بسم الله
 
EN

بازدیدها: 776

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 91- قسمت پنجم

  1392/6/30
قسمت قبلي


پاسخ صحيح بصورت بولد نمايش داده شده است

تجارت حقوق تجارت

كدام مورد صحيح است؟

1- كليه معاملات تجار، تجارتي محسوب مي شود، مگر اين كه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاري نيست.
2- به طور كلي، كليه معاملات تجار، تجارتي محسوب مي شود.
3- كليه معاملات تجار، ولو در مورد اموال غير منقول، تجارتي هستند.
4- كليه معاملات تجار، تجارتي محسوب مي شود، ولو براي حوايج شخصي باشد.


افزايش سرمايه شركت سهامي از طريق باال بردن مبلغ اسمي سهام، با كدام حد نصاب صورت مي گيرد؟
1- اكثريت مطلق حاضرين در مجع عمومي فوق العاده
2- اتفاق سهامداران
3- دو سوم سهامداران
4- دو سوم حاضرين در مجمع عمومي فوق العاده

مدير عامل يك شركت سهامي بدون اجاره هيأت مديره، از طرف شركت با شركت ديگري كه خود شريك آن است، معامله مي نمايد .در صورتي كه مجمع عمومي عادي شركت آن را تصويب نكند، قرارداد مزبور چه وضعيتي دارد؟
1- باطل است.
2- در مقابل اشخاص ثالث معتبر است.
3- غير نافذ است.
4- قابل ابطال است.

((الف)) توسط مجمع عمومي و براي مدت دو سال به عضويت هيأت مديره در مي آيد .در اين صورت، عزل ((الف)) قبل از پايان مدت مديريت وي، چگونه خواهد بود؟
1- تا پايان مدت مديريتف امكان عزل وي وجود ندارد.
2- در هر حال و با تصميم مجمع عمومي فوق العاده، ممكن است.
3- در هر حال و با تصميم مجمع عمومي عادي، ممكن است.
4- در هر حال و با تصميم هيأت مديره شركت ممكن است.

عزل كليه اعضاي هيأت مديره، در صالحيت كدام مرجع و تابع كدام نظام تصميم گيري است؟
1- مجمع عمومي عادي- اكثريت مطلق
2- مجمع عمومي فوق العاده - اكثريت دو سوم سهامداران حاضر در جلسه
3- مجمع عمومي فوق العاده - اكثريت دو سوم مجموع سهامداران
4- مجمع عمومي فوق العاده- اكثريت دو سوم مجموع سهامداران

مطابق قانون تجارت، عزل مدير عاملي كه در عين حال رئيس هيأت مديره شركت نيز مي باشد، در صالحيت كدام مرجع و تابع كدام نظام تصميم گيري است؟
1- مجمع عمومي عادي -اكثريت نسبي
2- مجمع عمومي فوق العاده -اكثريت دو سوم سهامداران شركت
3- مجمع عمومي عادي -اكثريت سه چهارم سهامداران شركت
4- هيأت مديره -اكثريت مطلق مديران حاضر

كدام مورد، در خصوص فردي كه در عين حال، مديريت عامل بيش از يك شركت سهامي را دارد، صحيح است؟
1- در هر حال منع قانوني ندارد.
2- ممنوع است و هر ذي نفعي حق دارد عزل او را از دادگاه بخواهد.
3- با تصويب مجمع عمومي بلااشكال است.
4- با تصوب هيأت مديره صحيح است.

مسئوليت موسسين شركت سهامي، نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه براي تأسيس و به ثبت رسيدن شركت انجام مي دهند، به كدام صورت است؟
1- نسبي است
2- به نسبت تقصير خود مسئول هستند.
3- تضامني است
4- مسئوليت ندارند.

((الف)) سهم الشركه خود در يك شركت تضامني را به ((ب)) منتقل مي نمايد .كدام مورد در خصوص مطالباتي كه اشخاص ثالث قبل از نقل و انتقال سهم الشركه از شركت داشته اند، صحيح است؟
1-((الف)) و ((ب)) مسئول نيستند.
2- ((الف)) و ((ب))  با ساير شركا متضامناً مسئول هستند.
3- فقط ((ب)) با ساير شركا متضامنا مسئول است.
4- فقط ((الف)) با ساير شركا متضامناً مسئول است .

((الف)) سفته اي را در وجه ((ب)) يا به حواله كرد صادر نمود و ((ب)) نيز آن را در وجه((ج)) ظهرنويسي مينمايد. در اين صورت ايراد ((الف)) مبني بر بطلان معامله پايه ميان وي و ((ب)) در صورتي در مقابل ((ج)) قابل استناد است كه ((ج))............... .
1- از بطلان معامله پايه ميان ((الف)) و ((ب)) مطلقاً آگاه نباشد.
2- تاجر بوده و از بطلان معامله پايه ميان ((الف)) و ((ب)) هنگام دارنده شدن آگاه باشد.
3- از بطلان معامله پايه ميان ((الف)) و ((ب)) پس از دارنده شدن آگاه باشد.
4- از بطلان معامله پايه ميان ((الف)) و ((ب)) هنگام دارنده شدن آگاه باشد.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان