بسم الله
 
EN

بازدیدها: 962

لايحه جامع وکالت رسمي دادگستري-قسمت اول

  1392/5/23
لايحه جامع وکالت رسمي دادگستري که به وسيله قوه قضائيه تهيه و پس از اصلاحات در کميسيونهاي فرعي و اصلي هيأت دولت در آخرين جلسه دولت دهم در تاريخ 09/05/1392 در مشهد مقدس به تصويب رسيد ذيلاً درج ميگردد.

بسمه تعالي
 
لايحه جامع وکالت رسمي دادگستري که به وسيله قوه قضائيه تهيه و پس از اصلاحات در کميسيونهاي فرعي و اصلي هيأت دولت در آخرين جلسه دولت دهم در تاريخ 09/05/1392 در مشهد مقدس به تصويب رسيد ذيلاً درج ميگردد.
کانون وکلاي دادگستري مرکز

کليات

ماده 1- در اجراي اصل (35) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند(13) سياست‏هاي کلي نظام در امور قضايي، کانون وکلاي دادگستري به شرح مواد آتي تشکيل مي‏شود. 

ماده 2- وکالت دادگستري عبارت است از نيابت و نمايندگي امور حقوقي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در مراجع قضايي در محدوده امور محوله براي مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کساني که مطابق مقررات اين قانون براي آنان پروانه وکالت صادر مي‏شود. 

تبصره- کساني که تا تصويب اين قانون از کانونهاي وکلاي دادگستري يادر اجراي ماده 187قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت قانون مذکور پروانه وکالت دريافت نموده‏اند، وکيل دادگستري محسوب و مشمول مقررات اين قانون مي‏باشند. همچنين کليه کارآموزان و پذيرفته‏شدگان در آزمونهاي ورودي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. 

ماده 3- وکلاي دادگستري علاوه بر وکالت در مراجع قضايي مي‏توانند با رعايت اين قانون در مراجع اختصاصي غير قضايي و شبه قضايي و نهادهاي داوري نيز به وکالت بپردازند. 

تبصره 1- وکالت وکلاي دادگستري در مراجع انتظامي و اداري و امثال آنها در حدودي که عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وي محسوب مي شود، مجاز است. 

تبصره 2- وکلاي دادگستري مي‏توانند در امور مدني نيز وکالت نمايند. 

فصل اول - تشکيلات 


مبحث اول - کانون‏هاي استاني وکلاي دادگستري 


ماده 4- کانون وکلاي دادگستري استان موسسه‏اي است داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي که در مرکز هر استان تشکيل مي‏شود و منبعد کانون ناميده مي‏شود. 

ماده5- وظايف و اختيارات کانون عبارت است از: 

1- برگزاري دوره هاي کارآموزي و اعطاي پروانه کارآموزي و وکالت به داوطلبين واجد شرايط قانوني 

2- اداره امور راجع به وکالت دادگستري و نظارت بر اعمال حرفه‏اي کارآموزان و وکلا 

3- درخواست تعقيب و رسيدگي به تخلفات انتظامي کارآموزان و وکلا 

4- برنامه ريزي و انجام تمهيدات لازم براي ارايه معاضدت قضايي از سوي وکلا 

5- برنامه‏ريزي در جهت ارتقاي سطح علمي و عملي کارآموزان و وکلا و برگزاري دوره‏هاي آموزشي 

6- انتشار نشريات حقوقي 

7- انجام ساير امور مقرر در قوانين و مقررات 

ماده 6- کانون از ارکان زير تشکيل مي‏شود: 

1- مجمع عمومي 

2- هيئت مديره 

3- بازرسان 

4- دادسرا و دادگاه انتظامي وکلا 

ماده 7- منابع مالي کانون عبارتند از: 

1- حق عضويت سالانه وکلا 

2- معادل يک چهارم تمبر الصاقي به وکالتنامه که بايد توسط وکلا و کارآموزان همزمان به حساب کانون وکلاي مربوط پرداخت گردد. 

3- وجوه حاصل از فروش کتب و نشريات و ارائه خدمات علمي، فرهنگي و آموزشي 

4- هدايا و کمک‏هاي اشخاص و اموال و درآمدهاي ناشي از وصايا و موقوفات 

تبصره- حق الزحمه وکلاي تسخيري و معاضدتي بر اساس قانون بودجه سالانه کل کشور پيش بيني و از طريق کانون به آنان پرداخت مي‏گردد. 

ماده 8- مقررات مالي کانون‏هاي استاني از جمله سال مالي، چگونگي تنظيم و تصويب صورت‏ها و گزارش مالي و مراجع تصويب آن و بودجه کانون‏هاي يادشده، بازرسي ماموران در آيين نامه‏اي که از طريق شوراي ملي وکالت تهيه و به تصويب وزير دادگستري مي‏رسد تعيين خواهد شد. 

الف - مجمع عمومي 

ماده 9- مجمع عمومي کانون از وکلاي عضو همان کانون که پروانه وکالت آنان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند، تشکيل مي‏شود و داراي وظايف زير است: 

1- انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس و يا بازرسان 

2- بررسي و تصويب برنامه‏هاي پيشنهادي هيئت مديره 

3- تعيين روزنامه کثيرالانتشار براي درج آگهي و دعوتنامه‏هاي کانون 

4- بررسي گزارش ساليانه عملکرد کانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان 

5- رسيدگي و تصويب بودجه و صورت‏هاي مالي کانون و ترازنامه و حساب سود و زيان به پيشنهاد هيئت مديره 

6- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادي که در محدوده وظايف کانون توسط هيأت مديره در دستور جلسه قرار گيرد 

ماده 10- نصاب تشکيل جلسات مجمع عمومي عادي در جلسه اول با حضور بيش از نصف اعضاي داراي حق رأي و در صورت عدم تشکيل جلسه، بار دوم با هر عده رسميت مي‏يابد. مصوبات مجمع همواره با آراي بيش از نصف حاضرين معتبر خواهد بود و صرفاً در مورد انتخاب هيئت مديره و بازرسان اکثريت نسبي ملاک مي باشد. 

ب - هيئت مديره 


ماده 11- وکلايي که علاوه بر شرايط عمومي وکالت واجد شرايط ذيل باشند مي‏توانند داوطلب عضويت در هيئت مديره يا بازرس کانون شوند: 

1- داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت يا قضاوت 

2- عدم محکوميت قطعي انتظامي درجه 3 و بالاتر 

3- داشتن حداقل سي سال سن 

4- التزام عملي به دين مبين اسلام و نداشتن سوء شهرت 

ماده 12- تعداد اعضاي هيئت مديره براي کانون‏هاي تا هزار نفر وکيل داراي حق رأي، پنج عضو اصلي و دو عضو علي‏البدل و براي کانون‏هاي بيش از هزار تا پنج هزار نفر، هفت عضو اصلي و دو عضو علي‏البدل و براي کانون‏هاي بالاتر از پنج هزار نفر، نه عضو اصلي و دو عضو علي‏البدل خواهد بود. 

ماده 13- اعضاي هيئت مديره کانون وکلاي هر استان براي سه سال با رأي مخفي اکثريت نسبي اعضاي مجمع عمومي کانون انتخاب مي‏شوند. اعضا نمي‏توانند براي بيش از دو دوره در هيئت مديره عضويت داشته باشند. 

تبصره - بقاي عضويت در هيئت مديره مشروط بر اين است که محل اقامت وکيل منتخب در مدت عضويت در همان استان باشد. 

ماده 14- اعضاي هيئت مديره از ميان خود يک نفر را به عنوان رييس، دو نايب رييس و يک منشي به طور کتبي و با رأي مخفي انتخاب مي‏کنند. هر يک از نواب رييس که بيشترين رأي را بدست آورد، نايب رييس اول خواهد بود. 

تبصره - در صورت تساوي آراء براي انتخاب رييس هيئت مديره، اولويت با فردي است که مجموع سابقه وکالت و قضاوت او بيشتر باشد. 

ماده 15- جلسات هيئت مديره در کانونهاي پنج نفره، هفت نفره و نه نفره به ترتيب با حضور چهار، پنج و هفت نفر از اعضا رسميت مي‏يابد و مصوبات با اکثريت بيش از نصف آراء حاضران اتخاذ مي‏شود. 

ماده 16- عضويت اعضاي هيئت مديره و بازرسان در موارد زير زايل مي‏شود: 

1- فوت 

2- حجر 

3- محکوميت کيفري موثر و محکوميت درجه 3 و بالاتر 

4- هشت جلسه غيبت بدون عذر موجه متوالي يا چهارده جلسه غيبت بدون عذر موجه متناوب در هيئت مديره ظرف يکسال، بنا به تشخيص هيئت مديره 

5- استعفا پس از تصويب هيئت مديره (در مورد عضو هيئت مديره) و تصويب مجمع عمومي (در مورد بازرسان) 

6- رأي قطعي مبني بر عدم صلاحيت، توسط دادگاه انتظامي وکلا 

تبصره 1- غيبت بيش از شش ماه به منزله استعفاء است. 

