بسم الله
 
EN

بازدیدها: 629

قانون حفظ و حمايت ازمنابع طبيعي و ذخاير جنگلي کشور مصوب مهرماه 1371

  1392/7/14
ماده 1 ـ از تاريخ تصويب اين قانون گونه ‌هاي درختاني از قبيل شمشاد ، زربين‌، سرخدار ،سورخمره ‌اي‌، سفيد پلت‌، حراو چندل‌، ارس‌، فندق ، زيتون طبيعي‌، بنه ( پسته وحشي‌) ، گون‌، ششم‌،گردو ( جنگلي ‌) و بادام وحشي ( بادامک‌) در سراسر کشور جز ذخاير جنگلي محسوب و قطع آنها ممنوع ميباشد.

تبصره 1 ـ وزارت جهاد سازندگي موظف است مناطق استقرار گونه‌هاي ياد شده را مشخص وحفاظت نموده و متخلفين را به مراجع قضايي معرفي نمايد.

تبصره 2 ـ در مواردي که قطع اين گونه ‌ها بر اساس طرح مصوب و بنابر ضرورت و مسايل فني‌و توسعه گونه‌هاي ديگر لازم باشد با تاييد وزارت جهاد سازندگي مجاز خواهد بود.

تبصره 3 ـ متخلفين از اين قانون براي بار اول علاوه بر پرداخت خسارتي که حسب مورد توسط‌کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگي ارزيابي خواهد گرديد به حبس از يکماه تا ششماه و پرداخت جزاي نقدي براي هر اصله درخت معادل يک برابر و نيم قيمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم مي‌شوند.

تبصره 4 ـ اجازه داده مي‌شود که هر ساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دريافت جرايم و فروش مواد بازداشتي ناشي از اجراي اين قانون که از متخلفين مربوطه اخذ و به حسابي که توسط‌خزانه به همين منظور افتتاح مي‌گردد. واريز و جهت پرداخت حق الکشف به مأمورين کاشف ‌سازمان جنگلها و مراتع کشور و مخبرين و مأمورين انتظامي در اختيار سازمان مزبور قرار داده شودتا برابر آيين ‌نامه نسبت به تقسيم آن اقدام نمايد.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر ساله ضمن لايحه بودجه اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع اين تبصره را در رديف جداگانه پيشنهاد و منظور نمايد.

تبصره 5 ـ در صورت همکاري کارگزاران و مأمورين سازمان جنگلها و مراتع با متخلفين‌، به‌تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانين و مقررات مربوطه محکوم مي‌شوند.

ماده 2 ـ تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف ‌مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است که شش ماه‌پس از اخطار کتبي يا آگهي به وسيله روزنامه‌هاي کثيرالانتشار مرکز و يکي از روزنامه‌هاي محلي و ساير وسايل معمول و مناسب محلي‌، ادارات ثبت موظفند پس از انقضاي مهلت مقرر در صورت‌نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهادسازندگي نسبت به صدور سند مالکيت به نام دولت‌جمهوري اسلام ايران اقدام نمايند.

تبصره 1 ـ معترضين مي‌توانند پس از اخطار يا آگهي وزارت جهادسازندگي اعتراضات خود را با ارايه ادله مثبته جهت رسيدگي به هيأت مذکور در قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع ‌اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند. صدور سند مالکيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران مانع مراجعه معترض به هيات مذکورنخواهد بود.

تبصره 2 ـ عبارت وزارت کشاورزي در ذيل ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي ‌موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 و تبصره 6 ذيل آن به وزارت‌جهادسازندگي تغيير يافته و کميسيون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسيده به اجراي‌ماده 56 قانون جنگلها و مراتع رسيدگي مي‌نمايد.

ماده 3 ـ آيين ‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگي تهيه و به ‌تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان