بسم الله
 
EN

بازدیدها: 783

آنچه وکلاي دادگستري در امور مالياتي خود بايد بدانند!

  1392/4/16
اين روزها وخصوصا در تيرماه هرسال ، وکلاي دادگستري همانند ساير موديان مالياتي ، ممکلفند ،‌فعاليتهاي حرفه اي وشغلي خود را به سازمان امورمالياتي ، اعلام وچنانچه درآمدي شناسايي کرده باشند، ماليات آنرا براساس  محاسباتي که در اظهارنامه مالياتي به دست آمده است ، پرداخت نمايند.
به موجب ماده 93 قانون مالياتهاي مستقيم ( ق.م.م ) درآمدي که شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل ياعناوين ديگردرايران تحصيل مي نمايدپس از کسر معافيتهاي مالياتي ،مشمول ماليات بر مشاغل مي باشد.
وکلاي دادگستري ، با توجه به رديف 5 از بند ب ماده 96 ق.م.م ، در زمره مشمولين بند ب ماده 95 ق.م.م قرارمي گيرندومکلف به نگهداري دفاتر درآمد وهزينه ، مطابق نمونه اي که توسط سازمان امور مالياتي کشور ، تهيه مي گردد، مي باشند.
وکلاي دادگستري ، به موجب ماده 100ق.م.م مکلفند ، اظهارنامه مالياتي فعاليتهاي شغلي خود رادر يکسال مالياتي طبق نمونه اي که وسيله سازمان امورمالياتي کشور ، تهيه ودردسترس قرار مي گيرد، تنظيم وحداکثر تا پايان تيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم نمايند.
ملاحظاتي در مورد اظهارنامه مالياتي :
1-حتما تاپايان تيرماه 1392 اظهارنامه مالياتي مربوط به عملکرد شغلي سال 1391 را تکميل وتسليم اداره امور مالياتي محل نماييد.
2-اگر به هردليلي ،امکان تسليم حضوري اظهارنامه نباشد، مي توانيد از طريق پست سفارشي نسبت به تسليم اظهارنامه ، اقدام نماييد.تاريخ تسليم به پست، تاريخ تسليم اظهارنامه محسوب مي گردد.( ماده 178ق.م.م).
3-اکيدا توصيه مي گردد، اظهارنامه را سفيد تسليم ننماييد ، بلکه اطلاعات خواسته شده را مطابق مستندات ، تکميل نماييد.توصيه ديگر اينکه ، اگر اظهارنامه را حضوري تسليم مي نماييد، حتما در اداره امور مالياتي ، ثبت ورسيد دريافت نماييد.
4-آخرين مهلت تسليم اظهارنامه ، روز دوشنبه سي ويکم تيرماه 92 مي باشد.عدم تسليم اظهاردر موعد مقرر، موجب تعلق جريمه اي معادل چهل درصد ماليات متعلق مي گرددومشمول بخشودگي نمي شود.همچنين عدم تسليم اظهارنامه درموعدمقرر، مودي را از برخورداري از معافيت مالياتي موضوع ماده 101 ق.م.م ، که براي عملکرد سال 91 مبلغ شصت وشش ميليون ريال مي باشد، محروم مي نمايد.
5-چنانچه پس از تسليم اظهارنامه ، متوجه شديد ، در تنظيم اظهارنامه ، اشتباه محاسباتي رخ داده است ، مي توانيد تايکماه از تاريخ تسليم اظهارنامه ، نسبت به رفع اشتباه اقدام واظهارنامه اصلاحي را تسليم نماييد.در هرحال تاريخ تسليم اظهارنامه مودي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي باشد.( تبصره ماده 226 ق.م.م)
6-در تنظيم اظهارنامه ، بهتر است از کسانيکه در اين امر تبحر دارند، کمک بگيريد.
7-در سالهاي اخير ، سازمان امور مالياتي مقرر نموده است ، موديان مالياتي ، اظهارنامه مالياتي الکترونيکي تنظيم وتسليم نمايند. چنانچه به هر دليلي نتوانستيد، اظهارنامه الکترونيکي ، تهيه وتسليم نماييد، مي توانيد از اظهارنامه کاغذي استفاده نماييد.ادارات امور مالياتي مکلفند اظهارنامه مالياتي کاغذي را از مودي به پذيرند.در صورتيکه ادارات امور مالياتي ، علي الرغم تکليف قانوني ، به هر علتي از پذيرش اظهارنامه مالياتي کاغذي خودداري کردند، بدون فوت وقت ، اظهارنامه را از طرق پست سفارشي به اداره امور مالياتي محل شغل ويا محل سکونت خود ، ارسال نماييد.
8-حتي اگر هيچگونه درآمد شغلي هم نداشته باشيد ، بايد اظهارنامه مالياتي را در موعد مقرر تسليم نماييد، چراکه اگر به اين تکليف عمل نکنيد ، نمي تواني از معافيتهاي مقرر استفاده نماييد. 
9- وکلاي دادگستري وکارآموزان وکالت ، از نظرمقررات مالياتي ، يکسان در نظر گرفته شده اند.نويسنده:سنجر فخري-وکيل دادگستري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان