بسم الله
 
EN

بازدیدها: 780

احكام جوانان-قسمت سيزدهم

  1392/6/15
قسمت قبلي


مجموعه روشهاي سؤالات هنري احکام


مجموعه روشهاي سؤالات هنري احکام مسائل تلگرافي

1. با کدام دست بايد به سر مسح بکشيم؟
2. در کجاي نماز مي توان به فارسي دعا کرد؟
3. کسي که از دستش خون مي آيد و قطع نمي شود، براي وضو گرفتن چه وظيفه اي دارد؟
4. اگر معلوم شود که وضويش با آب نجس بوده، چه وظيفه اي دارد؟
5. اگر خواندن نماز مغرب و عشا از نيمه شب بگذرد، بايد آن را به چه نيتي خواند؟
6. اگر بعد از نماز معلوم شد که امام جماعت کافر بوده، وظيفه اقتداکنندگان چيست؟
7. اگر نمازگزار جهت قبله را نداند چه وظيفه اي دارد؟
8. اگر بعد از نماز معلوم شود که نمازگزار از قبله منحرف بوده، وظيفه او چيست؟
9. اگر لباسي آستر دارد و خون به هر دو طرف آن نفوذ کرده، براي نماز چه بايد کرد؟

آيا مي دانيد

1. آيا مي دانيد که پسر عمو و پسر خاله و پسر دايي به دختر عمو و دختر خاله و دختر دايي نامحرم است؟
2. آيا مي دانيد که موسيقي طرب انگيز حرام است؟
3. آيا مي دانيد که زدن کودک بدون مجوز شرعي حرام است و اگر پوست بدن او قرمز شود، ديه دارد؟
4. آيا مي دانيد که موش نجس نيست؟
5 آيا مي دانيد خوني که از ميان لثه ها بيرون مي آيد نجس و خوردن آن حرام است؟
6. آيا مي دانيد در ميان نماز، نبايد کلمه بيجا (حتي «الله اکبر» را براي جلب توجه ديگران) بگوييم؟

بازي با کلمات احکام

در اين قسمت به گوشه اي از بازيهاي احکام اشاره مي کنيم:
الف) واژه ها و کلماتي که با برداشتن حرفي از آنها، نامهاي ديگري به دست مي آيد:
1. کدام يک ازواجبات نماز است که اگر حرف اول آن را داريم، نام يکي از شهرهاي عربستان مي شود؟
2. يکي از واجبات بسيار مهم نماز است که اگر حرف اول آن را برداريم، نام شهرکي در کنار تهران مي شود؟
3. از پاک کننده هاست که اگر حرف اول آن را برداريم هم نشانه ادب است و هم نماز با آن پايان مي يابد.
4. از مبطلات نماز است که اگر حرف اول آن را برداريم، نام وسيله جنگي مي شود؟
5. از پاک کننده هاست که اگر اول آن را برداريم، نام وسيله جنگي مي شود؟
6. از فروع دين است که اگر حرف اول آن را برداريم، نام يکي از فلزها مي شود؟
7. يکي از مقدمات نماز است که اگر حرف اول آن را برداريم، نام يکي از امراض خطرناک مي شود؟
8. يکي از مقارنات نماز است که اگر حرف اول آن را برداريم، نام يکي از اقسام آبها و نام يکي از مرضها به دست مي آيد؟
ب) با اضافه نمودن حروفي به اول و آخر اين کلمات، احکام مورد نظر را به دست بياوريد:
1. از راههاي به دست آوردن احکام دين ..... قلي..... است.
2. مقدار آبي که کمتر از کر است، ..... لي..... مي باشد.
3. يکي از ارکان نماز..... جد..... است.
4. از پاک کننده ها..... مي..... است.
5. بر شخصي که به سن بلوغ برسد، ..... کلي..... واجب مي شود.
6. از مقارنات نماز..... والا..... است.
7. از نجاسات..... ردا ..... است.
ج) براساس حرف مورد نظر، از شاگردان واژه هايي از احکام را مي خواهيم که با آن حرف شروع شده باشد، مانند حرف الف (در اذان و اقامه) و هر کدام بيشتر بتوانند پيدا کنند برنده اين بازي هستند.
د) مخلوط کردن واژه هاي مختلف و جدا کردن آن توسط شاگردان؛ نظير، واجبات نماز که بر روي کارت يا تخته يا کاغذ نوشته شده با ارکان نماز مخلوط شوند و شاگردان داوطلب آنها را از همديگر جدا کنند؛ مثال ديگر، شاگردان بايد بعضي از نامهاي نجاسات را که با نامهاي بعضي از مطهرات مخلوط شده و يا نام مستحبات و واجبات نماز را که با هم مخلوط شده اند از همديگر جدا کنند.

آيا مي توانيد؟

1. آيا مي توانيد تمام واجبات نماز را به ترتيب شماره که نه تا است، بنويسيد؟
2. آيا مي توانيد هفت مرحله وضو را به ترتيب بنويسيد؟
3. آيا مي توانيد پنج مرحله تيمم را به ترتيب بنويسيد؟
4. آيا مي توانيد مراتب امر به معروف را به ترتيب بيان کنيد؟
5. آيا مي توانيد چهار مرحله غسل را به ترتيب بنويسيد؟
6. آيا مي توانيد نمازهايي که بايد به ترتيب خوانده شوند، ذکر نماييد؟
7. آيا مي توانيد تمام موارد تيمم که هفت مورد است، بنويسيد؟
8. آيا مي توانيد مبطلات نماز را بيان کنيد؟
9. آيا مي توانيد شرايط نماز جماعت را که چهار تاست، بنويسيد؟

به من بگو

در اين نوع از برنامه احکام، حرف اول و آخر واژه هاي احکام مطرح مي شود و شاگردان بايد واژه مورد نظر را پيدا کنند، مانند مواردزير:
1. بمن بگو نمازي که اولش «ص» و آخرش «ح» باشد کدام است.
2. به من بگو نمازي که اولش «ج» و آخرش « - ه» باشد؟
3. به من بگو نمازي که اولش «آ» و آخرش «ت» باشد؟
4. به من بگو نمازي که اولش «م» و آخرش «ب» باشد؟
5. به من بگو کتابي که اولش «ر» و آخرش « - ه» باشد؟
6. به من بگو واژه اي که اولش «م» و آخرش «د» باشد؟
7. به من بگو واژه اي که اولش «ت» و آخرش «د» باشد؟
8. به من بگو واژه اي که اولش «ف» و آخرش «ي» باشد؟
9. به من بگو نمازي که اولش «غ» و آخرش « - ه» باشد؟
10. به من بگو مسجدي که اولش «ق» و آخرش «ا» باشد؟
11. به من بگو مسجدي که اولش «ا» و آخرش «ي» باشد؟
12. به من بگو مکاني که اولش «م» و آخرش « - ه» باشد؟

مسائل ناقص را کامل کنيد

مساله 11 مسائلي را که انسان غالبا به آنها احتياج دارد... ... ... ... ... ... .
مساله 323 - هفت چيز وضو را باطل مي کند: اول: بول، دوم:غائط، سوم: باد معده و... ... ... ... ... ... ... ...
مساله 298 - اگر بعد از وضو شک کند چيزي که مانع رسيدن آب است در اعضاي بدن بوده يا نه... ... ... ... ... ... ... ...
مساله 268 - وضو گرفتن از حوض مدرسه اي که انسان نمي داند آن حوض را براي... ... ... ... ... ... .....
مساله 257 - اگر براي مسح، رطوبتي در کف دست نمانده باشد، نمي تواند دست را با آب خارج ترکند، بلکه... ... ... ... ... ... ...
مساله 317 - مس نمودن خط قرآني يعني، رساندن جايي از بدن به خط قرآن براي کسي که وضو ندارد... ... ... ... ... ... ... .....
مساله 243 - بايد صورت و دستها را از بالا به پايين شست و اگر از پايين به بالا... ... ... ... ... ... .....
مساله 303 - اگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته يا نه، نماز او صحيح است، ولي... ... ... ... ... ... .....
مساله 319 - کسي که وضو ندارد، حرام است اسم خداوند متعال را به هر زباني ... ... ... ... ... ... .....
مساله 248 - در وضو شستن صورت و دستها مرتبه اول، واجب و مرتبه دوم، جايز و مرتبه... ... ... ... ... ... .....
مساله 282 - لازم نيست، نيت وضو را به زبان بگويد يا از قلب خود بگذراند، ولي بايد... ... ... ... ... ... ... .
مساله 304 - اگر در بين نماز شک کند که وضو گرفته يا نه، نماز او باطل است و بايد ... ... ... ... ... ... .
مساله 756 - اگر به نيت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بين نماز يادش بيايد که نماز ... ... ... ... ... .....
مساله 287 - هر کدام از کارهاي وضو را که مي تواند به تنهايي انجام دهد، نبايد در... ... ... ... ... ... ...
مساله 331 - اگر جبيره تمام يا بيشتر اعضاي وضو را بگيرد، بايد... ... ... .
مساله 259 - مسح کردن از روي جوراب و کفش... ... ... .....
مساله 290 - اگر مي داند چيزي به اعضاي وضو چسبيده، ولي شک دارد که از رسيدن آب جلوگيري مي کند يا نه، ... ... ... ... ... ... .
مساله 280 - هرگاه وقت به قدري تنگ باشد که وضو بگيرد، تمام نماز يا مقداري... ... ... ... ... .....
مساله 301 - کسي که شک دارد وضو گرفته... ... ... ... ... ... .
مساله 258 - اگر رطوبت کف دست فقط به اندازه مسح سر باشد، مي تواند سر را با همان رطوبت مسح کند و براي... ... ... .....
مساله 249 - بعد از شستن هر دو دست، بايد جلو سر را با تري آب وضو که در دست مانده مسح کند و لازم نيست... ... ... .....
مساله 251 - لازم نيست مسح سر بر پوست آن باشد، بلکه بر موي جلو سر هم... ... ... ... ... ...
مساله 762 - برگرداندن نيت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب به نماز واجب... ... ... .....
مساله 758 - اگر در بين نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده يا نه، بايد نيت را... ... ... .....
مساله 748 - کسي که به اندازه خواندن يک رکعت نماز وقت دارد، بايد نماز را به... ... ... .....
مساله 746 - اگر يقين کند، وقت داخل شده و مشغول نماز شود و در بين نماز شک کند... ... ... .....
مساله 740 - اگر از روي معصيت يا به واسطه عذري نماز مغرب يا نماز عشا را تا... ... ... .....
مساله 1124 - هر وقت انسان، اسم مبارک حضرت رسول - صلي الله عليه وآله وسلم مانند محمد و احمد يا لقب و کنيه آن جناب مثل «مصطفي» و «ابوالقاسم» را بگويد يا بشنود، اگر چه در نماز باشد... ... ... ... ... ...
مساله 1295 - سفري که اسباب اذيت پدر و مادر باشد حرام است و انسان بايد در آن سفر نماز را تمام بخواند و [اگر در ماه رمضان باشد] روزه هم بگيرد.
مساله 1137 - در حال نماز، انسان نبايد به ديگري سلام کند و اگر ديگري به او سلام کند، بايد... ... ... ... ... ...
مساله 1236 - براي سه چيز بعد از سلام نماز، انسان بايد دو سجده سهو به دستوري که بعدا گفته مي شود به جا آورد: اول: آن که در بين نماز، سهوا حرف بزند. دوم: آن که يک سجده را فراموش کند... ... ... ... ... ...
مساله 1250 - دستور سجده سهو اين است که بعد از سلام نماز، فورا نيت سجده سهو کند و... ... ... ... ... ...
مساله 374 - اگر در غسل به اندازه سر مويي هم از بدن نشسته بماند، ... ... ... ... ... ...
مساله 330 - اگر جبيره، تمام صورت يا يکي از دستهارا بگيرد يا تمام هر دو دست را گرفته باشد بايد ... ... ... ... ... ...
مساله 288 - کسي که نداند آب براي او ضرر دارد و بعد از وضو بفهمد... ... ... ... ... ...
مساله 303 - اگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته يا نه... ... ... ... ... ...
مساله 261 - وضوي ارتماسي آن است که ... ... ... ... ... ...
مساله 263 - اگر وضوي بعضي از اعضا ارتماسي و بعضي را غير ارتماسي انجام دهد، ... ... ... ... ... ...
مساله 260 - اگر روي پا نجس باشد و نتواند براي مسح، آن را آب بکشد بايد... ... ... ... ... ...
مساله 678 - اگر وقت نماز به قدري تنگ باشد که اگر وضو بگيرد يا غسل کند تمام نماز يا مقداري از آن بعد از وقت خوانده مي شود، بايد... ... ... ... ... ...


نويسنده:محمود اكبري


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان