بسم الله
 
EN

بازدیدها: 699

اطلاع رساني آري تبليغات هرگز

  1392/6/21
چندي است بدون ارزيابي از ميزان نياز جامعه به حرفه وکالت، همه ساله تعداد زيادي وکيل دادگستري تحويل جامعه مي گردد. اين زيادتي منجر به بروزعوارض منفي در حرفه وکالت گرديده است تا آنجا که بخشي ازوکلاي دادگستري خصوصا جوانها درتامين معاش خود دچار مشگل گرديده اند واستنباط برخي از آنها در بسترچنين مشکلاتي اين است که با تجويز تبليغات در حرفه وکالت ممکن است معضلات معيشتي آنها حل گردد. بحث تبليغ درجامعه وکالت موضوع تازه اي نيست، پيش از اين نيز مطرح بوده است حتي درسال1385 بنا به تصميم هيات مديره محترم وقت کانون مرکز،کميته اي متشکل ازنمايندگان دادسراي انتظامي، کميسيونهاي کانون ونيز دو تن از اعضاي هيات مديره ماموربررسي موضوع تبليغ در حرفه وکالت گرديد که اينجانب نيز افتخارعضويت درکميته موصوف را داشتم. اعضا اين گروه با ديدگاههاي متفاوت اما با شکيبايي، ساعت هاي طولاني را صرف تحقيق وبررسي و بحث وتبادل نظردر خصوص موضوع تبليغ در حرفه وکالت نمودند. بازده اين تلاش بدوا تفکيک موضوع اطلاع رساني از تبليغ وسپس توصيه استفاده ازاطلاع رساني وپرهيز از تبليغات درحوزه وکالت بود. کميته با تهيه وتنظيم ضوابط اطلاع رساني نتيجه کار گروهي خودرا بنحو مکتوب به هيات مديره محترم وقت گزارش نمود. متاسفانه به رغم آن تلاش از سرنوشت  گزارش مذکور هيچگونه اطلاعي در دست نيست. بنظرمي رسد حاصل آن زحمات، گرد وخاکي است که هم اکنون در بايگاني کانون نصيب آن گزارش جامع گرديده است. اين رسم ناخوشايندي است به روال چندين ساله ادوارمختلف هيات مديره، ارتباط منسجمي بين هيات مديره وتشکيلات زيرمجموعه آن (بدنه کانون) وجود ندارد وحتي اگرموردي مانند ارجاع موضوع تبليغ به کميته اي تحقق مي يابد، نتيجه بررسي آن دچارخاک خوردگي دربايگاني کانون مي گردد.                                                                                                                                                                
اينک با فراغت ازمقدمه فوق در جهت روشن شدن بحث تبليغات در حرفه وکالت، مساعي ذيل بعمل مي آيد.                                          
بدوا درجهت تبعيين واقعه تبليغ، برخي از تعاريف وديدگاههايي که از منظرعلم جامعه شناسي وحقوق درخصوص تبليغ تا کنون بعمل آمده است به شرح ذيل اعلام وسپس نتايج حاصل از نگرش به آن تعاريف وديدگاه ها اعلام مي گردد.                                                                   
آوازه گري يا تبليغ فعاليتي است براي دگرگون کرد ن عقايدعمومي ازراههاي غير مستقيم واحيانا پنهاني با وسايلي مانند زبان وخط وتصويرونمايش وجزاين ها. آوازه گري را بايد با ارشاد فرق گذاشت. ارشا د جرياني است که مفاهيم روشن ومنطقي به مردم مي دهد. ولي آوازه گري جرياني است که مفاهيم روشن وتاريک را با يکد يگرمي آميزد به وجهي خوشايند در مي آورد و به مردم عرضه مي کند. ارشاد منجربه شناخت ادراکي مي شود ولي هد ف آوازه گري به وسيله آميختن حقيقت با دروغ نمودها را به صورتي جلوه مي دهد که باعث تمکين مردم به خواست هاي او شود. آوازه گر از تلقين پذيري انسان سود مي جويد ونيات خود رابه مردم تحميل مي کند.                                                 
آوازه گربا تحريف حقايق و آرايش آن ها، عواطف مردم را بر مي انگيزد وآنان را از قضاوت صحيح باز مي دارد . اما بسياري از جريان هاي اجتمايي مثلا آموزش وپرورش مردم رابا واقعيت ها آشنا مي کند، آنان را به تفکر منطقي مي کشاند وبه اين شيوه از قدرت آوازه گري مي کاهند.   پژوهش هاي متعد د به اثبات رسانيده اند که معمولامردم آگاه انديشمند کمتر ازمردم کم فرهنگ اسير آوازه گري مي شوند.                          
( زمينه جامعه شناسي تاليف آ گ برن و نيم کف اقتباس  ا . ح . آريان پور فصل هشتم – رفتار جمعي )                                                
تبليغات استفاده ازعامل تلقين به وسيله کلمات، تصاويرونشانه ها از طرف فرد يا افراد ذينفع به منظوربازرسي و تغيير و تبديل روحيات وانتظارات مردم به طريقي است که رفتارآنها بامنافع شخص مبلغ تطبيق پيدا مي کند.                                                           
آموزش بالنفسه مخالف تبليغ است چه با روشن کردن اذهان از تاثير آن مي کاهد.                                                             
 
ميزان موفقيت تبليغ باسطح دانش وبينش عمومي ارتباط معکوس دارد ، يعني تبليغات جايي موثر است که جهل و ناداني زياد باشد پس هرچقدر حقايق بيشتر به اطلاع مردم برسد،ازنفوذ و قدرت تبليغات کاسته مي شود.                                                                                 
( حقوق واجتماع تاليف دکتر پرويز صانعي انتشار 1381 طرح نو – فصل ششم )                                                                     
ازتعاريف وديدگاه هاي فوق الذکر مستفاد مي گردد که دوگروه از دو موضع مختلف در جهت تغييرعقا يد وروحيات وانتظارات مردم تلاش مي نمايند. گروهي با استفاده از عامل تلقين و استفاده ابزاري از عواطف مردم و آميختن دروغ با حقيقت درصدد تغيير افکار عمومي در جهت منافع شخصي خود مي باشند ( تبليغ ) وگروه ديگر درصدد آنند با پرهيز از شيوه هاي ضد ارزشي وبه دور از پنهان کاري وتلقين، مفاهيم روشن ومنطقي به مردم در جهت منافع و مصالح عمومي جامعه ارايه دهند ( ارشاد ). اگربپذيريم حقوق، اصول وقواعدي است که برسرنوشت مردم جامعه حکومت مي کند آنگاه خواهيم پذيرفت که نقش حقوق دانان در قبال مردم، ارشادي است ودر نقش هاي ارشادي رعايت ارزش هاي اخلاقي ضروري است. اگروکلاي دادگستري در جوامع مختلف داراي احترام واعتبار ويژه اي هستند بلحاظ  نقش ارشادي و آموزشي است که آنها براي مردم جامعه ايفا مي کنند. حتي آن جنبه از شغل وکالت که واجد جنبه هاي خصوصي است ( منبع درآمد ) اگر وکيل دادگستري داراي خصوصيات اخلاقي چون صداقت، رازداري وديگرارزش هاي اخلاقي نباشد هرگز مورد پذيرش مردم قرار نخواهد گرفت. اگر تبليغات با تمسک به دروغ واستفاده از جهل مردم ( بگونه اي که در تعاريف تبليغات آمده است ) مبادرت به بزک اشخاص فاقد ارزش هاي اخلاق نمايد، اگرچه اثري ماندگارنخواهد داشت اما در همان کوتاه مدت ممکن است لطمات شديدي به منافع مردم و حيثيت جامعه وکالت وارد آورد. لهذا تبليغ در جامعه وکالت کنش مثبت نخواهد داشت. نتيجه اينکه بلحاظ طبيعت حرفه وکالت ومنزلت اجتمايي آن مقتضي نمي باشد وکلاي دادگستري با اعمال تبليغات که بنا به تعريف ان ملازمه با دروغ دارد حرفه وکالت را درحد يک کالاي تجاري تنزل دهند واقدام به بازار گرمي آن درجهت منافع شخصي نمايند.

از ديگر سوي با نگرش به مفاد سوگند نامه وکلاي دادگستري متوجه اين واقعيت خواهيم شد که راستي ودرستي اساس و مبناي حرفه وکالت دادگستري قرار گرفته است واز اين روي نيز تبليغات در حرفه وکالت منافات با مفاهيم سوگند نامه پيدا خواهد کرد. بدين ترتيب واقعه تبليغ هم خلاف مفاد سوگند نامه وهم خلاف شان وکلاي دادگستري محسوب مي شود. اما اطلاع رساني خود واقعه ديگري است ومفهوم وهويتي جدا از تبليعات دارد ومنافات با منزلت حرفه وکالت ندارد و مي تواند مورد استفاده وکلاي دادگستري در جهت تامين نياز هاي مردم قرار گيرد. اما از آنجا که بين اطلاع رساني وتبليغات مرزهاي ظريفي وجود دارد که اگر به ان توجه نشود ممکن است عده اي با نقاب اطلاع رساني، کار تبليغاتي انجام دهند، اعضاي کميته منتخب هيات مديره تلاش نمودند با تهيه و تنظيم پيش نويس جامع، اطلاع رساني در حرفه وکالت را مصون از آسيب پذيري هاي احتمالي نمايند.اين پيش نويس درسال1385به هيات مديره کانون ارايه گرديد که مفاد آن جهت اطلاع همگان به شرح ذيل اعلام مي گردد.                                                                                                                                                              

پيش نويس دستورالعمل نحوه اطلاع رساني وکلا و کارآموزان وکالت دادگستري                    

1-وکلا پس از اخذ پروانه وکالت ودر صورت تداوم اعتبار پروانه مي توانند اقدام به تهيه کارت ويزيت، سربرگ، تابلو وسايت اطلاع رساني نمايند. مندرجات موارد مذکورمحدود به قيود مواد بعد خواهد بود.                                                                                      
تبصره – کارآموزان وکالت فقط مي تواننداقدام به چاپ سربرگ و کارت ويزيت نمايند. بديهي است کارت وسربرگ بايد مطابق پروانه کار آموزي وشامل نام ونام خانوادگي،عبارت کارآموزوکالت دادگستري، شماره پروانه، شهرمحل کارآموزي ونام کانون متبوع  باشد.                         
2-وکلا منحصرا بايد نام و نام خانوادگي، درجه شماره وسال صدوراولين پروانه وکالت دادگستري، آدرس دفتر، شماره هاي تلفن، شهر محل اشتغال ونام کانون متبوع را در کنرت ويزيت وسربرگ ها وساير شيوه هاي اظلاع رساني مجازخود درج نمايند. درج درجه تحصيلي ( براساس مدارک پرونده پرسنلي موجود در کانون، بدون قيد دانشگاه ) شماره فکس، ايميل ، وب سايت ، و اوقات پذيرش مراجعين اختياري است . 
3- به مار بردن عبارت کلي مانند عضو کانون وکلا يا امثال آن و همچنين به مار بردن هر گونه عبارتي در مورد هر نوع سابقه يا تخصص به هر شکل و نيز هر گونه عنوان غير واقع در سربرگ ، کارت ويزيت ، انواع تابلو هر نوع وب سايت براي وکلا و کاراموزان وکالت ممنوع است . 
4-پساز تمديد پروانه وکالت در هر سال ، کانون وکلا مشخصات وکلايي را که پروانه آنها تمديد شده در سايت هاي اطلاع رساني به آدرس هاي کانون مرکز و اتحاديه سراسري وکلا درج خواهد نمود . چنانچه بعد از درج اطلاعات ، مغايرتي وجود داشته باشد وکيل موظف به اعلام و پيگيري جهت رفع مغايرت مي باشد . 
تبصره : وکلا موظفند عکس خود را جهت درج در سايت هاي اطلاع رساني ارائه نمايند . 
5-چنانچه وکيلي بخواهد وب سايت  شخصي و مستقل داشته باشد ، ملزم است مجوز مربوطه را از کانون وکلا اخذ نمايد . بديهي است مندرجات سايت شخصي وکلا محدود به موارد مذکور در اين دستورالعمل مي باشد .
تبصره 1- قراردادن لينک ساير وکلا و موسسات حقوقي غير دولتي در هر نوع وب سايت متعلق به وکلا ممنوع است . 
تبصره 2 – قراردادن لينک سايت هاي کانون هاي وکلا و نهادهاي قضايي و حقوقي و قانوني دولتي در وب سايت متعلق به وکلا بلامانع است .
6- درج هر گونه تصوير، غير از آرم کانون وکلا ، در اوراق چاپي اعم از کارت ويزيت ، انواع سربرگ و امثال آن ، تابلو و مهر ممنوع است . 
تبصره : درج عکس پرسنلي در صفحه اختصاصي سايت هاي مذکور در ماده 4 و سايت اختصاصي موضوع ماده 5 فقط در قالب عکي پرسنلي با ابعاد 3*4 و 4*6  با پوشش مناسب يا لبايس رسمي وکالت ( که نمونه آن در کمانون موجود است ) مجاز مي باشد . 
7- درج و پخش هر نوع آگهي در رسانه هاي مطبوعاتي اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، ماهنامه ها ، گاه نامه ها ، بروشورها ، کاتالوگ هاي محالي ، سايت هاي اطلاع رساني و امثالهم و نيز اگهي در رسانه هاي عمومي مانند صدا سيما ، بيلبورد و تبليغات در معابر به هر شکل و همچنين استفاده از هر وسيله تبليغاتي غير از آنچه در اين دستور العمل مجاز شناخته شده خلاف شئون وکالت ممنوع مي باشد . 
تبصره : اطلاع رساني در نشريات با رعايت قيود مواد 2 و 3 و11 با پيشنهاد متقاضي و تاييد کانون صرفاً از طريق کانون وکلا بلا مانع است . ( در صورت تصويب اطلاع رساني داوطلبانه ، اين تبصره مفهوم خواهد داشت . ) 
8- توزيع ، نصب و درج هر گونه آگهي تبليغاتي از هر نوع مربوط به حرفه وکالت يا کاراموزي در معابر ، اماکن عمومي ، مراکز تجاري ، اداري ، ساختمان ها و مجتمع هاي مشکوني ، ممنوع است . 
9- توزيع کارت ويزيت به گونه اي که جنبه توزيع عمومي داشته باشد در مجتمع هاي قضايي ، دادسراها ، کلانتري ها و ساير اماکن عمومي ممنوع است .
10- چاپ و توزيع هر گونه هداياي تبليغاتي اعم از سر رسيد ، تقويم ، خودکار ، ساعت و امثالهم به گونه اي که شامل معرفي وکيل يا دفتر او يا موسسات حقوقي باشد به هر شکل ميزان ممنوع است . 
11- درج آگهي هاي تاسيس و تغيير آدرس يا شماره  تلفن دفتر وکالت ، صرفاً با ارائه مدارک مثبته و کسب مجوز از کانون وکلا در روزنامه هايي که با مجوز وزارت ارشاد منتشر مي شوند و نيز در سايت هاي اطلاع رساني ( موضوع ماده 4و 5 ) ميسر مي باشد . 
12- وکلا نمي توانند حداکثر دو تابلو مطابق نمونه تاييد شده ( موجود در کانون وکلا ) با ابعاد حداکثر ... در .... در محل دفتر نصب نمايند . يکي در مدخل يا نماي ساختمان دفتر و ديگري در کوچه يا خيابان در محلي نزديک به ساختمان دفتر . 
تبصره : در تابلو فقط ف نام و نام خانوادگي به طور کامل ( مطابق مندرجات پروانه وکالت ) ، شماره و درجه پروانه وکالت ، روزها و ساعات پذيرش موکل ، شماره تلفن ، فکس و تلفن همراه قابل درج است . درج آرم کانون در تابلوها بلامانع است . 
13- علاوه بر تابلو هاي موضوع ماده 12 وکلا موظفند تابلو را که هنگام دريافت پروانه وکالت توسط کانون تهيه و در اختيار آنان قرار گرفته در کنار درب ورودي دفتر خود نصب نمايند . 
تبصره : در صورت محدوديت فضا براي نصب اين تابلو ، وکيل مي تواند تابلو مشابهي با ابعاد کوچکتر تهيه و در محل مذکور نصب نمايد . 
14- در انتشار مقالات ، صرفاً درج نام و نام خانوادگي و درجه وکالت بلامانع است . 
15- وکلايي که با همکاري دفاتر حقوقي يا وکلاي خارجي ، خدمات حقوقي بين المللي يا خدمات مهاجرت انجام مي دهند .مشروط بر اينکه باموسسات حقوقي يا وکلاي خارجي قرارداد مکتوب داشته باشند مي توانند با مجوز کانون وکلاي مرکز اين قبيل خدمات را به روش هايي که در اين دستورالعمل مجاز شناخته شده اطلاع رساني نمايند . مطالب و مندرجات کليه اوراق و شيوه هاي اطلاع رساني بايد با مجوز کانون منتشر شود . 
16- اطلاع رساني وکلاي دادگستري در خارج از کشور صرفاً با اخذ مجوز ار کانون متبوع و با رعايت موازين اين دستورالعمل و نيز رعايت قوانين کشور مربوط امکان پذير است . 
17-ضوابط اطلاع رساني موسسات حقوقي که لزوماً بايد با کسب اجازه از کانو نوکلا تاسيس شده باشند ، تابع مقررات اين دستورالعمل است .
18- در کليه   مواردي که براي اطلاع رساني نياز به تاييد کانون وکلا يا صدور مجوزهاي خاص مي باشد ،متقاضي بايد تقاضاي خود را به همراه مدارک مربوطه ، طبق ضوابط ارائه نمايد . کانون وکلا پس از بررسي و تقاضا و مدارک ضميمه ، ظرف مدت يک ماه از تاريخ وصول تقاضانامه تعيين تکليف نموده نتيجه را به متقاضي اعلام خواهد نمود . 
19- اعتبار مجوزهاي عمومي و نيز مجوزهاي خاص جهت اطلاع رساني منوط به دارا بودن پروانه وکالت تمديد شده و معتبر مي باشد . 
20-هرگونه اطلاع رساني مغايربا اين دستورالعمل تخلف محسوب ومتخلف در مراجع انتظامي کانون وکلا تحت پيگرد قرا ر خواهد گرفت.      
درج هرگونه اطلاعات خارج ازموارد فوق وياخلاف مندرجات پروانه وکالت يا مجوزهاي صادرشده از کانون وکلا ممنوع بوده وتخلف محسوب مي شود.                                                                                                                                                            
اعضاي کميته با توجه به نگرش هاي متفاوتي که درخصوص تامين نيازهاي اطلاع رساني وکلاي دادگستري دارند. دوگزينه متفاوت در اين خصوص ارايه مي نمايند تا هيات مديره محترم متعا قب برسي، مبادرت به اتخاز تصميم نمايند.                                                    
الف- اطلاع رساني مشخصات وکلاي دادگستري از طريق کانون وکلا در نشريات و به صورت جمعي در فاصله زماني شش ماهه يا هر فاصله زماني که هيات مديره مقتضي بداند.                                                                                                                           
ب- اطلاع رساني مشخصات وکلاي دادگستري بر اساس درخواست وکلا ( باهزينه شخصي ) ازطريق کانون وکلا با رعايت ضوابط  تصويبي.
    
در پايان به آن دسته از همکاران محترم که راه خروج ازمعضل معيشتي مورد بحث را تجويز تبليغات درحرفه وکالت مي دانند ياد آور مي گردم : حتي با فرض تجويز تبليغات توسط کانون وکلا مشکل آنها حل نخواهد شد زيرا با هزينه هاي نجومي تبليغات در رسانه هايي چون راديوو تلويزيون ، جرايد  وبيلبوردها، آنهايي دراين رقابت برنده خواهند شد که از امکانات مالي بيشتري برخوردارند نه آنهايي که مشکل معيشتي دارند.                               
به ياد داشته باشيم علاج درد را بايد در ريشه هاي درد جستجو کرد ورنه حل يک مشکل از طريق مشکل ديگر،آفريدن مشکل بزرگترخواهد بود.
نويسنده: حميد رفيعي فرد -وکيل دادگستري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان