بسم الله
 
EN

بازدیدها: 669

مجموعه قوانين و مقررات شوراهاي اسلامي شهر و روستا- قسمت دوم

  1392/8/23
خلاصه: آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش مصوب 81/4/16 هيات وزيران با اصلاحات بعدي
قسمت قبلي

فصل دوم – هيأت اجرايي 


ماده 20 (الحاقي 1385/6/15) - در اجراي ماده (86) قانون وزارت کشور موظف است اعتبـار مـورد نيـاز براي پرداخت حق الزحمه به کليه افرادي که در امر برگزاري انتخابات همکاري مينمايند اعـم از مشـاغل آزاد، دولتي و بازنشستگان را برآورد و براي تصويب و تأمين اعتبار به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
 ماده 21 (1)- بخشدار موظف است پس از وصول دستور شروع انتخابـات ، براسـاس مـاده (33) قـانون بـه منظور تشکيل هيأت اجرايي بخش از ساير اعضاي اداري هيأت دعوت به عمل آورد . (فرم شماره 1 و 2) 
ماده 22 (2) (الحاقي 1385/6/15)- بخشدار موظف است در اجراي تبصره مـاده (33) قـانون ، بـه منظـور تعيين معتمدان اصلي و علي البدل عضو هيأت اجرايي بخش (30) نفـر از معتمـدان اقشـار مـردم را انتخـاب نمايد . (فرم شماره 3) 
ماده 23 (اصلاحي 1385/6/15) -بخشدار موظف است بلافاصله از معتمدان منتخب ، اعضاي اداري هيـأت اجرايي و هيأت نظارت بطور کتبي دعوت نمايد . معتمدان حـداکثر ظـرف (2) روز از تـاريخ دعـوت تشـکيل جلسه مي دهند و پس از حضور حداقل دو سوم آنان ( 20 نفر از 30 نفر ) از بين خـود (7) نفـر را بـه عنـوان معتمدان اصلي و (5) نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفـي و اکثريـت نسـبي آراء انتخاب و مراتب را صورتجلسه مي نمايند . (فرمهاي شماره 4 و5) 
ماده 24- بخشدار موظف است مراتب انتخاب معتمدين اصلي و علـي البـدل و تشـکيل هيـأت اجرايـي را از طريق سلسله مراتب اداري به ستاد انتخابات کشور اعلام نمايد . (فرم شماره 6) 
ماده 25- مهلت تشکيل هيأت اجرايي از زمان وصول دستور شروع انتخاب ، حداکثر پنج روز مي باشد . 
ماده 26- دوسوم اعضاي هيأت اجرايي براي رسميت جلسات ، موضوع ماده (36) قانون و تبصـره (1) ذيـل آن ، (7) نفر مي باشد . 
ماده 27- رؤساي هيأتهاي اجرايي و نظارت موظفند با هماهنگي لازم ، فردي را که به طور همزمان در بـيش از يک هيأت ، اعم از اجرايي يا نظارت عضويت دارد ، در يک هيأت ابقا و از ساير هيأتها حذف نمايند . 
ماده 28- هيأت اجرايي موظف است در اجراي مـواد (62) و (65) قـانون هيـأت نظـارت بخـش را در جريـان مراحل و امور انتخابات قرار دهد و يک نسخه از کليه صورتجلسه ها و آگهي هاي خود را به آن هيأت تحويل نمايد . 
ماده 29- هيأت اجرايي در مهلت مقرر و در اجراي ماده (39) قانون ، تشکيل جلسه مـي دهـد و تعـداد و محـل شعب ثبت نام و اخذرأي حوزه انتخابيه را تعيين و پس از تنظيم صورت جلسه ، يک نسخه آن را به بخشدار تسليم مي نمايد . (فرم شماره 7) 
ماده 30- بخشدار موظف است براساس صورت جلسه دريافتي از هيـأت اجرايـي ، آگهـي انتخابـات حـاوي تاريخ اخذرأي ، ساعات اخذرأي ، شرايط انتخاب کنندگان ، جرايم و تخلفات و مقررات جزايـي و محـل شـعب ثبت نام و اخذرأي را تنظيم و در موعد مقرر براي اطلاع عموم در حوزه انتخابيه منتشر نمايد . (فرم شماره 8) 
ماده 31- بخشدار موظف است در اجراي ماده (40) قانون ، پس از وصول اسامي اعضاي شـعبه ثبـت نـام و اخذرأي نسبت به صدور احکام آنان اقدام نمايد . (فرمهاي شماره 9 و 10) 
تبصره (الحاقي 1385/6/15) – به منظور جلوگيري از هرگونه خللي در برگزاري برنامه هاي روز ثبت نام و اخذرأي هيأت اجرايي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد که در صورت عدم حضور هر يک از اعضاي شعبه ، بلافاصله فرد جايگزين به محل شعبه اعزام گردد . 
ماده 32- بخشدار موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد که يک روز قبل از روز اخـذرأي ، محـل شـعبه يـا شـعب ثبت نام و اخذ رأي آماده شود . 
ماده 33 (اصلاحي 1385/6/15) - بخشـدار موظف است بـراي هر يک از شعب ثبت نام و اخـذرأي ، يـک نفر نماينده که بايد حتي الامکان از کارمندان دولت باشد ، از طرف خود تعيين و نسبت به صدور حکـم آنـاناقدام نمايد و براي تحويـل گرفتن صندوق و تعرفه و برگ رأي و ساير وسايل و لوازم انتخاباتي بـا تعيـين تاريخ و محل مراجعه ، از ايشان و اعضاي شعبه براي شرکت در جلسه توجيهي دعوت به عمل آورد . (فرم شماره 11) 
تبصره (الحاقي 1385/6/15) – به منظور جلوگيري از هرگونه خللي در برگزاري برنامه هاي روز ثبت نام و اخذرأي بخشدار موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد که در صورت عدم حضـور هـر يـک از نماينـدگان خـود ، بلافاصله فرد يا افراد جايگزين را به محل شعبه اعزام نمايد . 
ماده 34 (اصلاحي 1385/6/18) - هيأت اجرايي موظف است پس از حضور نمايندگان بخشدار و اعضاي شعب در جلسه توجيهي ، برنامه ثبت نام و اخـذرأي و قرائـت و شـمارش آرا ء و سـ ـاير آموزشـ ـهاي لازم ، صندوق اخذرأي و تعرفه و برگ رأي و مهر انتخابات و ساير مسائل مـورد نيـاز را بـه نماينـدگان بخشـدار تحويل دهد . هيأت اجرايي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا شعب ثبت نام و اخذرأي حداقل يک ساعت قبـل از شروع اخذرأي آماده به کار شوند و مسئولين شعبه در محل حاضر باشند . (فرم شماره 12) 
تبصره (اصلاحي 1385/6/18) – نمايندگان بخشدار موظفند پس از حضور در محل شعب ثبـت نـام و اخـذ رأي ، صندوق و تعرفه و برگهاي رأي و ساير وسايل و لوازم مورد نياز را در اختيار رئيس شعبه قرار دهند. 
ماده 35- در صورت تعيين و معرفي کتبي ناظر براي هر يک از شعب ثبـت نـام و اخـذرأي از طـرف هيـأت نظارت بخش ، بخشدار موظف است نسبت به اعزام وي به نحوي که قبل از شروع اخـذرأي در محـل شـعبه حضور داشته باشد ، اقدام نمايد . 
ماده 36- بخشدار موظف است براي حفاظت شعب ثبت نام و اخذرأي با همکاري و هماهنگي نيروي انتظامي به تعداد لازم و حداکثر تا (3) نفر از مأموران مذکور انتخاب و ضمن صدور ابلاغ نامبردگان ، آنان را به همراه نماينده خود و ناظر و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذرأي به محل اعزام نمايد .(فرم شماره 13) 

------------------------------- 
1 - شماره ماده اصلاحي 1385/6/15 مي باشد. 
2 - باتوجه به اصلاح قانون، منظور تبصره 1 ماده 33 قانون مي باشد
مشاوره حقوقی رایگان