بسم الله
 
EN

بازدیدها: 742

متن سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت سال 1391 منتشر شده از طرف کانون هاي وکلاي دادگستري-قسمت هفتم

  1392/5/31
قسمت قبلي


گزينه صحيح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است

70 – با توجه به ماده 612 قانون مدني که بيان داشته: «امين بايد مال وديعه را به طوري که مالک مقرر نموده حفظ کند.» کدام عبارت غلط است؟
1 ) اگر انجام کار مشخصي بر عهده امين باشد و اختلاف شود که آن اقدام خاص رعايت شده است يا نه، اثبات عدم انجام با مالک است، چون او به عنوان مدعي بايد دليل بياورد. 
2 ) اگر انجام کار مشخصي بر عهده امين باشد و اختلاف شود که آن اقدام خاص رعايت شده است يا نه، اثبات انجام با امين (متعهد) است، چون اوست که به عنوان مدعي بايد دليل بياورد.
3 ) اگر انجام کار مشخصي بر عهده امين باشد و اختلاف شود که آن اقدام خاص رعايت شده است يا نه، اثبات انجام با امين (متعهد) است، چون اوست که بر خلاف اصل عدم، ادعا مي‌کند.
4 ) اگر اقدام مشخصي که به عنوان تعهد به نتيجه بر دوش امين نهاده شده است جنبه منفي داشته باشد (يعني خودداري از انجام کار معين باشد) اثبات تعدي امين بر عهده مالک است، زيرا ادعاي مالک با اصل عدم، تعارض دارد و بايد اثبات شود.

71 – مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، نقل و انتقال املاک ثبت شده بايد به موجب سند رسمي باشد. اگر شخصي به وکالت از مالک بخواهد به نقل و انتقال چنين ملکي بپردازد، وکالت وکيل هم بايد با سند رسمي باشد نه عادي، در رابطه با استنباط اين حکم کدام عبارت صحيح است؟
1 ) اين حکم، مصداق مقدمه واجب است و رسيدن به هدف‌هاي تنظيم سند انتقال با رسمي بودن وکالتنامه‌ي مبناي آن سند ملازمه دارد. 
2 ) استنباط اين حکم بر اساس دلالت مطابقي ماده مزبور است، چون دادن وکالت، جداي از تنظيم سند انتقال بوده و ارتباطي بدان ندارد.
3 ) استنباط اين حکم بر اساس دلالت مطابقي ماده مزبور است چون دادن وکالت، مقدمه تنظيم سند انتقال و امضاي آن از سوي وکيل است.
4 ) استنباط اين حکم بر اساس دلالت التزامي است چون دادن وکالت، جداي از تنظيم و امضاي سند انتقال به وسيله وکيل بوده و ارتباطي بدان ندارد.

72 – با توجه به ماده 680 قانون مدني که مقرر مي‌دارد: «تمام اموري که وکيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنمايد نسبت به موکل نافذ است» کدام عبارت در باره نفوذ اعمال وکيل معزولي که از عزل خود بي‌خبر مي‌باشد، درست است؟
1 ) حکمي غير استثنايي و مصداق احکام اوليه است.
2 ) حکمي استثنايي و مصداق احکام ثانوي ست که در نتيجه اعمال قاعده لاضرر در رابطه وکيل و موکل اجرا مي‌شود. 
3 ) حکمي غيراستثنايي و مصداق احکام ثانوي است.
4 ) حکمي استثنايي و مصداق احکام اوليه است که در نتيجه اعمال قاعده لاضرر در رابطه وکيل و موکل اجرا مي‌شود.

73 – با توجه به ماده 664 قانون مدني که مي‌گويد: «وکيل در محاکمه، وکيل در قبض حق نيست مگر اينکه قرائن دلالت بر آن نمايد…» کدام عبارت صحيح است؟
1 ) نيابت داشتن، مصداق سلطه و ولايت وکيل بر موکل نبوده و مغايرتي با اصل عدم ولايت ندارد.
2 ) وکالت نداشتن در قبض براي وکيل در محاکمه، مصداق اکتفا به قدر متيقن در مقام تميز لوازم و مقدمات وکالت است. 
3 ) وکالت نداشتن در قبض براي وکيل در محاکمه، ارتباطي به اکتفا به قدر متيقن در مقام تميز لوازم و مقدمات وکالت نداشته بلکه مستند به اصل عدم سلطه و ولايت است.
4 ) موارد 1 و 2 صحيح است.

74 – برابر تبصره 1 ماده 20 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، «… دادگاه کيفري استان در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه تشکيل خواهد شد.» متن اين ماده ………. .
1 ) جمله خبري و فاقد معناي امر است.
2 ) امر با ماده و مفيد معناي وجوب است.
3 ) جمله انشايي و ظاهر در جواز است.
4 ) خبر در مقام انشاء و آکد در افاده معناي امر است. 

75 – برابر ماده 1010 ق.م: «اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يکي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله، محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد.» و برابر ماده 78 ق.آ.د.م هر يک از اصحاب دعوا يا وکلاي آنان مي‌توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري که مقر دادگاه است، انتخاب نموده به دفتر دادگاه اعلام کنند.» ماده 78 ق.آ.د.م نسبت به ماده 1010 ق.م مصداق ………. است.
1 ) وارد
2 ) حاکم
3 ) مخصّص
4 ) مقيّد (به کسر ياء) 

76 – مطابق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم دادگاه در مورد تعديل اجاره بهاء اماکن تجاري مشمول آن قانون قطعي ست و برابر بند «ب» ماده 331 ق.آ.د.م مصوبه 1379 کليه احکام صادره در دعاوي غيرمالي، قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد. در خصوص نسبت بين دو ماده مزبور کدام عبارت صحيح است؟
1 ) ماده 331 ق.آ.د.م، عام لاحق و ماده 4 قانون موجر و مستاجر، خاص سابق است و چون عام لاحق ناسخ خاص سابق نمي‌باشد، حکم ماده 4 همچنان معتبر شمرده مي‌شود. 
2 ) ماده 331 ق.آ.د.م خاص لاحق و ماده 4 قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون خاص لاحق، عام سابق را تخصيص مي‌دهد، حکم ماده 4 همچنان معتبر نمي‌باشد.
3 ) ماده 331 ق.آ.د.م. خاص لاحق و ماده 4 قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون خاص لاحق، عام سابق را نسخ مي‌کند، حکم ماده 4 ديگر معتبر نمي‌باشد.
4 ) ماده 331 ق.آ.د.م. عام لاحق و ماده 4 قانون موجر و مستاجر، خاص سابق است و چون مطابق نظر مشهور خاص سابق، عام لاحق را در محدوده‌ي خود نسخ مي‌کند، حکم ماده 4 همچنان معتبر است.

77 – برابر ماده 197 ق.آ.د.م.: «اصل برائت است. بنابراين اگر کسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات کند…» و برابر ماده 876 ق.م. «با شک در حيات حين ولادت، حکم وراثت نمي‌شود.» درباره اين دو ماده، کدام عبارت صحيح است؟
1 ) هر دو ماده مصداق استصحاب وجودي ولي موضوع مورد استصحاب در ماده اولي، پديده‌اي حقوقي و در ماده دومي پديده‌اي خارجي است.
2 ) ماده اولي مصداق استصحاب وجودي و موضوع مورد استصحاب، پديده‌اي حقوقي است و ماده دومي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب
پديده‌اي خارجي است.
3 ) ماده اولي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب، يک پديده حقوقي است و ماده دومي، مصداق استصحاب وجودي و موضوع مورد
استصحاب، پديده‌اي حقوقي است.
4 ) ماده اولي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب، يک پديده حقوقي است و ماده دومي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب، پديده‌اي خارجي است. 

78 – در ماده 338 قانون مدني که مي‌گويد: «بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم.» دلالت کلمه بيع بر «تمليک عين به عوض معلوم» مصداق کدام نوع دلالت است؟
1 ) التزام
2 ) مطابقه
3 ) تضّمن
4 ) اقتضا

79 – مطابق بند «الف» ماده 331 ق.آ.د.م. «در دعاوي مالي که خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد» حکم قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد. اگر اختلاف در اين باشد که مثلاً دعواي ورشکستگي خواسته‌اي مالي است يا غير مالي، چه شبهه‌اي پيش آمده است؟
1 ) مفهومي
2 ) موضوعي
3 ) مصداقي
4 ) حکمي

80 – برابر ماده 1043 قانون مدني: «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست…» اذن ولي ………. نکاح است.
1 ) شرط
2 ) مقتضي
3 ) سبب
4 ) علت تامهبرای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان