بسم الله
 
EN

بازدیدها: 747

مقررات مربوط به طرز تشكيل و اختيارات هيات مميزه مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  1392/5/25
ماده 1 
به منظور رسيدگي و اظهارنظر نسبت به صلاحيت علمي داوطلبان ورود به خدمت در مراتب مربي، استاديار، دانشياري و استادي و رسيدگي به موارد ديگر مذكور در آئين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي براساس ارزيابي كيفيت انجام وظايف آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي در دانشگاه هاي علوم پزشكي و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي، گروه پزشكي كه مطابق مقررات استخدام هيأت علمي نمي توانند گروه ها و كميته هاي رسيدگي براي انتخاب و انتصاب و ترفيع و ارتقاء و همچنين هيأت مميزه را تشكيل دهند هيأت مميزه مركزي كه در اين مقررات هيأت ناميده مي شود، تشكيل مي گردد.
ماده 2 
تركيب اعضاي هيأت به شرح زير است: 1-2- اعضاي هيأت علمي از ميان اعضاي هيأت علمي و مؤمن و متعهد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي گروه پزشكي از مرتبه دانشياري به بالا در رشته هاي مختلف دانشگاهي با توجه به تعداد كميته هاي تخصصي براي يك دوره دو ساله با انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و منصوب مي شوند. تبصره - چنانچه به تعداد كافي در يكي از رشته هاي تخصصي استاد و دانشيار وجود نداشته باشد عضو موردنظر از ميان استادياران همان رشته انتخاب مي شود. 2-2- معاونين آموزشي و پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عضو هيأت مي باشند. تبصره - وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي تواند حسب ضرورت يك نفر صاحبنظر در امور اداري و استخدامي را به عنوان مشاور هيأت انتخاب و منصوب نمايد . مشاور در جلسه هاي هيأت بدون حق راي شركت خواهد كرد.
ماده 3 
تعداد اعضاي هيأت بين دو يا چهار نفر براي هر كميته تخصصي با توجه به كميته هاي موضوع ماده 10 خواهد بود كه حداقل نيمي از آنان بايد در مرتبه استادي باشند.
ماده 4 
رياست هيأت با وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي تواند يك نفر را به جانشيني خود انتخاب نمايد.
ماده 5 
جلسه هاي هيأت حداقل هر ماه يك بار تشكيل مي شود.
ماده 6 
براي تشكيل جلسه هاي هيأت دعوت از طرف رئيس هيأت يا جانشين او به عمل خواهد آمد همراه دعوت، صورت جلسه پيشين و دستور جلسه و مواردي كه بايد رسيدگي شود يك هفته قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي هيأت ارسال خواهد شد.
ماده 7 
جلسات هيأت با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مي يابد . راي هيأت همواره مخفي است و تصميمات با اكثريت نصف بعلاوه يكي از اعضاي هيأت (تعداد كل اعم از حاضر و غايب) اتخاذ مي گردد.
ماده 8 
در صورتي كه به جهاتي حضور عضو هيأت در جلسه ها ميسر نباشد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي تواند عضو ديگري براي بقيه مدت انتخاب و منصوب نمايد.
ماده 9 
غيبت بدون عذر موجه عضو هيأت در دو جلسه متوالي يا 3 جلسه متناوب در يك سال استعفا تلقي مي شود و عضو ديگري براي بقيه مدت انتخاب و منصوب خواهد شد.
ماده 10
هيأت داراي كميته هاي تخصصي در رشته هاي مربوط به شرح زير خواهد بود. 1-10- كميته تخصصي علوم پايه پزشكي، بهداشت و پيراپزشكي 2-10- كميته تخصصي پزشكي باليني 3-10- كميته تخصصي دندانپزشكي 4-10- كميته تخصصي داروسازي تبصره 1- حداقل يك نفر از اعضاء تخصصي 1 -10 از اعضاي هيأت علمي گروه بهداشت انتخاب مي شوند. تبصره 2- مسائل مربوط به گروه پرستاري و مامايي در كميته تخصصي پزشكي باليني مطرح مي شود. تبصره 3- كميته ها مي توانند در صورت لزوم به تشكيل كميته هاي فرعي تخصصي اقدام نمايند و يا از كميته هاي تخصصي هيأت مميزه دانشگاه ها نظرخواهي نمايند.
ماده 11
تعداد اعضاء هر كميته حداكثر پنج نفر خواهد بود حداقل دو نفر آنها از اعضاي هيأت و بقيه به تشخيص هيأت با رعايت تخصص از ميان صاحبنظران و اشخاص ذي صلاح مؤمن و متعهد انتخاب مي شوند با تشخيص و تعيين رئيس هيأت يكي از دو نفر اعضاي هيأت، رئيس كميته و يك نفر ديگر مخبر كميته خواهد بود.
ماده 12
براي تشكيل جلسه كميته ها، دبير هيأت از اعضاء كميته مربوط دعوت به عمل خواهد آورد. تبصره - در صورت لزوم و به تشخيص هر كميته رئيس يا نماينده تام الاختيار دانشگاه، مؤسسه آموزش عالي، مؤسسه پژوهشي پيشنهاد دهنده و يا داوطلب احراز مرتبه علمي جهت اداي توضيحات به جلسه كميته مربوط دعوت خواهد شد . در هر حال اتخاذ تصميم تنها با حضور اعضاء كميته و دبير هيأت به عمل مي آيد.
ماده 13
پيشنهادهاي رسيده از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و يا پژوهشي بايد مستند به مواد مربوط آئين نامه استخدامي هيأت علمي و متضمن نظر مقامهاي مربوط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و يا پژوهشي پيش بيني شده در آئين نامه استخدامي و همچنين نظر صريح رئيس يا مؤسسه آموزش عالي و يا پژوهشي باشد . اين پيشنهادها پس از طرح و بررسي در كميته هاي تخصصي همراه با خلاصه پرونده و نظر كميته براي صدور راي نهائي به هيأت ارائه مي شود.
ماده 14 
غيبت اعضاء كميته هاي تخصصي بدون عذر موجه در دو جلسه متوالي يا 3 جلسه متناوب در يك سال استعفاء تلقي شده و به جاي آنان اشخاص ديگري انتخاب خواهند شد.
ماده 15 
دفتر هيأتهاي امناء و هيأت مميزه مركزي عهده دار انجام كليه امور اداري و مكاتبات و خدمات لازم مربوط به هيأت مميزه مركزي و كميته هاي تخصصي آن زير نظر وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود . مديركل دفتر مزبور سمت دبيري هيأت را خواهد داشت.
ماده 16 
وظائف دبيرخانه هيأت بشرح زير است: 1- شركت در كليه جلسات هيأت و كميته هاي تخصصي. 2- تهيه گزارش از چگونگي فعاليت و نظرهاي كميته ها و ارسال آن به هيأت. 3- تنظيم و نگهداري صورت جلسه هاي هيأت و نيز ارسال تصميمات متخذه در هر جلسه براي اعضاء
ماده 17 
صورت جلسه هاي هيأت بايد به امضاء رئيس يا جانشين او و دبير هيأت برسد.
ماده 18 
مصوبات هيأت با امضاء رئيس هيأت يا جانشين او به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و يا پژوهشي مربوط ابلاغ خواهد شد.


مشاوره حقوقی رایگان