بسم الله
 
EN

بازدیدها: 877

چالش هاي تعامل اجتماعي زنان ايراني در فضاي مجازي-قسمت دوم

  1392/8/18
قسمت قبلي

جداول آماري و تحليل آنها: 

بر اساس پرسش هاي صورت گرفته از جامعه آماري و نظرات آنان جداول ذيل به دست آمد .در انتهاي هر جدول تحليلي مختصر ذکر شده است.   

جدول شماره 1   

بخش زيادي از حضور زنان در فضاي مجازي به "ارتباط  با دوستان مجازي" اختصاص دارد 
فراواني مشاهده شده 
فراواني مورد انتظار 
اختلاف 
کاملاً موافقم 
18 
20.4 
2.4- 
موافقم 
  
53 
20.4 
32.6 
نظري ندارم 
15 
20.4 
5.4- 
مخالفم 
10 
20.4 
10.4- 
کاملاً مخالفم 
20.4 
14.4- 
جمع 
102 
  
  
جدول  خي دو يک متغيره بر حسب  "ميزان تعامل با دوستان مجازي" 
  
  
X2= 69.275                        df=4                                          sig=0.000 
  
با توجه به  آزمون خي دو يک متغيره با درجه آزادي 4،مقدار خي دو برابر 69.275 و sig=o.ooo   مي توان با اطمينان 99 درصد گفت تفاوت معناداري بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار وجود دارد لذا افراد جامعه آماري 53 نفر  ( 50.5%  )با اين گزينه که " بخش زيادي از حضور زنان در فضاي مجازي به "ارتباط  با دوستان مجازي  اختصاص دارد " موافق اند.   

جدول شماره 2   

در مواردي ارتباط با دوستان مجازي را به ارتباط با دوستان واقعي ترجيح داده ام 
فراواني  مشاهده شده 
فراواني مورد انتظار 
اختلاف 
کاملاً موافقم 
14 
20.4 
6.4- 
موافقم 
  
38 
20.4 
17.6 
نظري ندارم 
13 
20.4 
7.4- 
مخالفم 
30 
20.4 
6.9 
کاملاً مخالفم 
20.4 
13.4- 
جمع 
102 
  
  
جدول خي دو يک متغيره بر حسب  "ترجيح ارتباط هاي مجازي بر ارتباط با دوستان و آشنايان واقعي " 
  
  
X2= 33.196                   df=4                                      sig=0.000 
  
با توجه به  آزمون خي دو يک متغيره با درجه آزادي 4،مقدار خي دو برابر 33.196 و sig=o.ooo     مي توان با اطمينان 99 درصد گفت تفاوت معناداري بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار وجود دارد لذا  اکثريت افراد جامعه آماري که 38 نفر (37.3% ) از آن ها را تشکيل  مي دهند با اين گزينه موافقند که " در مواردي ارتباط با دوستان مجازي را به ارتباط با دوستان واقعي ترجيح داده ام " موافق اند.   

جدول شماره 3   

جدول خي دو يک متغيره بر حسب  "امنيت زنان در فضاي مجازي" 
  
در فضاي مجازي امنيت اجتماعي کافي براي زنان وجود ندارد 
فراواني  مشاهده شده 
فراواني مورد انتظار 
اختلاف 
کاملاً موافقم 
20.4 
-13.4 
موافقم 
  
38 
20.4 
11.6 
نظري ندارم 
18 
20.4 
2.4- 
مخالفم 
32 
20.4 
17.6 
کاملاً مخالفم 
20.4 
13.4- 
جمع 
102 
  
  
  
X2= 39.667                   df=4                                      sig=0.000 
  
با توجه به  آزمون خي دو يک متغيره با درجه آزادي 4،مقدار خي دو برابر 39.667 و sig=o.ooo  مي توان گفت با اطمينان 99 درصد و يک درصد خطا تفاوت معناداري بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار وجود دارد. مقايسه پاسخ ها حاکي از آن است که بيشترين تعداد جامعه آماري 38 نفر ( 36.3% ) با اين گزينه که " در فضاي مجازي امنيت اجتماعي کافي براي زنان وجود ندارد "موافقند . همچنين افراد جامعه آماري با اين گزينه که " در فضاي مجازي امنيت اجتماعي کافي براي زنان وجود ندارد " موافق اند.   

جدول شماره 4   

جدول خي دو يك متغيره  بر حسب  "نگاه جنسيتي به زنان در فضاي مجازي" 
  
در فضاي مجازي نگاه جنسيتي به زنان وجودندارد 
فراواني  مشاهده شده 
فراواني مورد انتظار 
اختلاف 
کاملاً موافقم 
20.4 
15.4- 
موافقم 
  
20.4 
14.4- 
نظري ندارم 
20.4 
13.4- 
مخالفم 
59 
20.4 
38.6 
کاملاً مخالفم 
25 
20.4 
4.6 
جمع 
102 
  
  
  
X2= 39.667                   df=4                                     sig=0.000 
همان طور که از جدول فوق برمي آيد  اکثريت جامعه آماري که  57.8%  از آنان را تشکيل مي دهند با اين گزينه که " در فضاي مجازي نگاه جنسيتي به زنان وجود ندارد "مخالفند. همچنين با توجه به  آزمون خي دو يک متغيره با درجه آزادي 4،مقدار خي دو برابر 104.667و sig=o.ooo  مي توان با اطمينان 99 درصد و يک درصد خطا گفت که تفاوت معناداري بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار وجود دارد لذا مي توان گفت افراد جامعه آماري با اين گزينه که " در فضاي مجازي نگاه جنسيتي به زنان وجود ندارد " مخالفند.   

جدول شماره 5 

  خي دو يك متغيره بر حسب  "تضعيف روابط خانوادگي در اثر تعاملات مجازي زنان" 
    
تعامل اجتماعي در فضاي مجازي ممکن است ارتباط خانوادگي زنان را تضعيف کند. 
فراواني  مشاهده شده 
فراواني مورد انتظار 
اختلاف 
کاملاً موافقم 
20.4 
14.4- 
موافقم 
  
58 
20.4 
37.6 
نظري ندارم 
17 
20.4 
3.4- 
مخالفم 
16 
20.4 
4.4- 
کاملاً مخالفم 
20.4 
15.4- 
جمع 
102 
  
  
  
X2= 92.608                   df=4                                     sig=0.000 
همان طور که از جدول فوق برمي آيد  اکثريت جامعه آماري که  57.8%  از آنان را تشکيل مي دهند با اين گزينه که " تعامل اجتماعي در فضاي مجازي ممکن است ارتباط خانوادگي زنان را تضعيف کند."موافقند . همچنين با توجه به  آزمون خي دو يک متغيره با درجه آزادي 4،مقدار خي دو برابر 92.608 و sig=o.ooo  مي توان با اطمينان 99 درصد و يک درصد خطا گفت که تفاوت معناداري بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار وجود دارد لذا مي توان گفت افراد جامعه آماري با اين گزينه که " تعامل اجتماعي در فضاي مجازي ممکن است ارتباط خانوادگي زنان را تضعيف کند." موافقند. برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان