بسم الله
 
EN

بازدیدها: 810

اعلاميه‌ کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر وين‌؛ مصوب‌ 1993- قسمت اول

  1392/6/1

قسمت‌ اول‌ – مقدماتي‌)


بند 1
با توجه‌ به‌ اينکه‌ ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ بشر براي‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ داراي‌ اولويت‌ است‌ و اينکه‌ کنفرانس‌ فرصت‌ منحصر به‌ فردي‌ را براي‌ يک‌ بررسي‌ و تحليل‌ همه‌ جانبه‌ از سيستم‌ بين‌المللي‌ حقوق‌بشر و تشکيلات‌ حمايت‌ از حقوق‌ بشر جهت‌ افزايش‌ و ارتقاء بهتر رعايت‌ اين‌ حقوق‌ در يک‌ رويه‌ عادلانه‌ و متعادل‌ را فراهم‌ مي‌آورد،
بند2
با شناخت‌ و تأييد اينکه‌ همه‌ موارد حقوق‌ بشر از کرامت‌ و ارزش‌ ذاتي‌ بشر سرچشمه‌ مي‌گيرد و اينکه‌ بشر موضوع‌ اصلي‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ است‌ و در نتيجه‌ بايستي‌ در درجه‌ اول‌ وي‌ از اين‌ حقوق‌ و آزاديها بهره‌مند گردد و در جهت‌ تحقق‌ آنها شرکت‌ فعال‌ داشته‌ باشد،
بند 3
1? تعهد خود به‌ اهداف‌ و اصول‌ مندرج‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ و اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر را مورد تأييد مجدد قرار مي‌دهد،
2? تعهد خود نسبت‌ به‌ ماده‌ 56 منشور سازمان‌ ملل‌ در انجام‌ اقدامات‌ جمعي‌ و فردي‌ جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ مندرج‌ در ماده‌ 55 منشور از جمله‌ احترام‌ جهاني‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ براي‌ همه‌ و رعايت‌ آن‌ با توجه‌ به‌ توسعه‌ همکاري‌ مؤثر بين‌المللي‌ در اين‌ زمينه‌ را مورد تأييد مجدد قرار مي‌دهد،
3? طبق‌ منشور سازمان‌ ملل‌ بر مسئوليت‌ همه‌ کشورها در توسعه‌ و ترغيب‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ براي‌ همه‌ و بدون‌ تبعيض‌ از نظر نژاد، جنس‌، زبان‌ يا مذهب‌ تأکيد مي‌کند،
بند 4
با يادآوري‌ بخش‌ مقدماتي‌ منشور سازمان‌ ملل‌ بويژه‌ در قسمتي‌ که‌ به‌ اعتقاد به‌ حقوق‌ اساسي‌ بشر، کرامت‌ و ارزش‌ بشر و حقوق‌ مساوي‌ زنان‌ و مردان‌ و ملت‌هاي‌ کوچک‌ و بزرگ‌ تأييد شده‌ است‌،
بند 5
علاوه‌ بر اين‌ با يادآوري‌ بخش‌ مقدماتي‌ منشور سازمان‌ ملل‌ در مورد حفظ‌ نسلهاي‌ بعدي‌ از خطر جنگ‌، ايجاد شرايط‌ لازم‌ براي‌ تأمين‌ عدالت‌ و احترام‌ به‌ تعهداتي‌ که‌ نسبت‌ به‌ معاهدات‌ و ساير منابع‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ است‌، ارتقاء هر چه‌ بيشتر پيشرفت‌ اجتماعي‌ و استانداردهاي‌ بهتر زندگي‌ در يک‌ محيط‌ آزادتر، رعايت‌ بردباري‌ و حسن‌ همجواري‌ و استفاده‌ از تشکيلات‌ بين‌المللي‌ براي‌ ارتقاء پيشرفتهاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ براي‌ همه‌ ملتها،
بند 6
با تأکيد بر اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر که‌ يک‌ استاندارد مشترک‌ از دست‌آورد همه‌ مردم‌ و ملتها است‌ و منبع‌ الهام‌ مي‌باشد و مبنايي‌ براي‌ سازمان‌ ملل‌ در پيشبرد استانداردهاي‌ مندرج‌ در اسناد بين‌المللي‌ موجود در زمينه‌ حقوق‌ بشر بويژه‌ ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ و ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ است‌،
بند 7
با توجه‌ به‌ تغييرات‌ عمده‌اي‌ که‌ در صحنه‌ بين‌المللي‌ در حال‌ وقوع‌ است‌ و با توجه‌ به‌ آمال‌ همه‌ ملت‌ها براي‌ حصول‌ به‌ يک‌ نظم‌ بين‌المللي‌ بر اساس‌ اصول‌ مندرج‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ از جمله‌ ارتقاء و پيشبرد احترام‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ براي‌ همه‌ و احترام‌ به‌ اصل‌ حقوق‌ مساوي‌ و حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌ ملت‌ها بدست‌ خودشان‌، صلح‌، دمکراسي‌، عدالت‌، تساوي‌، حاکميت‌ قانون‌، کثرت‌گرايي‌ سياسي‌ ( Pluralism )، توسعه‌، سطح‌ بهتر زندگي‌ و همبستگي‌،
بند 7 مکرر
عميقاً نسبت‌ به‌ اشکال‌ مختلف‌ تبعيض‌ و خشونت‌ که‌ همچنان‌ در سرتاسر دنيا عليه‌ زنان‌ اعمال‌ مي‌شود نگران‌ است‌،
بند 8
با توجه‌ به‌ اينکه‌ فعاليتهاي‌ سازمان‌ در جهت‌ تقويت‌ تشکيلات‌ سازمان‌ ملل‌ بايستي‌ عقلائي‌ شود و گسترش‌ يابد و اهداف‌ مربوط‌ به‌ رعايت‌ و احترام‌ جهاني‌ به‌ استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر بيشتر تعقيب‌ گردد،
بند 9
با توجه‌ به‌ اعلاميه‌هاي‌ منطقه‌اي‌ تونس‌، سان‌ خوزه‌ و بانکوک‌ و کمک‌ دولتها در اين‌ زمينه‌ و با امعان‌ نظر به‌ پيشنهادات‌ سازمانهاي‌ بين‌الدولي‌ و غيردولتي‌ و نيز مطالعاتي‌ که‌ توسط‌ کارشناسان‌ مستقل‌ در جريان‌ پروسه‌ تدارکاتي‌ قبل‌ از کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر صورت‌ گرفت‌،
بند 10
با استقبال‌ از سال‌ بين‌المللي‌ “مردم‌ بومي‌ دنيا در سال‌ 1993? که‌ تأييد مجددي‌ بر تعهد جامعه‌ بين‌المللي‌ براي‌ تضمين‌ برخورداري‌ مردم‌ بومي‌ از همه‌ موارد حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ و احترام‌ به‌ ارزش‌ و تنوع‌ فرهنگها و هويت‌هاي‌ آنها بود،
بند 11
با توجه‌ به‌ روح‌ و واقعيت‌هاي‌ زمان‌ ما، از ملتهاي‌ دنيا و همه‌ کشورهاي‌ عضو سازمان‌ ملل‌ مي‌خواهد که‌ به‌ وظيفه‌ جهاني‌ ارتقاء و حمايت‌ از کليه‌ موارد حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ متعهد باشند تا اينکه‌ برخورداري‌ کامل‌ و جهاني‌ اين‌ حقوق‌ تأمين‌ گردد،
بند 12
مصمم‌ است‌ به‌ اقدامات‌ جديدي‌ جهت‌ حصول‌ به‌ پيشرفت‌ اساسي‌ در زمينه‌ حقوق‌ بشر از طريق‌ افزايش‌ همکاري‌ و همبستگي‌ بين‌المللي‌ دست‌ يازد.

قسمت‌ دوم‌

پ‌ 1
کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر بر تعهد رسمي‌ ( SOLEMN COMMITMENT ) همه‌ کشورها در انجام‌ وظايفشان‌ در ارتقاء جهاني‌ احترام‌، رعايت‌ و حمايت‌ از همه‌ موارد حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ براي‌ همه‌ براساس‌ منشور سازمان‌ ملل‌، ساير اسناد بين‌المللي‌ در زمينه‌ حقوق‌ بشر و حقوق‌ بين‌الملل‌ را مورد تاييد مجدد قرار مي‌دهد. ماهيت‌ جهانشمول‌ اين‌ حقوق‌ و آزادي‌ها اصل‌ مسلم‌ و بلاانتزاع‌ مي‌باشد.
در اين‌ چارچوب‌ گسترش‌ همکاري‌ بين‌المللي‌ در زمينه‌ حقوق‌ بشر جهت‌ تحقق‌ کامل‌ اهداف‌ سازمان‌ ملل‌ اساسي‌ مي‌باشد.
پ‌ 1 مکرر
همه‌ ملتها حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌ خود را دارند. با توجه‌ به‌ اين‌ مطلب‌ ملت‌ها حق‌ دارند آزادانه‌ وضعيت‌ سياسي‌ خود را تعيين‌ کنند و آزادانه‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خود را تعقيب‌ نمايند.
کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر با توجه‌ به‌ وضعيت‌ خاص‌ ملت‌هاي‌ تحت‌ استعمار و ساير اشکال‌ سلطه‌ بيگانه‌ يا اشغال‌ خارجي‌، حق‌ ملتها در مبادرت‌ به‌ هر عمل‌ مشروع‌ مطابق‌ منشور سازمان‌ ملل‌ در تحقق‌ حق‌ غيرقابل‌ انکار خويش‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ خود را برسميت‌ مي‌شناسد. کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر محروميت‌ از حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌ را بعنوان‌ نقض‌ حقوق‌ بشر تلقي‌ نموده‌ و بر اهميت‌ تحقق‌ مؤثر اين‌ حق‌ تاکيد مي‌کند.
طبق‌ “اعلاميه‌ 1970 اصول‌ حقوق‌ بين‌المللي‌ در مورد روابط‌ دوستانه‌ و همکاري‌ ميان‌ کشورها طبق‌ منشور سازمان‌ ملل‌” اين‌ حق‌ نبايستي‌ بعنوان‌ مجوز يا مشوقي‌ براي‌ هر عملي‌ که‌ منجر به‌ تجزيه‌ يا تهديد کل‌ يا جزيي‌ از تماميت‌ ارضي‌ يا وحدت‌ سياسي‌ کشورهاي‌ داراي‌ حاکميت‌ و مستقل‌ که‌ طبق‌ اصل‌ حقوق‌ مساوي‌ و حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌ ملت‌ها امور خود را در دست‌ دارند و بدين‌ ترتيب‌ داراي‌ دولتي‌ هستند که‌ نماينده‌ کل‌ مردم‌ متعلق‌ به‌ آن‌ سرزمين‌ و بدون‌ تبعيض‌ از هر نوع‌ مي‌باشد تلقي‌ گردد.
پ‌ 2
ارتقاء و حمايت‌ از کليه‌ موارد حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ بايستي‌ طبق‌ اصول‌ و اهداف‌ سازمان‌ ملل‌ و بويژه‌ با هدف‌ همکاري‌ بين‌المللي‌ بعنوان‌ اولويت‌ سازمان‌ ملل‌ و بويژه‌ با هدف‌ همکاري‌ بين‌المللي‌ بعنوان‌ اولويت‌ سازمان‌ ملل‌ در نظر گرفته‌ شود. در چارچوب‌ اين‌ اهداف‌ و اصول‌، ارتقاء و حمايت‌ از کليه‌ موارد حقوق‌ بشر نگراني‌ مشروع‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ را تشکيل‌ مي‌دهد. بنابراين‌ ارگان‌ها و آژانس‌هاي‌ تخصصي‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بشر بايستي‌ بر گسترش‌ و هماهنگي‌ فعاليتهايشان‌ براي‌ اجراي‌ مستمر و عيني‌ اسناد بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر کوشا باشند.
پ‌ 3
کليه‌ موارد و جنبه‌هاي‌ حقوق‌ بشر، جهانشمول‌، غيرقابل‌ تفکيک‌، مرتبط‌ بهم‌ و وابسته‌ بهم‌ هستند. جامعه‌ بين‌الملي‌ بايستي‌ به‌ حقوق‌ بشر بعنوان‌ يک‌ کليت‌ و با ديد منصفانه‌ و در يک‌ سطح‌، تأکيد و برابر رفتار نمايد. در حالي‌ که‌ اهميت‌ ويژگي‌هاي‌ ملي‌ و منطقه‌اي‌ و سوابق‌ مختلف‌ تاريخي‌، فرهنگي‌ و مذهبي‌ بايستي‌ مدنظر قرار گيرد معهذا وظيفه‌ همه‌ دولت‌ها است‌ که‌ بدون‌ توجه‌ به‌ نظام‌هاي‌ سياسي‌، اقتصادي‌ و فرهنگي‌ کليه‌ موارد حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ را ارتقاء دهند و از آنها حمايت‌ بعمل‌ آورند.
پ‌ 4
روند ( Process ) حمايت‌ از حقوق‌ بشر بايستي‌ طبق‌ اهداف‌ و اصول‌ مطروحه‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ و حقوق‌ بين‌الملل‌ انجام‌ شود.
پ‌ 5
دمکراسي‌، توسعه‌ و رعايت‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ وابسته‌ بهم‌ و متقابلاً همديگر را تقويت‌ مي‌کنند. دمکراسي‌ براساس‌ ابراز آزادانه‌ خواست‌ مردم‌ در تعيين‌ نظام‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خود و شرکت‌ در کليه‌ جنبه‌هاي‌ زندگي‌ است‌. در اين‌ چارچوب‌، ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ بشر و آزاديهاي‌ اساسي‌ در سطوح‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ بايستي‌ جهانشمول‌ و بدون‌ قيد و شرط‌ باشد. جامعه‌ بين‌المللي‌ بايستي‌ از تقويت‌ و ارتقاء دمکراسي‌، توسعه‌ و احترام‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ در سرتاسر دنيا حمايت‌ بعمل‌ آورد.
پ‌ 5 مکرر
کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر تأکيد مي‌کند که‌ کشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ متعهد به‌ پروسه‌ دمکراتيک‌ و اصلاحات‌ اقتصادي‌ هستند و اين‌ پروسه‌ که‌ در تعدادي‌ از کشورهاي‌ آفريقائي‌ در جريان‌ است‌ بايستي‌ مورد حمايت‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ قرار گيرد تا اين‌ کشورها در دوره‌ انتقالي‌ به‌ دمکراسي‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ موفق‌ شوند.
پ‌ 6
1? کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر حق‌ توسعه‌ را به‌ همان‌ نحو که‌ در اعلاميه‌ حق‌ توسعه‌ آمده‌ است‌ بعنوان‌ يک‌ حق‌ جهانشمولي‌ و غيرقابل‌ انکار و يک‌ بخش‌ لايتجزا از حقوق‌ اساسي‌ بشر مورد تأييد قرار مي‌دهد.
2? همانگونه‌ که‌ در اعلاميه‌ حق‌ توسعه‌ آمده‌ است‌ انسان‌ ( Human Person ) موضوع‌ اصلي‌ توسعه‌ است‌.
3? در حاليکه‌ توسعه‌، برخورداري‌ از حقوق‌ بشر را تسهيل‌ مي‌نمايد عدم‌ توسعه‌ نبايستي‌ توجيه‌ براي‌ نقض‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ بين‌المللي‌ بشر مورد استفاده‌ قرار گيرد.
4? کشورها بايستي‌ در تضمين‌ توسعه‌ و امحاء موانع‌ بر سر راه‌ توسعه‌ با يکديگر مساعي‌ نمايند. جامعه‌ بين‌المللي‌ بايستي‌ همکاري‌ بين‌المللي‌ مؤثر براي‌ تحقق‌ حق‌ توسعه‌ را تقويب‌ نموده‌ و موانع‌ بر سر راه‌ توسعه‌ را از ميان‌ بردارند.
5? پيشرفت‌ متداوم‌ جهت‌ اجراي‌ حق‌ توسعه‌ مستلزم‌ اتخاذ سياستهاي‌ مؤثر توسعه‌اي‌ در سطح‌ ملي‌ و نيز روابط‌ عادلانه‌ اقتصادي‌ و برخورداري‌ از يک‌ محيط‌ مطلوب‌ اقتصادي‌ در سطح‌ بين‌المللي‌ است‌.
پ‌ 6 مکرر
حق‌ توسعه‌ بايد به‌ نحوي‌ تحقق‌ يابد بطوريکه‌ نيازهاي‌ توسعه‌اي‌ و محيط‌ زيستي‌ نسلهاي‌ حاضر و آينده‌ را بطور مساوي‌ برآورده‌ سازد. کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر اين‌ مطلب‌ را تأييد مي‌کند که‌ دفن‌ غيرقانوني‌ زباله‌ها و مواد سمي‌ و خطرناک‌ بالقوه‌ موجب‌ تهديد جدي‌ حقوق‌ بشر در زمينه‌ حيات‌ و بهداشت‌ مي‌شود.
بهمين‌ خاطر کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر از همه‌ کشورها مي‌خواهد که‌ کنوانسيون‌هاي‌ موجود در زمينه‌ دفن‌ مواد و زباله‌هاي‌ سمي‌ و خطرناک‌ را تصويب‌ و قويا آنها را به‌ مورد اجرا بگذارند و براي‌ ممانعت‌ از دفن‌ غيرقانوني‌ اين‌ مواد همکاري‌ نمايند.
هر کس‌ حق‌ دارد که‌ از فوايد پيشرفت‌ علمي‌ و کاربردهاي‌ آن‌ بهره‌مند گردد. کنفرانس‌ جهاني‌ توجه‌ مي‌کند که‌ برخي‌ از پيشرفتها بويژه‌ در زمينه‌ علوم‌ بيوداروئي‌ و حياتي‌ و نيز اطلاعات‌ تکنولوژيکي‌ ممکن‌ است‌ بالقوه‌ عواقب‌ منفي‌ براي‌ يکپارچگي‌، کرامت‌ و حقوق‌ بشر افراد داشته‌ باشد. لذا کنفرانس‌ دعوت‌ به‌ همکاري‌ بين‌المللي‌ براي‌ حفظ‌ و رعايت‌ کامل‌ حقوق‌ بشر و کرامت‌ انساني‌ در اين‌ زمينه‌ که‌ موجب‌ نگراني‌ جهاني‌ است‌ مي‌نمايد.
پ‌ 6 مکرر 2
کنفرانس‌ جهاني‌ از جامعه‌ بين‌المللي‌ مي‌خواهد که‌ از هر گونه‌ تلاش‌ براي‌ رفع‌ مشکل‌ بدهي‌ خارجي‌ کشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ دريغ‌ نورزد تا اينکه‌ در سعي‌ اين‌ دولت‌ها براي‌ دستيابي‌ به‌ تحقق‌ کامل‌ حقوق‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ مردم‌ اين‌ کشورها مساعدت‌ شود.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان