بسم الله
 
EN

بازدیدها: 740

اعلاميه‌ کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر وين‌؛ مصوب‌ 1993- قسمت سوم

  1392/8/21
قسمت قبلي

پ‌ 15
کنفرانس‌ جهاني‌ از پيشرفت‌ بعمل‌ آمده‌ در تدوين‌ اسناد حقوق‌ بشر که‌ روندي‌ پويا و در حال‌ تکامل‌ داشته‌ است‌ استقبال‌ نموده‌ و الحاق‌ جهاني‌ به‌ ميثاق‌هاي‌ حقوق‌ بشر را ترغيب‌ مي‌نمايد. کليه‌ کشورها تشويق‌ مي‌شوند که‌ به‌ اين‌ اسناد بين‌المللي‌ ملحق‌ شوند و تا حد ممکن‌ از قائل‌ شدن‌ تحفظ‌ نسبت‌ به‌ مقررات‌ مندرج‌ در آنها اجتناب‌ ورزند.
پ‌ 16
هر کشوري‌ بايستي‌ چارچوب‌ مؤثر جهت‌ جبران‌ ناملايمات‌ و خسارات‌ ناشي‌ از نقض‌هاي‌ حقوق‌ بشر فراهم‌ آورد لازمه‌ تحقق‌ کامل‌ و بدون‌ تبعيض‌ حقوق‌ بشر روند دمکراسي‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ مستمر وجود دستگاه‌ قضاييه‌ از جمله‌ ارگانهاي‌ مجري‌ قانون‌ و دادستاني‌ها علي‌الخصوص‌ وجود يک‌ نظام‌ قضائي‌ مستقل‌ و وکلاي‌ مستقل‌ براساس‌ استانداردهاي‌ مندرج‌ در اسناد بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر مي‌باشند.
پ‌ 17
کنفرانس‌ جهاني‌ ترس‌ و نگراني‌ ( dismay ) خود را از نقض‌ حقوق‌ بشر بويژه‌ نقض‌هايي‌ که‌ در شکل‌ ژنوسيد، “پاکسازي‌ قومي‌” و تجاوز به‌ زنان‌ بطور مستمر و وضعيت‌هاي‌ جنگي‌، ايجاد وضعيتي‌ که‌ منجر به‌ اخراج‌ دستجمعي‌ و آواره‌ شدن‌ و پناهنده‌ شدن‌ مردم‌ مي‌شود ابراز مي‌دارد. کنفرانس‌ در حاليکه‌ قويا اينگونه‌ اعمال‌ تکان‌ دهنده‌ را محکوم‌ مي‌نمايد مجددا تأکيد مي‌کند که‌ مسببين‌ اينگونه‌ جرائم‌ بايستي‌ مجازات‌ شده‌ و اينگونه‌ اعمال‌ عاجلاً متوقف‌ شود.
پ‌ 18
کنفرانس‌ جهاني‌ نگراني‌ شديد خود را از تداوم‌ نقض‌ حقوق‌ بشر در کليه‌ نقاط‌ دنيا که‌ در بي‌توجهي‌ نسبت‌ به‌ استانداردهاي‌ مندرج‌ در اسناد بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر و حقوق‌ بشردوستانه‌ بين‌المللي‌ صورت‌ مي‌گيرد و عدم‌ جبران‌ خسارت‌ بطور کافي‌ و مؤثر از قربانيان‌ اينگونه‌ اعمال‌ اعلام‌ مي‌دارد.
پ‌ 19
علاوه‌ بر آن‌ کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر نگراني‌ خو را از نقض‌ گسترده‌ و مستمر حقوق‌ بشر و وضعيت‌هايي‌ که‌ در نقاط‌ مختلف‌ دنيا همچنان‌ موانع‌ جدي‌ در برخورداري‌ از حقوق‌ بشر را فراهم‌ مي‌کند اعلام‌ داشته‌ و آنرا محکوم‌ مي‌نمايد. از جمله‌ موارد اين‌ نقض‌ها و موانع‌ شکنجه‌ و رفتارها يا مجازات‌هاي‌ خشن‌، غيرانساني‌ و خفت‌آور، اعدام‌هاي‌ اختصاري‌ و خودسرانه‌، بازداشت‌هاي‌ خودسرانه‌، ناپديد شدن‌ افراد، کليه‌ اشکال‌ نژادپرستي‌، تبعيض‌ نژادي‌ و آپارتايد، اشغال‌ خاک‌ يک‌ کشور توسط‌ نيروهاي‌ خارجي‌ و سلطه‌بيگانه‌، تنفر از بيگانه‌، فقر، گرسنگي‌ و ساير محروميت‌هاي‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌، نابردباري‌ مذهبي‌، تروريسم‌، تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ و فقدان‌ حاکميت‌ قانون‌ مي‌باشد.
پ‌ 19 مکرر
کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر از کشورها مي‌خواهد تا از هر اقدام‌ يکجانبه‌اي‌ که‌ مطابق‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ و منشور سازمان‌ ملل‌ نمي‌باشد و مانع‌ روابط‌ تجاري‌ ميان‌ کشورها است‌ و تحقق‌ کامل‌ حقوق‌ بشر که‌ در اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر بويژه‌ حق‌ هر کس‌ به‌ برخورداري‌ از يک‌ سطح‌ مناسب‌ زندگي‌ براي‌ تندرستي‌ و رفاه‌ لازم‌ مي‌باشد از جمله‌ تغذيه‌ و مراقبت‌ پزشکي‌، بهداشت‌ و خدمات‌ ضروري‌ اجتماعي‌ تصريح‌ شده‌ است‌ ممانعت‌ ورزد. کنفرانس‌ جهاني‌ تأکيد دارد که‌ مواد غذائي‌ نبايد بعنوان‌ يک‌ ابزار براي‌ اعمال‌ فشار سياسي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد.
پ‌ 20
کنفرانس‌ جهاني‌ تأييد مي‌کند که‌ کشورها موظفند طبق‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر و ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و ساير اسناد بين‌المللي‌ در زمينه‌ حقوق‌ بشر تضمين‌ نمايند که‌ تحصيلات‌ و آموزش‌ با هدف‌ تقويت‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ باشد. کنفرانس‌ جهاني‌ بر ارجحيت‌ گنجانيده‌ موضوع‌ حقوق‌ بشر در برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ تأکيد مي‌کند و از همه‌ دولت‌ها مي‌خواهد به‌ اين‌ امر توجه‌ نمايند. تحصيلات‌ و آموزش‌ بايستي‌ به‌ حصول‌ درک‌ بيشتر، بردباري‌، صلح‌ و روابط‌ دوستانه‌ ميان‌ ملت‌ها نژادها و فرق‌ مذهبي‌ کمک‌ نمايد و مشوقي‌ براي‌ فعاليت‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌ در تعقيب‌ اين‌ اهداف‌ باشد.
پ‌ 21
بايد بر تلاش‌هايي‌ که‌ جهت‌ ايجاد شرايطي‌ که‌ بواسطه‌ آن‌ هر شخصي‌ بتواند از حقوق‌ جهاني‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ برخوردار باشد افزوده‌ شود و کشورهايي‌ که‌ در اين‌ امر نياز به‌ مساعدت‌ دارند کمک‌ لازم‌ ارائه‌ گردد. دولت‌ها، سازمان‌ ملل‌ و ساير سازمان‌هاي‌ بين‌الدولي‌ ترغيب‌ مي‌شوند که‌ بر حجم‌ منابعي‌ که‌ جهت‌ برنامه‌ با اهداف‌ ذيل‌ تنظيم‌ مي‌نمايند بطور چشمگيري‌ بيفزايند، قانونگذاري‌ ملي‌، نهادهاي‌ ملي‌ و زيربناهاي‌ مربوط‌ به‌ حفظ‌ حاکميت‌ قانون‌ و دمکراسي‌، کمک‌ در زمينه‌ انتخابات‌، آگاهي‌ دادن‌ به‌ حقوق‌ بشر از طريق‌ آموزش‌، تعليم‌ و تحصيل‌ و شرکت‌ عموم‌ مردم‌ و جامعه‌ مدني‌.
پ‌ 22
برنامه‌هاي‌ خدمات‌ مشورتي‌ و همکاري‌ فني‌ تحت‌ نظارت‌ مرکز حقوق‌ بشر بايستي‌ بطور مؤثر تقويت‌ شود و از تنوع‌ بيشتري‌ برخوردار باشد و بدين‌ ترتيب‌ کمک‌ عمده‌اي‌ در رعايت‌ حقوق‌ بشر بنمايد. از کشورها خواسته‌ مي‌شود تا به‌ کمک‌هاي‌ خود تحت‌ اين برنامه‌ هم‌ از طريق‌ بودجه‌ عادي‌ سازمان‌ ملل‌ و هم‌ از طريق‌ کمک‌هاي‌ داوطلبانه‌ بيافزايند.
اجراي‌ کامل‌ و مؤثر فعاليت‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌ در ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ بشر بايستي‌ اهميت‌ زيادي‌ را که‌ از طريق‌ منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ حقوق‌ بشر داده‌ شده‌ است‌، نيازها و خواسته‌هاي‌ فعاليت‌هاي‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌ که‌ از طرف‌ کشورهاي‌ عضو مأمويرت‌ داده‌ مي‌شود را منعکس‌ نمايد. بهمين‌ منظور فعاليتهاي‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌ بايستي‌ از طريق‌ افزايش‌ منابع‌ مالي‌ تأمين‌ گردد.
پ‌ 23
کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر نقش‌ مهم‌ و سازنده‌ نهادهاي‌ ملي‌ براي‌ ارتقاء حمايت‌ از حقوق‌ بشر، بويژه‌ در ظرفيت‌ مشورتي‌ خود نزد مقامات‌ ذيربط‌، نقش‌ آنان‌ و جبران‌ نقض‌ حقوق‌ بشر، نشر اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بشر و آموزش‌ حقوق‌ بشر را مورد تأييد قرار مي‌دهد.
پ‌ 24
ترتيبات‌ منطقه‌اي‌ نقش‌ اساسي‌ در ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ بشر ايفاء مي‌نمايند. آنها بايد استانداردهاي‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر را که‌ در اسناد بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر مندرج‌ است‌ تقويت‌ و حمايت‌ نمايند.
کنفرانس‌ جهاني‌ تلاش‌هايي‌ را که‌ جهت‌ تقويت‌ اينگونه‌ ترتيبات‌ و افزايش‌ فعاليت‌هاي‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌ را مورد تأييد قرار مي‌دهد.
کنفرانس‌ جهاني‌ ضرورت‌ بررسي‌ امکان‌ ايجاد ترتيبات‌ منطقه‌اي‌ و منطقه‌هاي‌ فرعي‌ براي‌ ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ بشر در مناطقي‌ که‌ اينگونه‌ ترتيبات‌ هنوز وجود ندارد را مورد تأکيد قرار مي‌دهد.
پ‌ 25
کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر اهميت‌ نقش‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ در ارتقاء حقوق‌ بشر و فعاليت‌هاي‌ بشر دوستانه‌ در سطح‌ ملي‌، منطقه‌اي‌ و بين‌المللي‌ را به‌ رسميت‌ مي‌شناسد. کنفرانس‌ کمک‌ اينگونه‌ سازمانها در افزايش‌ آگاهي‌ عموم‌ از موضوعات‌ حقوق‌ بشر، در هدايت‌ آموزش‌ و تحقيقات‌ در اين‌ زمينه‌، ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ بشر و آزاديهاي‌ اساسي‌ را مورد توجه‌ قرار مي‌دهد. در حالي‌ که‌ تأييد مي‌کند مسئوليت‌ اساسي‌ تدوين‌ اسناد مربوط‌ به‌ حقوق‌ بشر با دولت‌ها است‌، معهذا نقش‌ و کمک‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ در اين‌ روند را مورد تأييد قرار مي‌دهند. به‌ همين‌ منظور کنفرانس‌ جهاين‌ اهميت‌ ادامه‌ بحث‌ و گفتگو و همکاري‌ ميان‌ دولت‌ها و سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ را مورد تأکيد قرار مي‌دهد. سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ و اعضاي‌ آنها که‌ بطور اصيل‌ و واقعي‌ در زمينه‌ حقوق‌ بشر فعاليت‌ دارند بايستي‌ از حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ شناخته‌ شده‌ در اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر و از حمايت‌ قوانين‌ داخلي‌ برخوردار باشند. از اين‌ حقوق‌ و آزادي‌ها نبايستي‌ برخلاف‌ اهداف‌ و اصول‌ منشور سازمان‌ ملل‌ استفاده‌ شود. در انجام‌ فعاليت‌هاي‌ حقوق‌ بشري‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ در چارچوب‌ قوانين‌ داخلي‌ و اعلاميه‌هاي‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر نبايد دخالت‌ نمود.
پ‌ 26
کنفرانس‌ جهاني‌ با تأکيد بر اهميت‌ اطلاعات‌ عيني‌، مسئولانه‌ و بيطرفانه‌ در زمينه‌ موضوعات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بشر و بشردوستانه‌ بر مشارکت‌ هر چه‌ بيشتر رسانه‌هاي‌ جمعي‌ تأکيد مي‌نمايد. اين‌ رسانه‌ها بايستي‌ در چارچوب‌ قوانين‌ داخلي‌ آزاد بوده‌ و مورد حمايت‌ قرار گيرند.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان