بسم الله
 
EN

بازدیدها: 778

آيين دادرسي كار-قسمت سوم

  1392/8/14
قسمت قبلي


ماده60- مرجع رسيدگي‌کننده بايد اظهارات طرفين يا نمايندگان آنان را در صورت‌جلسه درج و به امضا يا اثر انگشت آن‌ها برساند. چنان‌چه طرفين يا يکي از آن‌ها از امضاي اظهارات خود امتناع نمايد، مراتب در صورت‌جلسه قيد و به تأييد اعضا خواهد رسيد. صورت‌جلسه مزبور شامل اظهارات طرفين و تصميم متخذه به امضاي اعضاي حاضر در جلسه رسيده و ضميمه پرونده خواهد شد.
ماده61- در موارد زير عين اظهارات طرفين در صورت‌جلسه نوشته مي‌شود:
1- وقتي که بيان يکي از آنان مشتمل بر اقرار باشد؛
2- چنان‌چه يکي از طرفين بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد؛
3- در صورتي که هيئت به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند.
ماده62- طرفين دعوا حق دارند با درخواست کتبي و هزينه شخصي از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمايند.
ماده63- خواهان مي‌تواند تا قبل از اتمام رسيدگي خواسته خود را کم نموده يا تغيير دهد ليکن افزايش خواسته تا پايان اولين جلسه رسيدگي صورت خواهد گرفت.
ماده64- در صورت تغيير يا افزايش خواسته از طرف خواهان، چنان‌چه به تقاضاي خوانده، هيئت تجديد جلسه را براي ارايه مدارک جديد از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجديد مي‌شود.
ماده65- در پايان هر جلسه چنان‌چه به دلايل موجه، ارايه شده از جانب طرفين يا به تشخيص مرجع، جلسه ديگري لازم باشد، دلايل مذکور در ذيل صورت‌جلسه نوشته شده و جلسه تجديد خواهد شد.
ماده66- خواهـان مي‌تواند تا قبل از صدور رأي، دادخواست يا دعواي خود را مسترد دارد؛ در اين صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.
ماده67- در مواردي که مرجع رسيدگي‌کننده در خصوص موجه بودن يا نبودن اخراج اظهار نظر مي‌کند، در صورت عدم تأييد اخراج نسبت به حق‌السعي معوقه کارگر از تاريخ اخراج لغايت تاريخ صدور حکم، رأي صادر مي‌نمايد.
ماده68- چنان‌چه با وجود رسميت جلسه، اکثريت آرا براي اتخاذ تصميم حاصل نشود، جلسه تجديد مي‌گردد.
ماده69- در تمام موارد مذکور در اين آيين‌نامه و به هر دليلي که جلسه تجديد شود، زمان جلسه بعد کم‌تر از پانزده روز خواهد بود.
ماده70- چنان‌چه بين طرفين دعوا هم‌زمان دعواي کيفري مرتبطي با دعواي مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع ديگري مورد رسيدگي باشد که نتيجه آن به تشخيص مرجع رسيدگي‌کننده مؤثر در رأي باشد، صدور رأي موکول به تعيين تکليف دعواي کيفري خواهد بود.
ماده71- سازش طرفين در هر مرحله از رسيدگي امکان‌پذير است اين سازش چنان‌چه در جلسه رسيدگي حاصل گردد، مرجع رسيدگي‌کننده بر اساس سازش حاصله رأي صـادر مي‌نمايد؛ چنان‌چه طرفين در خارج از جلسه رسيدگي و با تنظيم سند رسمي به سازش رسيده باشند مرجع رسيدگي‌کننده بر اساس سازش‌نامه مذکور مبادرت به انشاي رأي مي‌نمايد و چنان‌چه سازش غير رسمي صورت پذيرفته باشد، مرجع رسيدگي‌کننده با احراز صحت سازش‌نامه انشاي رأي خواهد کرد.
ماده72- رعايت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامي است.

فصل هفتم - ايرادهاي رسيدگي

ماده73- خوانده مي‌تواند قبل از ورود در ماهيت دعوا يا هم‌زمان با دفاع در ماهيت دعوا، در موارد زير ايراد کند:
1- مرجع رسيدگي‌کننده صلاحيت ذاتي يا محلي نداشته باشد؛
2 - دعوا بين همان اشخاص در همان مرجع يا مرجع هم‌عرض ديگري از قبل اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست، دعوايي باشد که با ادعاي خواهان ارتباط کامل دارد؛
3- خواهان اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد؛
4- دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد؛
5 - در صورت اقامه دعوا توسط نماينده خواهان (از قبيل وکيل، ولي و قيّم) سمت نماينده محرز نباشد؛
6 - دعوا از قبل بين همان اشخاص يا اشخاصي که طرفين دعوا قائم‌مقام آن‌ها هستند رسيدگي شده و حکم قطعي صادر شده باشد؛
7- دعوا بر فرض اثبات اثر قانوني نداشته باشد؛
8 - مورد دعوا مشروع نباشد؛
9- دعوا قطعي نبوده بلکه ظني و احتمالي باشد؛
10- خواهان در دعوا ذي‌نفع نباشد.
ماده74- خواهان حق دارد نسبت به کسي که به عنوان وکالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتي که سمت او محرز نباشد، اعتراض نمايد.
ماده75- چنان‌چه خوانده اهليت نداشته باشد مي‌تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع نمايد.
ماده76- خواهان يا خوانده مي‌توانند در هر مرحله از دادرسي ايراد نمايند.
ماده77-  ايراد عدم صلاحيت محلي فقط در اولين جلسه دادرسي و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.
ماده78- مرجع قبل از ورود در ماهيت دعوا نسبت به ايراد مطرح شده تصميم‌گيري خواهد کرد و در صورتي که ايراد را نپذيرد، مبادرت به رسيدگي خواهد نمود. هر گاه مرجع  ايراد را صحيح دانست در مورد بند 2 ماده 73 از رسيدگي به دعوا خودداري کرده و پرونده را به مرجعي که دعوا در آن جريان دارد ارسال مي‌نمايد و در مورد ساير بندهاي ماده 73 مبادرت به صدور قرار رد دعوا مي‌کند.
ماده79- در موارد زير اعضاي مرجع رسيدگي‌کننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسيدگي را ندارند و طرفين نيز مي‌توانند آن‌ها را رد نمايند:
1- هر گاه عضو مرجع يا همسر يا فرزند وي در دعواي مطروحه نفع شخصي داشته و يا نماينده يکي از طرفين دعوا باشند؛
2- هر گاه عضو مرجع يا همسر وي با يکي از اصحاب دعوا قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد؛
3- هر گاه دعواي کيفري يا حقوقي بين عضو مرجع يا همسر يا فرزند وي با يکي از اصحاب دعوا در جريان باشد و يا در سابق مطرح بوده باشد؛
4- چنان‌چه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس يا داور يا کارشناس يا بازرس يا مأمور تحقيق يا گواه اظهار نظر کرده باشد؛
5 - عضو مرجع قيّم يا مخدوم يکي از طرفين يا قيّم يا مخدوم فرزند يا همسر يکي از طرفين باشد و يا يکي از طرفين مباشر يا متکفّل امور عضو مرجع يا همسر يا فرزند او باشد.
ماده80- در صورتي که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهي رييس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي مي‌رساند، به تقاضاي شخص مزبور، عضو مرجع هم‌عرض ديگري که با عضو رد شده داراي همان نمايندگي (کارگر، کارفرما يا دولت) است، در جلسه رسيدگي و اتخاذ تصميم شرکت خواهد کرد و در صورتي که مرجع هم‌عرض ديگري در محل نباشد از اعضاي نزديک‌ترين مرجع هم‌عرض در محدوده اداره کل يا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان