بسم الله
 
EN

بازدیدها: 8,840

قوانين نيروهاي مسلح-متن كامل آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به همراه جداول مربوطه-قسمت ششم

  1392/5/28
خلاصه: متن كامل آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به همراه جداول مربوطه
قسمت قبلي

فصل نهم


احترامات نظامي


ماده 76-اداي احترامات نظامي در نيرو هاي مسلح موجب صميميت و افزايش همبستگي و تحكيم مباني انضباط مي‌گردد و رعايت آن از طرف پرسنل نيرو هاي مسلح ضروري است . فرماندهان ، روسا و مديران و پرسنل ارشد بايد اجراي آن را دقيقاً از پرسنل نظامي بخواهند .

ماده 77- احترامات نظامي به طور كلي بر دو نوع است كه طرز انجام آن‌ها در آيين نامه مربوط ذكر شده است .

الف : احترامات انفرادي

ب: احترامات دسته جمعي

ماده 78- كليه پرسنل ملبس به لباس نظامي موظفند در هر موقع و هر مكان چه محل خدمت و چه غير از آن (به استثناي مواردي كه در اين آيين نامه ذكر مي‌شود ) انفراداً نسبت به پرسنل ارشد احترام نمايند .

ماده 79- رفتار ، گفتار و مكاتبات پرسنل با يكديگر صرف نظر از مقام و درجه يا رتبه بايد مؤدبانه باشد .

ماده 80- موقعي که فرمانده يا رئيس به محل حضور يا تجمع افراد ابواب جمعي خود رسد ارشد افراد نظامي حاضر بايد عده را خبر دار كرده و براي عرض گزارش او استقبال نمايند و پس از معرفي خود وضع و تعداد نفرات عده و برنامه كار را گزارش داده و در صورت لزوم دستور او را دريافت دارد .

تبصره : هنگامي‌که از رده هاي بالا فرمانده واحد ، كسي در داخل و يا محوطه نزديك آن قرار داشته باشد ب واحد فرمان خبر دار نمي‌شود و ليكن آمار واحد و برنامه  كار و گزارش موارد ضروري به فرمانده ارائه مي‌گردد .

ماده 81- پرسنل براي خطاب به مقامات و درجات مختلف عناوين زير را به كار مي‌برند :

الف : نسبت به مقام معظم فرماندهي كل قوا : (مقام معظم )

ب: نسبت به روساي قواي سه‌گانه : (مقام محترم )

ج: نسبت به وزرا:  (جناب )

د: نسبت به درجات سرتيپ دومي – سرتيپي – سرلشگري – سپهبدي و ارتشبدي در ارتش – ژاندارمري – شهرباني      (تيمسار )

ه: نسبت به درجات هم‌طراز مذكور در بند (د) بالا در سپاه و كميته و بسيج : (سردار )

و : نسبت به درجات ستوان سومي تا سرهنگي داخل در نيرو هاي مسلح : (جناب )

ز: نسبت به ساير نظاميان بر حسب مورد در آجا ،ژاجا ، شاجا (سركار ) و در سپاه پاسداران و كميته انقلاب اسلامي (پاسدار ) و در بسيج (بسيجي ).

ح: نسبت به كارمندان در نيرو هاي مسلح ،كارمندان مرد تا رتبه 16 داخل (آقا ) و از رتبه 17 به بالا (جناب ) و كارمندان زن (سركار خانم ).

ماده 82- هرگاه يك نفر نظامي به منظور دريافت دستورات و يا جهت دادن گزارش شفاهي ، نزد مقام بالاتر حضور يابد به ترتيب زير بايد اداي احترام نمايند :

الف : نسبت به مقام بالا پس از اداي احترام دست را پايين انداخته و به حال خبر دار مي‌ايستد چنانچه حامل نامه بايد نامه را با دست چپ تقديم مي‌دارد.

ب: هنگام ترك حضور مافوق با اداي احترام عقب گرد كرده و مراجعت مي‌نمايد .

تبصره 1- در صورتي که بالا دست در محل سرپوشيده باشد زير دست بايد قبل از ورود به محل مزبور كلاه خود را برداشته و به جالباسي كه در خارج از محل مذكور مي‌باشد قرار دهد و پس از ورود به محل با حال خبر دار اداء احترام نمايد .

تبصره 2- چنانچه به عللي مجبور باشد با كلاه به محل سرپوشيده داخل شود ، پس از اداي احترام كلاه خود را با دست راست از سر برداشته و به نحوي در دست چپ قرار دهد كه داخل كلاه به طرف بدن و نقاب آن رو به جلو باشد .

ماده 83- دانشجوياني كه در پايان دوره تحصيلي به درجه ستواني نائل مي‌گردند فقط به درجات ستواني و به بالا ، اداي احترام مي‌نمايند ، دانش آموزان آموزشگاه هاي نظامي اعم از كادر ثابت و وظيفه در مدت تحصيل ، كه لباس دانش آموزي در بر دارند به نظامياني كه درجات گروهباني يا رزم آوري و به بالا ، دارند اداي احترام خواهند نمود .

تبصره 1- ترتيب ارشديت محصلين مراكز فرهنگي و آموزشي نيرو هاي مسلح عبارت است از : دانشجويان دوره دوم دانشكده علوم نظامي / انتظامي ، دانشجويان دوره اول علوم نظامي / انتظامي ، دانش آموزان آموزشگاه هاي نظامي / انتظامي .

تبصره 2- دانشجويان و دانش آموزان دوره هاي پايين‌تر با رعايت ارشديت مقرر در تبصره 1 بالا بايستي به دانشجويان و دانش آموزان دوره بالاتر احترام بگذارند .

تبصره 3- دانشجويان و دانش آموزان همكلاس بايد به ارشد خود كه داراي درجات گروهباني يا رزم آوري افتخاري دانشجويي و دانش آموزي مي‌باشند اداي احترام نمايند .

تبصره 4- اداي احترام دانشجويان و دانش آموزان نسبت به معلمان (اساتيد ، دبيران و مربيان ) خود از هر درجه يا رتبه اي كه باشند تا پايان دوره آموزشي الزامي مي‌باشد .

ماده 84- در مواقع اداي احترامات دسته جمعي در حال خبر دار پرسنل در پاسخ سلام مقامات و فرماندهان ، روسا و مديران كه در بدو ورود به جمع پرسنل اداء مي‌شود بايستي حسب مورد به نحو زير پاسخ دهند :

الف : پاسخ سلام يا درود :

(1) – نسبت به مقام معظم فرماندهي كل قوا : الله اكبر پاينده رهبر :

(2) – نسبت به روساي قواي سه‌گانه و ديگر مقامات ، فرماندهان ، روسا و مديران پس از ذكر سلام يا درود (حسب مورد ) عناوين مذكور در ماده 81 همين آيين نامه بيان خواهد شد .

ب: پاسخ تشويق مقامات و فرماندهان كه در مراسم به صورت (خيلي خوب ) بيان مي‌شود حسب مورد به شرح زير است :

(1)- نسبت به مقام معظم  فرماندهي كل قوا (الله اكبر پاينده رهبر )

(2)- نسبت به روساي قواي سه‌گانه (الله اكبر پاينده رهبر )

(3)- نسبت به وزرا ء (الله اكبر پاينده رهبر )

(4)- نسب به فرماندهان ، روسا و مديران در نيرو هاي مسلح حسب مورد ز سرتيپ 2 داخل به بالا ( درود تيمسار ، سردار ) و از ستوان سوم تا سرهنگ داخل ( درود جناب )و ساير درجات (درود سركار ف پاسدار ، بسيجي )

ماده 85- در اماكن عمومي ، اتوبوس‌ها و واگن‌هاي قطار و هواپيماها به محض ورود يك نفر بالا دست رفتار زير دست به شرح زير خواهد بود :

الف – در صورتي که هر دو نفر (بالا دست و زير دست ) با لباس نظامي باشند زير دست بايد از جاي خود برخواسته و اداي احترام نمايد .

ب- چنانچه هر دو يا يكي از آنان لباس  غير نظامي در بر داشته باشند اداي احترام و تعارف‌ها مطلوب و طبق نزاكت است ولي اجباري نمي‌باشد .

ماده 86- استعمال دخانيات در حضور مافوق (در هنگام خدمت ) ممنوع است .
 

فصل دهم


روش اداي احترامات نظامي انفرادي


ماده 87- اداي احترام انفرادي(با جنگ افزار ، بدون جنگ افزار )از طرف پرسنل نسبت به مافوق برابر آخرين آيين نامه مصوب مشق صف جمع انجام مي‌گردد .

ماده 88- در موارد زير برابر آخرين آيين نامه مصوب تشريفات ف اداي احترامات نظامي با پرچم به عمل مي‌آيد .

الف : محضر مقامات

(1) – محضر مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا .

(2) – مقام محترم رياست جمهوري .

(3) –سران كشور هاي ديگر كه در داخل كشور ايران مهمان رسمي هستند .

ب: عبور پرچم‌ها : پرچم ستاد فرماندهي كل قوا ، پرچم ارتش جمهوري ايران ، پرچم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، پرچم نيروي انتظامي و پرچم يگاني كه به طور افراشته حمل  مي‌شود .

ج: پيكر مطهر شهدا

ماده 89- در مواردي که پرسنل جمعي به چند بالا دست در يك زمان برخورد نمايند به ارشد آن‌ها احترام خواهند نمود ولي پاسخ از طرف همه آنان در يك زمان داده مي‌شود .

ماده 90- چنانچه بالا دستي ، پرسنل جمعي خود را در محوطه يا ميدان آموزش  احضار نمايد ، پرسنل مزبور مي‌بايستي با قدم دو نزديك شده در دو قدمي بالا دست در حين چسباندن پا اداي احترام نمايد ، بالا دست موظف است فوراً پاسخ احترام پرسنل جمعي را بدهد ، پس از پاسخ سلام ، زير دست ، دست خود را پايين مي‌آورد و پس از آن تا پايان مكالمه به حال خبر دار خواهد ايستاد و در خاتمه زير دست بلافاصله به حال احترام درآمده ، متناسب با سمتي كه حركت خواهد نمود به راست راست ، به چپ چپ و يا عقب گرد مي‌نمايد .

ماده 91- كليه نظاميان در حين رانندگي خودرو از اداي احترام نظامي معافند .

ماده 92- اداي احترام از طرف نگهبان مسلح به ترتيب زير به عمل مي‌آيد :

الف : نگهبان درب جبهه هر پادگان ، سرباز خانه يا سازمان نظامي نسبت به كليه پرسنل ارشد خود به حالت خبر دار ، اداي احترام نموده و براي فرمانده پادگان يا رئيس سازمان و جانشين و معاونين آنان و رده هاي بالاتر پيش فشنگ مي‌نمايد . ساير نگهبانان نيز به حالت خبر دار و با سر اداي احترام مي‌نمايند .

ج: نگهبان زندان و بدرقه كنندگان زندانيان از اداي احترامات نظامي معافند .

د: اداي احترام در روز ناوها و ناوچه‌ها برابر آيين نامه مربوط به نيروي دريايي خواهند بود .

ه: اداي احترامات موتور سواران و ساير سواركاران برابر آيين نامه مربوطه خواهد بود .
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان