بسم الله
 
EN

بازدیدها: 936

نابرابري جنسيتي-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1392/7/25
قسمت قبلي


مدل تجربي تحقيق(تحليل مسير)


تفسير:

باتوجه به مدل فوق مي توان گفت 92 % واريانس متغير وابسته توسط متغيرهاي حاضر در مدل تبيين گرديده و8 % واريانس متغير وابسته توسط عواملي صورت مي گيرد که در اين تحقيق پيش بيني نشده است. 
مجموع =r
1-r= e
e=0/29
e2=0/08


نتيجه گيري و پيشنهادها

با توجه به يافته هاي اين پژوهش، به نظر مي رسد براي کاهش نابرابري جنسيتي در خانواده ها مهمترين پيشنهاد:
- توانمندسازي زنان و کوشش در جهت بالا بردن موقعيت اجتماعي زنان از طريق افزايش سطح دانش آنان، مشارکت جدي وفعال اين گروه در امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مي باشد.
- کوشش درجهت کم رنگ نمودن باورهاي قالبي جنسيتي، ايده ئولوژي ها و نگرش هاي جنسيتي از طريق آموزش هاي رسمي در مدارس و دانشگاه ها و همچنين آموزش هاي غير رسمي از طريق رسانه هاي جمعي.
- آگاه سازي خانواده ها خصوصاً والدين به حساسيت و تأثيرپذيري دوران کودکي . نقش حساس و مهم آنان در جامعه پذيري کودکان، تأکيد بر تأثير جامعه پذيري جنسيتي در شيو? نگرش، باورها و ايده ئولوژي هاي کودکان و نقش مهم اين جامعه پذيري در شيو? زندگي آينده آنها.
- بستر سازي در جهت حضور گسترده زنان در فعاليت اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي و افزايش مشارکت آنان در اين عرصه ها از طريق گسترش سازمان هاي دولتي و غير دولتي و حمايت در جهت گسترش و ترويج اين سازمانها.
- آموزش والدين و خانواده ها در جهت مشارکت فرزندان دختر و پسر خود به تساوي در مسئوليت هاي خانوادگي و تغييير نگرش آنان نسبت به فرزندان دختر.


--------------------
منابع:

1. احمدي، حبيب، 1382، روان شناسي اجتماعي، شيراز: دانشگاه شيراز.
2. ارمکي، آزاد، غفاري،غلامرضا،1381، «تبيين نسلي به زن در جامعه ايران»، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 20، شماره 3 ،ص 24-7.
3. افشاري، زهرا و شيباني، ابراهيم، 1382، «نابرابري جنسيتي و توسعه اقتصاد ايران»، فصلنامه تحقيقات اقتصادي، دوره 1، شماره 62.
4. ترنر، جاناتان، اچ، 1378، مفاهيم و کاربردهاي جامعه شناسي، ترجمه محمد عزيزي، محمد فولادي، قم: انتشارات موسسه آموزش و پرورش امام خميني.
5. رابرتسون،يان، 1374، درآمدي به جامعه (با تأکيد بر نظريه هاي کارکردگرايي، ستيز، کنش متقابل نمادي)، مشهد: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي.
6. ريتزر، جرج، 1379، نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثي، تهران: انتشارات علمي.
7. کار، مهرانگيز، 1367، زنان در بازار کار ايران، تهران : انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
8.گروسي، سعيده، 1384،« بررسي تأثير باورهاي قالبي بر نابرابري جنسيتي،مورد مطالعه شهر
9. گيدنز،آنتوني، 1376، جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران: نشر ني 
10.نوابي نژاد،شکوه، 1378، روانشناسي زن، تهران: نشربانو.
11.هايد، ژانت، 1378، روانشناسي زن، ترجم? بهزاد رقمي، تهران: نشر لادن.


. Bourdieu,P.(1984). “Bourdieu and habitus.” Chile, pp:206-244. 1
Turner, J.(1999) The structure of sociological Theory..2 3.Robinson,R.V, and Wendell Bell.(1978). “ Equality, success, and social justice in England and United states.” American sociological Review 43 (April),pp: 125-143.
4. Volger,Carolyn and Jan Pahl(1998). “Money, Power and Inquality in Morriage”. The British Journal of Sociology, Vol.99, pp:129-138.نويسندگان : دکترعاليه شکربيگي-شيرين احمدزاده


مشاوره حقوقی رایگان