بسم الله
 
EN

بازدیدها: 945

آيين دادرسي كار-قسمت دوم

  1392/7/4
قسمت قبلي


فصل چهارم - دادخواست

ماده28- رسيدگي در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسليم دادخواست است که از سوي کارگر، کارآموز، کارفرما يا قائم‌مقام يا نمايندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي محل تقديم مي‌گردد.
ماده29- دادخواست پس از وصول فوري ثبت شده و رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تقديم (روز، ماه، سال) و شماره ثبت به تقديم‌کننده دادخواست داده مي ‌شود.
ماده30- چنان‌چه در همان روز تقديم دادخواست، دعوتنامه کتبي صادر شده و به تقديم‌کننده دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حکم رسيد بوده و نيازي به صدور رسيد مقرّر در ماده 29 نخواهد بود.
ماده31- دادخواست بايد حاوي شرايط ذيل باشد:
1- بر روي برگه‌هاي چاپي مخصوص نوشته شود.
2- به زبان فارسي باشد.
3- درج نام، نام خانوادگي، نام پدر، سال تولد، شناسه ملي و اقامتگاه خواهان. چنان‌چه خواهان کارگر باشد نوع شغل و ميزان سابقه کار وي در کارگاه نيز قيد مي‌شود.
4- درج نام، نام خانوادگي و اقامتگاه خوانده. در صورتي‌که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط داير بودن، اقامتگاه قانوني وي محسوب مي‌شود.
5 - خواسته و شرح آن.
6 - امضا يا اثر انگشت دادخواست‌دهنده.
7 – چنان‌چه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي نوشته خواهد شد.
8 - در صورتي که دادخواست توسط نماينده خواهان تسليم گردد، لازم است نام، نام خانوادگي، نام پدر، سال تولد، شناسه ملي و نشاني اقامتگاه نماينده در دادخواست قيد و سند مثبت نمايندگي وي نيز به دادخواست پيوست گردد.
9- دادخواست و پيوست‌هاي آن بايد به تعداد خوانده دعوا به اضافه يک نسخه باشد.
ماده32- چنانچه دادخواست فاقد شرايط مندرج در ماده 31 باشد، ثبت نشده و به جريان نمي‌افتد و هيچ اثري نخواهد داشت.
ماده33- بعد از ثبت دادخواست وقت رسيدگي بر اساس تاريخ تقديم دادخواست تعيين خواهد شد. در مواردي که رسيدگي فوري اقتضا دارد، با تشخيص رييس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي و با ذکر دليل به پرونده خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد؛ ليکن در هر حال وقت رسيدگي بايد طوري معيّن شود که فاصله بين ابلاغ و روز جلسه کم‌تر از سه روز نباشد.

فصل پنجم - ابلاغ

ماده34- يک نسخه از دادخواست و ضمايم آن به خوانده يا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ هم‌چنين وقت رسيدگي به خواهان و خوانده ابلاغ مي‌شود.
ماده35- دادخواست و وقت رسيدگي در صورت امکان، حضوري و به صورت کتبي به طرفين ابلاغ مي‌شود. در غير اين صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسيدگي، توسط مأمور ابلاغ و از طريق تنظيم اخطاريه و ارسال آن به طرفين صورت مي‌پذيرد.
ماده36- اخطاريه بايد حاوي مطالب زير باشد:
1- مشخصات طرفين دعوا؛
2- خواسته دعوا؛
3- تاريخ و ساعت تشکيل جلسه؛
4- نشاني محل حضور و نام مرجع حل اختلاف؛
5 - محلي براي درج نام و نام خانوادگي مأمور ابلاغ و نام و نام خانوادگي و سمت يا نسبت دريافت‌کننده ابلاغ و امضاي آن‌ها؛
6 - محلي براي درج مکان و تاريخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده37- بعداز تنظيم اخطاريه حداقل در سه نسخه، يک نسخه از آن در پرونده بايگاني و نسخه‌هاي ديگر براي ابلاغ به طرفين دعوا به مأمور ابلاغ تحويل مي‌گردد.
ماده38- مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاريخ تحويل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ ديگر اخطاريه، رسيد بگيرد و خود نيز ابلاغ را گواهي نمايد ابلاغ اوراق در نشاني اعلام شده از سوي خواهان به عمل خواهد آمد.
ماده39- در صورت معرفي نماينده، اوراق دعوا و دادنامه به نماينده ابلاغ مي‌شود. ابلاغ به نماينده در حکم ابلاغ به اصيل خواهد بود.
ماده40- هر گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، بايد در نشاني اعلام شده به يکي از بستگان يا خادمان او که سن و وضعيت ظاهري آنان براي تشخيص اهميت اوراق کافي باشد ابلاغ نمايد و در برگ ديگر اخطاريه نام و سمت گيرنده را قيد و با اخذ امضا يا اثر انگشت گيرنده اخطاريه آن را اعاده نمايد.
ماده41- هر گاه خوانده يا بستگان او در محل نباشند يا از گرفتن اوراق خودداري نمايند، مأمور ابـلاغ اين موضوع را در برگ‌هاي اخطاريه قيد و امضا مي‌نمايد سپس برگ دوم را به نشاني اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه ساير اوراق اعاده مي‌نمايد. در اين صورت خوانده مي‌تواند تا جلسه رسيدگي به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت کند.
ماده42- هر گاه خوانده شخص حقوقي، اعم از دولتي، عمومي يا خصوصي باشد، دادخواست و ضمايم آن به بالاترين مقام سازمان يا جانشين قانوني او يا به رييس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد.
ماده43- در دعاوي مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده 42، اوراق دعوا به مدير شعبه يا جانشين او يا به رييس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد.
ماده44- در دعاوي مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره تصفيه امور ورشکستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد.
ماده45- در دعاوي مربوط به شرکت‌هاي منحل شده که داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق دعوا به آخرين مدير قبل از انحلال درآخرين محلي که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفي شده است، ابلاغ خواهد شد.
ماده46- چنان‌چه اشخاص مذکور در مواد 42، 43، 44 و 45 در محل نباشند، يا از گرفتن اوراق خودداري نمايند، يا اين‌که مأمور ابلاغ نتواند به دليل عدم اجازه براي ورود به کارگاه، ابلاغ را به اشخاص مذکور انجام دهد، برابر مقررات ماده 41 عمل خواهد شد.
ماده47- در صورتي که نشاني اعلام شده از سوي خواهان در دادخواست، نشاني خوانده نباشد يا قبل از ابلاغ، نشاني خوانده تغيير کند و مأمور ابلاغ نيز نتواند نشاني او را پيدا نمايد، مـأمور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاريه قيد و اوراق را اعاده مي‌نمايد؛ در اين مورد موضوع به طور کتبي به اطلاع خواهان مي‌رسد و به وي ده روز مهلت داده مي‌شود تا نشاني جديد را اعلام نمايد، در صورتي که خواهان در موعد تعيين شده نسبت به اعلام نشاني خوانده اقدام نکند دادخواست وي با قرار مرجع رسيدگي‌کننده رد خواهد شد.
ماده48- چنان‌چه خواهان نتواند نشاني خوانده را معيّن نمايد يا در مورد ماده 47 پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف مفاد دادخواست يک نوبت در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد کم‌تر از يک ماه باشد. دستورالعمل اجرايي اين ماده به پيشنهاد شوراي عالي کار به تصويب وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.
ماده49- چنان‌چه در جريان رسيدگي هر کدام از طرفين دعوا، نشاني خود را که از قبل اعلام داشته و يا از قبل ابلاغي در آن نشاني به وي صورت گرفته، تغيير دهد بايد نشاني محل جديد خود را به مرجع رسيدگي‌کننده اطلاع دهد، در غير اين صورت ابلاغ به نشاني قبلي، قانوني محسوب مي‌گردد.
ماده50- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي مي‌توانند به جاي استفاده از مأمور ابلاغ از طريق پست اوراق دعوا را ابلاغ نمايند. دستورالعمل اجرايي اين ماده به پيشنهاد شوراي عالي کار به تصويب وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.
ماده51- ابلاغ اوراق از طريق دورنگار، به شرط آن‌که شماره دورنگار به طور کتبي، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام شده باشد، امکان‌پذير است. در اين صورت ارسال دورنگار بايد به تأييد مأمور ابلاغ برسد و به همراه تأييديه دورنگار ضميمه پرونده شـود. تا زماني که انصراف از ابلاغ به طريق دورنگار به طور کتبي به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام نشود، ابلاغ از اين طريق به واحد مربوط معتبر خواهد بود.
ماده52- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي مي‌توانند به همراه ابلاغ رسمي مذکور در مواد قبل از طريق پيامک يا ساير وسايل الکترونيکي نيز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند.
ماده53- اگر نشاني خوانده در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي ديگري باشد، ابلاغ اوراق دعوا بوسيله مأمور ابلاغ آن اداره صورت مي‌گيرد.
ماده54- تمام مقرّرات مربوط به ابلاغ به خوانده، در ابلاغ وقت جلسه به خواهان نيز رعايت خواهد شد.

فصل ششم- جلسه رسيدگي

ماده55- جلسه هيئت تشخيص با حضور هر سه نفر اعضا تشکيل مي‌شود؛ رياست جلسه با نماينده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مي‌باشد و تصميمات هيئت با اکثريت آرا اتخاذ خواهد شد.
ماده56- جلسه هيئت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسميت مي‌يابد. تصميمات آن با رأي موافق حداقل پنج نفر از حاضرين در جلسه اتخاذ مي‌گردد. رياست جلسه با مديرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعي يا نماينده وي خواهد بود.
ماده57- دعوت از طرفين براي حضور در جلسه رسيدگي الزامي است طرفين مي‌توانند در جلسه رسيدگي حضور يافته يا نماينده معرفي يا لايحه ارسال نمايند. در صورتي که مرجع رسيدگي‌کننده حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را در جلسه ضروري بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي‌شود در اين صورت خود شخص نيز در جلسه حضور خواهد يافت.
ماده58- عدم حضور خواهان، خوانده يا نمايندگان آنان در جلسه مانع از رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود، در صورتي که خواهان در جلسه رسيدگي حضور نيابد و مرجع بدون اخذ توضيح از خواهان نتواند در ماهيت دعوا رأي صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر مي‌نمايد.
ماده59- مرجع رسيدگي‌کننده مي‌تواند در صورت عدم حضور هر يک از طرفين فقط براي يک نوبت جلسه رسيدگي را تجديد کند.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان