بسم الله
 
EN

بازدیدها: 689

يك پرونده(112) قاچاق حيوانات وحشي

  1392/7/4
خلاصه: دادگاه حكم بر برائت از ارتكاب قاچاق حيوانات وحشي صادر كرده است
دادنامه شماره : 37741 - 5/9/1374 
بتاريخ 5/9/74 شعبه بيست و ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران به تصدي امضاءكننده ذيل در وقت فوق العاده تشكيل است پرونده كلاسه 74/5043/ د اتهامي آقايان سيد حسن ... فرزندحسين و يوسف ... فرزند هاشم دائر بر فروش و قاچاق تاكيدرمي حيوانات وحشي تحت نظر است . 
گردشكار 
به هنگام حمل مقداري پوست حيوانات وحشي كه تاكيدرمي شده از تهران است به شيراز و دستگيري راننده آن نامبرده اعلام مي دارد كه و قصد دارد جنسها را به بندرعباس برده و تحويل آقاي يوسف ... بدهد موضوع به ظن قاچاق پيگيري متهمين دستگير و تحت نظارت دادگاه تحقيق از نامبردگان معمول حسب اطلاعات واصله آقاي ... از افرادي است كه با اداره اطلاعات همكاري داشته و اعلام مي دارد كه قصد هيچ عمل قاچاقي نداشته ام همچنين آقاي ... نيز اين موضوع را كه ارسال اين محوله براي قاچاق بوده است را رد مي كند به هر حال پرونده بيش از اين حكايتي ندارد سازمان محيط زيست نيز با توجه به اقدامات انجام شده موضوع را قاچاق اعلام و تقاضاي جريمه اي معادل بيست و دو ميليون ريال در دو مرحله نموده است دادگاه با توجه به تحقيقات معموله و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي اقدام بصدور راي مي نمايد. 
راي دادگاه 
در خصوص اتهام آقايان 1- سيد محسن ... فرزند حسين و يوسف ... فرزند هاشم دائر بر قاچاق تاكيدرمي نيروي انتظامي به نظر مي رسد اتهام قاچاق بدون وجه بوده بلحاظ فقد دليل در اين خصوص حكم بر برائت متهمان از بزه انتسابي صادر و اعلام مي گردد و اما در خصوص عمل غير قانوني متهمين در خصوص خشك كردن اين اجناس با توجه به حدود صلاحيت دادگاههاي انقلاب مستندا به ماده 5 قانون تشكيل دادگاهها عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به صلاحيت و شايستگي دادگاههاي عمومي صادر و اعلام مي گردد اين راي از سوي سازمان حفاظت محيط زيست قابل اعتراض ظرف مهلت مقرر در دادگاههاي تجديدنظر است-ان تهران مي باشد. دفتر : پرونده با تشكيل بدل به مرجع صالح ارسال شود. 
رئيس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران 

بسمه تعالي 
تاريخ 9/11/74 در وقت فوق العاده شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران بتصدي امضاء كنندگان زير تشكيل است پرونده كلاسه 74/ت/21/756 تحت نظر است ملاحظه مي شود كه شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران طي دادنامه شماره 37741 حكم بربرائت آقايان سيد محسن ... و يوسف ... از ارتكاب قاچاق حيوانات وحشي صادر كرده است . اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران از دادنامه صادره تقاضاي تجديد نظر كرده است پرونده جهت رسيدگي به دادگاههاي تجديد نظر استان تهران ارسال و براي رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است . 
دادگاه بابررسي مندرجات پرونده مندرجات ختم رسيدگي را اعلام مشاوره نموده باتفاق آراء به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد. 
راي دادگاه 
در خصوص تجديدنظرخواهي اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران از دادنامه شماره 37741 صادره از شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه طي آن حكم بربرائت آقايان سيد محسن ... و يوسف ... از ارتكاب قاچاق حيوانات وحشي صادر گرديده است نظر به اينكه تبصره يك ماده چهار قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و از اشعار داشته رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين قانون تابع تشريفات آئين دادرسي و تجديد نظر نبوده وماده يازده دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز اعلام نموده آراءصادره درخصوص پرونده هاي قاچاق كالاو ارز قطعي و لازم الاجرا مي باشد و بلافاصله به موقع اجراء گذاشته خواهد شد بنا براين دادگاه تجديد نظر مواجه با تكليفي نيست و پرونده را جهت اقدامات قانوني به دادگاه بدوي عودت مي دهد. 
رئيس شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان تهران - مبشري 

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان