بسم الله
 
EN

بازدیدها: 987

آيين دادرسي مدني-قسمت سيزدهم

  1392/7/5
قسمت قبليمبحث پنجم - تصحيح راي 

ماده 309 - هر گاه در تنظيم و نوشتن راي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي که از ان در خواست تجديد نظر نشده ، دادگاه راسا يا به در خواست ذي نفع ، راي را تصحيح مي نمايد. راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد . تسليم رونوشت راي اصلي بدون رونوشت راي تصحيحي ممنوع است . 
حکم دادگاه در قسمتي که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجرا خواهد شد . 
تبصره 1 - در مواردي که اصل حکم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديد نظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي يا تجديد نظر يا فرجام خواهد بود. 
تبصره 2 - چنانچه راي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديد نظر يا فرجام نقض گردد راي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد. 

مبحث ششم - دادرسي فوري 

ماده 310 - در اموري که تعيين تکليف آن فوريت دارد ، دادگاه به در خواست ذينفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي نمايد . 
ماده 311 - چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع در خواست دستور موقت ، همان دادگاه خواهد بود و در غير اين صورت مرجع در خواست ، دادگاهي مي باشد که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد. 
ماده 312 - هر گاه موضوع در خواست دستور موقت ، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي ياد شده در ماده قبل باشد ، در خواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل مي آيد ، اگر چه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد . 
ماده 313 - در خواست دستور موقت ممکن است کتبي يا شفاهي باشد . در خواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي در خواست کننده مي رسد . 
ماده 314 - براي رسيدگي به امور فوري ، دادگاه روز و ساعات مناسبي را تعيين و طرفين را به دادگاه دعوت مي نمايد . در مواردي که فوريت کار اقتضا کند مي توان بدون تعيين وقت و دعوت از طرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود. 
ماده 315 - تشخيص فوري بودن موضوع در خواست با دادگاهي مي باشد که صلاحيت رسيدگي به در خواست را دارد. 
ماده 316 - دستور موقت ممکن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد . 
ماده 317 - دستور موقت دادگاه به هيچ وجه تاثيري در اصل دعوا نخواهد داشت . 
ماده 318 - پس از صدور دستور موقت در صورتي که از قبل اقامه دعوا نشده باشد ، در خواست کننده بايد حداکثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور ، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي که دستور موقت صادر کرده تسليم نمايد . در غير اين صورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به در خواست طرف ، از آن رفع اثر خواهد کرد . 
ماده 319 - دادگاه مکلف است براي جبران خسارت احتمالي که از دستور موقت حاصل مي شود از خواهان تامين مناسبي اخذ نمايد. در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامين مي باشد . 
ماده 320 - دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوريت کار ، دادگاه مي تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود. 
ماده 321 - در صورتي که طرف دعوا تاميني بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد ، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود. 
ماده 322 - هر گاه جهتي که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود ، دادگاه صادر کننده دستور موقت آن را لغو مي نمايد و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد ، دادگاه رسيدگي کننده ، دستور را لغو خواهد نمود. 
ماده 323 - در صورتي که برابر ماده 318 اقامه دعوا نشود و يا در صورت اقامه دعوا ، ادعاي خواهان رد شود ، متقاضي دستور موقت به جبران خساراتي که طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد . 
ماده 324 - در خصوص تامين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن ، چنانچه ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ راي نهايي ، براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود ، به دستور دادگاه ، از مال مورد تامين رفع توقيف خواهد شد. 
ماده 325 - قبول يا رد در خواست دستور موقت مستقلا مورد اعتراض و تجديد نظر و فرجام نيست . لکن متقاضي مي تواند ضمن تقاضاي تجديد نظر به اصل راي نسبت به آن نيز اعتراض و در خواست رسيدگي نمايد . ولي در هر حال رد يا قبول در خواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي نيست . 
تبصره 1 - اجراي دستور موقت مستلزم تاييد رئيس حوزه قضايي مي باشد . 
تبصره 2 - در خواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غير مالي است . 

باب چهارم - تجديد نظر 

فصل اول - احکام و قرارهاي قابل نقض و تجديد نظر 

ماده 326 - بموجب بند 15 ماده واحده (ماده 39 ) قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اين ماده لغو شد.
ماده 327 - چنانچه قاضي صادر کننده راي متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارد . دادگاه ياد شده با توجه به دليل ابرازي ، راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد کرد . 
ماده 328 - در صورتي که هر يک از مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326 پي به اشتباه راي صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارند . دادگاه ياد شده در صورت پذيرش استدلال تذکر دهنده ، راي را نقض و رسيدگي ماهوي مي نمايد والا راي را تاييد و براي اجرا به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد . 
ماده 329 - در صورتي که عدم صلاحيت قاضي صادر کننده راي ادعا شود ، مرجع تجديد نظر ابتدا به اصل دعوا رسيدگي و در صورت احراز ، راي را نقض و دوباره رسيدئگي خواهد کرد. 

فصل دوم - آراي قابل تجديد نظر 

ماده 330 - آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است ، مگر در مواردي که طبق قانون قابل در خواست تجديد نظر باشد . 
ماده 331 - احکام زير قابل در خواست تجديد نظر مي باشد : 
الف - در دعاوي مالي که خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (000/000/3) ريال متجاوز باشد . 
ب - کليه احکام صادره در دعاوي غير مالي . 
ج - حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتي که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجديد نظر باشد . 
تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به راي يک يا چند نفر کارشناس که طرفين کتبا راي آنان راقاطع دعوا قرار داده باشند قابل در خواست تجديد نظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر کننده راي . 
ماده 332 - قرارهاي زير قابل تجديد نظر است ، در صورتي که حکم راجع به اصل دعوا قابل در خواست تجديد نظر باشد : 
الف - قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود. 
ب - قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا 
ج - قرار سقوط دعوا 
د - قرار عدم اهليت يک از طرفين دعوا 
ماده 333 - در صورتي که طرفين دعوا با توافق کتبي حق تجديد نظر خواهي خود را ساقط کرده باشند تجديد نظر خواهي آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر کننده راي 
ماده 334 - مرجع تجديد نظر آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه اي ، دادگاه تجديد نظر مرکز همان استان ميباشد. 
ماده 335 - اشخاص زير حق در خواست تجديد نظر دارند : 
الف - طرفين دعوا يا وکلا يا نمايندگان قانوني آنها 
ب - مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326 در حدود وظايف قانوني خود. 

فصل سوم - مهلت تجديد نظر 

ماده 336 - مهلت در خواست تجديد نظر اصحاب دعوا ، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از کشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است . 
ماده 337 - هر گاه يکي از کساني که حق تجديد نظر خواهي دارند قبل از انقضاي مهلت تجديد نظر ورشکسته يا محجور يا فوت شود ، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حکم يا قرار در مورد ورشکسته به مدير تصفيه و در مورد محجور به قيم و در صورت فوت به وراث يا قائم مقام يا نماينده قانوني وراث شروع ميشود. 
ماده 338 - اگر سمت يکي از اشخاص که به عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيموميت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضاي مدت تجديد نظر خواهي زايل گردد ، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حکم يا قرار به کسي که به اين سمت تعيين ميشود ، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت به واسطه رفع حجر باشد ، مهلت تجديد نظر خواهي از تاريخ ابلاغ حکم يا قرار به کسي که از وي رفع حجر شده است شروع مي گردد.. 

فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسيدگي 

ماده 339 - متقاضي تجديد نظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده راي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديد نظر يا به دفتر بازداشتگاهي که در آن جا توقيف است ، تسليم نمايد . 
هر يک از مراجع ياد شده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا ، تاريخ تسليم ، شماره ثبت و دادنامه به تقديم کننده تسليم و در روي کليه برگهاي دادخواست تجديد نظر همان تاريخ را قيد کند. اين تاريخ ، تاريخ تجديد نظر خواهي محسوب مي گردد. 
تبصره 1 - در صورتي که دادخواست به دفتر مرجع تجديد نظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادر کننده راي ارسال مي دارد. 
چنانچه دادخواست تجديد نظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد ، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تکميل آن ، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجديد نظر ارسال مي دارد . 
تبصره 2 - در صورتي که دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مورد قانوني رفع نقص نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادر کننده راي بدوي رد مي شود. اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مر جع تجديد نظر قابل اعتراض است ، راي دادگاه تجديد نظر قطعي است . 
تبصره 3 - دادگاه بايد ذيل راي خود ، قابل تجديد نظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديد نظر آن را معين نمايد. اين امر مانع از آن نخواهد بود که اگر راي دادگاه قابل تجديد نظر بوده و دادگاه آن را قطعي اعلام کند ، هر يک از طرفين در خواست تجديد نظر نمايد. 
ماده 340 - در صورتي که در مهلت مقرر دادخواست تجديد نظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقديم نشده باشد ، متقاضي تجديد نظر با دليل و بيان عذر خود تقاضاي تجديد نظر را به دادگاه صادر کننده راي تقديم مي نمايد. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقديم داد خواست در مهلت مقرر بوده رسيدگي و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذيرش دادخواست تجديد نظر اتخاذ تصميم مي نمايد. 
تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذيل ماده 306 مي باشد . 
ماده 341 - در دادخواست بايد نکات زير قيد شود: 
1 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديد نظر خواه ووکيل او در صورتي که دادخواست را وکيل داده باشد . 
2 - نام و نام خانوادگي ، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديد نظر خواه خوانده 
3 - حکم يا قراري که از آن در خواست تجديد نظر شده است . 
4 - دادگاه صادر کننده راي 
5 - تاريخ ابلاغ راي 
6 - دلايل تجديد نظر خواهي 
ماده 342 - هر گاه دادخواست دهنده عنوان قيموميت يا ولايت يا وصايت يا وکالت يا مديريت شرکت و امثال آن را داشته باشد ، بايد رونوشت يا تصوير سندي را که مثبت سمت او مي باشد ، پيوست دادخواست نمايد . 
ماده 343 - دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه يک نسخه باشد. 
ماده 344 - اگر مشخصات تجديد نظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسي مي باشد يا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضاي مهلت ، دادخواست تکميل يا تجديد نشود ، پس از انقضاي مهلت ، دادخواست يادشده به موجب قراردادگاهي که دادخواست را دريافت نموده رد مي گردد. اين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر ، خواهد بود. 
تبصره - مهلت مقرر در اين ماده و ماده 336 شامل موارد نقض مذکور در ماده 326 نخواهد بود. 
ماده 345 - هر دا دخواستي که نکات يادشده در بندهاي ( 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - )ماده 341 و مواد 342 و 343 در آن رعايت نشده باشد به جريان نمي افتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست ، نقايص را به طور تفصيل به دادخواست دهنده به طور کتبي اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي دهد که نقايص را رفع کند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد ، در غير اين صورت برابر تبصره 2 ماده 339 اقدام خواهد شد. 
ماده 346 - مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و يلا پس از رفع نقص ، يک نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي اصحاب دعوا مي فرستد که ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد ، پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين که پاسخي رسيده يا نرسيده باشد ، پرونده را به مرجع تجديد نظر مي فرستد . 
ماده 347 - تجديد نظر خواهي از آراي قابل تجديد نظر که در قانون احصا گرديده مانع اجراي حکم خواهد بود ، هر جند دادگاه صادر کننده راي آن را قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي که طبق قانون استثنا شده باشد . 

فصل پنجم - جهات تجديد نظر 

ماده 348 - جهات در خواست تجديد نظر به قرار زير است : 
الف - ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه . 
ب - ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود 
ج - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي 
د - ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر کننده راي 
ه - ادعاي مخالف بودن راي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني 
تبصره - اگر در خواست تجديد نظر به استناد يکي از جهات مذکور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر ، مرجع تجديد نظر به آن جهت هم رسيدگي مي نمايد . 
ماده 349 - مرجع تجديد نظر فقط به آن چه که مورد تجديد نظر خواهي است و در مرحله نخستين مورد حکم قرار گرفته رسيدگي مي نمايد . 
ماده 350 - عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص ان در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي ، موجب نقض راي در مرحله تجديد نظر نخواهد بود. در اين موارد دادگاه تجديد نظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي کند که ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام و همچنين در صورتي که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه راي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر مي نمايد . 
ماده 351 - چنانچه دادگاه تجديد نظر در راي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعداد . ارقام ، سهو قلم ، مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسيده اشکال ديگري ملاحظه نکند ضمن اصلاح راي ، آن را تاييد خواهد کرد. 
ماده 352 - هر گاه دادگاه تجديد نظر ، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد راي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال مي دارد. 
ماده 353 - دادگاه تجديد نظر در صورتي که قرار مورد شکايت را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد ، آن را تاييد مي کند. در غير اين صورت پس از نقض ، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادر کننده قرار عودت مي دهد. 
ماده 354 - قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديد نظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يکي از مستشاران شعبه اجرا ميشود و چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديد نظر مي تواند اجراي قرار را از دادگاه محل در خواست نمايد و در صورتي که محل اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگر باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل ، درخواست اجراي قرار را خواهد نمود. 
تبصره - در مواردي که مبناي راي دادگاه فقط گواهي گواه يا معاينه محل باشد توسط قاضي صادر کننده راي انجام خواهد شد مگر اين که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. 
ماده 355 - در صورتي که دادگاه تجديد نظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا به جهت يادشده در قرار ، موجه نداند ولي به جهات قانوني ديگر دعوا رامردود يا غير قابل استماع تشخيص دهد ، در نهايت قرار صادره را تاييد خواهد کرد. 
ماده 356 - مقرراتي که در دادرسي بدوي رعايت ميشود در مرحله تجديد نظر نيز جاري است مگر اين که به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد . 
ماده 357 - غير از طرفين دعوا يا قائم مقام قانوني آنها ، کس ديگري نمي تواند در مرحله تجديد نظر وارد شود ، مگر در مواردي که قانون مقرر مي دارد. 
ماده 358 - چنانچه دادگاه تجديد نظر ادعاي تجديد نظر خواه را موجه تشخيص دهد ، راي دادگاه بدوي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد . در غير اين صورت با رد درخواست و تاييد راي ، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد کرد. 
ماده 359 - راي دادگاه تجديد نظر نمي تواند مورد استفاده غير طرفين تجديد نظر خواهي قرار گيرد ، مگر در مواردي که راي صادره قابل تجزيه و تفکيک نباشد که در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم که مشمول راي بدوي بوده و تجديد نظر خواهي نکرده اند ، تسري خواهد داشت . 
ماده 360 - هر گاه در تنظيم و نوشتن راي دادگاه تجديد نظر ، سهو يا اشتباهي رخ دهد همان دادگاه با رعايت ماده 309 آن را اصلاح خواهد کرد. 
ماده 361 - تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوي مي باشد . 
ماده 362 - ادعاي جديد در مرحله تجديد نظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نمي شود : 
1 - مطالبه قيمت محکوم به که عين آن ، موضوع راي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي که قيمت آن در مرحله بدوي مورد حکم قرار گرفته است . 
2 - ادعاي اجاره بها و مطالبه بقيه اقساط آن و اجرت المثل و ديوني که موعد پرداخت آن در جريان رسيدگي بدوي ، رسيده و ساير متفرعات از قبيل ضرر و زيان که در زمان جريان دعوا يا بعد از صدور راي بدوي به خواسته اصلي تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده يا موعد پرداخت آن بعد از صدور راي رسيده باشد . 
3 - تغيير عنوان خواسته از اجرت المسمي به اجرت المثل يا بالعکس 
ماده 363 - چنانچه هر يک از طرفين دعوا دادخواست تجديد نظر خود را مسترد نمايند ، مرجع تجديد نظر ، قرار ابطال دادخواست تجديد نظر را صادر مي نمايد . 
ماده 364 - در مواردي که راي دادگاه تجديد نظر مبني بر محکوميت خوانده باشد و خوانده يا وکيل او در هيچيک از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه اي هم نداده باشند راي دادگاه تجديد نظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محکوم عليه يا وکيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديد نظر مي باشد ، راي صادره قطعي است . 
ماده 365 - آراي صادره در مرحله تجديد نظر جز در موارد مقرر در ماده 326 قطعي مي باشد . برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان