بسم الله
 
EN

بازدیدها: 713

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت سي و هفتم

  1392/5/5
خلاصه: اصل يکصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد وشرايط خبرگان كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.

اصل يكصدوهشتم :


قانون مربوط به تعداد وشرايط خبرگان كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.


تفسير :
شماره 55/2592 تاريخ 15/12/1362

تلفنگرام‌ فوري

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

احتراماً چون‌ در نظر است‌ انتخابات‌ ميان‌ دوره‌اي‌ مجلس‌ خبرگان‌ و دومين‌ دورة‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ همزمان‌ برگزار گردد و در برگزاري‌ همزمان‌ دو انتخابات‌ هماهنگي‌ مهلت‌هاي‌ قانوني‌ حائز كمال‌ اهميت‌ مي‌باشد. خواهشمند است‌ موافقت‌ نمايند اصلاحية‌ مواد 13 و 16 آئين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ موضوع‌ اصول‌ 5 و 107 و 108 قانون‌ اساسي‌ را كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ زمان‌ ثبت‌ نام‌ داوطلبان‌ شركت‌ در انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ از 7 روز به‌ 14 روز افزايش‌ يافته‌ كان‌ لم‌ يكن‌ تلّقي‌ و در اجراي‌ مادة‌ 13 آئين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ انتخابات‌ خبرگان‌ زمان‌ ثبت‌ نام‌ داوطلبان‌ 7 روز منظور گردد. 
تا هماهنگي‌ لازم‌ در مهلت‌ ثبت‌ نام‌ داوطلبان‌ هر دو انتخابات‌ رعايت‌ گردد.

مصطفي‌ طهراني _ سرپرست‌ ستاد انتخابات‌ كشورشماره 10800 تاريخ 16/12/1362

ستاد انتخابات‌ كشور

عطف‌ به‌ تلفنگرام‌ 55/2592 مورخ 15/12/1362 :

«به‌ نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ چون‌ مجلس‌ خبرگان‌ تشكيل‌ شده‌ است‌، بنابراين‌ طبق‌ اصل‌ 108 قانون‌ اساسي‌ هر گونه‌ دستبرد در قانون‌ انتخابات‌ خبرگان‌ با مجلس‌ خبرگان‌ مي‌باشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي
مشاوره حقوقی رایگان