بسم الله
 
EN

بازدیدها: 566

نفقه و راههاي وصول آن- قسمت اول

  1392/7/30
با انعقاد عقد ازدواج کانوني مقدس و با ارزش به نام خانواده تشکيل مي گردد ،خانواده کوچکترين نهاد و زير بناي جامعه سالم تلقي مي شود و بالتبع زوجين در آن نسبت به يکديگر داراي تکليف و مسئوليت مي باشند و به تعبير داراي يک سري حق و حقوق قانوني مي گردند که اگر يکي از طرفين (زوج يا زوجه )با تعهدات خود عمل نکند زوجين اين اختيار را خواهند داشت که الزام يکديگر را به ايفاءتعهدات از طريق قانوني  تقاضا کنند و اين مهم جزبا آشنايي حقوق فردي و اجتماعي  فراهم نمي گردد در اين نوشتار سعي بر اين است که به بررسي يکي از  حقوق زوجه (زن )و راههاي وصول آن به ناتم نفقه بپردازيم که از بعد مالي در روابط خانوادگي داراي اهميّت مي باشد اين حق نه تنها در قوانين اسلام و حقوق ايران ديده مي شود بلکه در ساير کشورها نيز چنين مقرراتي وجود دارد .

واژه نفقه در لغت به معناي صرف کردن و در اصطلاح قانوني عبارت است از :خوراک ،پوشاک ،اثاث خانه ،مسکن  ،خدمتگزار و در صورت عادت زن به داشتن خادم (کسي که کارهاي روز مرع خانه را در ازاي گرفتن دستمزد يا اجرت انجام  مي دهد )و يا احتياج او به علت بيماري و....هر چيز که بر حسب عرف مورد احتياج زن باشد ،مثل هزينه دارو و درمان و آرايش ...که بجا آوردن و اداي اين تعهدات (پرداخت نفقه )بر عهده زوج مرد است . 

به موجب کلام قانونگذار در متون قانوني مدني که اذعان مي دارد :<<به محض وقوع عقد دايم نفقه زن به عهده شوهر است >>زن مي تواند در صورت استنکاف شوهر  از دادن نفقه به محکمه رجوع کند ،در اين صورت محکمه ميزان نفقه را معيين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد . وليکن از جانب زن بايد شرايطي حاکم بر روابط زناشويي باشد که بتواند حق مذکور را مطالبه نمايد که به اختصار توضيح داده مي شود .

1- زوجين مکلف به حسن معاشرت و معاضدت است که در آي? 19 سوره نساء <<عاشرون با لمعروف >>به اين مهم تأکيد شده است . يعني بايد اخلاق خوش و با همسرش همياري و همکاري کند. به عنوان مثال :تربيت و نگهداري فرزندان در خانه را به نحو احسن انجام دهد و خواسته هاي معقول و متعارف همسرش را بر آورده کند ،خواسته هايي که عرف و قانون آنرا بپذيرد و مثالهايي از اين قبيل ،که در اين حالت مرد مکلف به پرداخت نفقه زن مي باشد

2- ايفاءوظايف زناشويي (ارضاءنيازهاي روحي وجسمي مرد )در حدود متعارف و معقول . در نتيجه به اين نکته خواهيم رسيد ،زناني حق دريافت  نفقه از جانب شوهر را دارند که کليه وظايف زناشويي را انجام دهند . حال اگر زني کليه وظايف زناشويي را انجام بدهد و مورد بي مهري شوهرش در خصوص  پرداخت  نفقه مواجه  شود ،اين اختيار را خواهد داشت طبق اصل سي و چهارم  قانون اساسي  با حق رجوع  به محاکم و دادگاه ها (حق دادخواهي )نسبت به وصل حق خود اقدام نمايد . که تنها سه مرجع  قانوني صلاحيت  رسيدگي به اين موضوع را دارند که در مباحث ديگري به آنها خواهيم پرداخت.   برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان