بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,307

قانون جامع ايثارگران مصوب 1391/12/28-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1392/8/5
قسمت قبلي


فصل هشتم ـ منابع مالي و نظارت


ماده73ـ منابع مالي مورد نياز با حفظ سهم ساير منابع بنياد، در قالب مفاد لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني خواهد شد.

تبصره1ـ ساير منابع بنياد به عنوان درآمد اختصاصي بنياد هر ساله در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد.

تبصره2ـ به منظور شفاف‌سازي منابع مالي اختصاص يافته براي خدمات‌رساني به ايثارگران، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مکلف است نسبت به ايجاد فصل رفاه و تأمين اجتماعي ايثارگران و برنامه‌هاي ذيل آن متناسب با عناوين فصول اين قانون در لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايد.

ماده74ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون و آيين‌نامه اجرائي آن، رئيس بنياد موظف است گزارش عملکرد هر سال را که براساس شاخصهاي هر برنامه و فعاليت تنظيم شده است حداکثر تا پايان آذر ماه سال بعد به مقام معظم رهبري، رئيس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره1ـ کليه دستگاههاي مشمول اين قانون مکلفند هر ساله گزارش عملکرد مربوط به نحوه و ميزان ارائه خدمات و تسهيلات به ايثارگران مشمول اين قانون را به بنياد ارائه نمايند.

تبصره2ـ ارائه گزارش از سوي دستگاههايي که مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن معظم‌له خواهد بود.

ماده75ـ نوع، ميزان و تعيين اولويت ارائه خدمات هر فصل طبق آيين‌نامه‌هايي خواهد بود که توسـط بنيـاد با همکاري معاونت برنامه‌ريزي و نظـارت راهبردي رئيس‌جمهور، ستاد کل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي ذي‌ربط (حسب مورد) تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده76ـ کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و شش ماده در جلسه مورخ سوم تيرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و شش کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت چهار سال در تاريخ بيست و پنجم شهريورماه يکهزار و سيصد و هشتاد و پنج، بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، و (و) و (ط) ماده (1) و تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (3) و مواد (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (13)، (20)، (22)، (23)، (24)، (25)، (28)، (29)، (33)، (35)، (37) و تبصره‌هاي آن، (41) و تبصره‌هاي (1) و (2) آن، (49)، (52)، (55)، (56) و بخش اخير فراز اول و فراز دوم ماده (57) و مواد (60)، (72) و (73) اين قانون در تاريخ 2/10/1391 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين قيد که: «قوانيني که از سال 1386 تا 2/10/1391 به نفع ايثارگران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است به قوت خود باقي و در ابلاغ اين مصوبه لحاظ خواهد شد.» موافق مصلحت نظام تشخيص داده شد و مابقي مواد اين قانون در تاريخ 29/1/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

عبارات الحاقي به ماده (21) که در پي تطبيق با حکم بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجسـاله پنجـم توسعـه جمهـوري اسلامي ايران به شرح ذيل به آن افزوده شده است، در طول برنامه پنجساله پنجم توسعه معتبر است: «و جايگزيني نيروهاي خروجي خود»، «شهدا و»، «فرزندان و همسران»، «يک سال و بالاي يک سال اسارت» و «و پنج درصد (5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان کمتر از يک سال اسارت اختصاص دهند.»

بديهي است ساير احکام مواد، بندها، اجزاء و تبصره‌هاي کليه قوانيني که طي سالهاي 1386 تا 3/10/1391 به نفع ايثارگران به تصويب رسيده است از جمله قوانين برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بودجه سال 1391 کل کشور در طول زمان اعتبار قانوني خود معتبر است.

اين قانون از تاريخ تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام (2/10/1391) به مدت چهار سال به صورت آزمايشي لازم‌الاجراء است. فهرست قوانيني که براي مجريان غيرقابل استناد است، به شرح زير اعلام مي‌شود:

1ـ عبارت: «شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان» از بند «ک» ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/10/1389

2ـ بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي مصوب 7/6/1390

3ـ بند «هـ» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/10/1389

4ـ بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 18/11/1390 و 14/8/1391 (تبصره‌هاي اين بند به قوت خود باقي است.)

5ـ بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/10/1389

6ـ عبـارت «برخورداري از مزاياي بيمـه مذکور مستلـزم پرداخت حق بيمـه سهم کارمند توسط افراد فوق‌الذکر و سهم کارفرما توسـط دولت است.» از ماده (228) قانون برنامه پنجسـاله پنجـم توسعـه جمهـوري اسلامي ايران مصوب 25/10/1389

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

زيرنويس:

[1] به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 2/10/1391 که مقرر مي‌دارد: «قوانيني که از سال 1386 تا 2/10/1391 به نفع ايثارگران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، به قوت خود باقي و در ابلاغ اين مصوبه لحاظ خواهد شد». عبارت «فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسکن در صورتي که قبلاً از زمين يا مسکن دولتي استفاده نکرده‌اند، مندرج در بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/10/1389 چون به نفع ايثارگران است به عنوان بند (ب) تبصره فوق اضافه گرديد، نهايتاً چون احکام مندرج در ماده (3) فوق جامع‌تر از احکام مندرج در بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/10/1389 است، لذا بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه براي مجريان قابل استناد نيست.

[2] به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 2/10/1391 بند (69) قانون بودجه سال 1391 و تبصره آن مصوب 30/2/1391 که متضمن عبارت «دولت موظف است در اجراي بند (ل)…» تا عبارت «… يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.» و به نفع ايثارگران است، به عنوان ماده (3 مکرر) الحاق گرديد.

[3] به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 2/10/1391 عبارت «صد درصد (100%) هزينه‌هاي درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرائي و صد درصد (100%) هزينه‌هاي درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است» مندرج در بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 7/6/1390 چون به نفع ايثارگران است به عنوان بند (ب) ماده (13) به انتهاي ماده فوق اضافه گرديد. نهايتاً چون احکام مندرج در ماده (13) فوق جامع‌تر از احکام مندرج در بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/10/1389 است، لذا بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم براي مجريان قابل استناد نيست.

[4] به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 2/10/1391 عبارتهاي دو جايگزيني نيروهاي خروجي خود»، «شهدا و»، «فرزندان و همسران»، «يک‌سال و بالاي يک‌سال اسارت» و «و پنج درصد (5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان کمتر از يک‌سال اسارت اختصاص دهنده مندرج در بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 18/11/1390 و 14/8/1391 چون به نفع ايثارگران است، دو ماده فوق قبل از تبصره‌ها لحاظ گرديد نهايتاً چون احکام مندرج در ماده (21) فوق جامع‌تر از احکام مندرج در بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 18/11/1390 و 14/8/1391 است، لذا بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم براي مجربان قابل استناد نيست ولي تبصره‌هاي آن به قوت خود باقي است.

[5] به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 2/10/1391 بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/10/1389 که به نفع ايثارگران است، به‌عنوان بند (الف) ماده (71) منظور گرديد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان