بسم الله
 
EN

بازدیدها: 844

احكام جوانان-قسمت چهاردهم

  1392/7/25
قسمت قبلي


احکام الفبايي

در اين قسمت، احکام به صورت سؤالي به ترتيب حروف الفبا تنظيم شده مربي مي تواند در برنامه هاي روزانه به صورت متنوع از آنها استفاده نمايد و بدين وسيله نوجوانان و جوانان مي توانند با واژه هاي مختلف احکام آشنا شوند.

الف:

1. از فروع دين که اولش «الف» است؟
2. از نمازهاي واجب که به هنگام حوادث طبيعي وحشتناک، خوانده مي شود؟
3. از پاک کننده ها که «کافر» را پاک مي کند؟
4. از پاک کننده ها که «سگ» و «خوک» را پاک مي کند؟
5. از نجاساتي که اولش «الف» است؟
6. از آبهايي که يک بار به نجس بخورد پاک مي کند؟
7. آبي که نمي شود با آن وضو و غسل انجام داد؟
8. يکي از پاک کننده هايي که به وسيله «زبان» پاک مي کند؟
9. از چيزهاي نجسي که به واسطه «انقلاب» پاک مي شوند؟
10. آب صافي که به مجرد برخورد نجس، نجس مي شود؟

ب:

11. از اقسام آبها که اولش «ب» باشد؟
12. آيا روي برف مي توان تيمم نمود؟
13. امتياز باران بر آبهاي ديگر چيست؟
14. آيا لباسي که بر آن باران باريده، پاک مي شود؟
15. کسي که لباسش نجس بوده و از ميان باران عبور کرده، بطوري که لباسش خيس شده، آيا لباسش پاک مي شود؟
16. بول کدام حيوان پاک است؟
17. آيا زير باران مي توان وضو گرفت؟

پ:

18. از شرايط وضوو از مقدمات نماز است؟
19. پاک کننده اي که به آن دسترسي نداريم؟
20. مقدار پوشش زن و مرد در نماز چه مقدار بايد باشد؟

ت:

21. دومين رکن نماز که اولش «ت» است؟
22. آيا مي توان در حين تکبيرة الاحرام دستها را حرکت نداد؟
23. تسبيحات اربعه را بايد چند بار بگوييم؟
24. چرا تسبيحات اربعه را «اربعه» مي گويند؟
25. نمازي که پنج تکبير دارد کدام است؟
26. کدام تکبيري است که مي توان در حين حرکت گفت؟

ج:

27. نام نمازي که به صورت گروهي مي خوانند چيست؟
28. نام نماز گروهي هفتگي چيست؟
29. نام نماز جماعت سالانه چيست؟
30. نام نماز جماعت که سالانه درحج برگزار مي شود چيست؟
31. نماز جماعتي که نه قنوت دارد کدام است؟
32. نماز جماعتي که ده رکوع دارد کدام است؟
33. نماز جماعتي که دو قنوت دارد کدام است؟
34. نماز جماعتي که نه قنوت دارد و نه سوره کدام است؟
35. از اقسام آبها که با برخورد با نجس، نجس نمي شود؟
36. از اقسام وضو که قسمتي از اعضاي وضو شسته نمي شود؟

چ:

37. دو آب زيرزميني که با حرف «چ» شروع مي شود؟
38. از اقسام آبها که حکم آب کر را دارد؟
39. حواله و نوشته اي که شخص به وسيله آن از پولي که در بانک دارد برداشت مي کند؟
40. چيزهايي که سجده بر آنها صحيح است؟
41. چيزهايي که نماز را باطل مي کند؟
42. چيزهايي که زکات دارد؟
43. چيزهايي که خمس دارد؟
44. چيزهايي که خمس ندارد؟
45. از چيزهايي که سجده بر آن صحيح و اول آن «چ» است؟
46. از اقسام دائم السفر که اولش «چ» باشد؟
47. چگونه بايد وضو گرفت؟
48. چگونه بايد تيمم کرد؟
49. چگونه بايد غسل کرد؟

ح:

50. از واجباتي که سالانه انجام مي شود و جزو فروع دين است؟
51. از واجبات بعد از غسل ميت که اولش «ح» است.
52. حرام چيست و محرمات کدامند؟
53. حريم چيست؟

خ :

54. از پاک کننده هايي که اولش «خ» باشد کدام است؟
55. از مايعاتي که نجس است؟
56. از نجاساتي که راه مي رود؟
57. از حيوانات نجسي که اولش «خ» است؟
58. از چيزهاي نجسي که علاوه بر خاک مال کردن، شستن نيز لازم است؟

د:

59. از گناهان بزرگي که مجازات آن، بريدن دست است؟
60. مقابله با کساني که منافع و حقوق انسان را غصب مي کنند، چه نام دارد؟
61. يکي از ويژگيهاي افراد شرور در برخورد با ديگران؟
62. از گناهان بزرگي که اولش «د» است؟

ذ:

63. از مقارنات نماز که اولش «ذ» باشد؟
64. کدام ذکري است که بايد در حين گفتن آن، بدن آرام باشد؟
65. کدام ذکري است که در حين گفتن آن، نبايد بدن آرام باشد؟
66. کدام ذکري است که مي تواند بدن آرام نباشد؟
67. کدام ذکرداراي چهار قسمت است؟
68. کدام ذکري است که در رکوع خوانده مي شود؟
69. کدام ذکري است که در سجده خوانده مي شود؟

ر:

70. از واجب مهمتر است و در نماز پنج تاست؟
71. از ارکان نماز که اولش «ر» باشد؟
72. واجبات رکوع را نام ببريد؟
73. نام وثيقه اي که براي گرفتن وام قرار مي دهند؟

ز:

74. يکي از پاک کننده ها که اگر حرف اول آن را برداريم، وسيله جنگي مي شود؟
75. يکي از فروع دين که مخصوص توليد کننده هاست؟
76. نام زکات سالانه عمومي چيست؟
77. کنار گذاشتن ده درصد از غلات را مي گويند؟

س:

78. از واجبات نماز که اگر حرف اولش را برداريم، يکي از شهرهاي عربستان مي شود؟
79. اقسام سجده را نام ببريد؟
80. نام سجده اي که براي کار اضافي يا کم در نماز بعد از نماز انجام مي شود چيست؟
81. يکي از چيزهايي که در نماز استفاده مي شود که اگر حرف اولش را برداريم نام ديگر «راه» مي شود و اگر حرف آخرش را برداريم، نام امام چهارم - عليه السلام مي شود؟
82. سجده، بر چه چيزهايي صحيح است؟
83. در سجده چند عضو بدن بايد به زمين بيايد؟
84. از واجبات نماز که نشانه ادب و پايان نماز است؟
85. از پاک کننده ها که اگر حرف اولش را برداريم آخرين کار نماز مي شود؟
86 اعضايي که در سجده بايد به زمين برسد کدامند؟

ش:

87. يکي از نجاساتي که اولش «ش» است؟
88. شکيات نماز چندتاست؟
89. شکهاي صحيح چند تا مي باشند؟
90. شکهاي باطل چند تا مي باشند؟
91. شکهايي که نبايد به آنها اعتنا کرد چند تا هستند؟

ص:

92. در پايان تشهد خوانده مي شود؟
93. گرفتن و شکار حيوانات را گويند؟
94. نام صدقه اي که واجب است؟
95. چه نوع صدقه را مي توان به سادات فقير داد؟
96. آيا به غير مسلمان مي توان صدقه داد؟
97. آيا مي توان صدقه را پس گرفت؟
98. صدقه را به چه کسي مي توان داد؟
99. صلح چيست؟

ض:

100. از شرايط وضو که اولش «ض» باشد؟
101. براي گرفتن وام از اعتبار او استفاده مي شود؟
102. روشنترين و اساسي ترين برنامه هاي دين را مي گويند؟

ط:

103، يکي از مقدمات نماز که اولش «ط» است؟
104، از واجبات حج اولش «ط» است؟
105، از موجبات نماز آيات است؟

ظ:

106. با کدام ظرف نمي توان وضو و غسل گرفت؟
107. کدام ظرفي است که نمي توان از آن استفاده کرد؟
108. ظرف نجس را چند بار بايد بشوييم؟
109. شرايط ظرف وضو و غسل چيست؟

ع:

110. در چه صورت مي توان از نمازي به نماز ديگر عدول کرد؟
111. در چه صورت نمي توان چنين کرد؟
112. در چه صورت مي توان از مجتهدي به مجتهد ديگر عدول نمود؟
113. از شرايط مجتهد و امام جماعت که اولش «ع» است؟
114. قرض گرفتن اشيا را مي گويند؟
115. بر کسي که به حد تکليف رسيده واجب مي شود؟
116. از مکانهايي که بايد حجاج در آن توقف کنند؟
117. از واژه هايي که به وسيله آن غسل و نماز و روزه واجب مي شود؟

غ:

118. تصرف ملک و حق ديگران را چه مي گويند؟
119. از اقسام طهارت است؟
120. از محرمات معامله و کسب است؟
121. از محرمات مربوط به گوش است؟
122. از پاک کننده هاست؟

ف:

123. نظريه مجتهد را مي گويند؟
124. نوعي زکات که در پايان ماه رمضان به فقرا مي دهند؟
125. مرتکب گناه از عنوان عادل بودن خارج مي شود و لقب ... ... ... ..... را به خود مي گيرد؟
126. از گناهاني که مربوط به زبان است و حرف اول آن «ف» مي باشد؟
127. نام ديگر واجبات است؟

ق:

128. يکي از چيزهايي که در نماز، در هر رکعت، سه بار انجام مي دهيم و ضد قعود است؟
129. يکي از اقسام قيام که رکن است؟
130. خواندن حمد و سوره را مي گويند؟
131. نوعي تعهد و پيمان که با نام خدا شروع مي شود و کسي که به اين تعهد وفادار نباشد، بايد کفاره بدهد؟
132. کفاره قسم چيست؟
133. از مستحبات نمازهاي يوميه که در نماز جمعه دو برابر است؟
134. نماز را بايد با قصد ..... بخوانند؟
135. مقابله به مثل در امور جزايي را مي گويند؟
136. از سرگرمي هايي که برد و باخت در آن حرام و از گناهان کبيره است؟

ک:

137. از نجاساتي که راه مي رود؟
138. جريمه بعضي از گناهان، مثل روزه خواري؟
139. نام ديگر حيله و نيرنگ که جزو گناهان است؟

گ:

140. از چيزهايي که به آن زکات تعلق مي گيرد که حرف اولش «گ» باشد؟
141. از چيزهايي که خمس دارد که حرف اولش «گ» باشد؟
142. در چه صورت مي توانيم مال پيدا شده را براي خودمان برداريم؟
143. در چه صورت خبر مال گمشده را بايد تا يک سال اعلام کرد؟
144. در چه صورت، انسان موظف مي شود تا مال گمشده را به صاحبش برساند؟

ل:

145. با کدام لباس نمي توان نماز خواند؟
146. با کدام لباس مي توان نماز خواند؟
147. با کدام لباس نجس مي توان نماز خواند؟
148. شرايط لباس نمازگزار را بنويسيد؟

م:

149. مطلوب شرعي که از واجب کم رنگ تر است؟
150. کار نامطلوبي که از حرام کم رنگ تر است؟
151. از چيزهايي که خمس به آن تعلق مي گيرد؟
152. يکي از موارد مصرف زکات که حرف اولش «م» باشد؟
153. مستحقان خمس چه کساني هستند؟
154. مستحقان زکات چه کساني هستند؟
155. موارد تيمم را نام ببريد؟
156. در چه مواردي مي توان نماز را شکست؟
157. مبطلات نماز کدامند؟
158. مطهرات را نام ببريد؟
159. بالاترين و بهترين مکان مناسب براي عبادت کدام است؟

ن:

160. نوعي تعهد با خدا براي از بين بردن موانع و مشکلات که حرف اولش «ن» باشد؟
161. از گناهاني است که در حديث به عنوان «تيري از تيرهاي شيطان» توصيف شده است؟
162. کلمه اي است که تمام کارهاي انسان به وسيله آن ارزش پيدا مي کند؟
163. نوعي از کسب و معامله است که جنس زودتر دريافت مي شود؟

و:

164. از کارهايي که خوب است انسان انجام دهد، ولي افراد مسن بيشترانجام مي دهند و بهترين نوع آن را شهدا از خود به يادگار گذاشته اند؟
165. از مقدمات نماز که حرف اولش «و» باشد؟
166. چه عملي است که قبل از نماز صورت مي گيرد؟
167 نام ديگر نمايندگي که براي دفاع از حقوق ديگران در محاکم قضايي استفاده مي شود؟
168. نام مالي است که براي استفاده عموم يا گروه خاصي قرار مي دهند؟
169. نام ديگر «امانت» که گاهي به صورت جنس و گاهي به صورت پول در اختيار شخص يا گروه قرار مي دهند؟

ه:

170، نام عربي «بخشش» چيست؟
171، نام عربي «تمسخر» که حرف اولش «ه» باشد؟
172، نام مسافرتي که براي حفظ عقيده و آرمان انجام مي شود و «اصحاب کهف» چنين سفري داشتند؟

ي:

173. از گناهان بزرگ که حرف اول آن «ي» است؟
174. آيا آب کري که قسمتي از آن يخ زده در ملاقات با نجس، نجس مي شود؟


نويسنده:محمود اكبري


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان