بسم الله
 
EN

بازدیدها: 761

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 91- قسمت ششم

  1392/8/7
قسمت قبلي

پاسخ صحيح بصورت بولد نمايش داده شده است


اگر برات گير پرداخت وجه برات را منوط به صعود تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني 2114 نمايد . ..
1- قبول واقعي
2- نكول حكمي
3- نكول واقعي 
4- قبول حكمي


در شركت هاي سهامي و شركت با مسئوليت محدود، امر تصفيه بر عهده كيست؟
1- مديران شركت، مگر اساسنامه ترتيب ديگري مقرر كرده باشند .
2- افراد منتخب هيأت مديره شركت
3- مدير تصفيه منصوب از طرف دادگاه
4- مديران شركت، حتي اگر اساسنامه ترتيب ديگري مقرر كرده باشد .


حق العمل كاري به دستور آمر خود، مبادر به خريد يك دستگاه اتومبيل شاسي بلند مي نمايد و بلافاصله آن را تحويل مي گردد . طبق رارداد ثمن المعامله بايد دو ماه پرداخت گردد . اگر يك ماه پس از خريد ياد شده حق العمل كار ورشكسته اعلام گردد . كدام يك از موارد زير در خصوص استرداد اتومبيل ياده شده صحيح است؟
1- مبيع توسط فروشنده مطلقاً قابل استرداد نيست، چون حق حبس وي ساقط گرديده است .
2- از سوي فروشنده قابل استرداد مي باشد .
3- از سوي آمر، به شرط پرداخت ثمن مقرر به فروشنده، قابل استرداد مي باشد .
4- از سوي آمر، به شرط پرداخت ثمن مقرر به حق العمل كار، قابل استرداد مي باشد .


اگر دارنده چك در ظرف مواعد قانوني)يعني 15 و 45 روز از تاريخ صدور( پرداخت وجه آن را مطالبه ننمايد، كدام مورد در خصوص دعوي او، صحيح است؟
1- عليه صادر كننده مسموع نيست .
2- فقط عليه صادر كننده مسموع است و نه ضامن .
3- عليه صادر كننده و ظهر نويس مسموع است .
4- عليه ظهرنويس مسموع نيست .


در مورد چكي كه توسط مدير شركت و به حساب شركت صادر مي شود . در صورت عدم پرداخت آن به علت فقدان يا كسري موجودي، دارنده چك، عليه كدام اشخاص مي تواند درخواست صدور اجرائيه ثبتي نمايد؟
1- فقط صاحب حساب بانكي يعني شركت مربوطه
2- اجرائيه متضامناً عليه صادر كننده، ظهرنويسان و ضامنان آنها صادر مي شود .
3- متضامنا عليه مدير يا مديران صادر كننده
4- فقط مدير يا مديراني كه چك را امضاء و صادر كرده اند .


اگر اقوام تاجر ورشكسته با شركت مشاراليه، اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند، به مجازات چه جرمي محكوم مي شوند؟
1- ورشكسته به تقلب
2- تحصيل مال نامشروع و استرداد اموال
3- خيانت در امانت و استرداد اموال
4- حسب مورد سرقت يا اخفاء مال مسروقه


در صورتي كه در نتيجه ضررهاي وارده به شركت با مسئوليت محدود، بخشي از سرمايه شركت از بين برود .هيأت مديره و شركاي شركت چه وظيفه اي دارند؟
1- مادام كه ضرر مزبور جبران نشده، تأديه هر نوع منفعت به شركاي شركت ممنوع است .
2- در صورتي كه كمبود سرمايه از منافع شركت در سال بعد جبران نشود، شركا بايد به ميزان سهم u1852 خود نسبت به تكميل سرمايه شركت اقدام نمايند .
3- هر يك از شركا به ميازن سهم خود ، بايد ضرر وارده را جبران و كسري سرمايه را به صندوق شركت پرداخت نمايند .
4- بايد با تشكيل مجمع عمومي فوق العاده، سرمايه ثبت شده شركت را به ميزان واقعي تقليل دهند .


در صورت تلف شدن اشياء و اسنادي كه در ضمن معامله به دلال داده شده ،مسئوليت دلال بر كدام مبنا است؟
1- اثبات تقصير
2- مسئوليت مطلق
3- فرض مسئوليت
4- فرض تقصير


اگر تاجري در ايران توقف، باغ سيب خود را با اندك تفاوتي زير قيمت بازار به فروش رساند، وضعيت معامله مزبور مطابق قانون تجارت، كدام است؟
1- غير نافذ
2- قابل ابطال
3- باطل
4- صحيح و نافذ


به كدام دليل، مقنن، دارنده سند تجارتي)سفته( را از توديع خسارات احتمالي براي صدور قرار تامين خواسته ،معاف نموده است؟
1- سفته سند رسمي است.
2- متعهد اصلي سفته، به احتمال قوي بدهكار است .
3- سفته در حكم سند رسمي لازم الاجرا است.
4- متعهد اصلي سفته ، قطعاً بدهكار است.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان