بسم الله
 
EN

بازدیدها: 870

بررسي حقوق مالکيت فکري(معنوي) و ابعاد آن در قوانين و مقررات-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1392/6/6
قسمت قبليفصل سوم:


قوانين و مقررات داخلي ايران در زمينه حمايت از مالکيت فکري قوانين و مقررات داخلي ايران در زمينه حمايت از مالکيت فکري

1. قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1337

2. آيين نامه نصب و ثبت اجباري علائم صنعتي، مصوب 3/ 2 / .1328

3. قانون ثبت ارقام گياهي مصوب 29/4/1382.

4. قانون حمايت از نشانهاي جغرافيائي.

5. قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان.

6. ضوابط اخذ مجوز دارو‌هاي گياهي.7 )1370)

8.ضوابط توليد داروهاي جديد از قانون مجازات اسلامي مصوب سال آئين نامه ساخت دارو

9. آئين نامه ساخت فراورده‌هاي بيولوژيک انساني

10. آيين نامه ساخت و ورود دارو (با اصلاحات بعدي) مصوب 4/6/ 1368

11. طرح ثبت اختراعات ، طرح‌هاي صنعتي، علائم و نام‌هاي تجاري. 12 است: کنوانسيون‌هايي که ايران در زمينه مالکيت فکري به آنها پيوسته موافقت نامه ليسبون در زمينه حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي موافقت نامه مادريد ( نشانه‌هاي جغرافيايي) موافقت نامه مادريد ( علايم تجاري) کنوانسيون پاريس کنوانسيون سازمان جهاني مالکيت فکري.

نتيجه گيري: 

حق مالکيت به عنوان حق کنترل نسخه برداري از روي اثر و ساير کاربردهاي آن براي مدت زماني محدود در نظام هاي حقوقي کشورهاي مختلف و در سطح بين الملل شناخته شده است. با ظهور رسانه هاي جديد و گسترش شبکه هاي رايانه اي واينترنت، فرصتهاي تازه اي هم در کنترل اطلاعات و بيان و هم فرار از اين کنترل از يک طرف فراهم کرده و از طرف ديگر صاحبان اثر را به کنترل انحصاري اثر خود برانگيخته و مردم رانيز به دسترسي آزاد و گسترده بر آن دعوت کرده است. در اين ميان چالشي براي حل اين تضاد و ايجاد تعادل بين اثر به عنوان محصول و درآمد و يا به عنوان کالاي عمومي بوجود آمده است که دولتها از طريق وضع قرارداها و همچنين توافقات بين المللي و همچنين از طريق قراردادهاي خصوصي و فناوريهاي جديد به حمايت از اين حق و ايجاد تعادل پرداخته شده است ولي همچنان پيچيدگي و تناقضات ناشي از اين سيستم هاي ارتباطي فراتر از محدوده هاي قضايي دولتهاي ملي وجود  دارد .


-----------------
پي نوشت :
1. Intellectual property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields. http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property 2. کاتوزيان، ناصر. اموال و مالکيت،انتشارات ميزان، چاپ شانزدهم ، 1386.ص 63.
3. صفايي، سيد حسين، دوره مقدماتي حقوق مدني، 1379، ص 309.
4. مير حسيني، سيد حسن، مقدمه اي برحقوق مالكيت معنوي، 1384، ص 19.
5. مالورا استين و نيکيل سينا. فصلنامه رسانه، "رسانه هاي نوين جهاني و سياستگذاري ارتباطات" ، ترجمه ليدا کاووسي، سال پانزدهم، شماره2، شماره پياپي 58، تابستان1383. ص 125.
6. اکبري، عليرضا. فصلنامه کتاب، "حق مولف در اينترنت" شماره 65، بهار 1385،ص 100.
7. منبع فوق،ص 102.
8. فصلنامه رسانه، ص 125.
9. اکبري، همان منبع.
10. شفيعي شکيب، مرتضي، حمايت از حق مولف؛ قوانين ملي و مقررات بين المللي، تهران: خانه کتاب ارديبهشت 1381.
11. ر.ک به سايت http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property A Brief History of the Patent Law of the United States12. 13. Mark A. Lemley, “Property, Intellectual Property, and Free Riding” (Abstract); see Table 1: 4-5. http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property14. ر.ک به سايت
15. عبادي، شيرين. حقوق ادبي و هنري، تهران: انتشارات روشنگري، چاپ اول 1369 ، ص101.
16. شفيعي، همان، ص 13 و 14
17. لايقي، عليرضا، کپي رايت در کشورهاي پيشرفته صنعتي، تهران: خانه کتاب، ارديبهشت1381، ص 11.
18. شفيعي شکيب، همان، ص 40-37
19. شفيعي شکيب، 1381، ص 118 و214
20. نوروزي ، عليرضا، حقوق مالکيت فکري، حق مولف ومالکيت صنعتي، تهران: نشر چاپار، پاييز 1381، ص 133.
21. پلومان، ادوارد، حقوق بين المللي ارتباطات و اطلاعات ، ترجمه بهمن آقايي ، کتابخانه گنج و دانش، چاپ اول 1380ص 549.
22. لطيفي، همان، ص 26.
23- مشيريان ، محمد ، حق مؤلف و حقوق تطبيقي ، چاپ اول ( انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1339) ، ص15
24- جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، حقوق اموال ، چاپ دوم ( انتشارات گنج دانش ، تهران 1370) ،ص 164
25- پيشين ، ص 167نويسنده: دکتر حسين آل کجباف


مشاوره حقوقی رایگان