بسم الله
 
EN

بازدیدها: 723

اعلاميه‌ کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر وين‌؛ مصوب‌ 1993- قسمت دوم

  1392/7/19
قسمت قبلي


پ‌ 7 
بر کشورها و سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ است‌ که‌ با همکاري‌ با سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ شرايط‌ مطلوب‌ در سطح‌ ملي‌، منطقه‌اي‌ و بين‌المللي‌ براي‌ تضمين‌ برخورداري‌ کامل‌ و مؤثر از حقوق‌ بشر را فراهم‌ آورند. کشورها بايستي‌ همه‌ موارد نقض‌ حقوق‌ بشر و عوامل‌ بوجود آورنده‌ آنها و نيز موانع‌ برخورداري‌ از اين‌ حقوق‌ را از ميان‌ بردارند.
پ‌ 7 مکرر 
وجود گسترده‌ فقر شديد مانع‌ از برخورداري‌ کامل‌ و مؤثر از حقوق‌ بشر مي‌شود. رفع‌ عاجل‌ و امحاء نهايي‌ آن‌ بايستي‌ در اولويت‌ بالاي‌ برنامه‌هاي‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ باقي‌ بماند. 
پ‌ 8 
احترام‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ بدون‌ تبعيض‌ از هر نظر، يک‌ قاعده‌ اساسي‌ حقوق‌ بشر بين‌المللي‌ است‌. امحاء عاجل‌ و همه‌ جانبه‌ کليه‌ اشکال‌ نژادپرستي‌ و تبعيض‌نژادي‌، تنفر از بيگانه‌ و نابردباري‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ از وظايف‌ داراي‌ اولويت‌ براي‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ است‌. دولتها بايستي‌ اقدامات‌ مؤثر براي‌ جلوگيري‌ و مبارزه‌ با آنها بعمل‌ آورند. گروه‌ها، نهادها، سازمان‌هاي‌ بين‌الدولي‌ و غيردولتي‌ وافراد ترغيب‌ مي‌شوند که‌ به‌ تلاشهاي‌ خود براي‌ همکاري‌ و هماهنگي‌ فعاليتها عليه‌ اين‌ شرارتها شدت‌ بخشند.
پ‌ 8 مکرر 
کنفرانس‌ جهاني‌ از پيشرفت‌ بعمل‌ آمده‌ در زمينه‌ آپارتايد استقبال‌ مي‌کند و از جامعه‌ بين‌المللي‌ و سيستم‌ سازمان‌ ملل‌ مي‌خواهد که‌ به‌ اين‌ روند مساعدت‌ نمايند. علاوه‌ بر اين‌ کنفرانس‌ جهاني‌ تداوم‌ اعمال‌ خشونت‌ عليه‌ مبارزات‌ صلح‌آميز که‌ جهت‌ در هم‌ پاشيدن‌ آپارتايد صورت‌ مي‌گيرد را تقبيح‌ مي‌کند.
پ‌ 8 مکرر 2 
اعمال‌، روشها و شيوه‌هاي‌ تروريستي‌ در کليه‌ اشکال‌ و تبلورهايش‌ و نيز ارتباط‌ آن‌ در برخي‌ از کشورها با قاچاق‌ مواد مخدر فعاليتهايي‌ هستند که‌ با هدف‌ نابودي‌ حقوق‌ بشر و آزاديهاي‌ اساسي‌ و دمکراسي‌، تهديد تماميت‌ ارضي‌، امنيت‌ کشورها و بي‌ثبات‌ نمودن‌ دولتهائي‌ که‌ بطور قانوني‌ ايجاد شده‌اند صورت‌ مي‌گيرد. جامعه‌ بين‌المللي‌ بايستي‌ با انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ همکاري‌ براي‌ مبارزه‌ و مقابله‌ با تروريسم‌ بيافزايد.
پ‌ 9 
حقوق‌ بشر زنان‌ و دختران‌ غيرقابل‌ انکار است‌ و بخش‌ لايتجزا و غيرقابل‌ تفکيک‌ حقوق‌ جهاني‌ بشر را تشکيل‌ مي‌دهد. شرکت‌ کامل‌ و مساعدت‌ زنان‌ در حيات‌ سياسي‌، مدني‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ در سطح‌ ملي‌، منطقه‌اي‌ و بين‌المللي‌ و امحاء کليه‌ اشکال‌ تبعيض‌ بر اساس‌ جنس‌ از اولويت‌ اهداف‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ است‌. خشونت‌ براساس‌ جنس‌ و کليه‌ اشکال‌ اذيت‌ و آزار و استثمار جنسي‌ از جمله‌ اعمالي‌ که‌ ناشي‌ از تعصبات‌ فرهنگي‌ و قاچاق‌ بين‌المللي‌ که‌ با کرامت‌ و ارزش‌ بشر مغاير است‌ بايستي‌ از بين‌ برود. اين‌ امر مي‌تواند از طريق‌ اقدامات‌ قانوني‌ و ملي‌ و همکاري‌ بين‌المللي‌ در زمينه‌ توسعه‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌، آموزش‌ و پرورش‌، بهداشت‌ و حمايت‌ اجتماعي‌ حاصل‌ شود. حقوق‌ بشر زنان‌ بخش‌ لايتجزاي‌ فعاليتهاي‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌ براي‌ ارتقاء اسناد حقوق‌ بشر مربوط‌ به‌ زنان‌ را تشکيل‌ مي‌دهد. کنفرانس‌ جهاني‌ از دولتها، نهادها و سازمان‌هاي‌ بين‌الدولي‌ و غيردولتي‌ مي‌خواهد که‌ به‌ تلاشهاي‌ خود در حمايت‌ و ارتقاء حقوق‌ بشر زنان‌ و دختران‌ وسعت‌ بخشند.
پ‌ 10 
با توجه‌ به‌ اهميت‌ ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ افراد متعلق‌ به‌ اقليتها و مساعدتي‌ که‌ اين‌ امر در ثبات‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ کشورهائي‌ که‌ اين‌ افراد در آنها بسر مي‌برند دارد، کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر بر وظيفه‌ دولتها براي‌ تضمين‌ حق‌ افراد متعلق‌ به‌ اقليت‌ها در برخورداري‌ کامل‌ و مؤثر از حقوق‌ بشر و آزاديهاي‌ اساسي‌ بدون‌ تبعيض‌ از هر نظر و تساوي‌ کامل‌ در برابر قانون‌ طبق‌ “اعلاميه‌ سازمان‌ ملل‌ در زمينه‌ حقوق‌ افراد متعلق‌ به‌ اقليتهاي‌ قومي‌ مذهبي‌ و زباني‌” تأکيد مي‌نمايد. افراد متعلق‌ به‌ اقليت‌ها حق‌ دارند بطور آزادانه‌ و بدون‌ دخالت‌ يا هر گونه‌ تبعيض‌ از فرهنگ‌ خود برخوردار شوند و شعائر مذهبي‌ خود را به‌ عمل‌ آورند و در منزل‌ و محافل‌ عمومي‌ به‌ زبان‌ خود تکلم‌ کنند.
پ‌ 11
کنفرانس‌ جهاني‌ کرامت‌ ذاتي‌ و مساعدت‌ منحصر به‌ فرد مردم‌ بومي‌ در توسعه‌ و کثرت‌ ( Plurality ) جامعه‌ را تأييد مي‌کند و قويا بر تعهد جامعه‌ بين‌المللي‌ براي‌ بهبود وضعيت‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و برخورداري‌ آنان‌ از فوائد توسعه‌ تصريح‌ مي‌نمايد. کشورها بايستي‌ شرکت‌ کامل‌ و آزادانه‌ مردم‌ بومي‌ در کليه‌ جنبه‌هاي‌ جامعه‌ بويژه‌ موضوعاتي‌ که‌ مبتلا به‌ آنان‌ مي‌باشد را تضمين‌ نمايند. با توجه‌ به‌ اهميت‌ ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ مردم‌ بومي‌ و مساعدتي‌ که‌ چنين‌ ارتقاء و حمايتي‌ در ثبات‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ کشورهائيکه‌ اين‌ مردم‌ در آنها زندگي‌ مي‌کنند دارد، کشورها بايستي‌ طبق‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ اقدامات‌ مثبت‌ و مقتضي‌ را براي‌ تضمين‌ احترام‌ به‌ کليه‌ موارد حقوق‌ بشر و آزاديهاي‌ اساسي‌ مردم‌ بومي‌ براساس‌ تساوي‌ و عدم‌ تبعيض‌ بعمل‌ آورند و ارزش‌ و تنوع‌ هويت‌ها، فرهنگ‌ها و سازمان‌ اجتماعي‌ آنها را برسميت‌ بشناسند.
پ‌ 12 
کنفرانس‌ جهاني‌ با استقبال‌ از الحاق‌ گروه‌ زيادي‌ از کشورها به‌ ميثاق‌ حقوق‌ کودک‌ و با توجه‌ به‌ برسميت‌ شناختن‌ حقوق‌ بشر کودکان‌ در اعلاميه‌ و برنامه‌ عملي‌ که‌ در اجلاس‌ سران‌ بتصويب‌ رسيد خواستار الحاق‌ جهاني‌ به‌ ميثاق‌ مذکور تا سال‌ 1995 مي‌گردد و از کشورهاي‌ عضو مي‌خواهد از طريق‌ تصويب‌ لايحه‌هاي‌ قانوني‌ و اقدامات‌ اداري‌ و ساير تدابير لازم‌ و اختصاص‌ حداکثر ممکن‌ از منابع‌ موجود خود بطور مؤثر، ميثاق‌ مذکور را به‌ مورد اجرا گذارند. در کليه‌ اقدامات‌ مربوط‌ به‌ کودکان‌ بايستي‌ عدم‌ تبعيض‌ و رعايت‌ هر چه‌ بيشتر منافع‌ کودکان‌ مورد توجه‌ قرار گيرد و نظرات‌ آنان‌ ملحوظ‌ گردد. مکانيزم‌هاي‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ و برنامه‌هائي‌ براي‌ تقويت‌ دفاع‌ و حمايت‌ از کودکان‌ بويژه‌ دختران‌، کودکان‌ بي‌سرپرست‌، کودکان‌ خياباني‌، کودکاني‌ که‌ از نظر اقتصادي‌ و جنسي‌ تحت‌ استثمار قرار دارند، از جمله‌ کودکاني‌ که‌ براي‌ مطامع‌ ديگران‌ در تهيه‌ مطالب‌ مستهجن‌، فحشاء يا فروش‌ اعضا و جوارح‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرند، کودکان‌ بيمار از جمله‌ کودکان‌ مبتلاء به‌ بيماري‌هاي‌ ايدز، کودکان‌ آواره‌، کودکاني‌ که‌ در بازداشت‌ بسر مي‌برند، استفاده‌ از کودکان‌ در درگيري‌هاي‌ مسلحانه‌ و نيز کودکاني‌ که‌ قرباني‌ گرسنگي‌، اعتياد و ساير بلاياي‌ غيرمترقبه‌ مي‌باشند بايد تهيه‌ و به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شود. همکاري‌ و اتحاديه‌ بين‌المللي‌ جهت‌ حمايت‌ از اجراي‌ اين‌ ميثاق‌ و حقوق‌ کودکان‌ بعنوان‌ اولويت‌ برنامه‌ حقوق‌ بشر سيستم‌ گسترده‌ سازمان‌ ملل‌ بايد تقويت‌ گردد. کنفرانس‌ جهاني‌ همچنين‌ تأکيد مي‌کند که‌ کودکان‌ براي‌ توسعه‌ کامل‌ و هماهنگ‌ شخصيت‌ خود نياز دارند که‌ در يک‌ محيط‌ خانوادگي‌ که‌ بايستي‌ بنوبه‌ خود مورد حمايت‌ گسترده‌تر قرار گيرد رشد و بزرگ‌ شوند.
پ‌ 12 مکرر
توجه‌ ويژه‌اي‌ بايد در حق‌ معلولين‌ از جمله‌ شرکت‌ فعال‌ و بدون‌ تبعيض‌ آنان‌ در جامعه‌ و برخورداري‌ آنان‌ از کليه‌ حقوق‌ بشر و آزاديهاي‌ اساسي‌ بعمل‌ آيد.
پ‌ 13 
کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر تأکيد مي‌کند که‌ هر فرد که‌ تحت‌ اذيت‌ و آزار قرار دارد بدون‌ تبعيض‌ از هر نظر حق‌ دارد در صدد جستجوي‌ پناهندگي‌ به‌ کشورهاي‌ ديگر و برخورداري‌ از حق‌ پناهندگي‌ باشد و حق‌ دارد به‌ کشور خودش‌ بازگردد. در همين‌ رابطه‌ کنفرانس‌ جهاني‌ بر اهميت‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر، کنوانسيون‌ 1951 در مورد وضعيت‌ پناهندگان‌، پروتکل‌ 1967 و اسناد منطقه‌اي‌ در اين‌ زمينه‌ تأکيد مي‌نمايد. کنفرانس‌ از کشورهائي‌ که‌ همچنان‌ تعداد زيادي‌ از پناهندگان‌ را در سرزمين‌ خود قبول‌ کرده‌ و ميزبان‌ آنها مي‌باشند و نيز دفتر کميسارياي‌ عالي‌ پناهندگان‌ بخاطر اهتمامي‌ که‌ در انجام‌ مأموريت‌ محوله‌ دارد تشکر و سپاسگزاري‌ مي‌نمايد. علاوه‌ بر اين‌ کنفرانس‌ از دفتر آژانس‌ سازمان‌ ملل‌ براي‌ کار و رفاه‌ پناهندگان‌ فلسطيني‌ در خاور نزديک‌ سپاسگزاري‌ مي‌نمايد. کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر اين‌ مطلب‌ را تأييد مي‌کند که‌ نقض‌ فاحش‌ حقوق‌ بشر از جمله‌ در درگيري‌هاي‌ مسلحانه‌ از عوامل‌ پيچيده‌اي‌ است‌ که‌ منجر به‌ آواره‌ شدن‌ مردم‌ مي‌شود. کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر تأييد مي‌کند که‌ با توجه‌ به‌ پيچيدگي‌ بحران‌ جهاني‌ پناهندگان‌ و طبق‌ منشور سازمان‌ ملل‌، اسناد بين‌المللي‌ ذيربط‌ و اتحاد بين‌المللي‌ و با روحيه‌ مشارکت‌ در قبول‌ بار پناهندگان‌، يک‌ رهيافت‌ همه‌ جانبه‌ از طرف‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ براساس‌ هماهنگي‌ و همکاري‌ با کشورهاي‌ ذيربط‌ و سازمان‌هاي‌ مربوطه‌ با توجه‌ به‌ چارچوب‌ اختيارات‌ کميسارياي‌ عالي‌ پناهندگان‌ ضروري‌ است‌. اين‌ رهيافت‌ها بايستي‌ توسعه‌ استراتژي‌هايي‌ را براي‌ يافتن‌ عوامل‌ بوجود آورنده‌ اين‌ پديده‌ و تأثير آن‌ بر جابجايي‌ و انتقال‌ پناهندگان‌ و آوارگان‌، تقويت‌ آمادگي‌ در موارد اضطراري‌ و مکانيزم‌هاي‌ پاسخگويي‌ به‌ نيازها، مقررات‌ لازم‌ براي‌ حمايت‌ و کمک‌ مؤثر با توجه‌ به‌ نيازهاي‌ ويژه‌ زنان‌ و کودکان‌ و نيز حصول‌ به‌ راه‌حل‌هاي‌ پايدار که‌ در درجه‌ اول‌ از طريق‌ بازگشت‌ شرافتمندانه‌ و امن‌ و داوطلبانه‌ پناهندگان‌ و راه‌حل‌هايي‌ که‌ از طرف‌ کنفرانس‌هاي‌ بين‌المللي‌ مربوط‌ به‌ پناهندگان‌ تصويب‌ شده‌ است‌ را شامل‌ گردد. کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر بر مسئوليت‌ دولتها بويژه‌ مسئوليت‌ کشورهاي‌ مبدأ تأکيد مي‌کند. با توجه‌ به‌ اين‌ رهيافت‌ همه‌ جانبه‌، کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر بر اهميت‌ قائل‌ شده‌ توجه‌ خاص‌ از جمله‌ از طريق‌ سازمان‌هاي‌ بشردوستانه‌ و بين‌الدولي‌ و يافتن‌ راه‌حلهاي‌ پايدار به‌ مشکلات‌ مربوط‌ به‌ افراد آواره‌ داخلي‌ از جمله‌ بازگشت‌ امن‌ و داوطلبانه‌ آنها و بازپرويشان‌ تأکيد مي‌کند. اين‌ کنفرانس‌ نيز طبق‌ منشور سازمان‌ ملل‌ متحد و اصول‌ بشردوستانه‌ بين‌المللي‌ بار ديگر بر اهميت‌ و ضرورت‌ کمکهاي‌ بشردوستانه‌ به‌ قربانيان‌ حوادث‌ طبيعي‌ و غيرطبيعي‌ تأکيد مي‌کند.
پ‌ 14 
نسبت‌ به‌ ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ افراد متعلق‌ به‌ گروه‌هاي‌ آسيب‌پذير از جمله‌ کارگران‌ مهاجر، امحاء کليه‌ اشکال‌ تبعيض‌ عليه‌ آنان‌ و تقويت‌ و اجراي‌ هر چه‌ مؤثرتر اسناد موجود در زمينه‌ حقوق‌ بشر اهميت‌ زيادي‌ داده‌ شود. کشورها موظفند اقدامات‌ مقتضي‌ در سطح‌ ملي‌ بويژه‌ در زمينه‌هاي‌ آموزشي‌، بهداشتي‌ و حمايت‌ اجتماعي‌ براي‌ ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ اقشار آسيب‌پذير جامعه‌ بعمل‌ آورده‌ و شرکت‌ آندسته‌ از افراد متعلق‌ به‌ اين‌ اقشار که‌ مايل‌ به‌ يافتن‌ راه‌حل‌هايي‌ براي‌ مشکلاتشان‌ هستند را فراهم‌ آورد.
پ‌ 14 مکرر 
کنفرانس‌ جهاني‌ تأييد مي‌کند که‌ فقر شديد و محروميت‌ اجتماعي‌ بعنوان‌ نقض‌ کرامت‌ انساني‌ تلقي‌ مي‌شود و لازم‌ است‌ اقدامات‌ عاجلي‌ براي‌ حصول‌ به‌ دانش‌ و اطلاعات‌ بهتري‌ از فقر شديد و عوامل‌ بوجود آورنده‌ آن‌ از جمله‌ عواملي‌ که‌ ناشي‌ از مشکلات‌ توسعه‌اي‌ مي‌شود بعمل‌ آيد تا حقوق‌ بشر افراديکه‌ از فقر شديد رنج‌ مي‌برند تأمين‌ شود و فقر شديد و محروميت‌ اجتماعي‌ از ميان‌ برداشته‌ شود و برخورداري‌ از فوائد پيشرفت‌ اجتماعي‌ ارتقاء يابد. لازم‌ است‌ کشورها شرکت‌ مردم‌ فقير در مراحل‌ تصميم‌گيري‌ در جامعه‌اي‌ که‌ در آن‌ زندگي‌ مي‌کنند را تسهيل‌ نموده‌ و حقوق‌ بشر اين‌ افراد را ارتقاء دهند و اقدامات‌ لازم‌ را براي‌ مبارزه‌ با فقر شديد بعمل‌ آورند. برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان