بسم الله
 
EN

بازدیدها: 997

نابرابري جنسيتي-قسمت چهارم

  1392/6/17
قسمت قبلي


تفسير:

داده هاي جدول( 5-7) نشان مي دهد که پاسخگويان به لحاظ شناخت و آگاهي در مورد تفاوتهاي زن و مرد به لحاظ زيستي – طبيعي در سطح بالايي قرار دارند، براي نمونه،بيش تر پاسخگويان پذيرفته بودندکه «جسم زنان اقتضاء مي کندکه مشاغل، وظايف و مسئوليت هاي سبک تري داشته باشند» در شهر بوکان (56درصد ) موافق و کاملا ً موافق و در شهر مياندوآب (2/54 درصد)؛« قدرت جسماني بيشتر مردان باعث شده در جامعه موفق تر عمل کنند» که در شهر بوکان (47 درصد) موافق و کاملا ً موافق بوده و در شهر مياندوآب(2/53 درصد) موافق و کاملا ً موافق مي باشند؛ «مردان بهتر از زنان فکر مي کنند پس مسئوليت هاي بيشتري مي توانند داشته باشند» در شهر بوکان (84 درصد) پاسخگويان مخالف و کاملا ً مخالف بوده و در شهر مياندوآب حدود (8/44 درصد) مخالف و کاملا ً مخالف؛ «زور بدني مردان نمي گذارد که زن به راحتي با آنها مخالفت کند» شهر بوکان (51 درصد) موافق و کاملا ًموافق و در شهر مياندوآب (7/05 درصد) مخالف و کاملاً مخالف مي باشند.

جدول 5-7 :نگرش پاسخگويان نسبت به گويه ها طيف باورهاي قالبي جنسيتي

مياندوآب(آذري نشين) بوکان(کردنشين) شدت گويه ها
درصد تعداد درصد تعداد
0 0 4.0 8 کاملاً مخالفم مردان به خود متکي اند
11.8 24 10.0 20 مخالفم
10.3 21 7.0 14 نظري ندارم
67.3 137 63.0 126 موافقم
10.3 21 16.0 32 کاملاًموافقم
4.9 10 11.0 22 کاملاً مخالفم مردان از زنان قوي ترند
19.2 39 19.0 38 مخالفم
7.4 15 5.0 10 نظري ندارم
51.7 105 56.0 112 موافقم
16.7 34 9.0 18 کاملاًموافقم
11.3 23 42.0 84 کاملاً مخالفم مردان وفا دارند
56.7 115 38.0 76 مخالفم
14.3 29 11.0 22 نظري ندارم
11.3 23 7.0 14 موافقم
6.4 13 2.0 4 کاملاًموافقم
18.2 37 18.0 36 کاملاً مخالفم مردان برتر و غالب اند
42.4 86 60.0 120 مخالفم
16.7 34 4.0 8 نظري ندارم
17.7 36 16.0 32 موافقم
4.9 10 2.0 4 کاملاًموافقم
2.0 4 18.2 37 کاملاً مخالفم مردان رهبري کننده اند
46.3 94 42.4 86 مخالفم
12.8 26 16.7 34 نظري ندارم
37.9 77 17.7 36 موافقم
1.0 2 4.9 10 کاملاًموافقم
8.4 17 4.0 8 کاملاً مخالفم مردان خطر پذيرند
17.7 36 9.0 18 مخالفم
20.7 42 4.0 8 نظري ندارم
44.3 90 67.0 134 موافقم
8.9 18 16.0 32 کاملاًموافقم
0 0 2.0 4 کاملاً مخالفم زنان حساس و زود رنج اند
0 0 16.0 32 مخالفم
0 0 2.0 4 نظري ندارم
42.4 86 53.0 106 موافقم
57.6 117 27.0 54 کاملاًموافقم
0 0 2.0 4 کاملاً مخالفم زنان نگرانند
0 0 5.0 10 مخالفم
1.5 2 5.0 10 نظري ندارم
67.0 136 65.0 130 موافقم
32.0 65 23.0 46 کاملاًموافقم
0 0 1.0 2 کاملاً مخالفم زنان بيشتر درگير احساساتند
0 0 10.0 20 مخالفم
10.8 22 2.0 4 نظري ندارم
59.6 121 54.0 108 موافقم
29.6 60 33.0 66 کاملاًموافقم
0 0 1.0 2 کاملاً مخالفم زنان احساسات دلسوزانه دارند.
3.4 7 2.0 4 مخالفم
1.5 3 4.0 8 نظري ندارم
54.7 111 53.0 106 موافقم
40.4 82 40.0 80 کاملاًموافقم
4.9 10 2.0 4 کاملاً مخالفم زنان به راحتي از عواطف ديگران آگاهند
15.3 31 17.0 34 مخالفم
17.2 35 12.0 24 نظري ندارم
51.7 105 55.0 110 موافقم
9.4 19 14.0 28 کاملاًموافقم
18.7 38 29.0 58 کاملاً مخالفم زنان ضعيف تر از مردانند
39.4 80 47.0 94 مخالفم
12.8 26 5.0 10 نظري ندارم
20.7 42 16.0 32 موافقم
8.4 17 3.0 6 کاملاًموافقم

تفسير:

داده هاي جدول ( 5-8) نشان مي دهد که در برخي موارد پاسخگويان در حد بسيار زيادي به عقايد جنسيتي باور دارند. بيش ترآنها پذيرفته اند ( موافق يا کاملا ًموافق ) که « مردان به خود متکي اند» که در شهر بوکان (79/ درصد ) و در شهر مياندوآب (8/77 درصد) ؛ «مردان خطر پذيرند » شهر بوکان (83/ درصد) و شهر مياندوآب (2/53 درصد)؛ «زنان حساس و زودرنج اند» درشهر بوکان(80/ درصد) و در شهر مياندوآب (100/ درصد) ؛«زنان بيشتر درگير احساساتند » در شهر بوکان (87/ درصد) و در شهر مياندوآب (2/89 درصد ).
هدف اين تحقيق بررسي برخي از عوامل مؤثر بر نابرابري جنسيتي براساس نظريه هاي روانشناسي اجتماعي و جامعه شناختي چافتز و بورديو و کالينز و فرضيات استنباط شده از اين نظريه ها بوده است.با توجه به يافته هاي پژوهش، در مطالعه عوامل مؤثر برنابرابري جنسيتي 
ب:داده هاي استنباطي 
فرضيه 1: ضريب همبستگي پيرسون بين نابرابري جنسيتي(متغير وابسته) و جامعه پذيري نقش جنسيتي(متغير مستقل) 31/0 محاسبه شد و خروجي آزمون رگرسيون نشان مي دهد که بين دو متغير (نابرابري جنسيتي و جامعه پذيري نقش جنسيتي) مورد بررسي با اطمينان بالاي 95/0 رابطه معني داري وجود دارد.اين آزمون نشان مي دهد که 014/0 تغييرات متغير وابسته (نابرابري جنسيتي) در نمونه مورد بررسي توسط متغير مستقل (جامعه پذيري نقش جنسيتي ) تبيين مي شود. که اين ميزان در جامعه مورد بررسي معادل 013/0 مي باشد بنابراين فرضيه ما مورد تأئيد قرار مي گيرد. و ما نيز به اين نتيجه مي رسيم که با اضافه شدن يک واحد ميزان جامعه پذيري نقش جنسيتي مي تواند واريانس نابرابري جنسيتي را معادل12/0 واحد افزايش يابد(يعني يک رابطه مستقيم بين اين دو متغير وجود دارد که باافزايش يکي ديگري نيز افزايش مي يابد).
فرضيه 2: ضريب همبستگي پيرسون بين نابرابري جنسيتي(متغير وابسته) و باورهاي قالبي (متغير مستقل) 16/0 محاسبه شد و خروجي آزمون رگرسيون نشان مي دهد که بين دو متغير (نابرابري جنسيتي و باورهاي قالبي) مورد بررسي با اطمينان بالاي 99/0 رابطه معني داري وجود دارد.اين آزمون نشان مي دهد که 319/0 تغييرات متغير وابسته (نابرابري جنسيتي) در نمونه مورد بررسي توسط متغير مستقل (باورهاي قالبي) تبيين مي شود. که اين ميزان در جامعه مورد بررسي معادل 318/0 مي باشد بنابراين فرضيه ما مورد تأئيد قرار مي گيرد. و ما نيز به اين نتيجه مي رسيم که با اضافه شدن يک واحد ميزان باورهاي قالبي مي تواند واريانس نابرابري جنسيتي را معادل 24/0 واحد افزايش يابد(يعني يک رابطه مستقيم بين اين دو متغير وجود دارد که باافزايش يکي ديگري نيز افزايش مي يابد).
فرضيه 3: ضريب همبستگي پيرسون بين نابرابري جنسيتي(متغير وابسته) و ايده ئولوژي مردسالاري (متغير مستقل) 21/0 محاسبه شد و خروجي آزمون رگرسيون نشان مي دهد که بين دو متغير (نابرابري جنسيتي و ايده ئولوژي مردسالاري) مورد بررسي با اطمينان بالاي 99/0 رابطه معني داري وجود دارد.اين آزمون نشان مي دهد که 344/0 تغييرات متغير وابسته (نابرابري جنسيتي) در نمونه مورد بررسي توسط متغير مستقل (ايده ئولوژي مردسالاري) تبيين مي شود. که اين ميزان در جامعه مورد بررسي معادل 343/0 مي باشد بنابراين فرضيه ما مورد تأئيد قرار مي گيرد. و ما نيز به اين نتيجه مي رسيم که بااضافه شدن يک واحد ميزان مردسالاري مي تواند واريانس نابرابري جنسيتي را معادل35/0 واحد افزايش يابد(يعني يک رابطه مستقيم بين اين دو متغير وجود دارد که باافزايش يکي ديگري نيز افزايش مي يابد). 
پ-داده هاي تبييني وتحليلي

جدول 7: ضريب همبستگي پيرسون بين متغييرهاي مستقل و متغير وابسته نابرابري جنسيتي

نام متغير ضريب همبستگي پيرسون سطح معني داري
جامعه پذيري جنسيتي 310/0 01/0
باورهاي قالبي جنسيتي 167/0 05/0
ايدئولوژي مردسالاري 214/0 01/0

جدول ضريب همبستگي متغيرهاي مستقل را که در سطح فاصله اي بوده اند با متغير وابسته نابرابري جنسيتي نشان مي دهد. همانگونه که مشاهده مي شود بين متغير جامعه پذيري جنسيتي با r به مقدار 310/0 و سطح معني داري 01/0sig= با نابرابري جنسيتي رابطه معني داري وجود دارد که اين رابطه مثبت و مستقيم مي باشد.
اين جدول همچنين نشان مي دهد که بين متغير باورهاي قالبي با r به مقدار 167/0 و سطح معني داري قابل قبول 05/0 با نابرابري جنسيتي رابطه معني داري وجود دارد که اين رابطه مثبت و مستقيم مي باشد.
همان گونه که در جدول مشاهده مي شود، بين متغير ايدئولوژي مردسالاري با r به مقدار 214/0 و سطح معني داري 01/0 رابطه معني داري وجود دارد که اين رابطه مثبت و مستقيم مي باشد.

جدول 5- 24:جدول رگرسيون چند متغيري براي تبيين عوامل مؤثر نابرابري جنسيتي

آماره ها
عوامل R R2 R2 S.E F Beta
1- مردسالاري 0.499 0.249 0.248 10.00 249.228 0.356
2- باورهاي قالبي 0.524 0.275 0.273 9.83 142.299 0.248
3- جامعه پذيري نقش جنسيتي 0.539 0.291 0.288 9.73 102.655 0.122
با توجه به معادله رگرسيون استاندارد، با افزايش يک واحد تغيير در متغيرهاي مستقل به اندازه ضريب رگرسيون استاندارد (Beta ) واحد افزايش يا کاهش در متغير وابسته مشاهده مي گردد که اين امر درهر کدام از مراحل روش تحليل رگرسيون يعني روش گام به گام ( Method : stepwise ) در سطح معني داري قابل قبول ( يعني حداقل 95درصد) نشان داده مي شود. لذا ضريب همبستگي چند متغيره (R ) در هرکدام از شاخص ها بيانگر شدت رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته مي باشد و در عين حال ضريب تعيين (R2 ) نشانگر توضيح و تبيين تغييرات ميزان متغير وابسته از سوي عوامل و متغيرهاي مستقل است به عبارت ديگر :
1- بااضافه شدن يک واحد ميزان مردسالاري مي تواند واريانس نابرابري جنسيتي را معادل35/0 واحد افزايش يابد(يعني يک رابطه مستقيم بين اين دو متغير وجود دارد که باافزايش يکي ديگري نيز افزايش مي يابد). 
2- با اضافه شدن يک واحد ميزان باورهاي قالبي مي تواند واريانس نابرابري جنسيتي را معادل 24/0 واحد افزايش يابد(يعني يک رابطه مستقيم بين اين دو متغير وجود دارد که باافزايش يکي ديگري نيز افزايش مي يابد).
3- با اضافه شدن يک واحد ميزان جامعه پذيري نقش جنسيتي مي تواند واريانس نابرابري جنسيتي را معادل12/0 واحد افزايش يابد(يعني يک رابطه مستقيم بين اين دو متغير وجود دارد که باافزايش يکي ديگري نيز افزايش مي يابد).
با توجه به جداول فوق ضريب همبستگي چند متغيري (R ) در هرکدام از اين شاخص ها رابطه خوبي (نزديک به50 درصد و يا بالاتر ) را با نابرابري جنسيتي نشان مي دهند و ضريب تعيين (R Square ) نيز در حد نسبتاً خوب ( نزديک به 25درصد يا بالاتر) تغييرات نابرابري جنسيتي را مبتني بر شاخص ها تعيين مي نمايد. طبق آزمون معني داري اين معادله (sig ) اين ميزان در هرکدام از مراحل روش تحليل رگرسيون معنادار مي باشد. 
نويسندگان : دکترعاليه شکربيگي-شيرين احمدزادهمشاوره حقوقی رایگان