بسم الله
 
EN

بازدیدها: 754

يک پرونده(113) تعيين تكليف وحضانت فرزند مشترك

  1392/7/22
بتاريخ 27/5/75 پرونده كلاسه 75/4/898 شماره دادنامه 544 ـ3/6/75 
مرجع رسيدگي : شعبه چهارم دادگاه عمومي تهران 
خواهان :خانم ناهيد .... بنشاني : تهران 
خوانده : محمد علي .... بنشاني تهران 
خواسته : تعيين تكليف وحضانت فرزند 
گردشكار : خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت فوق العاده دادگاه بتصدي امضاءكننده زير تشكيل است وبا توجه بمحتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام وبشرح رير صدور رأي مينمايد 
( رأي دادگاه ) 
درخصوص دعوي خواهان خانم ناهيد .... اقلنديس بطرفيت خوانده آقاي محمد علي .... بخواسته حضانت ازطفل مشترك (دختر بچه سه ساله ) بنام نيوشا .... با توجه به محتويات پرونده واظهارات طرفين واينكه زوجين درحال حاضرجدا از هم زندگي ميكنند ومراقبت ازطفل سه ساله ازناحيه مادر ضروري بنظر ميرسد ونظر به اينكه طبق ماده1169 قانون مدني ، براي نگاهداري طفل مادرتا دوسال در تاريخ ولادت اولويت خواهد شد دراطفال اناث تا سال هفتم حضانت بامادر خواهد بود وازطرفي خوانده براي ادعاي خود مبني براينكه خواهان تزلزل روحي دارد و فاقد صلاحيت اخلاقي درنگهداري است دليلي قانع كننده ومحكمه پسند ارائه ننموده است فلذا دادگاه دعوي وخواسته خواهان رابه كيفيت مطروحه در پرونده مستندا به ماده 1169و1172 قانون مدني وماده 20 قانون حمايت خانواده وارد وثابت تشخيص وحكم برالزام خوانده به تحويل فرزند سه ساله بنام نيوشا فرجي به خواهان جهت حضانت ونگاهداري صادر و اعلام ميگردد راي صادره حضوري وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر استان تهران ميباشد % 
دادرس شعبه 4 دادگاه عمومي تهران : ربيعي 

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان