بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,077

مجموعه قوانين و مقررات شوراهاي اسلامي شهر و روستا- قسمت اول

  1392/7/8
خلاصه: آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش مصوب 81/4/16 هيات وزيران با اصلاحات بعدي (1)

آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش مصوب 81/4/16 هيات وزيران با اصلاحات بعدي (1)


فصل اول - کليات

ماده 1- در اين آيين نامه عنوان ‹‹ قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 ›› به اختصار ‹‹ قانون›› ناميده مي شود. 
ماده 2- (اصلاحي 1385/6/15) - مقصود از عبارت ‹‹ شورا›› در اين آيين نامه ، شوراهاي اسلامي ‹‹ روستا و بخش ›› مي باشد. 
ماده 3-(اصلاحي 1385/6/15)- اولين جلسه رسمي شوراها در همان تاريخ مذکور در ماده 3 قانون تشکيل (2 ) خواهد شد.
تبصره (اصلاحي 1385/6/15)- چنانچه به استناد مواد 83 ،31 و 84 قـانون، انتخابـات ميانـدوره اي برگـزار شود فعاليت شوراي تشکيل شده براي باقيمانده همان دوره خواهد بود. 
(3) ماده 4- تعداد اعضاي علي البدل شوراها ، موضوع ماده (8) قانون ، به شرح زير تعيين مي شود :
1- شوراهاي داراي 3 نفر عضو اصلي ، 2 نفر .
2- شوراهاي داراي 5 نفر عضو اصلي ، 3 نفر .
ماده 5- هر يک از روستاها و بخشهاي موضوع ماده (12) قانون به عنـوان يـک حـوزه انتخابيـه محسـوب مي شود . 
تبصره 1(الحاقي 1385/6/15)- انتخابات هر تيره از عشاير کوچ روي کشور موضوع ماده 68 مکرر قانون عيناً مطابق انتخابات شوراي اسلامي روستا برگزار خواهد شد .
تبصره 2(الحاقي 1385/6/15) - در اجراي تبصره ذيل ماده 7 قانون ، مرکز آمار ايران موظف است جمعيت هر روستا را طبق آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسکن به وزارت کشور اعلام نمايد و در صورت نبـود کد سرشماري براي هر روستا و يا فقدان آمار جمعيتي حسب درخواسـت وزارت کشـور ، نسـبت بـه تعيين جمعيت روستاي ذيربط اقدام نمايد . 
ماده 6- در صورتي که انتخابات چند حوزه انتخابيه موضوع ماده (5) اين آيين نامه به طور همزمان برگزار شود ، بـمنظور حـفظ اســتقلال انتخابـات هـر حـوزه، کليـه اقـدامات از قبيـل صـدور آگهـي هـا وتنظـيم صورتجلسه ها براي هر يک از حوزه ها به صورت مستقل انجام و سـوابق انتخابـاتي هـر حـوزه جداگانـه نگهداري مي شود .
تبصره (الحاقي 1385/6/15) – ‹‹ در صورتي که همزمان با برگزاري انتخابات شوراها ، انتخابات ديگـري نيز برگزار گردد به تشخيص و دستور وزارت کشور يک شعبه ثبت نام و اخذرأي و حتي الامکان با اعضـاي واحد و با صندوقهاي مجزا براي هر يک از انتخابات در نظر گرفته خواهد شد . ››
ماده 7- اخذرأي در يکي از روزهاي تعطيل رسمي انجام مي شود و مدت زمان آن حداقل هشت ساعت خواهد بود . 
1 تبصره (4)
– مدت زمان اخذرأي با تصويب و موافقت مشترك هيأتهاي اجرايي و نظارت بخـش ، قابـل تمديـد ميباشد . 
تبصره 2 (الحاقي 1385/6/15) – ‹‹ در صورتي که همزمـان بـا برگـزاري انتخابـات شـوراها ، انتخابـات ديگري نيز برگزار گردد ، تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذرأي در يک يا چند حـوزه يـا سراسـر کشـور ، برعهده وزير کشور است . ››
ماده 8-(اصلاحي 1385/6/15 و 1386/6/28) - بخشدار موظف است در اجراي مواد ( 3 ) و ( 16 ) قانون ، پس از تأييد نهايي صحت انتخابات و قطعي شدن نتيجه آن بلافاصله پـس از پايـان دوره قبـل ، از اعضـاي اصلي شورا دعوت نمايد تا در اولين جلسه رسمي شورا که به رياست مسن ترين عضو تشـکيل مـي شـود ، نسبت به انتخاب هيأت رئيسه شورا اقدام نمايند . (فرمهاي شماره 49 و 50)
ماده 9- دهدار در تمام مراحل برگزاري انتخابات زير نظر بخشدار متبوع و بـه عنـوان نماينـده رسـمي وي مجري برنامه هاي انتخابات در حوزه مأموريت خود مي باشد . 
ماده 10- (اصلاحي 1385/6/15) در صورت اجراي ماده (8) قانون مبني بر خروج عضو يا اعضايي از شورا ، رئيس يا نايب رئيس شورا موظف است بلافاصله مراتب را به طور کتبي به اطلاع بخشدار برساند
ماده 11- بخشدار موظف است بلافاصله پس از وصول نامـه شـورا مبنـي بـر خـروج اعضـاء از شـورا ، از اعضاي علي البدل به ترتيب بيشترين رأي براي جايگزيني اعضاي خارج شده دعوت به عمل آورد و مراتـب را به شوراي مربوط اعلام نمايد
ماده 12 ( اصلاحي 1382/5/15 ) – چنانچه فردي بـه طـور همزمـان در بـيش از يـک حـوزه انتخابيـه در انتخابات شوراها ثبت نام نمايد بـه دسـتور وزارت کشـور و فرمانـداران و بخشـداران نـام وي از فهرسـت (5) داوطلبان حذف مي شود و از آن تاريخ به مدت چهارسال از داوطلب شـدن در انتخابـات شـوراها محـروم مي گردد
ماده 13- براي انتخاب اعضاي علي البدل شوراها نيازي به برگ رأي يا اخذرأي مجزا و يـا مشـخص نمـودن اعضاي علي البدل در برگ رأي نيست ، بلکه در پايان رأي گيري و قرائت و شمارش آراء ، دارنـدگان رأي بـه ترتيب بيشترين رأي بدست آمده وبه تعداد مورد نياز به عضويت اصلي و يا علي البدل شوراها درمي آيندبنابـراين رأي دهـنده ، اسامي نامزدهاي مورد نظر خود را حداکثر به همان تعـداد اعضـاي اصـلي شـورا در برگ رأي درج مي نمايد
ماده 14- هيأت اجرايي مسئول اجراي تبصره ذيل ماده (17) قانون مي باشد
تبصره – نامزدهاي انتخاباتي ذينفع در صورت تمايل مي توانند در جلسه قرعه کشي شرکت نمايند . تاريخ و محل قرعه کشي بايد حداقل (24) ساعت قبل توسط بخشدار به منتخبين ذيربط ابلاغ شود
ماده 15- (اصلاحي 1385/6/15) سرپرست بخشداري به جاي بخشدار خواهد بود
 ماده 16- در اجراي ماده (41) قانون ، ن?روي انتظام? در کل?ه مراحل، مکلف به همکاري با مجر?ان انتخابـات است و حسب درخواست استاندار ، فرماندار و بخشدار موظف است مـأمور?ن و امکانـات خـود را در اخت?ـار آنان قرار دهد . 
ماده 17- در صورت توقف ، ابطال و ?ا انح?ل شورا توسط مراجع قانون? مذکور در مواد (81) ، (57) و (84) قانون، مراجع مذکور موظفند ب?فاصله مراتب توقف، ابطال و ?ا انح?ل شورا را بـه بخشـدار مربـوط اعـ?م نما?ند. شروع مهلت 2 ماهه براي تجد?د انتخابات ، از زمان وصول اع?م توقف ، ابطـال و ?ـا انحـ?ل خواهـد بود. 
ماده 18- بخشدار موظف است به محض اط?ع از توقف ، ابطال و ?ا انح?ل شورا ، مراتب را به وزارت کشور اع?م نما?د . 
ماده 19- مجلس شوراي اس?م? پ?ش از شروع انتخابات به استناد ماده (53) قانون ، اعضاي ه?أت مرکـزي نظارت بر انتخابات را با ذکر سمت ا?شان در ه?أت ، به وزارت کشور معرف? م? نما?د . 

------------

1- به تناسب تغييرات و اصلاحات حاصله در قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1، در آيين نامه هاي آن از جمله اين آيين نامه اصلاحات لازم به عمل نيامده ، لذا ممکن است بعضاً مغايرتهايي بين آيين نامه ها با اصلاحات بعمل آمده در قانون مشاهده شود که تا هنگام تغيير آن توسط مرجع وضع آيين نامه هاي مورد اشاره،مجوزي براي اصلاح آن در اين مجموعه وجود ندارد. در عين حال در حد امکان سعي شده است در زيرنويس مواد مربوط، به اين مغايرتها اشاره گردد.  بديهي است در موارد تناقص قانون با آيين نامه قانون ملاك عمل مي باشد.

2- به استناد تبصره ماده واحده قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهمين رياست جمهوري 1387 مصوب 1389/4/2 شروع به کار دوره چهارم شوراهاي اسلامي ،يک ماه پس از آغاز دوره رياست جمهوري يازدهم خواهد بود.

3- ماده 8، قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1، به موجب قانون اصلاحي 1382/7/6 اصلاح شده است و اين ماده اصلاحي ضمن اشاره به اعضاي علي البدل ، در مورد تعداد آن مسکوت مي باشد

4- با الحاق تبصره 2 به ماده 7، حسب آيين نامه اصلاحي 1385/6/15، اين تبصره به تبصره (1) تغيير يافته است.

5- به موجب ماده 30 (اصلاحي 1386/8/27) قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1،«مدت چهار سال» به «تا پايان همان دوره» تغيير يافته است.


قيمت بعديمشاوره حقوقی رایگان