بسم الله
 
EN

بازدیدها: 938

نابرابري جنسيتي-قسمت سوم

  1392/5/11
قسمت قبلي


متغيرهاي مستقل مورد استفاده در اين تحقيق شامل: ايدئولوژي مردسالاري، باورهاي قالبي جنسيتي، و اگر به تمام نکات بالا ويژگيها ي اقتصادي و فرهنگي خانواده همچون سن، ميزان تحصيلات، محل سکونت و ميزان درآمد خانواده را بيافزاييم، مدلي با توجه به چارچوب نظري تحقيق به دست مي آيد که به شکل زير مي باشد.

مدل نظري


يافته هاي تحقيق:

الف:داده هاي توصيفي
در مقايسه جدول فوق مي توان دريافت که ازبين حجم نمونه مورد مطالعه بين پاسخگويان شهر بوکان و مياندوآب : بيشترين تعداد يعني 36/20درصد پاسخگويان شهر بوکان داراي سن 26 تا 35 سال و11/18 درصد از پاسخگويان شهرمياندوآب داراي سن 15 تا 25 سال و کمترين تعداد يعني 48/2 درصد پاسخگويان شهر بوکان سن 46 سال به بالا داشته و 45/5 درصد از پاسخگويان مياندوآب سن 46 سال به بالا مي باشند. 
تفسير:
درمقايسه جدول فوق مي توان دريافت که از بين حجم نمونه مورد مطالعه بين پاسخگويان شهر بوکان و مياندوآب : بيشترين تعداد يعني 41/19درصد از پاسخگويان شهر بوکان داراي تحصيلات متوسطه و ديپلم بوده، 88/14درصد داراي تحصيلات فوق ديپلم و ليسانس، 69 /7درصد داراي تحصيلات راهنمايي، 45/5درصد داراي تحصيلات ابتدائي، 24/1درصد بي سواد، 99/0 درصد داراي مدرک فوق ليسانس و بالاتر مي باشند،32/23 درصد از پاسخگويان شهر مياندوآب داراي تحصيلات متوسطه و ديپلم،9/12 درصد داراي تحصيلات فوق ديپلم و ليسانس19/7 درصد داراي تحصيلات راهنمايي، 96/4 درصد داراي تحصيلات ابتدائي، 48/1 درصد بي سواد، 49/0 درصد داراي مدرک فوق ليسانس و بالاتر مي باشند.

تفسير:
درمقايسه جدول فوق مي توان دريافت که از بين حجم نمونه مورد مطالعه بين پاسخگويان شهر بوکان و مياندوآب : بيشترين تعداد يعني 52/29درصد از پاسخگويان شهر بوکان خانه دار و 28/28 درصد از پاسخگويان شهر مياندوآب خانه دار، و کمتريت تعداد 45/6 درصد از پاسخگويان شهر بوکان محصل/ دانشجو در حاليکه در شهر مياندوآب 95/7 درصد از پاسخگويان محصل/ دانشجو بوده، و تنها 64/13 درصد از پاسخگويان شهر بوکان شاغل و در شهر مياندوآب 14/14 درصد مي باشد.
جدول (5-5 ): توزيع فراواني و درصدر نگرش پاسخگويان نسبت به گويه هاي طيف جامعه پذيري جنسيتي
مياندوآب(آذري نشين) بوکان(کردنشين) شدت گويه ها
درصد تعداد درصد تعداد
4.9 10 4.0 8 هرگز خانواده ام بيشتر مايل بودند من با دختران بازي کنم
5.4 11 7.0 14 به ندرت
14.8 30 15.0 30 گاهي
36.5 74 38.0 76 اغلب اوقات
38.4 78 36.0 72 هميشه
29.6 60 3.0 6 هرگز والدينم از کودکي از من توقع داشتند مثل يک(خانم) صحبت کنم
6.4 13 8.0 16 به ندرت
2.0 4 20.0 40 گاهي
19.2 39 46.0 92 اغلب اوقات
42.9 87 23.0 46 هميشه
3.4 7 2.0 4 هرگز در خانواده پدر تکيه گاه اصلي مادر و دختران محسوب مي شود
0 0 4.0 8 به ندرت
809 18 17.0 34 گاهي
12.3 25 77.0 154 اغلب اوقات
75.4 153 2.0 4 هميشه
9.9 20 10.0 20 هرگز خانواده مي گفتند زن بايد صبوري کند تا مرد نااهل،مرد زندگي شود
13.3 27 7.0 14 به ندرت
18.2 37 18.0 36 گاهي
24.1 49 45.0 90 اغلب اوقات
34.5 70 20.0 40 هميشه
31.0 63 24.0 48 هرگز خانواده مي گفتند پسران بيش از دختران طالب موقعيت هاي خوب و عالي هستند
24.6 50 37.0 74 به ندرت
21.7 44 10.0 20 گاهي
16.3 33 20.0 40 اغلب اوقات
6.4 13 9.0 18 هميشه
7.9 16 4.0 8 هرگز خانواده به من گفته اند زن بايد به خاطر بچه هايش بسوزد و بسازد
8.4 17 4.0 8 به ندرت
13.3 27 5.0 10 گاهي
29.1 59 52.0 104 اغلب اوقات
41.4 84 35.0 70 هميشه
تفسير:
در شهر بوکان بيش تر زنان گفته اند که خانواده شان اغلب وهميشه به آنها ياد داده اند که «با دختران بازي کنند»(0/74 درصد)،و اين عدد در شهر مياندوآب ( 9/74 درصد) ،«پدر تکيه گاه اصلي مادر و دختران محسوب مي شود » در شهر بوکان اغلب اوقات (0/77 درصد) و در شهر مياندوآب هميشه (4/75 درصد) مي باشد،«پسران نسبت به دختران برتري جوتراند» در شهر بوکان به ندرت(0/37 درصد) ودر شهر مياندوآب هرگز (0/31 درصد)،در شهر بوکان بيش تر زنان گفته اند که خانواده شان هميشه يا اغلب اوقات به آنها ياد داده اند که «زن بايد به خاطر بچه هايش بسوزد و بسازد»(0/87 درصد) و در شهر مياندآب هميشه يا اغلب اوقات (5/70 درصد ) مي باشد. 

جدول( 5- 6): توزيع فراواني و درصدي نگرش پاسخگويان نسبت به گويه هاي طيف ايدئولوژي جنسيتي
مياندوآب(آذري نشين) بوکان(کردنشين) شدت گويه ها
درصد تعداد درصد تعداد
16.7 34 42.0 84 کاملاً مخالفم امکان ادامه تحصيل براي پسران بايد بيش از دختران فراهم باشد
45.3 92 45.0 90 مخالفم
14.8 30 1.0 2 نظري ندارم
11.3 23 4.0 8 موافقم
11.8 24 8.0 16 کاملاًموافقم
0 0 2.0 4 کاملاً مخالفم امکان اشتغال در همه مشاغل بايد براي زن و مرد برابر باشد
2.0 4 12.0 24 مخالفم
0 0 5.0 10 نظري ندارم
54.7 111 42.0 84 موافقم
43.3 88 39.0 78 کاملاًموافقم
2.0 4 6.0 12 کاملاً مخالفم مردان بايد تشويق شوند به مشاغلي نظير معلمي و پرستاري بيشتر رو بياورند
10.8 22 46.0 92 مخالفم
29.1 59 21.0 42 نظري ندارم
48.8 99 24.0 48 موافقم
9.4 19 3.0 6 کاملاًموافقم
0 0 2.0 4 کاملاً مخالفم در کشورمان بايد مديران و برنامه ريزان زن بيشتري داشته باشيم
1.0 2 7.0 14 مخالفم
17.7 36 1.0 2 نظري ندارم
37.9 77 54.0 108 موافقم
43.3 88 36.0 72 کاملاًموافقم
4.9 10 2.0 4 کاملاً مخالفم زنان ومردان در محيطهاي مختلف شغلي آموزشي و....نبايد از هم جدا شوند
23.2 47 18.0 36 مخالفم
22.7 46 3.0 6 نظري ندارم
17.7 36 60.0 120 موافقم
31.5 64 17.0 34 کاملاًموافقم
0 0 0 0 کاملاً مخالفم زنان توانا و لايق بايد بتوانند پستهاي بالا سياسي را هم به دست بياورند
9.9 20 1.0 2 مخالفم
13.8 28 2.0 4 نظري ندارم
25.6 52 40.0 80 موافقم
50.7 103 57.0 114 کاملاًموافقم
0 0 1.0 2 کاملاً مخالفم اگر زوجي از هم جدا مي شوند در صورت لياقت داشتن مادر سرپرستي دائمي کودکان بايد به او واگذار شود
8.4 17 5.0 10 مخالفم
3.4 7 6.0 12 نظري ندارم
32.0 65 54.0 108 موافقم
54.7 111 34.0 68 کاملاًموافقم
6.9 14 2.0 4 کاملاً مخالفم زنان بايد مثل مردان بدون هيچ قيد و شرطي حق طلاق داشته باشند
26.6 54 19.0 38 مخالفم
6.9 14 4.0 8 نظري ندارم
26.6 54 50.0 100 موافقم
33.0 67 25.0 50 کاملاًموافقم
1.5 3 1.0 2 کاملاً مخالفم درصورت فوت پدر، سرپرستي و نگاهداري کودکان بايد به مادر واگذار شوند
3.0 6 0 0 مخالفم
5.4 11 1.0 2 نظري ندارم
48.8 99 53.0 106 موافقم
41.4 84 45.0 90 کاملاًموافقم
0 0 3.0 6 کاملاً مخالفم دختران و پسران جوان بايد به يک اندازه از امکانات تفريحي بهره مندند
13.3 27 10.0 20 مخالفم
0 0 1.0 2 نظري ندارم
25.6 52 44.0 88 موافقم
61.1 124 41.0 82 کاملاًموافقم
62.6 127 63.0 126 کاملاً مخالفم شوهر حق دارد همسر خود را کتک بزند
29.6 60 29.0 58 مخالفم
3.4 7 1.0 2 نظري ندارم
1.5 3 2.0 4 موافقم
3.0 6 5.0 10 کاملاًموافقم
4.9 10 4.0 8 کاملاً مخالفم اگر مردي روي همسر خود دست بلند کند ديگر مرد نيست
26.1 53 17.0 34 مخالفم
30.5 62 6.0 12 نظري ندارم
19.7 40 43.0 86 موافقم
18.7 38 30.0 60 کاملاًموافقم
22.2 45 22.0 44 کاملاً مخالفم اگر زن صبوري کند، مرد دست از کتک زدن او بر مي دارد
44.8 91 62.0 124 مخالفم
10.8 22 4.0 8 نظري ندارم
17.2 35 10.0 20 موافقم
4.9 10 2.0 4 کاملاًموافقم
17.2 35 19.0 38 کاملاً مخالفم شوهر بايد تمام رفتارهاي همسرش را کنترل کند
36.0 73 59.0 118 مخالفم
10.0 22 2.0 4 نظري ندارم
28.1 57 19.0 38 موافقم
7.9 16 1.0 2 کاملاًموافقم
40.4 82 27.0 54 کاملاً مخالفم شوهر بايد روي همه مخارج و درآمدهاي همسرش نظارت کند
37.9 77 51.0 102 مخالفم
8.4 17 11.0 22 نظري ندارم
13.3 27 10.0 20 موافقم
0 0 1.0 2 کاملاًموافقم
69.0 140 53.0 106 کاملاً مخالفم شوهر مي تواند براي کنترل همسرش او را از ارتباط با خانواده خود منع کند
25.0 52 43.0 86 مخالفم
0 0 0 0 نظري ندارم
3.4 7 2.0 4 موافقم
2.0 4 2.0 4 کاملاًموافقم
6.9 14 7.0 14 کاملاً مخالفم جسم زنان اقتضاء مي کند که مشاغل، وظايف و مسئوليت هاي سبک تري داشته باشند.
3.0 61 34.0 68 مخالفم
8.9 18 3.0 6 نظري ندارم
31.5 64 49.0 98 موافقم
22.7 46 7.0 14 کاملاًموافقم
6.9 14 12.0 24 کاملاً مخالفم کار خارج از خانه به زيبايي و تناسب فيزيکي زنان لطمه مي زند پس بهتر است تا حد امکان از آن دوري کنند.
68.0 138 69.0 138 مخالفم
22.0 45 5.0 10 نظري ندارم
1.5 3 12.0 24 موافقم
1.5 3 2.0 4 کاملاًموافقم
3.4 7 8.0 16 کاملاً مخالفم قدرت جسماني بيشتر مردان باعث شده در جامعه موفقتر عمل کنند
49.8 101 39.0 78 مخالفم
15.3 31 7.0 14 نظري ندارم
31.5 64 44.0 88 موافقم
0 0 2.0 4 کاملاًموافقم
4.9 10 31.0 62 کاملاً مخالفم مردان بهتر از زنان فکر کي کنند پس مسئوليت هاي بيشتري مي توانند داشته باشند
39.9 81 53.0 106 مخالفم
28.6 58 3.0 6 نظري ندارم
25.1 51 11.0 22 موافقم
1.5 3 2.0 4 کاملاًموافقم
9.9 20 37.0 74 کاملاً مخالفم دانشمندان و علما بيشتر مرد بوده اند پس بهتر است مسئوليت اجتماعي هم با آنها باشد
63.5 129 51.0 102 مخالفم
9.4 19 6.0 12 نظري ندارم
13.8 28 6.0 12 موافقم
3.4 7 0 0 کاملاًموافقم
7.9 16 13.0 26 کاملاً مخالفم مردان در حل مسائل قوي ترند پس رهبران بهتري هستند.
55.7 113 53.0 106 مخالفم
7.4 15 4.0 8 نظري ندارم
29.1 59 30.0 60 موافقم
0 0 0 0 کاملاًموافقم
7.9 16 6.0 12 کاملاً مخالفم زنان احساساتي ترند پس در هنر و ادبيات موفق ترند.
26.1 53 37.0 74 مخالفم
12.8 26 7.0 14 نظري ندارم
45.3 92 48.0 96 موافقم
7.9 16 2.0 4 کاملاًموافقم
18.2 37 19.0 38 کاملاً مخالفم از آنجا که مردان زور و قدرت جسماني بيشتري دارند راحت تر مي توانند اعمال و رفتار زنان را کنترل کنند.
47.3 96 54.0 108 مخالفم
8.9 18 7.0 14 نظري ندارم
25.6 52 19.0 38 موافقم
18.2 37 1.0 2 کاملاًموافقم
6.4.9 13 9.0 18 کاملاً مخالفم مردان قدرت رواني کمتري براي پذيرش مسئوليت اجتماعي دارند.
31.0 63 58.0 116 مخالفم
33.0 67 7.0 14 نظري ندارم
29.6 60 20.0 40 موافقم
0 0 6.0 12 کاملاًموافقم
16.7 34 13.0 26 کاملاً مخالفم آرامي ذاتي زنان نمي گذارد آن ها رهبران خوبي باشند.
43.8 89 61.0 122 مخالفم
8 18 3.0 6 نظري ندارم
30.5 62 20.0 40 موافقم
0 0 3.0 6 کاملاًموافقم
24.1 49 9.0 18 کاملاً مخالفم زور بدني مردان نمي گذارد که زن به راحتي با آن ها مخالفت کند.
26.6 54 37.0 74 مخالفم
5.9 12 3.0 6 نظري ندارم
34.5 70 43.0 86 موافقم
8.9 18 8.0 16 کاملاًموافقم
تفسير:
داده هاي جدول( 5-7) نشان مي دهد که پاسخگويان به لحاظ شناخت و آگاهي در مورد تفاوتهاي زن و مرد به لحاظ زيستي – طبيعي در سطح بالايي قرار دارند، براي نمونه،بيش تر پاسخگويان پذيرفته بودندکه «جسم 
زنان اقتضاء مي کندکه مشاغل، وظايف و مسئوليت هاي سبک تري داشته باشند» در شهر بوکان (56درصد ) موافق و کاملا ً موافق و در شهر مياندوآب (2/54 درصد)؛« قدرت جسماني بيشتر مردان باعث شده در جامعه موفق تر عمل کنند» که در شهر بوکان (47 درصد) موافق و کاملا ً موافق بوده و در شهر مياندوآب(2/53 درصد) موافق و کاملا ً موافق مي باشند؛ «مردان بهتر از زنان فکر مي کنند پس مسئوليت هاي بيشتري مي توانند داشته باشند» در شهر بوکان (84 درصد) پاسخگويان مخالف و کاملا ً مخالف بوده و در شهر مياندوآب حدود (8/44 درصد) مخالف و کاملا ً مخالف؛ «زور بدني مردان نمي گذارد که زن به راحتي با آنها مخالفت کند» شهر بوکان (51 درصد) موافق و کاملا ًموافق و در شهر مياندوآب (7/05 درصد) مخالف و کاملاً مخالف مي باشند.نويسندگان : دکترعاليه شکربيگي-شيرين احمدزاده مشاوره حقوقی رایگان