بسم الله
 
EN

بازدیدها: 565

قانون حمايت از حقوق و مسؤوليتهاي زنان درعرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي

  1392/6/19
‏ 
شماره 185262/359 1/12/1385‏ 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد 
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران 

‏ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ‏قانون حمايت از ‏حقوق و مسؤوليتهاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي كه با عنوان ‏طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم ‏گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ ‏‏15/11/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال ‏مي‌گردد.‏ 

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل 

شماره 159914 14/12/1385‏ 

نهاد رياست جمهوري‏ 

‏ قانون حمايت از حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي كه ‏در جلسه علني روز ‏يكشنبه مورخ پانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد وپنج ‏مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ‏‏18/11/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و ‏طي نامه شماره185262/359 مورخ 1/12/1385 مجلس شوراي ‏اسلامي واصل‌گرديده است،‏ به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.‏ 

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد 

قانون حمايت از حقوق و مسؤوليتهاي زنان درعرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي 

‏ ماده 1ـ در سطر اول بند (1) بخش اول منشور حقوق و مسؤوليتهاي زنان در نظام ‏جمهوري اسلامي ‏ايران مصوب 31/6/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كلمه «تماميت» ‏حذف و به جاي آن كلمه « سلامت» ‏جايگزين گرديد.‏ 
‏ ماده2ـ دولت موظف است در راستاي تحقق اصول بيستم (20) و بيست و يكم ‏‏(21) قانون اساسي ‏جمهوري اسلامي ايران و سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري ‏اسلامي ايران، زمينه‌هاي تبيين و تحقق عملي ‏حقوق و مسؤوليتهاي زنان در عرصه‌هاي ‏داخلي و بين‌المللي را براساس سند مرجع (منشور حقوق و ‏مسؤوليتهاي زنان در نظام ‏جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/6/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) فراهم ‏نمايد.‏ 
‏ تبصره ـ از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات و معاهدات مغاير با منشور ‏فوق ملغي و فاقد ‏اعتبار است.‏ 
‏ قانون فوق مشتمل بر دو ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ‏پانزدهم بهمن ماه يكهزار و ‏سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در ‏تاريخ 18/11/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان ‏رسيد.‏ 

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل 

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان