اجراء نميشود. اين مجازاتها با هم و نيز با مجازاتهاي تعزيري درجه يک تا شش جمع ميگردد.
ماده 135- در تعدد جرائم موجب حد و تعزير و نيز جرائم موجب قصاص و تعزير مجازاتها جمع و ابتداء حد يا قصاص اجرا ميشود مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حد نيز نشود که در اين صورت ابتداء تعزير اجراء ميگردد.
تبصره- درصورتي که جرم حدي از جنس جرم تعزيري باشد مانند سرقت حدي و سرقت غيرحدي يا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدي محکوم ميشود و مجازات تعزيري ساقط ميگردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصي و دشنام به ديگري باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم ميشود.

فصل ششم ـ تکرار جرم

ماده 136- هرگاه کسي سه بار مرتکب يک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است.
ماده 137- هر کس به موجب حکم قطعي به يکي از مجازاتهاي تعزيري از درجه يک تا شش محکوم شود و از تاريخ قطعيت حکم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتکب جرم تعزيري درجه يک تا شش ديگري گردد، به حداکثر مجازات تا يک و نيم برابر آن محکوم ميشود.
ماده 138- مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سياسي و مطبوعاتي و جرائم اطفال اعمال نميشود.
ماده 139- در تکرار جرائم تعزيري در صورت وجود جهات تخفيف به شرح زير عمل ميشود:
الف- چنانچه مجازات قانوني داراي حداقل و حداکثر باشد، دادگاه ميتواند مجازات مرتکب را تا ميانگين حداقل و حداکثر مجازات تقليل دهد.
ب- چنانچه مجازات، ثابت يا فاقد حداقل باشد، دادگاه ميتواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقليل دهد.
تبصره- چنانچه مرتکب داراي سه فقره محکوميت قطعي مشمول مقررات تکرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف اعمال نميشود.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان