بسم الله
 
EN

بازدیدها: 7,341

قوانين نيروهاي مسلح-متن كامل آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به همراه جداول مربوطه-قسمت هفتم

  1392/7/8
خلاصه: متن كامل آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به همراه جداول مربوطه
قسمت قبلي


فصل يازدهم

روش اداي احترامات نظامي دسته جمعي

ماده 93-براي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا ، مقام محترم رياست جمهوري ، رئيس ستاد فرماندهي كل قوا ، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ،رئيس ستاد كل سپاه ، فرماندهان نيرو هاي ارتش و سپاه و نيروي انتظامي ، وزير دفاع و ساير مقامات منصوب در محل اي ارتشبدي و روساي كشور ها و سران ارتش ها كه ميهمان رسمي دولت جمهوري اسلامي  ايران باشند و پيكر مطهر شهدا در تمام موارد در سازمان هاي نظامي و انتظامي و همچنين در مكان هاي غير نظامي و انتظامي چنانچه نظاميان به حالت صورت بندي آماده اداي احترام باشند برابر آيين نامه تشريفات ، احترام دسته جمعي به عمل مي آيد .. 

ماده 94- احترام دسته جمعي از طلوع تا غروب آفتاب هنگامي به عمل مي آيد كه تعداد حاضرين 4 نفر و بيشتر باشد . 
ماده 95- همه پرسنل جمعي براي فرماندهان و روسا و مديران مربوط خود برابر مقررات اين آيين نامه اداي احترام دسته جمعي مي نمايند . 
ماده 96- اداي احترام دسته جمعي در يگان هاي نيرو هاي مسلح : 
الف : هنگام تشريف فرمايي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا ، ورود مقام محترم رياست جمهوري ، رئيس ستاد فرماندهي كل قوا ، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ، رئيس ستاد كل سپاه ، فرماندهان نيرو هاي ارتش ، سپاه و نيروي انتظامي ، وزير دفاع و ساير مقامات منصوب در محل هاي ارتشبدي و سپهبدي و روساي كشور ها و سران ارتش ها كه ميهمان رسمي دولت جمهوري اسلامي  ايران باشند و پيكر مطهر شهدا در تمام موارد در سازمان هاي نظامي و انتظامي كه به فرمان ارشد نظاميان حاضر نسبت به آنها احترام دسته جمعي به عمل مي آيد . 
ب: هنگام ورود فرماندهان ، مديران و روسا به مكان هاي نظامي و انتظامي چنانچه حاضرين به حال تفرقه باشند ارشد نظاميان حاضر با فرمان ايست خبردار اداي احترام يم نمايد و اگر ارشد متوجه ورود نباشد اولين نفري كه متوجه مي شود با صداي بلند فرمان ايست ، سمت به ... داده سپس ارشد حاضرين ، خبردار مي نمايد . 
تبصره : چنانچه در موقع ورود فرمانده به قسمت مربوطه ، رده يا درجه بالاتر حضور داشته باشند براي وي اداي احترام دسته جمعي نمي گردد . 
ج: هنگام ورود فرماندهان ، مديران و روسا به مكان هاي نظامي و انتظامي چنانچه براي احترام آن مقام ، يگان با صورت بندي و مسلح به تفنگ آماده باشد برابر مقررات آيين نامه مشق صف جمع فرمانده يگان مزبور با فرمان خبر دار و پيش فنگ براي آن مقام اداي احترام دسته جمعي خواهند نمود و در ساير موارد چنانچه افراد مسلح به تفنگ به تفنگ حاضر شده باشند اداي احترام دسته جمعي فقط با فرمان خبر دار انجام خواهد شد و ساير حاضرين كه برابر مقررات اين روش بايد به وارد شونده اداي احترام نمايند با همان فرمان اداي احترام خواهند نمود . 
ماده 97- اداي احترامات دسته جمعي در مكان هاي غير نظامي و انتظامي :
فقط در موارديكه نظاميان با صورت بندي آماده بانشد با رعايت بند ب ماده 96 اداي احترامات دسته جمعي نسبت به فرماندهان ، روسا يا مديران و همچنين ساير نظامياني كه در رده بالاتر از ارشد نظاميان حاضر باشند به عمل مي آيد . 
ماده 98 – در موارد و مكان هاي زير احترام دسته جمعي به عمل نمي آيد . 
الف : هنگام تلاوت قرآن مجيد در كليه تجمعات . 
ب: در حين اجراي مراسم صبحگاه و شامگاه . 
ج : سخنراني ها و سمينار ها (در جريان اجراي برنامه )
د: شورا ها و كميسيون ها (هنگامي كه بحث شروع شده باشد )
ه : در مساجد و اماكن مذهبي 
و : در گلزار شهدا و قبرستان . 
ز: كلاس هاي درس و كارگاه هاي آموزشي و ميادين ورزشي (در حين اجراي برنامه ) باستثناي بازديدهاي رسمي. 
ح : مكان ها غير نظامي چنانچه نظاميان در بين غير نظاميان متفرق باشند . 
ط : بيمارستان ها و درمانگاه ها 
ي : ميدان هاي تير در حين اجراي تير اندازي 
ك :  دفاتر ( مگر در بازديد فرماندهان ، روسا و مديران و بازرسيها )
ل: زائر سرا ،اردوگاه تفريحي و باشگاه ها (هنگام پذيرايي از مهمانان ، م همچنين پرسنل ف مواقعي كه با خانواده خود در آن محل حضور دارند )
م: در كارگاه هاي فني و حين انجام بازديد فني . 
تبصره : در موارد مربوط به بند هاي د- ح – ك – م ، به محض ورود يا خروج مقامي كه در ساير موارد بايستي براي او احترام دسته جمعي بعمل آيد كليه حاضرين بدون خبر دار به حال احترام از جاي برخاسته و اداي احترام انفرادي مي نمايد .


فصل يازدهم

وضع پرسنل نيروهاي مسلح در خارج از محل خدمت


ماده 99-پرسنل نيروهاي مسلح هنگام استفاده از لباس سازماني موظفند لباس مصوب را در برنمايند و هيچگونه تغييري در شكل و علائم ظاهري آن ندهند . 
ماده 100- نصب علايم و نشان ها برابر مقررات مربوط خواهند بود . 
ماده 101- استفاده از علائم و نشان هاي كشور هاي خارجي ممنوع است فقط در مسافرت هاي رسمي به خارج از كشور و همچنين در مهمان هاي رسمي كه خارجيان در آن شركت داشته باشند ، مجازند . 
ماده 102- پرسنل نيروي هاي مسلح بايد حداكثر دقت را در مرتب نمودن لباس و وضع ظاهر خود به عمل آورده و از پوشيدن لباس نامرتب و ارتكاب اعمالي كه به شخصيت فرد و شان سازمان در برابر ديگران لمه وارد مي سازد خودداري نمايند . 
ماده 103- موي سر نظاميان به ويژه اطراف سر و پشت گردن بايد هميشه كوتاه باشد . 
ماده 104- پرسنل نيروهاي مسلح بايد هميشه كارت شناسايي خود را همراه داشته تا در مواقع لزوم ارائه نمايند . 
ماده 105- حضور پرسنل نيروهاي مسلح در محلهايي كه مغاير شئون سربازي باشد ممنوع است . 
ماده 106- هرگونه ارتباط با اتباع بيگانه يا تردد به اماكن مربوط به بيگانگان براي پرسنل نيروي مسلح ممنوع بوده مگر بر اساس ماموريت و با كسب مجوز از حفاظت اطلاعات يگان مربوطه باشد . 
تبصره :در برخورد ها و ارتباطات غير مترقبه پرسنل مكلفند بلافاصله مراتب را به حفاظت اطلاعات گزارش نمايند . 
ماده 107- ورود پرسنل نيرو هاي مسلح با لباس نظامي به اماكن غير نظامي ، اماكن عمومي ، مانند كافه ترياها ، رستوران ها و سينماها و ديگر محل هاي نامناسب ( جزء در موارد اجبار از قبيل مسافرت ها و ماموريت هاي رزمي ) ممنوع است ليكن افراد وظيفه كه مجاز به استفاده از لباس غير نظامي نمي باشند نمي توانند با لباس نظامي در اماكن عمومي مجاز وارد شوند . 
ماده 108- تشريفات رسمي استقبال و بدرقه كه توسط پاسدار تشريفات انجام مي شود تابع مقررات مذكور در آيين نامه  تشريفات است .


فصل سيزدهم

تشويقات و تنبهات انضباطي


ماده 109- اقدامات انضباطي بايد يكنواخت ، مداوم و پيگير بوده و براي تشويق افراديكه وظيفه خود را به نحو احسن اجراء نموده و يا خدمت فوق العاده انجام مي دهد ، و مواخذه و تنبيه متخلفين با توجه به مقررات اين آيين نامه به مرحله اجراء گذرانده شود . 
ماده 110- انجام هر عمل يا ترك فعلي كه بر خلاف مقررات و دستورات و نظم و ترتيب و شئون جامعه نيرو هاي مسلح باشد تخلف ناميده شده و تخلفاتي كه تنبيه آن در اختيار فرماندهان ، روسا ، و مديران گذاشته شده است تخلفات انضباطي ناميده مي شود . 
ماده111- هدف از تنبيه ، اصلاح فرد متخلف ، تنبه و آگاهي ديگران مي باشد و تنبيه نبايد جنبه انتقامي داشته باشد . 
ماده 112- چون قدرداني از خدمات فوق العاده و اعمال برجسته افراد خدمتگذار و همچنين تنبيه عناصر خطا كار از عوامل موثر فرماندهي و مديريت است ، لذا فرماندهان ، روسا و مديران بايد در تشويق و تنبيه پرسنل تحت امر ، اصول زير را كاملاً مورد توجه قرار دهند : 
الف : هر فرمانده در هنگام تنبيه يا تشويق زير دستان خود ، علاوه بر ساماندهي ،بايد نقش يك نفر قاضي را ايفا نمايد . يعني مانند بازپرس تمام دلايلي كه بر له يا عليه زير دست است سنجيده ، سپس عمل ارتكابي را با نوع و ميزان تنبيه يا تشويق تطبيق داده مثل يك قاضي در حدود اختيارات خود ، دستور صادر نمايد . 
ب: در تعيين تنبيه يا تشويق بايد سوابق خدمتي و روحيه زير دستان و اوضاع و احوال ، علل ارتكاب اعمال و ميزان آگاهي متخلف از مقررات خدمتي و آثار ناشي از عدم اجراي آنها مورد توجه قرار گيرد . 
ج: قبل از تعيين تنبيه يا تشويق ، فرمانده رئيس يا مدير  بايد تامل و تعمق كافي نموده و پس از اينكه اجراي آنرا ضروري تشخيص داد با قاطعيت و سريعاً آنرا اجرا نمايد ، تا زير دستان تصور ننمايند فرمانده ، رئيس يا مدير در تعيين تشويق يا تنبيه دچار ترديد يا دو دلي است . 
د: تشويق يا تنبيه بايد مبتني بر مصالح خدمتي بوده و خالي از هر نوع حب و بغض  باشد . 
ه : تشويق فقط در ازاء خدمات فوق العاده ، اعمال برجسته و حسن انجام وظيفه پرسنل  تحت امر به عمل مي آيد و انجام خدمت عادي نبايد موجب تشويق يا امتيازي گردد . 
و : تشويقات و تنبيهات انضباطي بايد به منظور بهبود خدمت و انضباط  عمومي بوده و طوري انجام گردد كه زير دستان به بيطرفي و عدالت فرماندهان و روسا و مديران معتقد گردند . 
ز: تاخير در اجراي تنبيه يا تشويق موجب تقليل اثرات آن مي گردد . 
ح : هرگاه فرمانده را ، در مقابل زير دستانش تنبيه يا سرزنش نمايند ، موجب سلب اعتماد زير دستانش خواهد شد . تنبيه و سرزنش فرمانده در مقابل زير دستان ، فقط در صورتي مجاز است كه خطاي متخلف مستوجب تنبيه فوري بوده يا براي تبنيه ديگران ضروري تشخيص داده شود . 
ط: فرماندهان ، مديران و روسا  موظفند علل بي انضباطي و ناراحتي هاي مرئوسين خود را جستجو نموده و در رفع آن اقدام نمايند . 
س: براي تخلف يا تقصيري كه تشخيص كه تشخيص متخلف يا متخلفين مقدور نيست ، نبايد عده اي را دسته جمعي تنبيه كرد ، زيرا نسبت به افراد با انضباط ، بي عدالتي شده و آنان را از خدمت دلسرد كرده و اعتماد آنان را نسبت به فرماندهان و مديران و روسا سلب مي نمايد . 
ك: پرسنلي كه از قسمتي به قسمت ديگر مامور مي شوند براي خدمات برجسته و يا تخلفاتي كه مرتبط با ماموريت انجام مي دهند ، مستقيماً از طرف فرماندهان ، روسا و مديران محل ماموريت ، برحسب مورد تشويق يا تنبيه مي شوند و در ساير موارد ، اجراي تشويقات و تنبيهات ، مربوط به فرماندهان روسا و مديران سازمان اصلي آنان خواهد بود . 
تبصره : در كليه موارد ، اعمالي كه منجر به تشويق يا تنبيه پرسنل مي گردد فرماندهان ، روسا و مديران بايستي علت تنبيه و تشويق را به پرسنل تفهيم نموده و در اسرع وقت آنرا به مورد اجرا گذارند . 
ماده 113- موارد مذكور در جداول شماره 2 و 3 (نوع خدمات برجسته و حداكثر تشويقات ) به شرح زير ، خدمات برجسته محسوب شده و پرسنلي كه خدمات مزبور را انجام مي دهند تشويقات متناسب ، به شرح جداول مزبور درباره آنان به مورد اجرا گذاشته مي شود : 
الف : حضور مستمر در محل خدمت يا ماموريت و انجام وظايف و ماموريت ها به نحو احسن و انجام خدمت موثر خارج از وقت مقرر . 
ب: انجام اقدامات مفيد و موثر در امر توسعه آموزش هاي نظامي ، عقيدتي و پرورش جسماني پرسنل .
ج : صرفه جويي و به كار بردن ابتكار و دقت فوق العاده در مصرف اقلام و وسايل و تجهيزات به ويژه تجهيزات حساس و كمياب و گران قيمت . 
د : اقدامات موثر در حفظ و نگه داري اموال و اسناد نظامي و دولتي . 
ه : سرعت و دقت فوق العاده در اجراي دستورات سلسله مراتب و رعايت اصول مديريت و روش رهبري عده ها . 
و : به كار بردن ابتكار لازم در برقراري سيستم هاي موثر حفاظتي ، حفظ و آماده به كار نگه داشتن و تعمير و بازسازي سلاح ، تجهيزات ، ارتقاء روحيه پرسنل به نحو احسن . 
ز: بالا بردن چشمگير روحيه پرسنل و توان رزمي يگان ، با اعمال مديريت فوق العاده و رفتار شايسته و اجراي مانور هاي موفق مبتني بر تهديدات واقعي . 
ح : انجام اقدامات ستادي موثر و فوق العاده جهت كسب موفقيت در ماموريت و عمليات (تهيه طرح ها و دستورات )رعايت به موقع اصول تاكتيك و دستورات رزمي و غير رزمي  و در جهت نيل به پيروزي خودي و شكست دشمن . 
ي: نوآوري در راستاي خود كفايي ، تقويت بنيه دفاعي و استحكامات و خطوط پدافندي . 
ك : كسب اخبار و اطلاعات مفيد از دشمن و انجام اقدامات موثر در جلوگيري از پخش شايعات زيان بخش . 
ل: نمونه و سرمشق بودن براي زير دستان با ايثار ، از خود گذشتگي و اقدامات متهورانه در ماموريت و ميدان نبرد . 
م : مقاومت در هنگام اسارت و تلاش براي فرار از اسارت دشمن و رهايي از گروگان گيري و كمك به همرزمان در اين زمينه ، تلاش فوق العاده براي نجات جان افراد همرزم و هم ميهنان . 
ن : اجراي موفقيت آميز ماموريت هاي پدافندي و تلاش چشمگير در حفظ مواضع و مناطق استحفاظي در مقابل دشمن ، به اسارت درآوردن نفرات دشمن . 
ص: اجراي موفقيت آميز ماموريت هاي آفندي و ابراز رشادت و جسارت فوق العاده در اشغال اهداف مورد نظر و به دست آوردن غنائم  جنگي از دشمن .
ض: شركت داوطلبانه در عمليات مخاطره آميزه و ابراز شجاعت فوق العاده و ايثار در انجام ماموريت هاي عملياتي و مقابله با اشرار ، قاچاقچيان و سارقين مسلح و عوامل ضد انقلاب . 
ماده 114- پرسنل نيرو هاي مسلح به مقتضاي حسن انجام وظيفه ، ابراز رشادت ، لياقت ، ايثار و فداكاري ، ابتكار و خلاقيت و انجام خدمات فوق العاده ، حسب مورد به صورت فردي يا جمعي به شرح  زير مورد تشويق قرار مي گيرند : 
الف : تشويق شفاهي . 
ب: تشويق كتبي . 
ج : تشويق در دستور قسمتي 
د : تشويق در دستور نيرو يا سازمان 
ه : تشويق در فرمان 
و : مرخصي تشويقي حداكثر به مدت 30 روز در سال 
ز: پاداش و جوائز 
ح : اعطاي نشان 
ط: رفع اثرات مترتبه تنبيهات 
ي: ارشديت 
تبصره : اعطاء درجه تشويقي از طريق ارشديت به ميزاني كه منجر به نيل به درجه بالاتر گردد انجام مي شود . 
ماده 115- نحوه اجراي تشويق : 
الف : تشويق شفاهي در مقابل عده يا به طور انفرادي به عمل مي آيد و تشويق كتبي به شكل نامه به تشويق شونده ابلاغ و براي انعكاس در پرونده خدمتي او به مراجع مربوطه ارسال مي گردد . 
ب: براي تشويق در دستور قسمتي ، فرمانده ، رئيس يا مدير مربوطه مشخصات تشويق شونده را با ذكر علل تشويق به فرمانده ، مدير يا رئيس قسمتي كه دستور در اختيار اوست گزارش مي نمايد و مقام مزبور با توجه به مصالح خدمتي و مقتضيات ، اجازه درج مراتب را در دستور قسمتي بايد به اطلاع كليه پرسنل آن قسمت برسد . 
ماده 116- موارد زير تخلف محسوب شده و درباره مرتكبين آنها ، تنبيهات انضباطي برابر جداول نوع تخلفات اعمال مي گردد (جداول شماره 4 و 5 ):
الف : عدم آراستگي ، نامناسب بودن وضع ظاهري و عدم توجه به نظافت شخصي . 
ب: عدم رعايت ادب ، عدم رعايت سلسله مراتب و احترامات نظامي و اداري . 
ج: بد رفتاري نسبت به پرسنل جمعي . 
د : بي توجهي به آموزش : فرماندهان و مسئولين نسبت به آموزش و دانشجويان و دانش آموزان نسبت به فراگيري آموزش . 
ه: بي توجهي  و عدم رعايت زمان حضور در محل خدمت يا ماموريت و غيبتي كه منجر به فرار نشود . 
و : تظاهر به بيماري و عدم سلامت (تمارض ) در صورتيكه به تاييد پزشك نظامي برسد . 
ز: عدم احساس مسئوليت و بي تفاوتي در خدمت ، عدم رعايت قوانين و مقررات آيين نامه ها ، بخش نامه ها ، دستور العمل ها و ساير دستورات . 
ح : سستي و سهل انگاري در انجام وظيفه و اجراي دستورات در زمينه هاي عملياتي ، اداري و تداركاتي . 
ط: تاخير غير موجه و عدم دقت در ارائه گزارشات و حقايقي كه در انجام ماموريت يگان موثر است و اظهارات و گزارشات خلاف واقع و كتمان حقيقت . 
ي: سستي و سهل انگاري در مقابله با تبليغات و عمليات رواني دشمن . 
ك : پخش شايعات در جهت تخريب روحيه پرسنل خودي . 
ل: سستي و سهل انگاري در امور نگهباني ،پاسداري ،ديده باني ، ديده وري در مناطق رزمي ، غير رزمي و حياتي كشور . 
م : قصور ، تقصير در حفظ و نگه داري جنگ افزار ، تجهيزات ، مهمات و هرگونه اموال و اسرار و اسناد نظامي و دولتي و تسليم مدارك و اسناد به افرادي كه حق دريافت آن را ندارند . 
ن : ارتكاب اعمال و رفتار بر خلاف شئون نظامي كه به موجب مقررات تعيين و ابلاغ مي گردد و تظاهر به خلاف شرع مبين اسلام . 
ص: قصور و تقصير و سهل انگاري در به كار گيري توان و امكانات دفاعي جهت انجام ماموريت در مقابل دشمن . قصور در جلوگيري از فرار و از هم پاشيدگي پرسنل جمعي و همچنين جمع آوري پرسنل پراكنده به هنگام رزم . 
ض: قصور و تقصير و سهل انگاري در حفظ مواضع و  مناطق استحفاظي در مقابل دشمن و اشرار ، قاچاقچيان و سارقين مسلح و عوامل ضد انقلاب . 
ماده 117- تنبيهاتي كه به علت تخلفات پرسنل اعمال مي شود به شرح زير است :
الف : توبيخ شفاهي 
ب: توبيخ كتبي
ج : توبيخ در دستور قسمتي 
د : توبيخ در دستور نيرو يا سازمان 
ه: توبيخ در فرمان 
و : خدمت شبانه روزي در قسمت ، حداكثر تا 30 روز 
ز: بازداشت غير قابل تمديد در بازداشتگاه ، حداكثر تا 30 روز 
ح : كسر از حقوق حداكثر به ميزان يك پنجم و حداكثر به مدت 4 ماه . 
ط: انتظار خدمت حداكثر تا 6 ماه 
ي: بدون كاري حداكثر تا 3ماه 
ك : محروميت از ترفيع به مدت محدود و حداكثر دو سال در زمان صلح و چهر سال در زمان جنگ 
ل: تنزيل درجه يا رتبه براي مدت محدود يا دايم . 
م : معافيت از خدمت 
ن : اخراج از خدمت 
تبصره : اعمال تنبيهات مذكور در بند هاي (ز) و (ح) اين ماده منوط به تفويض اختيار از سوي مقام معظم فرماندهي كل قوا (مقام رهبري ) به فرماندهان مي باشد كه با تصويب اين آيين نامه از طرف معظم له به منزله تفويض اختيار مندرج در تبصره 1 ماده 103 قانون ارتش و مقررات مشابه در سپاه و نيروي انتظامي با توجه به جداول حدود اختيارات به فرماندهان ، روسا و مديران خواهد بود . 
ماده 118- فرماندهان ، روسا و مديران مي توانند در حدود اختيارات ، تنبيهات انضباطي مندرج در اين آيين نامه را كه اجراي آن مستلزم انجام تشريفات نيست ، نسبت به پرسنل متخلف در يگان يا قسمت تابعه خود مستقيماً به مرحله اجرا گذارند ولي اگر متخلف جزو يگان يا قسمت ديگر باشد ، بايد تنبيه او را با ذكر علت از فرمانده ، رئيس يا مدير يگان متبوع فرد متخلف درخواست نمايد .
تبصره : هر گاه پرسنل به هر علت ديگري از قسمت خود به دور باشد و مرتكب تخلفي گردد ، فرمانده اي كه در حوزه مسئوليت او تخلف ،ارتكاب يافته در صورت محرز بودن تخلف ، مي تواند به علت بعد مسافت از قسمت سازماني متخلف ، كه اجراي مقررات موجب تاخير در تنبيه متخلف مي گردد ، با رعايت حدود اختيارات بر طبق مقررات نسبت به تنبيه متخلف اقدام و نتيجه را به قسمت وي اعلام نمايد . 
ماده 119- به محض اينكه دستور تنبيهي صادر مي شود ، مقامي كه تنبيه را مقرر داشته است بايد بدون تاخير مراتب را به متخلف ابلاغ نمايد . 
تبصره : در مواردي كه متخلف عهده دار نگهباني يا پاسداري باشد ممكن است تنبيه او به بعد از خاتمه نگهباني و يا پاسداري موكول گردد . 
ماده 120- تنبيهات پرسنل بايد در سوابق خدمتي آنان منعكس گردد . 
ماده 121- هرگاه فرماندهان ، روسا و مديران متوجه گردند اختيارات او از لحاظ اجراي تنبيهات به اندازه اي نيست كه بتوانند تنبيه مناسبي نسبت به متخلف اعمال كند در حدود اختيارات ،متخلف را تنبيه نموده و نسبت به تنبيه بيشتر از اختيارات خود ، از مقام بالاتر تقاضا مي نمايد . 
ماده 122- فرماندهان ، روسا و مديران قسمت هاي مستقل ( مانند گردان و تيپ ) مي توانند از اختيارات مقام يك رده بالاتر استفاده نمايند . 
ماده 123- پرسنلي كه از قسمتي به قسمت ديگر مامور مي شوند براي تخلفاتي كه مربوط  به انجام ماموريت آنان مي باشد ، مستقيماً از طرف فرماندهان ، روسا و مديران محل ماموريت تنبيه مي شوند و در ساير موارد ، اجراي تنبيه مربوط به فرمانده ،مدير يا رئيس اصلي آنان خواهد بود . 
تبصره : در مورد ماموري به سازمان هاي كشوري ، اعمال تنبيه انضباطي موكول به اعلام تخلف از طرف سازمان كشوري به قسمت اصلي پرسنل متخلف بود و دستور تنبيه از طرف فرمانده مربوطه صادر مي گردد . 
ماده 124- پرسنلي كه در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح تحت معالجه باشد هرگاه مرتكب تخلفي شود كه مستلزم تنبيه انضباطي باشد ، مدير بيمارستان چگونگي تخلف را به فرمانده ، رئيس يا مدير مربوطه اطلاع داده و تقاضاي تنبيه خاطي را نمايد . اجراي تنبيه مقرره پس از بهبودي و رفع نقاهت  خواهد بود . 
ماده 125- پرسنلي كه به بازداشت در بازداشتگاه تنبيه مي شوند ، بدون خدمت بوده و تا پايان تنبيه نبايد هيچ يك از وظايف مربوط  به شغل خود را انجام دهند . 
ماده 126- پرسنلي كه به خدمت شبانه روزي در قسمت تنبيه مي شوند ، پس از انجام خدمات محوله بايد در قسمت مربوطه باقي بمانند . 
ماده 127- براي پرسنل از درجات ستواني داخل به بالا و معادل آن كه به بازداشت در بازداشتگاه تنبيه مي شوند ، نگهبان گمارده نمي شود و مجاز به استفاده از لباس نظامي خواهند بود . 
ماده 128- براي پرسنلي كه به بازداشت در بازداشتگاه تنبيه و به مناسبت اهميت تخلف و يا به موجب اوامر صادره بايد تحت مراقبت قرار گيرند يا به دستور مقامات قضايي بازداشت و زنداني مي گردند بايستي نگهبان گمارده شود . 
تبصره : مشمولين اين ماده در تمام مدتي كه در بازداشتگاه مي باشند مجاز به استفاده از لباس نظامي نمي باشند . 
ماده 129- ايام بازنشستگي پرسنل وظيفه كه در طي خدمت مقرره به بازداشت در بازداشتگاه تنبيه مي شوند ، جزو خدمت قانوني آنان محسوب نمي گردد . 
ماده 130- هر مقامي كه تنبيهي را مقرر مي دارد ، مي تواند ضمن ابلاغ ، اجراي آن را تا مدت 3 ماه به تعويق اندازد ، هرگاه در اين مدت كسي كه تنبيه شده است مرتكب تخلف ديگري نشود ، اجرا و اثرات تنبيه مذكور به كلي به كلي منتفي و در صورتيكه در مهلت مزبور ، مستوجب تنبيه ديگري نشود اين تنبيه با تنبيه اول توماً اجرا خواهد شد . اين مهلت فقط به متخلفيني داده مي شود كه داراي رفتار شايسته بوده و احتمال مي رود از اين فرصت استفاده نموده و خبط و خطاي خود را با انجام خدمت جبران نمايد . 
تبصره 1- هرگاه مجموع دو تنبيه از حدود مقرر در پيوست اي اين آيين نامه تجاوز نمايد در اين صورت تنبيه در دو نوبت و به فاصله هشت روز اجرا خواهد شد . 
تبصره 2- لغو تمام يا قسمتي از تنبيه انضباطي كه مقرر شده ، از طريق مقام تنبيه كننده ابلاغ مي شود . 
ماده 131- تنبيه مرئوسين به كسر حقوق ، با توجه به نكات زير عمل مي گردد : 
الف : كسر حقوق حداكثر به ميزان يك پنجم ، حداكثر به مدت چهار ماه . 
ب: موقعي اين تنبيه اعمال شود كه اثر آن بنا به تشخيص فرمانده ، رئيس يا مدير از تنبيهات ديگر غير از انتظار خدمت و بدون كاري بيشتر باشد . 
ج: به ازاء هر روز غيبت غير موجه ، كسر حقوق معادل وجوه دريافتي يك روز . 
ماده 132- تنبيه كنندگان مي توانند نسبت به رفتار يا تنبيهاتي كه به نا حق ، غير قانوني درباره آنها مقرر شده ، اول به مقامي كه تنبيه را تعيين نموده شكايت نمايند ، در صورت عدم رسيدگي به يك رده بالاتر از مقامي  كه تنبيه را تعيين نموده شكايت نمايند ولي اين شكايت بايد انفرادي به عمل آمد و از طرف اشخاص ديگر يا به طور اجتماع نباشد و رونوشت آن را به مقام تنبيه كننده ارسال دارد . 
تبصره : شكايت راجع به تنبيهات مانع از اجراي تنبيه مقرره نخواهد شد . 
ماده 133- شكايت راجع به تنبيهات فقط موقعي مجاز است كه 24 ساعت از اجراي تنبيه گذشته باشد و در اين صورت شخصي شاكي بايد از مقامي كه تنبيه را مقرر داشته تقاضاي ملاقات نموده و اعتراض خود را بيان نمايد . 
ماده 134- مقاماتي كه تنبيه را مقرر داشته اند ، مي توانند حين اجراي تنبيه انضباطي چنانچه متخلف رفتار شايسته باشد از بقيه  يا قسمتي از تنبيه صرف نظر نمايند . 
ماده 135- رسيدگي به تخلفات پرسنل كه فرمانده نيروي مربوطه براي آنان پيشنهاد محروميت از ترفيع ، تنزيل درجه يا رتبه ، معافيت از خدمت يا اخراج از خدمت مي دهد و همچنين رسيدگي به شكايت پرسنل از رده هاي بالاتر در امور خدمتي در هيئت هاي مندرج در مواد 104 و 105 قانون ارتش و هيئت هاي مشابه در ستاد فرماندهي كل قوا ، سپاه و نيروي انتظامي به عمل مي آيد . 
تبصره : ذي نفع نسبت به آراء قابل اجراي هر دو هيات (هيات مندرج در مواد 104 و 105 قانون ارتش و هيات هاي مشابه در ستاد فرماندهي  كل قوا ، سپاه و نيروي انتظامي ) مي تواند به مراجع صالحه قضايي تظلم نمايد .
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان