بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,089

ديدگاههاي قضايي(75)تغييرکاربري اراضي زراعي تا پانصد مترمربع

  1392/5/15
راي وحدت رويه شماره 724ـ22/1/1391 هيات عمومي ديوان عالي کشور

تغييرکاربري اراضي زراعي تا پانصد مترمربع، براي سکونت شخصي صاحبان زمين اگر با اجازه اعضاي کميسيون موضوع تبصره يک اصلاحي سال 1385 ماده يک قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها باشد، طبق تبصره يک ماده دو اين قانون فقط براي يک بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود

مفاد اين تبصره به معافيت از مجازات افرادي که بدون اخذ مجوز از کميسيون مزبور اقدام به تغييرکاربري کرده اند دلالت نمي نمايد؛ زيرا ماده 3 قانون مرقوم، اين قبيل اشخاص را کلاً، قابل تعقيب دانسته و موارد استثنايي و خارج از شمول مجازات نيز در تبصره 4 همين ماده صراحتاً ذکر گرديده است؛ لذا به نظر اکثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي کشور تغيير غيرمجاز کاربري اراضي زراعي و باغ ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبين آن قابل تعقيب کيفري مي باشند و راي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر مازندران در حدي که با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي کليه شعب دادگاه ها و ديوان عالي کشور لازم الاتباع خواهد بود


مشاوره حقوقی رایگان