بسم الله
 
EN

بازدیدها: 643

تصور و واقعيت در خصوص سازمان ملل-قسمت هفتم

  1392/7/29
قسمت قبلي


سازمان ملل متحد براي کارآيي بيشتر عمليات حفظ صلح چه مي کند؟

کشورهاي عضو، سازمان هاي منطقه اي و دبيرخانه سازمان ملل متحد براي بهبود آمادگي کلي، توانايي اضطراري، آموزش و حمايت تدارکاتي از عمليات حفظ صلح،فعاليت مي کنند. 91 کشور عضو تا سال 2001 تمايل خود را براي ورود به ترتيبات اضطراري با سازمان ملل ابراز کرده بودند. از اين تعداد 68 کشور منابعي را که مي توانستند در صورت اخذتصميم به مشارکت درعمليات در اختيار سازمان ملل قرار دهند مشخص کردند و 36 کشور ديگر قراردادهاي اضطراري امضا کردند. گروهي از کشورهاي عضو در اين چارچوب «تيپ نيروهاي اضطراري داراي آمادگي بسيار زياد» را تاسيس کرده اند تا توانايي نيروهاي خود را براي خدمت به يکديگر در زمينه حفظ صلح افزايش دهند.
«مرکز موقعيت» در مقر سازمان ملل در نيويورک، 24 ساعته با تمام عمليات حفظ صلح ارتباط دارد. انبار لوازم و ذخيره سازمان ملل در برينديسي، ايتاليا،وسايل قابل استفاده مجدد را بهتر ذخيره و نگهداري  مي کند، باعث صرفه جويي در هزينه هاي مربوط به تهيه اين کالاها ، و تسهيل استقرار سريع تر عوامل عمليات جديد حفظ صلح مي شود.
کشورهاي عضو در حال حاضر تلاش مي کنند ساختار حمايتي موثرتري براي عمليات حفظ صلح، براساس توصيه هاي هيات عمليات صلح سازمان ملل ، به وجود آورند، که گزارش خود را در سال 2000 منتشر کرد. (به www.un.org/peace/reports/peace_operations نگاه کنيد).
 

فصل 3: سازمان ملل متحد در زمينه توسعه چه مي کند؟

سازمان ملل متحد براي ترويج توسعه چه مي کند؟

نظام ملل متحد به عنوان تنها نهاد جهاني متعهد به توسعه، زندگي افرادبي شماري رادرفقيرترين بخش هاي جهان  با اجراي برنامه هاي عملي گوناگوني بهتر کرده است.
پيشينه سازمان ملل متحد در زمينه ترويج توسعه بي نظير است. برنامه عمران ملل متحد بيش از 130 دفتر در جهان دارد و نظام ملل متحد هر سال نزديک به 5/6 ميليارد دلار صرف فعاليت هاي عملياتي براي توسعه يعني کمک به پناهندگان، فقيران و گرسنگان، و حمايت از بقاي کودکان، حفاظت از محيط زيست، کنترل جرايم و مواد مخدر،ترويج حقوق بشر، برابري زنان و دموکراسي مي کند. به علاوه، بانک جهاني هر سال ميلياردها دلار (بيش از 17 ميليارد دلار به بيش از 100 کشور در حال توسعه در سال 2001) وام توسعه پرداخت مي کند. در مقابل، هزينه هاي نظامي جهان حدود 800 ميليارد دلار در سال است.
سازمان ملل همچنان مي كوشد بازارهاي جهاني را به روي کشورهاي در حال توسعه بازكند. دبيرکل از «دور توسعه» مذاکرات تجاري براي حذف يارانه هاي ناعادلانه پرداختي به توليدکنندگان در کشورهاي ثروتمند و باز کردن کامل بازارها به روي صادرات كالاهاي نيازمند به کارگر زياد از کشورهاي فقير، حمايت کرده است. وي خواهان اجراي تدابيري براي بسيج سرمايه گذاري خصوصي در کشورهاي در حال توسعه به روشي شده است که به محيط زيست احترام گذاشته و قابل دوام و پايدارباشد. در طول سال هاي 2002 ـ 2001 به اين مسائل در سه کنفرانس جهاني رسيدگي شد: چهارمين کنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت (دوحه، قطر)؛ کنفرانس بين المللي تامين سرمايه براي توسعه (مونتري، مکزيک)؛ و اجلاس جهاني توسعه پايدار (ژوهانسبورگ، آفريقاي جنوبي).
با اين حال، تا زماني که اين تلاش ها ثمر ندهند و کشورهاي فقير جهان را قادر نسازند خود را از دام توسعه نيافتگي خارج کنند، سازمان ملل متحد منبع اصلي کمک فني و مالي باقي مي ماند. در نظر ميليون ها انسان در کشورهاي فقير، اين برنامه هاي کمک به معني خود سازمان ملل متحد هستند و پرچم آبي آن مورد احترام است زيرا نماد کمک مردم به مردم براي ساختن دنيايي عادلانه و پايدار است.

توافق جهاني

کوفي عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد 31 ژانويه 1999، درمجمع جهاني اقتصاد در داووس، سوئيس،  از رهبران تجاري جهان خواست براي کمک بيشتر به محافظت از حقوق بشر، معيارهاي کار و محيط زيست ـ چه با شيوه هاي فردي در شرکت هاي خود و چه با حمايت از سياست هاي عمومي مناسب- به «توافق جهاني» بپيوندند. دبيرکل از محافل تجاري جهان خواست:
·        از محافظت از حقوق بشر بين المللي در گستره نفوذ خود حمايت کنند و به آن احترام بگذارند؛
·         اطمينان حاصل کنند موسسات خود آنها از جمله نقض كنندگان حقوق بشر نباشند؛
·        از آزادي انجمن و حق مذاکره دسته جمعي حمايت کنند؛
·        از لغو کار کودکان پشتيباني نمايند؛
·        از لغو تبعيض در زمينه اشتغال و کار حمايت کنند؛
·        از ديدگاه احتياط آميز و پيشگيرانه نسبت به دشواري هاي محيط زيست پشتيباني به عمل آورند؛
·        مسئوليت پذيري بيشتر نسبت به محيط زيست را ترويج کنند؛
·        ساخت و استفاده از فن آوري هاي مناسب محيط زيست را تشويق نمايند.
(براي جزييات بيشتر به www.unglobalcompact.org نگاه کنيد).

سازمان ملل متحد چه مي تواند بکند که ديگران نمي توانند؟

تعدادي ويژگي منحصر به فرد،وجود سازمان ملل متحد را به ويژه در زمينه ترويج توسعه موثرتر مي سازد:
·        جهاني بودن: هنگام اتخاذ تصميم هاي مهم، همه کشورها حق اظهار نظر دارند.
·   بي طرفي: سازمان نماينده هيچ نفع ملي يا بازرگاني نيست و بنابراين مي تواند روابط مبتني بر اعتماد با کشورها و مردم آنها براي ارائه کمک بي قيد و شرط برقرار کند.
·        حضور جهاني: سازمان ملل متحد بزرگترين شبکه ادارات را براي ارائه کمک توسعه در کشورها دارد.
·        فراگير بودن ماموريت:که نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و اضطراري را در بر مي گيرد.
·        تعهد نسبت به همه «مردمان ملل متحد». 

سازمان ملل متحد براي حفاظت از محيط زيست چه مي کند؟

سازمان ملل متحد در تلاش هاي بين المللي درزمينه محافظت از محيط زيست پيشتاز است.
سازمان ملل براي تدوين معاهده هايي به منظور حفظ محيط زيست کمک مي کند. براي مثال در دهه 1980 کمک کرد آلودگي نفتي از کشتي ها تا 60 درصد کاهش يابد؛ آلودگي فرامرزي درامريكاي شمالي واروپامهارشود؛وتوليد بسياري ازگازهايي كه لايه ازون را نابود مي كنند در کشورهاي صنعتي و در حال توسعه متوقف شود. کارگزاري ها و برنامه هاي سازمان از زمان تشکيل نخستين کنفرانس ملل متحد درباره محيط زيست در سال 1972، به انعقادبيش از 300 معاهده و موافقت نامه بين المللي مربوط به انواع به خطر افتاده گياهان و جانوران، آلودگي درياها، نابودي لايه ازون، مواد زائد خطرناک، تنوع زيستي، تغيير آب و هوا و اقليم، بيابان زدايي، شيلات و ماهيگيري، و مواد شيميايي صنعتي و حشره کش ها کمک کرده اند.
·   دستور کار 21، که در کنفرانس محيط زيست توسعه ملل متحد در 1992 در ريودوژانيرو، برزيل («اجلاس زمين») تدوين شد، طرح جهاني فراگيري براي توسعه مناسب با محيط زيست ارائه مي دهد، و مبناي بسياري از برنامه هاي ملي و ابتکارهاي محلي شده است. اجلاس جهاني سران توسعه پايدار (ژوهانسبورگ، آفريقاي جنوبي) فرصتي براي شناسايي زمينه هايي فراهم کرد که به انجام تلاش ها واتخاذ تصميم هاي عملياتي و ايجاد تعهدات سياسي در آن زمينه ها نياز بود.
·   کميسيون توسعه پايدار ملل متحد، تغييرات اجتماعي و اقتصادي مورد نياز براي توسعه «پايدار» را تشويق مي کند که هدف آن تامين بهبود واقعي در کيفيت زندگي بشر در حال حاضر، ضمن تضمين حفظ منابع براي نسل هاي آينده، است. اين کميسيون چگونگي اجراي دستور کار 21 و ديگر موافقت نامه هاي اجلاس زمين را در سطوح بين المللي، منطقه اي و ملي بررسي و همچنين از گفت و گو بين دولت ها و گروه هاي مهم درگير در توسعه پايدار حمايت مي کند و بين آنها مشارکت به وجود مي آورد. اين کميسيون براي کمک به کشورها در امر گردآوري و گزارش داده ها به منظورسنجش پيشرفت ها، مجموعه اي از شاخص هاي توسعه پايدار که از نظر بين المللي پذيرفته شده اند، تدوين کرده و دولت ها را تشويق مي کند نهادها و هدف هايي براي توسعه پايدار ملي تعيين کنند.
·   برنامه محيط زيست ملل متحد به کشورها کمک مي کند مديريت محيط زيست را بهتر کنند، بر سلامت کره زمين نظارت مي کند و درباره معاهده ها و برنامه هاي اقدام بين المللي اجماع به وجود مي آورد.
·   نهادهاي فني تحت حمايت مالي ملل متحد مراقب سلامت محيط زيست هستند. هيات بين دولتي تغيير آب و هواي برنامه محيط زيست ملل متحد و سازمان جهاني هواشناسي، که شبکه اي جهاني از بيش از 1000 دانشمند برجسته از متجاوز از 120 کشور است، موقعيت دانش و اطلاعات درباره تغيير آب و هواي جهان ـ دلايل، تاثير و راه هاي چاره براي کاهش و تعديل آن را بررسي مي کند. نهادهاي علمي و فني مشابه همچنين براساس معاهده هاي بين المللي در ارتباط با لايه ازون فعاليت مي کنند. سازمان خواربار و کشاورزي بر ذخاير جهاني ماهي نظارت و کشورها رااز خطرهاي ماهيگيري بي رويه آگاه مي کند. «ارزيابي نظام زيست هزاره» مرکب از 1500 دانشمند که تحت حمايت مالي سازمان ملل متحد تشکيل شد، در حال بررسي موقعيت عواملي مانند مراتع، جنگل ها، رودخانه ها و درياچه ها، اراضي کشاورزي و اقيانوس هاي جهان است که از زندگي در کره زمين حمايت مي کنند. اين نهاد، اطلاعات علمي موثق درباره تاثير تغييرات در نظام هاي زيستي جهان بر امرار معاش و محيط زيست انسان در اختيار سياستگذاران خواهد گذاشت.
·   تسهيلات جهاني محيط زيست، صندوقي که به وسيله برنامه عمران ملل متحد، برنامه محيط زيست ملل متحد و بانک جهاني اداره مي شود، براي کاهش خطر تغييرات آب و هوا، محافظت از پايداري و ادامه تنوع زيستي و استفاده از آنها، حفظ آب هاي بين المللي و حذف تدريجي مواد نابودکننده ازون و آلاينده هاي ارگانيک مقاوم در بيش از 150 کشور در حال توسعه و اقتصادهاي در حال انتقال، بيش از 5/3 ميليارد دلار اختصاص داده و درصدد است 8 ميليارد دلار ديگر نيز تامين کند.


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان