بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,126

تصور و واقعيت در خصوص سازمان ملل-قسمت پنجم

  1392/5/14
قسمت قبلي


نظام ملل متحد با تروريسم مبارزه مي کند

پس از حملات 11 سپتامبر به ايالات متحده، علاوه بر اقدامات شوراي امنيت، مجمع عمومي و دبيرکل سازمان ملل متحد، بسياري از اعضاي نظام ملل متحد فعاليت هاي ضد تروريستي خود را افزايش داده اند. براي مثال:
·     آژانس بين المللي انرژي اتمي ـ اين آژانس به منظور خنثي کردن تهديد تروريسم هسته اي، در حال افزايش توانايي خود براي بازرسي تاسيسات هسته اي کشورهاي عضو ، تعيين تغييرات امنيتي لازم و سازمان دادن به مساعدت ها براي انجام اين تغييرات است. اين کارگزاري همچنين فعالانه در تقويت تدابير براي پيشگيري از سرقت مواد هسته اي شرکت دارد.
·     سازمان ممنوعيت سلاح هاي شيميايي ـ اين سازمان که بخش ديگري از نظام ملل متحد است،مساله نظارت بر نقل و انتقال مواد شيميايي را که مي توان از آنها براي ساختن چنين سلاح هايي استفاده کرد، دنبال مي کند، درباره استفاده بالقوه از سلاح هاي شيميايي تحقيق به عمل مي آورد و اطلاعات ارائه مي دهد و مفاد کنوانسيون سلاح هاي شيميايي را اجرا مي کند. اين سازمان در اکتبر 2001 کارشناسان مربوط به بسيج و هماهنگي واکنش هاي بين المللي نسبت به حملات شيميايي تروريستي را گردهم آورد تا اطمينان حاصل کند جديدترين اطلاعات و تدابير در اختيار آن قرار دارد.
·     سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري ـ 154 کشور چند ماه پس از حملات 11 سپتامبر از طرح جديد اين سازمان براي بهبود امنيت هواپيمايي، از جمله نظام حسابرسي هاي اجباري منظم براي ارزيابي امنيت فرودگاه ها حمايت کردند.
·     سازمان بين المللي دريانوردي ـ يک گروه کاري اين سازمان 12 پيشنهاد براي بهبود امنيت و ايمني دريانوردي و کاهش احتمال تروريسم دريايي تدوين کرده است. از جمله اين پيشنهادها، استفاده ازنظام هاي تشخيصي شناسايي خودکار اجباري در همه کشتي هاي با ظرفيت بيش از 500 تن در آب هاي بين المللي و همچنين ملزم كردن چنين کشتي هايي به داشتن طرح هاي امنيتي و ماموران امنيتي است.
·     اتحاديه جهاني پست ـ اين اتحاديه پس از تجربه ايالات متحده درزمينه تروريسم از طريق دريافت پستي سياه زخم در سال 2001، توجه ساير خدمات پستي ملي را به رهنمودهاي به روز اين کشور جلب کرد. شبکه جهاني امنيت پستي اتحاديه جهاني پست درباره راه هاي تضمين عدم ارسال مواد خطرناک به وسيله پست و همچنين در زمينه عدم استفاده از نظام هاي پستي براي قاچاق مواد مخدر، پول شويي، تقلب و پورنوگرافي کودکان، آموزش و مشورت ارائه مي دهد.
·     سازمان جهاني بهداشت ـ اين سازمان از انتشار سياه زخم در سال 2001 براي نظام هاي بهداشت عمومي درس هاي مهمي گرفت و درباره نوع واکنش به آلودگي هاي مشکوک به سياه زخم، رهنمودهايي براي کشورها صادر کرده است. سازمان جهاني بهداشت اطلاعاتي درباره سياه زخم و ديگر بيماري هاي مسري که تروريست هاي زيستي مي توانند از آنها استفاده کنند، تهيه کرده که در وب سايت آن موجود است.
·     دفتر کنترل موادمخدر و پيشگيري از جرم ـ پايگاه داده هاي ويژه درباره تروريسم که به وسيله اين نهاد ملل متحد تشکيل شد،پس از حملات 11 سپتامبر ابزاري مهم براي سياستگذاري بين المللي شده است.
·     سازمان بين المللي کار ـ اين سازمان براي مبادله اطلاعات درباره راه هاي کاستن از تاثير اجتماعي نزول شديد صنعت گردشگري پس از حملات 11 سپتامبر، مجموعه اي از نمايندگان دولت ها، کارفرمايان و کارگران ترتيب داده است.

سازمان ملل متحد براي توقف گسترش سلاح ها چه مي کند؟

خلع سلاح، جايگاهي مهم در تلاش هاي سازمان ملل براي ارتقاي صلح و توسعه در دنيايي امن تر دارد. سازمان از طريق نهادهاي خود که مسئول رسيدگي به مسائل خلع سلاح هستند وبا حمايت از مجامع و نهادهاي بين المللي كه مسئول انجام مذاکره در اين زمينه هستند، به منظور تعيين معيارها و تقويت اصول چند جانبه براي خلع سلاح فعاليت مي کند. کشورها، از طريق سازمان ملل، ابزارلازم را براي اعتمادسازي و اطمينان به يکديگر و تاييد رعايت موافقت نامه ها در اختيار دارند.
مذاکرات چند جانبه، با حمايت سازمان ملل، مانند مذاکرات کنفرانس خلع سلاح، به انعقاد طيفي گسترده از موافقت نامه ها، از جمله پيمان عدم تکثيرسلاح هاي هسته اي، پيمان فراگير ممنوعيت آزمايش هاي هسته اي، و پيمان هايي براي ايجاد مناطق عاري از سلاح هاي هسته اي، منجر شده است. به علاوه، نهادهايي براي کمک به کنترل سلاح هاي کشتار جمعي تاسيس شده است. براي مثال، آژانس بين المللي انرژي اتمي، نظام تدابير حفاظتي و تاييد هسته اي را اداره مي کند و سازمان ممنوعيت سلاح هاي شيميايي، به تضمين پيروي کشورها از کنوانسيون سلاح هاي شيميايي کمک مي کند. ساير تدابير در زمينه اعتمادسازي شامل: ثبت سلاح هاي متعارف و نظام گزارش دهي ضابطه مند هزينه هاي نظامي در سازمان ملل است، که باعث شفافيت بيشتر در مسائل نظامي مي شود.
درجريان مناقشات در دهه گذشته ،حدود دو ميليون کودک با سلاح هاي سبک و اسلحه کوچک ـ شامل هفت تير، تفنگ، خمپاره، نارنجک دستي و موشک اندازدستي ـ کشته و پنج ميليون نفرديگر نيز معلول شدند.وجود چنين سلاح هايي دردست دلالان نادرست اسلحه، ماموران فاسد، سنديکاهاي قاچاق مواد مخدر، تروريست ها و ديگران مي تواند مرگ و ويراني را به خيابان ها، مدرسه ها، و شهرهاي سراسر جهان بياورد. سازمان ملل مي کوشد تجارت غيرقانوني اين سلاح ها، سلاح هاي انتخابي تروريست ها، جنايتکاران و نيروهاي غيرمنظم را مهار کند. کشورها در کنفرانس ملل متحد درباره تجارت غيرقانوني اسلحه کوچک و  سلاح هاي سبک در سال 2001، درباره تدابيري براي تقويت همکاري بين المللي در مهار تجارت غيرقانوني سلاح ها به توافق رسيدند.
 

سازمان ملل متحد براي خلاص کردن دنيا از شر مين هاي زميني چه مي کند؟

حدود 15000 تا 20000 نفر هر سال بر اثر مين هاي زميني و مهمات منفجر نشده که در بيش از 90 کشور پراکنده اند، کشته يا معلول مي شوند. سازمان ملل در تلاش براي خلاص کردن جهان از اين سلاح هاي مرگبار، که بيشتر قربانيان آنها کودکان، زنان و سالخوردگان هستند، فعال بوده است.
·   سازمان ملل در تشويق کشورها به حمايت از کنوانسيون 1997 اوتاوا ـ که ممنوعيت کامل توليد، صدور و استفاده از مين هاي زميني را مقرر کرده ـ تاثير حياتي داشت و به حمايت از پيروي همگاني از اين پيمان ادامه مي دهد. تصويب اين پيمان به وسيله بيش از 120 کشور، منجر به استفاده کمتر از اين سلاح ها، کمتر شدن آشکار قربانيان، کاهش چشمگير توليد، توقف تقريبا کامل تجارت، افزايش نابودي ذخاير آنها و افزايش بودجه براي انجام اقدامات بشردوستانه شده است.
·   در نتيجه اين اقدامات بين المللي، حتي کشورهايي که عضو اين پيمان ها نيستند توليد، ذخيره سازي، انتقال و استفاده از مين هاي زميني ضد نفر را متوقف کرده اند ووسعت زمين هايي که مين زدايي مي شوند بيش از هر زمان ديگر در گذشته است به طوري که بيش از 185 ميليون متر مربع زمين در سال 2000 از وجود مين پاکسازي شد.
·   نظام ملل متحد در سال 2001 در 30 کشور به طور مستقيم از عمليات مربوط به مين حمايت مي کرد. نظام ملل متحد نه فقط مين زدايي مي کند، بلکه همچنين افراد را براي کشف و خنثي سازي مين تعليم مي دهد، در زمينه مين تحقيق مي کند، درباره شناخت مين آموزش مي دهد، و از مدارس مين زدايي حمايت به عمل مي آورد.
·   سازمان ملل همچنين براي بهبود خدمات پزشکي و بازپروري براي قربانيان مين فعاليت مي کند. چنين برنامه هايي از سال 1989 در مزارع کشتار بعضي از آلوده ترين کشورها به مين، از جمله افغانستان، آنگولا، بوسني و هرزگوين، کامبوج، کرواسي، جمهوري دموکراتيک خلق لائوس، موزامبيک، رواندا و يمن اجرا شده است (به پايگاه داده هاي مين زدايي ملل متحد در www.mineaction.org نگاه کنيد).برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان