بسم الله
 
EN

بازدیدها: 696

قوانين مرتبط با حقوق زن

  1392/8/11
شهادت زنان- به موجب ماده 199 قانون مجازات اسلامي جديد مصوب سال 1392 « نصاب شهادت در کليه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط ، تفحيذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات مي گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز کافي است. زماني که مجازات غير از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه  دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت مي شود. جنايات موجب ديه با شهادت يک شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.»

ولايت پدر و جد پدري- به موجب ماده 1180 قانون مدني- « طفل صغيز، تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي باشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي که عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد.»

به موجب ماده 1181 قانون مدني- «هريک از پدر و جد پدري، نسبت به اولاد خود ولايت دارند.»

بنابراين “مادر” بر طفل صغير خود ولايت ندارد و نمي تواند در امور حساس مالي و تحصيلاتي و تربيتي طفل صغير مداخله کند. به پدر و جد پدري “ولي قهري” و “ولي خاص” مي گويند.

به موجب بند 1 ماده 1218 قانون مدني- « براي صغاري که ولي خاص ندارند نصب قيم مي شود.»

به موجب ماده 1233 قانون مدني- « زن نمي تواند بدون رضايت شوهر خود، سمت قيمومت را قبول کند.»

به موجب ماده 1251 قانون مدني- « هرگاه زن بي شوهري ولو مادر مولي عليه که به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر کند بايد مراتب را در ظرف يک ماه از تاريخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خوديا نماينده او اطلاع دهد. در اين صورت دادستان يا نماينده او مي تواند با رعايت وضعيت جديد آن زن، تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر کند.»

بنابراين به فرض هم که دادگاه در فقدان پدر و جد پدري، قيمومت را به “مادر” بدهد، چنانچه مادر پس از فوت شوهر ازدواج کند، قيمومت را از دست مي دهد.

به موجب ماده 301 قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 1392 – « قصاص در صورتي ثابت مي شود که مرتکب، پدر يا از اجداد پدري مجني عليه نباشد و مجني عليه، عاقل و در دين با مرتکب مساوي باشد.»

بنابراين قانونگزار پدر و جد پدري را مالک بر جان فرزند و نوه قرار داده و “مادر” بابت قتل فرزندش توسط آنان حق تقاضاي قصاص نسبت به قاتل جگر گوشه اش را ندارد.

تگ ها: حقوق زنان قانون 
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان