بسم الله
 
EN

بازدیدها: 633

قانون اساسنامه بنياد ملي نخبگان كشور

  1392/8/14

مقدمه (از قوانين)

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسات 552 ،553 ،554 ،555 ،556 ،557 ،558 ،559 ،561،560، 562 مورخ 24/9/1383، 22/10/1383، 6/11/1383، 20/11/1383، 4/12/1383، 18/12/1383، 16/1/1384، 30/1/1384، 13/2/1384، 27/2/1384 و 10/3/1384 اساسنامه بنياد ملي نخبگان كشور را به شرح ذيل تصويب نمود.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي- سيدمحمد خاتمي
- نظر به تأكيد مقام معظم رهبري در استفاده صحيح و مناسب از ظرفيت هاي علمي نخبگان در راستاي توسعه كشور و لزوم حركت انقلابي در مسير رفع موانع و مشكلات توليد دانش و جنبش نرم افزاري در جلسه ديدار برخي از نخبگان علمي كشور با ايشان در مهرماه 1383 ، بنياد ملي نخبگان كشور با اساسنامه ايي به شرح ذيل تشكيل مي گردد:

فصل اول -كليات

ماده 1 (از قوانين)
نام: نام بنياد عبارت است از بنياد ملي نخبگان كشور كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار « بنياد » ناميده مي شود.
ماده 2 (از قوانين)
هدف از تأسيس بنياد، عبارت است از برنامه ريزي و سياستگذاري براي شناسايي، هدايت، حمايت مادي و معنوي نخبگان، جذب، حفظ و بكارگيري و پشتيباني از آنان در راستاي ارتقاء توليد علم، فناوري و توسعه علمي و متوازن كشور و احراز جايگاه برتر علمي، فناوري و . اقتصادي در منطقه براساس سند چشم انداز كشور در افق 1404 .
ماده 3 (از قوانين)

وظايف:

1- سياستگذاري و برنامه ريزي براي:
الف- پشتيباني مادي و معنوي از نخبگان كشور.
ب- شناسايي، هدايت و حمايت نخبگان به منظور ارتقاء توليد علم در كشور.
ج- كشف، جذب و پرورش استعدادها و حمايت از شخصيت هاي جامع الشرايط علمي.
د- حمايت از نخبگان براي انجام فعاليت هاي تحقيقاتي و كارآفريني.
2- ايجاد هماهنگي ميان سازمان ها و نهادهاي مرتبط با نخبگان و نظارت بر فعاليتهاي مربوط به آنان در جهت اجراي سياستها و برنامه هاي مصوب.
3- كمك به فراهم نمودن تسهيلات و امكانات لازم براي دسترسي محققان و نخبگان به تحقيقات جهاني و انتقال فناوريهاي جديد به كشور در راستاي تحقق اهداف توسعه علمي و متوازن كشور.
4- كمك به فراهم نمودن تسهيلات و امكانات لازم براي حضور نخبگان در همايش هاي علمي در داخل و خارج كشور.
5- تشكيل شبكة جهاني ويژه نخبگان ايراني در داخل و خارج از كشور.
ماده 4 (از قوانين)
تعريف نخبه و احراز نخبگي: نخبه : به فرد برجسته و كارآمدي اطلاق مي شود كه اثرگذاري وي در توليد علم، هنر و فناوري كشور محسوس باشد و هوش، خلاقيت، كارآفريني و نبوغ فكري وي در راستاي توليد دانش و نوآوري موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و متوازن كشور گردد . احراز نخبگي افراد براساس آيين نامه پيشنهادي هيئت ا مناء و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهدبود.
ماده 5 (از قوانين)
شكل حقوقي بنياد داراي شخصيت حقوقي مستقل و به صورت مؤسسه دولتي وابسته به نهاد رياست جمهوري بوده و منحصرًا براساس مقررات اين اساسنامه اداره مي شود.

فصل دوم - اركان

ماده 6 (از قوانين)
اركان
بنياد داراي اركان زير مي باشد:
1- هيأت امناء.
2- رييس بنياد.
3- شوراي نخبگان.
ماده 7 (از قوانين)

هيأت امناء

هيأت امناء عاليترين مرجع بنياد در زمينه سياستگذاري و تصميم گيري و داراي كليه اختيارات قانوني در حدود اهداف و وظايف بنياد و اداره امور آن مي باشد . رياست هيأت امناء با رييس جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
ماده 8 (از قوانين)
تركيب هيأت امناء
الف: اعضاي حقوقي
1- رئيس جمهور (رئيس هيئت امناء).
2- معاون اول رئيس جمهور (رئيس بنياد).
3- دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
4- وزير علوم، تحقيقات و فناوري.
5- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
6- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
7- وزير آموزش و پرورش.
8- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
9- رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي.
10 - رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها.
11 - رئيس جهاددانشگاهي.
12 - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.
تبصره 1- براي پيشبرد اهداف ب نياد قائم مقام رئيس بنياد طبق ضوابط تصويب شده توسط هيأت امناء و با رعايت شرايط مندرج در ماده 10 اساسنامه منصوب مي شود.
تبصره 2- احكام اعضاي فوق الذكر توسط رئيس هيئت امناء صادر خواهدشد.
ب: اعضاي حقيقي
هفت نفر از شخصيت هاي خبره و نخبه علمي كشور به عنوان اعضاي حقيقي كه دو نفر از آنها از علماي برجسته حوزه هاي علميه به انتخاب شوراي مديريت حوزه علميه قم و دو نفر از بانوان نخبه علمي كشور مي باشند.
تبصره 3- احكام اعضاي فوق الذكر به پيشنهاد رئيس بنياد و با حكم رئيس هيئت امناء صادر خواهدشد.
ماده 9 (از قوانين)

وظايف هيأت امناء

1- تعيين سياست ها و برنامه ها و خط مشي فعاليت هاي بنياد.
2- تصويب سياستها و برنامه هاي لازم در ارتباط با نخبگان كه توسط رئيس جمهور ابلاغ مي شود.
3- سياستگذاري و تصميم گيري كلان در خصوص نخبگان و تصويب آيين نامه هاي داخلي و اجرايي بنياد.
4- بررسي و اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي رييس بنياد و يا پيشنهادهايي كه از جانب حداقل يك سوم از اعضاء هيئت امناء ارائه شده باشد.
5- تصويب نمودار سازماني و پست هاي موردنياز بنياد.
6- تصويب بودجه و ترازنامه ساليانه بنياد.
7- تصويب آيين نامه هاي نحوه ارائه كمك هاي مادي و معنوي بنياد به نخبگان.
8- ايجاد هماهنگي بين دستگاهها، مراكز و نهادهايي كه متولي امور نخبگان مي باشند. 9- پيشنهاد ادغام مؤسسات و واحدهاي سازماني دستگاههاي اجرايي كه در رابطه با نخبگان فعاليت مي نمايد به مراجع قانوني ذي ربط جهت تصويب.
10 - تصويب اساسنامه صندوق هاي حمايتي در ارتباط با نخبگان علمي و دانشمندان و پژوهشگران.
11 - تصويب آيين نامه جذب و بكارگيري نخبگان علمي كشور و نحوه ارائه كمك هاي مادي و معنوي به آنان.
12 - تصويب آيين نامه ها و مقررات موردنياز بنياد.
13 - بررسي و اتخاذ تصميم در اموري كه از سوي رئيس هيأت امنا ء يا رئيس بنياد در دستور كار هيأت امناء قرار مي گيرد و در راستاي تحقق اهداف و انجام وظايف بنياد است. 14 - پيشنهاد اصلاح و يا تغيير اساسنامه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
15 - بررسي و تصويب كليه ضوابط پيشنهادي از سوي شوراي نخبگان.
تبصره 1- جلسات عادي هيأت امنا ء سالي دوبار به پيشنهاد رييس بنياد تشكيل مي شود . هر جلسه با حضور حداقل دو سوم از اعضا هيئت امناء رسميت مي يابد و تصميمات با رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر مي باشد.
تبصره 2- جلسات فوق العاده هيأت امناء برحسب ضرورت با پيشنهاد رئيس بنياد و يا رئيس هيأت امناء تشكيل مي شود.
تبصره 3- ايجاد هرگونه مؤسسه در ارتباط با نخبگان با تأييد بنياد به تصويب مراجع قانوني ذي ربط مي رسد.
ماده 10 (از قوانين)
رئيس بنياد
رييس بنياد (معاون اول رئيس جمهور ) بالاترين مقام اجرايي بنياد است . قائم مقام رئيس بنياد از ميان اعضاء هيأت علمي و واجد شرايط زير انتخاب مي شود:
1-داراي توانمندي علمي، پژوهشي و اجرايي در امور مربوط به نخبگان باشد.
2- داراي سوابق علمي و اجرايي درخشان بوده و آشنا با جامعه نخبگان و نيازهاي علمي آنان باشد.
3- آشنا به معيارهاي استاندارد بين المللي و ساز و كارهاي بنيادهاي نخبه پرور جهان باشد.
4- نسبت به نظام هاي علمي، اداري، مالي، اقتصادي و برنامه ريزي و مديريت كشور اشراف داشته باشد.
تبصره – رياست بنياد و قائم مقام ايشان به عنوان سمت آموزشي و پژوهشي محسوب مي شود.
ماده 11 (از قوانين)

الف- وظايف رييس بنياد

1- اجراي كليه مصوبات هيأت امناء
2- اداره و هدايت امور بنياد و نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هيأت امناء.
3- اداره شوراي نخبگان.
4- تأمين ساز و كار لازم جهت عملياتي كردن ايده هاي نخبگان.
5- هماهنگي و هدايت مراكز علمي، اجرايي، توليدي، خدماتي (دولتي و غيردولتي ) براي جذب و بكارگيري نخبگان كشور.
6- پيشنهاد اصلاح و يا تغيير در مواد اساسنامه به هيأت امناء و پس از تأييد هيئت امناءجهت تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
7- برنامه ريزي براي تقويت روحيه و انگيزه هاي ديني، اخلاقي و ملي نخبگان در جهت خدمت به كشور.
8- ارائه گزارش سالانه از فعاليت هاي بنياد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
9- اطلاع رساني مناسب و ساليانه به افكار عمومي در مورد فعاليتهاي بنياد.
10 - نصب و عزل كاركنان بنياد، تعيين حقوق و دستمزد آنان طبق مقررات و آئين نامه استخدامي بنياد كه به تصويب هيأت امناء مي رسد.
11 - حفظ و حراست اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول بنياد.
12 - تهيه گزارش عملكرد سالانه بنياد و ارائه آن به هيأت امناء براي بررسي.
13 - نمايندگي بنياد در كليه مراجع اداري و قضايي با حق توكيل به غير براي استيفاي حقوق بنياد در حدود مقررات.
14 - ارائه ترازنامه و صورت منابع و مصارف تركيبي سالانه هيأت امناء براي تصويب.
ماده 12 (از قوانين)
شوراي نخبگان
شوراي نخبگان شوراي علمي بنياد است كه تركيب اعضاي آن متشكل از رييس بنياد (رئيس شورا)، قائم مقام و معاونان بنياد و 7 نفر عضو اصلي مي باشد كه از ميان نخبگان با پيشنهاد هيأت امناء و تأييد رئيس هيأت امناء و حكم رييس بنياد به مدت 5 سال منصوب مي گردند. شرايط و ويژگي اعضاي شوراي نخبگان و وظايف آن توسط هيئت امناء تعيين مي گردد.

فصل سوم - امور مالي و اداري

ماده 13 (از قوانين)
بودجه بنياد از محل كمك هاي پيش بيني شده در رديف هاي بودجه ساليانه كل كشور و كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تأمين مي شود. تبصره 1- بنياد مي تواند از محل منافع حاصل از تمامي موقوفات در نظر گرفته شده براي امور نخبگان براي برنامه هاي حمايتي و هدايتي خود استفاده نمايد.
تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مي توانند در قالب مقررات قانوني مورد عمل قسمتي از اعتبارات ساليانه خود را جهت كمك به بنياد اختصاص دهند.
ماده 14 (از قوانين)
بنياد نخبگان براساس آيين نامه ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي خاص مصوب هيئت امناء مربوط كه به تأييد رئيس هيئت امناء مي رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي، اداري، مالي و استخدامي اداره خواهدشد.

فصل چهارم - مقررات متفرقه

ماده 15 (از قوانين)
محل اصلي بنياد در تهران است و علاوه بر آن با تصويب هيأت امناء مي تواند نمايندگي هايي در داخل و يا خارج از كشور داشته باشد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان