بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,182

مستمري زوجه دائم متوفي پس از ازدواج مجدد همچنان پا برجاست.

  1392/7/6
خلاصه: مستمري زوجه دائم متوفي پس از ازدواج مجدد همچنان پا برجاست ،بند 1 ماده 48 قانون حمايت از خانواده
ماده 48 قانون حمايت از خانواده مصوب 9/12/91.

در فصل ششم از اين قانون  در مورد حقوق وظيفه و مستمري  سخن گفته است  که بند 1 ماده 48 قانون مذکور بيان ميدارد :زوجه دائم متوفي  از حقوق وظيفه يا مستمري وي برخوردار مي گردد و از دواج وي مانع در يافت حقوق مذکور نيست .... در قانون قبلب ازدواج دوباره خانوم باعث مي شد تا زوجه از حقوق (مستمري)شوهر ديگر نتواند استفاده کند ولي با توجه به متن صريح ماده 48 قانون جديد حمايت از خانواده اين حقوق در صورت ازدواج نيز پابر جاست  و خانوم مستمري شوهر خود را با وجود ازدواج دوم مي گيرد .

سوال: اينجا سوالي که به ذهن مير سد اين است که اگر شوهر دوم نيز داراي مستمري باشدو شوهر دوم نيز اگر فوت کند آيا خانوم هر دو مستمري را مي گيرد ؟

جواب به اين صورت است که بر اساس قسمت اخير  ماده 48 قانون حمايت از خانواده بيشترين مستمري ملاک عمل خواهد بود يعني اگر شوهر اول داراي 5000000ريال مستمري بود و شوهر دوم داراي 8000000ريال  مستمري بود خانوم مستحق 13000000ريال نيست  ولي ميتواند بيشترين مبلغ را دريافت کند .

سوال : اگر فرد فوت شده داراي چند زن باشد تکليف مستمري چگونه است ؟

تبصره ماده 48 قانون حمايت از خانواده حکم به تساوي مستمري بين زوجه ها داده است .قانون حمايت از خانواده جديد در 58 ماده است که مطالعه آن دور از لطف براي افراد چه حقوقي و چه غير حقوقي نيست.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان