بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,781

مقررات مالياتي ناظر به موسسات حقوقي

  1392/5/31
مقررات مالياتي  ناظر به موسسات حقوقي وبطورکلي اشخاص حقوقي باآنچه که در مورد اشخاص حقيقي تعيين گرديده ، تفاوت اساسي دارد. به موجب تبصره 1 ماده 105 ق.م.م  ماليات مربوط به فعاليتهاي انتفاعي اشخاص حقوقي از جمله موسسات حقوق از ماخذ کل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها  به نرخ 25 درصد خواهد بود.

همچنين در اجراي ماده 106 ق.م.م. ماليات اشخاص حقوقي ، حسب مورد از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني ويا از طريق علي الرس تشخيص ميگردد.اشخاص حقوقي،  مشمول بند الف از ماده 95 ق.م.م مي باشند که ملزم به نگهداري دفاتر روزنامه وکل بوده وبايستي براي هر سال مالياتي وقبل از هرگونه ثبتي در آن ، توسط مرجع ثبت شرکتها ، پلمپ گردند.

اشخاص حقوقي نيز مکلفند اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزيان متکي به دفاتر واسناد ومدارک خودرا حداکثر تا چهار ماه پس از پايان سال مالياتي همراه با فهرست شرکا وحسب مورد ميزان سهم الشرکه آنها به اداره امور مالياتي محل فعاليت اصلي ، شخص حقوقي تسليم نمايند.

درصورتي که فعاليت موسسات حقوقي بدون توجه به فعاليت وکالتي شخص وکيل ، ثبت ونگهداري شده باشد ، مشکل چنداني ندارد وماليات آن باتوجه به فعاليتهاي انتفاعي وبه نرخ 25 درصد محاسبه وپرداخت مي گردد. مشکل درجايي است که فعليت وکيل دادگستري در قالب موسسه حقوقي انجام مي شودووکيل نمي داند فعاليت وکالتي وي بايستي در چارچوب موسسه حقوقي ثبت ونگهداري شود ويا در قالب همان شخص حقيقي !

باتوجه به اينکه فعليت وکالتي وکيل دادگستري قائم به شخص وکيل مي باشد ، لازم است چنين فعاليتي با درنظر گرفتن مقررات ناظربه اشخاص حقيقي ، شناسايي وماليات آن محاسبه گردد.اگر وکيل دادگستري فعليت وکالتي خود را در قالب موسسه حقوقي انجام ميدهد ، ملزم است ضمن رعاايت مقررات ناظر به اشخاص حقوقي که در بالا به آن اشاره گرديد،  فعليتهاي وکالتي خود را در دفاتر قانوني موسسه ثبت ونگهداري نمايد.در اين حالت ديگرنيازي به رعايت مقررات ناظر به اشخاص حقيقي از جمله نگهداري دفاتر درآمد وهزينه نمي باشد .درصورتي که وکيل دادگستري فعليتهاي وکالتي خود را در قالب موسسه حقوقي ثبت ونگهداري مي نمايد، در پايان سال مالي ويا سال مالياتي فقط يک اظهارنامه مالياتي تسليم اداره امور مالياتي مي نمايد ونيازي به تسليم دواظهارنامه نمي باشدمگر اينکه بخواهد بخشي از فعاليت وکالتي خود را در قالب موسسه وبخشي در قالب شخص حقيقي باشد که در اين حالت بايستي براي هريک از دوشق فعاليت خود، اظهارنامه جداگانه تسليم نمايد.

اهم تفاوتهاي مالياتي  موسسات حقوقي واشخاص حقيقي:

1-ماليات موسسات حقوقي با نرخ ثابت 25درصد  محاسبه ميگردد در حاليکه نسبت به اشخاص حقيقي وبا توجه به نرخهاي موضوع ماده 131 ق.م.م به صورت تصاعدي خواهد بود.

2-موسسات حقوقي حق برخورداري از معافيت مالياتي سالانه موضوع ماده 101 ق.م.م که بعنوان مثال براي سال نود ودو يکصد ميليون ريال مي باشد ، را ندارند درحاليکه اشخاص حقيقي مي توانند از چنين معافيتي استفاده نمايند.

3-اشخاص حقوقي واز جمله موسسات حقوقي ملزم به تهيه ترازنامه وحساب سود وزيان ونگهداري دفاتر روزنامه وکل که توسط اداره ثبت شرکتها پلمپ مي گردد، هستند در حاليکه اشخاص حقيقي ملزم به نگهداري دفاتر درآمد وهزينه مي باشند.بطور کلي نگهداري دفاتر روزنامه وکل نسبت به دفتر درآمد وهزينه ، پيچيده تر مي باشد.نويسنده:سنجر فخري- وکيل دادگستري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان