بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,109

آئين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قرار‌داد‌هاي کشور

  1392/6/16
مرجع تصويب: هيات وزيران 
شماره ويژه نامه: 589 
چهارشنبه،12 تير 1392 
سال شصت و نه شماره 19902 آئين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قرار‌داد‌هاي کشور 
شماره82423/ت49151هـ 9/4/1392 
وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور 
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 29/2/1392 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد بند (ب) ماده (3) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ـ مصوب 1390 ـ ، آئين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قرار‌داد‌هاي کشور را به شرح زير تصويب نمود: 

آئين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قرار‌داد‌هاي کشور 

ماده1ـ اصطلاحات زير در اين آئين‌نامه در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند: 
الف ـ قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ـ مصوب 1390. 
ب ـ معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور. 
ج ـ پايگاه: پايگاه اطلاعات قرار‌داد‌ها که به موجب قانون و اين آئين‌نامه توسط معاونت راه‌اندازي و مديريت مي‌شود. 
ماده2ـ اشخاص زير مشمول اين آئين‌نامه مي‌باشند: 
الف ـ کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهاد‌هاي عمومي غير‌دولتي، شرکت‌هاي دولتي و دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نو‌سازي صنايع ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک‌ها و بيمه‌هاي دولتي موضوع مواد (1) تا (5) قانون مديريت خدمات کشوري. 
ب ـ واحد‌هاي زير‌نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غير‌نظامي و توليت آستان‌هاي مقدس با موافقت ايشان. 
ج ‌ـ شوراهاي اسلامي شهر و روستا. 
د ‌ـ مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي که مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاکميتي را بر‌عهده دارند، مانند کانون کارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشکي و سازمان نظام مهندسي. 
ماده3ـ اشخاص موضوع ماده (2) مکلفند قرار‌داد‌هاي زير را در پايگاه وارد نمايند: 
الف ـ قرار‌داد‌هاي مربوط به معاملات متوسط موضوع جزء (2) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات. 
ب ـ قرار‌داد‌هاي مربوط به معاملات بزرگ موضوع جزء (3) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات. 
ج ـ قرار‌داد معاملاتي که به روش مناقصه، مزايده، ترک تشريفات مناقصه يا مزايده، عدم الزام به برگزاري مناقصه، مستثني از برگزاري مناقصه يا مزايده، استعلام بهاء و مذاکره با رعايت اجزاء (1) و (2) همين بند منعقد مي‌گردد. 
تبصره ـ قرار‌داد‌هاي زير از شمول اين حکم مستثني مي‌باشند: 
الف ـ قرار‌داد‌هايي که ماهيت نظامي يا امنيتي دارد به تشخيص کار‌گروهي مرکب از وزير کشور به عنوان دبير و وزراي دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح، اطلاعات و بالاترين مقام مسئول دستگاه مربوط حسب مورد. 
ب ـ قرار‌داد‌هايي که به موجب قوانين، افشاء اطلاعات آنها ممنوع مي‌باشد. 
ج ـ قرار‌داد‌هاي محرمانه به تشخيص کار‌گروهي مرکب از يکي از معاونان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به عنوان دبير، معاونين وزراي اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون دستگاه مربوط حسب مورد. 
د ـ قرار‌داد‌هاي بيمه‌اي از طرف شرکت‌هاي بيمه‌گر دولتي. 
هـ ـ قرار‌داد‌هاي جذب سپرده و اعطاي تسهيلات غير‌معاملاتي از سوي بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري. 
ماده4 ـ دستگاه‌هاي ذي‌ربط نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايند: 
الف ـ مطابق ضوابط و دستور‌العمل‌هايي که توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‌گردد، قرار‌داد‌ها را ثبت و اطلاع‌رساني کنند. 
ب ـ بالاترين مقام مالي دستگاه مکلف است اطمينان حاصل نمايد که متن قرار‌داد‌هاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر به روش مناقصه، مزايده، ترک تشريفات و غيره که از سوي دستگاه متبوع منعقد شده و همچنين اسناد و ضمايم آنها و هر‌گونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرار‌داد پيش از موعد و تغييرات آنها و نيز کليه پرداخت‌ها در پايگاه، ثبت و اطلاع‌رساني شده است. 
ج ـ هر‌گونه دريافت و پرداخت بابت قرار‌داد‌هاي مشمول قانون، منوط به اطمينان مسئولان مربوط از ثبت قرار‌داد‌ و ضمايم آن در پايگاه مي‌باشد. 
د ـ اطلاعات قرار‌داد‌هاي مذکور در ماده (3) اين آئين‌نامه بايد ظرف دو هفته از تاريخ عقد قرار‌داد در پايگاه ثبت گردد. مسئوليت ثبت به موقع، کامل و صحيح اطلاعات با بالاترين مقام مالي دستگاه مي‌باشد. 
هـ ـ شرايط و امکانات لازم را براي آموزش کارکنان ذي‌ربط و دستگاه‌هاي زير مجموعه خود جهت بهره‌برداري از پايگاه فراهم کند. 
ماده4ـ وظايف و اختيارات معاونت به شرح زير است: 
الف ـ ايجاد و راه‌اندازي پايگاه: پايگاه در محيط وب ظرف يک‌سال و با سرعت مناسب ايجاد و راه‌اندازي مي‌گردد، به نحوي که کليه اشخاص موضوع ماده (2) اين آئين‌نامه براي ثبت و بازيافت اطلاعات قرار‌داد‌ها به آن دسترسي داشته و براي عموم مردم نيز قابل دسترسي باشد. 
ب ـ مـديريت و راهبـري پايگاه: اداره و نـظارت بر امور پايگـاه به نـحوي که دسترسي به پايگاه به طور مستمر امکان‌پذير باشد و صيانت لازم از اطلاعات پايگاه به عمل آيد. 
ج ـ آموزش: ايجاد شرايط و امکانات لازم براي آموزش بهره‌برداران از پايگاه. 
د ـ پاسخگويي به اشکالات و سؤالات کاربران: ايجاد شرايط و امکانات لازم براي پاسخگويي به اشکالات و سؤالات کاربردي و فني کاربران. 
ماده5 ـ نحوه و ميزان دسترسي افراد به اطلاعات قرار‌داد‌ها به شرح زير است: 
الف ـ دسترسي عموم مردم: عموم مردم، حسب مورد و سطح دسترسي مي‌توانند به اطلاعات قرار‌داد‌هاي ثبت شده در پايگاه دسترسي داشته باشند. 
ب ـ دستگاهها: دستگاهها علاوه بر دسترسي به اقلام اطلاعاتي، قرار‌داد‌هاي ثبت شده در پايگاه و اسناد قرار‌داد‌هاي مربوط، مي‌توانند نسبت به تهيه گزارش از وضعيت‌ قرار‌داد‌هاي مربوط به خود و دستگاههاي زير‌مجموعه اقدام نمايند. 
ماده6 ـ پس از اعلام راه‌اندازي پايگاه توسط معاونت، آئين‌نامه نظام اطلاع‌رساني قرار‌داد‌هـا موضـوع تصـويب‌نامه شماره 52855/ت39038 هـ ـ مـورخ 11/4/1387 لغو مي‌گردد. 
معاون اول رئيس جمهور ـ محمد‌رضا رحيمي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان