بسم الله
 
EN

بازدیدها: 811

قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- قسمت سوم

  1392/8/16
قسمت قبلي


فصل سوم

ماده - 15 هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط کالا يا ارز، به جريمه‌هاي نقدي زير محکوم مي‌شود:
الف- کالاي مجاز: جريمه نقدي يک تا دو برابر ارزش کالا
ب- کالاي مجاز مشروط: جريمه نقدي معادل يک تا سه برابر ارزش کالا
پ- کالاي يارانه‌اي: جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت- ارز: جريمه نقدي ارز ورودي، يک تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن
تبصره 1- عرضه و فروش کالاي قاچاق موضوع اين ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازاتهاي مقرر در اين ماده محکوم مي‌شود.
تبصره 2- فهرست کالاهاي يارانه‌اي با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهاي مجاز مشروط را اعلام نمايد.

ماده 16- در صورتي که کالاي قاچاق موضوع ماده (15) اين قانون با کالاي ديگر مخلوط شود و امکان تفکيک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جريمه‌هاي ماده مذکور و ساير هزينه‌هاي قانوني به نسبت کالاي غير قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد مي‌شود.

ماده 17- وسايل نقليه مورد استفاده در حمل قاچاق کالاي موضوع ماده (15) اين قانون، اعم از زميني، دريايي و هوايي به شرح زير ضبط مي‌گردد:
الف-  وسايل نقليه سبک در صورتي که ارزش کالاي قاچاق مکشوفه يکصد ميليون (100.000.000) ريال يا بيشتر باشد.
ب- وسايل نقليه نيمه سنگين زميني در صورتي که ارزش کالاي قاچاق مکشوفه سيصد ميليون (300.000.000) ريال يا بيشتر باشد.
پ- وسايل نقليه نيمه سنگين هوايي و دريايي در صورتي که ارزش کالاي قاچاق مکشوفه نهصد ميليون (900.000.000) ريال يا بيشتر باشد.
ت - وسايل نقليه سنگيني در صورتي که ارزش کالاي قاچاق مکشوفه يک ميليارد (1.000.000.000) ريال يا بيشتر باشد.
ث- وسايل نقليه سنگين هوايي و دريايي در صورتي که ارزش کالاهاي قاچاق مکشوفه سه ميليارد (3.000.000.000)، ريال يا بيشتر باشد.
تبصره 1- در غير از موارد فوق وسيله نقليه توقيف مي‌شود و در صورتي که محکوم عليه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ حکمي قطعي، جريمه نقدي مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالک مسترد مي‌گردد.
تبصره 2- در صورتي که ارتکاب جرم قاچاق با هر يک از انواع وسايل نقليه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل يا بيشتر از مبالغ اين ماده باشد وسيله نقليه ضبط مي‌شود.
تبصره 3- مصاديق وسايل نقليه در اين ماده به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
تبصره 4-  در صورتي که وسيله نقليه متعلق به شخصي غير از مرتکب قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک براي ارتکاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است، وسيله نقليه ضبط مي‌شود و در غير اين صورت وسيله نقليه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتکب اضافه مي‌گردد.
تبصره 5- در صورتي که وسيله نقليه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول‌المالک باشد، وجه حاصل از فروش آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي‌شود.

ماده 18- در صورتي که ارزش کالاي قاچاق و يا ارز مکشوفه موضوع ماده (15) اين قانون، برابر تشخيص اوليه سازمان کاشف معادل ده ميليون (10.000.000) ريال يا کمتر باشد با قيد در صورتجلسه کشف به امضاي متهم مي‌رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قيد و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي تحويل مي‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز و رونوشتي از اوراق به متهم ابلاغ مي‌گردد.
تبصره 1- صاحب کالا و يا ارز مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در اداره تعزيرات حکومتي شهرستان محل کشف به اين تصميم اعتراض نمايد. تا تعيين تکليف قطعي قاچاق از سوي سازمان تعزيرات حکومتي، بايد عين کالا نگهداري شود.
تبصره 2- مرتکب قاچاق موضوع اين ماده در صورت تکراري براي مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و يا ارز به جريمه نقدي موضوع ماده (15) اين قانون محکوم مي‌گردد.
تبصره 3- به کشفيات موضوع اين ماده وجهي تحت عنوان حق‌الکشف يا پاداش تعلق نمي‌گيرد.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان