بسم الله
 
EN

بازدیدها: 759

پاسخ ايران به گزارش 22 مي 2013 مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي

  1392/5/20
خلاصه: پاسخ ايران به گزارش 22 مي 2013 مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي راجع به اجراي موافقت نامه پادمان هاي معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي و قطعنامه هاي شوراي امنيت توسط ايران
نمايندگي دايم دولت ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي طي يادداشتي کتبي ديدگاه هاي دولت ايران در خصوص برخي از بندهاي گزارش 22 مي 2013 مديرکل آژانس راجع به اجراي موافقت نامه پادمان هاي معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي و قطعنامه هاي شوراي امنيت توسط ايران را به مديرکل و همچنين دولت هاي عضو آژانس اعلام کرد. [متن پاسخ و مطالعه خبر مربوط  گزارش 22 مي 2013 در شماره چهاردهم اين مجموعه] 

به عقيده ايران، گزارش مديرکل داراي موازنه و مبتني بر حقايق نيست، چرا که به نحو شايسته موارد همکاري، مکاتبات و توضيحات ايران را بازتاب نداده است. بند 27 دو قطعنامه اخير کنفرانس عمومي آژانس، مديرکل را موظف کرده است که در نگارش گزارش به طور دقيق اجراي موافقت نامه پادمان ها از سوي اعضاء را با استناد به مواد موافقت نامه مشخص کند، اما مديرکل در تهيه گزارش، وظيفه قانوني اش را ناديده گرفته است. [متن قطعنامه ها: اينجا و اينجا و متن موافقت نامه] 

آژانس يک سازمان بين الدولي مستقل از ملل متحد است و هيچ ماده اي در موافقت نامه پادمان ها و اساسنامه آژانس يافت نمي گردد که به شوراي امنيت اجازه دهد صلاحيت ها و اختيارات آژانس در اجراي موافقت نامه، تحميل تدابير جديد، يا اصلاح تعهدات دولت عضو موافقت نامه را عهده دار گردد. [متن اساسنامه] آژانس نيز حق يا صلاحيت ندارد با تکيه بر قطعنامه هاي شوراي امنيت، خواسته هايي بيش از آنچه ايران به آن ها تعهد کرده است درخواست کند و ايران در مکاتبات گذشته به آژانس به تشريح و بر مبناي ضوابط قانوني بيان کرده است که چرا قطعنامه هاي شوراي امنيت غيرقانوني و ناموجه هستند. از اين رو، هر درخواست آژانس که مبتني بر آن قطعنامه هاي غيرقانوني باشد، غيرقانوني و غيرقابل پذيرش است. [متن کليه مکاتبات ايران و متن قطعنامه هاي شوراي امنيت راجع به برنامه هسته اي ايران] 

جنبش عدم تعهد در بيانيه هاي متعدد خطاب به شوراي حکام آژانس بر «تفکيک بين تعهدات حقوقي دولت ها بر مبناي موافقت نامه هاي پادمان هاي مربوط و اقدامات اعتماد ساز داوطلبانه که ايجاد کننده يک تعهد حقوقي پادماني نيستند» تأکيد داشته است و همچنين تصديق کرده است که مديرکل پاسخ هاي ايران به ادعاهاي وي را در گزارش هايش منعکس نمي کند. مديرکل همچنان خواسته هاي شمار زيادي از دولت هاي عضو ملل متحد و آژانس را ناديده مي گيرد. 

آژانس موظف است تعهدش به حفاظت از اطلاعات محرمانه دولت ايران که در ماده 5 موافقت نامه پادمان ها و ماده 7 اساسنامه آژانس به طور صريح بيان شده است را رعايت کند و اطلاعاتي که طي بازرسي ها از تأسيسات هسته ايران جمع آوري مي گردند را به عنوان محرمانه، طبقه بندي کند. 

با وجود اين، گزارش اخير همچنان با نقض مفاد صريح اساسنامه و موافقت نامه پادمان ها و به رغم درخواست ايران، بسياري از اطلاعات جزيي محرمانه و غير ضروري مانند شمار سانتريفوژهاي نصب شده يا فعال و ميزان مواد تغذيه شده يا  توليد شده را در بر دارد. 

ضمن آنکه همزماني ارائه گزارش مديرکل و انتشار تحليل گزارش از سوي برخي پايگاه هاي اينترنتي مانند ISIS نشان مي دهد که آن ها قبل از دسترسي ساير دولت هاي عضو  به گزارش و پيش از انتشار همگاني آن، به اطلاعات محرمانه پادماني دسترسي داشتند و ايران به طور جدي به رفتار غيرحرفه اي و مغاير با چارچوب حقوقي آژانس معترض است و اين نقض بايد متوقف شود. 

از سوي ديگر، بخش عمده  گزارش بر اطلاعات راجع به برنامه موشکي تمرکز کرده است، حال آنکه برنامه موشکي ايران ارتباطي با مواد هسته اي ندارد. 

آژانس نمي تواند به بهانه برنامه هسته اي ايران، وراي موافقت نامه دوجانبه گام بردارد و يا در امور امنيتي ايران مداخله کند. ضمن آنکه گزارش بر اطلاعات غيرواقعي تهيه شده توسط سرويس هاي جاسوسي غربي و منابع معاند با دولت ايران تکيه کرده است: اطلاعاتي که آژانس بدون راستي آزمايي معتبر، آنها را «کاملا موثق» مي داند، حال آنکه ناظران مستقل بهره گيري آژانس از آن اطلاعات بي آنکه ارزيابي کاملي از صحت آن ها انجام شود را مورد انتقاد قرار داده اند. 

به علاوه، مديرکل در مقدمه گزارش به قضاوت در مورد اجراي تعهدات ايران مي پردازد؛ امري که مطلقاً از صلاحيت و مسئوليت هاي مديرکل خارج است. 

تعريف يکجانبه تعهدات يک دولت داراي حاکميت خارج از مأموريت هاي وي است و ايران حق خود را به اقامه دعواي عليه اقدامات وي به سبب خسارات محفوظ مي داند.

 يادداشت ايران همچنين به تفصيل ديدگاه هاي ايران در خصوص چندين دور مذاکره اخير ايران با آژانس، ادعاي داشتن ابعاد نظامي احتمالي برنامه هسته اي ايران، اجراي موافقت نامه پادمان ها توسط ايران، ملاحظات حقوقي ايران نسبت به اجراي پروتکل الحاقي، غيرقانوني بودن قطعنامه هاي شوراي حکام و شوراي امنيت راجع به برنامه هسته اي ايران و مغايرت قطعنامه هاي مذکور با منشور ملل متحد و حقوق بين الملل را بيان مي کند.نويسنده: حسن کمالي نژاد


مشاوره حقوقی رایگان