تبصره 2- جهات زير عذر موجه محسوب مي شود: 

1- نرسيدن دعوتنامه يا دير رسيدن به گونه اي که مانع از حضور در وقت مقرر شود. 

2- مرضي که مانع از حرکت است. 

3- فوت همسر يا يکي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم 

4- ابتلا به حوادث مهم از قبيل حريق و امثال آن 

5- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهري مانند طغيان رودخانه و امراض مسري از قبيل وبا و طاعون 

6- در توقيف بودن 

ماده 17- در صورت زوال عضويت هر يک از اعضاي هيئت مديره يا سمت هر يک از بازرسان، عضو يا بازرس علي‏البدل به ترتيب تعداد رأي، جايگزين وي مي‏شود. در صورت عدم وجود عضو علي‏البدل، جايگزين آنان براي باقيمانده مدت با برگزاري انتخابات تعيين مي شود. 
تبصره – اعضاي علي‌البدل در جلسات هيأت مديره شرکت مي‌نمايند و در صورت غيبت عضو اصلي عضو علي‌البدل که بيشترين رأي را داشته است حق رأي خواهد داشت. 

ماده 18- وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح ذيل مي‏باشد: 

1- اجراي مصوبات مجمع عمومي و امور ارجاعي. 

2- بررسي و تصويب بودجه سالانه و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب نهايي
3- بررسي و تصويب صورتهاي مالي جهت ارايه به مجمع عمومي و بازرس قانوني 

4- اتخاذ تصميم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غيرمنقول کانون، تغيير، تبديل، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط 

5- اتخاذ تصميم در خصوص افتتاح و مسدود کردن حساب نزد بانکها و موسسات مالي اعتباري و استفاده از آن به نام کانون 

6- ارجاع دعاوي و اختلافات به داوري و صلح دعاوي 

7- اتخاذ تصميم راجع به کليه اموري که توسط رييس کانون در محدوده اختيارات خود پيشنهاد مي‏شود 

8- بررسي و تصويب گزارشهاي ساليانه کانون جهت ارايه به مجمع عمومي 

9- تصويب استخدام کارکنان 

10- اعلام تخلف به دادسراي انتظامي در صورت اطلاع از وقوع تخلف وکيل يا کارآموز 

11- اجراي ساير وظايف و اختياراتي که در اين قانون و ساير قوانين و مقررات براي هيات مديره پيش‏بيني شده است. 

12- ساير اختيارات، وظايف و مسئوليتهايي که در اين قانون و ساير قوانين و مقررات به صراحت در زمره وظايف و اختيارات ساير ارکان کانون قرار داده نشده است. 

ماده 19- هيئت مديره مي‏تواند برخي از وظايف و اختيارات خود را به رييس کانون يا يک يا چند نفر از اعضاي هيئت مديره تفويض نمايد. اين امر نافي مسئوليت هيئت مديره نخواهد بود. 

ماده 20- رييس هيئت مديره، رياست کانون را بر عهده دارد و وظايف و اختيارات وي به شرح زير است: 

1- اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره 

2- اداره امور کانون در چارچوب قوانين و مقررات مربوط 

3- عزل و نصب کارکنان و مديران کانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط 

4- نمايندگي کانون در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي از جمله مراجع قضايي با حق توکيل غير 

5- اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوي کانون به داوري با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب هيات مديره.

6- تهيه و تنظيم و ارايه برنامه و بودجه سالانه، گزارش‏ها و صورت‏هاي مالي و عملکرد کانون به هيئت مديره 

7- وصول مطالبات و پرداخت بدهي‏هاي کانون 

8- ميانجيگري در حل اختلافات حرفه اي وکلا و کارآموزان 

9- اداره جلسات هيئت مديره 

10- ساير وظايف و اختياراتي که در اين قانون و ساير قوانين مربوط براي رييس کانون پيش‏بيني شده است. 

تبصره - در غياب رييس هيئت مديره، نواب رييس به ترتيب عهده‏دار امور مزبور خواهند بود.
مشاوره حقوقی رایگان